Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика»
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика»
Сторінка1/13
Дата конвертації16.06.2013
Розмір2.06 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
mir.zavantag.com > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни

«КРИМІНАЛІСТИКА»

галузь знань 0304 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Харків

2013
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № від 2013 р.)


У к л а д а ч і:

В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва, В. І. Алєксєйчук, В. В. Білоус, І. В. Борисенко, О. Ю. Булулуков, С. В. Веліканов, С. Ф. Денисюк, А. Л. Дудніков, М. В. Капустіна, Л. П. Ковтуненко, О. В. Курман, А. Д. Марушев, Я.Є. Мишков, О. Л. Мусієнко, В. В. Негребецький, А. В. Реуцький, В. В. Семеногов, В. Л. Синчук, О. В. Фунікова, Г. О. Чорний, В. М. Шевчук
^ Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» / Уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – с.
1. ВСТУП

Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Оволодіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого, прокурора, судді, адвоката, оскільки функції, які вони виконують, безпосередньо пов’язані із застосуванням саме цих знань. Інші представники юридичних спеціальностей також не можуть обійтися у своїй діяльності без знань криміналістики. Мета вивчення дисципліни  засвоєння студентами найбільш ефективних прийомів, методів та засобів боротьби зі злочинністю.

Курс криміналістики передбачає опанування всіх структурних елементів науки: теоретичних основ криміналістики; криміналістичної техніки; криміналістичної тактики; криміналістичної методики.

При вивченні криміналістики застосовуються різні форми навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна робота студентів. Ці форми організації навчальної роботи забезпечуються програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», завданнями до практичних і лабораторних занять, завданнями для індивідуальної роботи студентів, викладеними в даному навчально-методичному посібнику, тестами тощо.

Практичні заняття  важлива форма навчання студентів. Їх мета полягає у набутті практичних навичок у застосуванні криміналістичних прийомів, методів та засобів. Вони проходять у формі виконання завдань, проведення ділових ігор, складання необхідних документів.

Виконання лабораторних робіт передбачає використання наочного приладдя та обладнання, індивідуальне виконання студентом завдань із використанням криміналістичної техніки, комп’ютерних технологій, матеріалів, речовин і отримання відповідного матеріалізованого результату.

Під час підготовки до занять студенти мають опрацювати відповідні розділи підручника і додаткової рекомендованої літератури, ознайомитися із необхідними нормативно-правовими актами, виконати інші роботи, які відводяться на позааудиторний час.

У результаті вивчення криміналістики студенти повинні:

- знати: основні проблеми загальної теорії криміналістики; зміст традиційних галузей криміналістичної техніки; загальні положення криміналістичної тактики та її окремих елементів; тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій; загальні положення криміналістичної методики та специфіку розслідування окремих видів злочинів.

- вміти: правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-криміналістичні прийоми; виконувати діяльність щодо виявлення, фіксації, вилучення та збереження доказів; здійснювати планування розслідування в цілому та складати плани провадження окремих слідчих (розшукових) дій; ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії; використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій залежно від ситуації; застосовувати окремі криміналістичні методики.


 1. ^ ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
п/п


Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

індивідуальна та самостійна роботана

робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І «Теоретичні основи криміналістики. Загальні положення криміналістичної техніки» – 58 год

1

Предмет, система, методи та завдання криміналістики. Історія криміналістики

4

22

2

Криміналістична ідентифікація

10

2

4

4

3

Загальні положення криміналістичної техніки

42

2

4

Судова фотографія та відеозапис

12

2

6 (Л/Р)

4

5

Трасологія. Наукові основи.

6

24
Трасологія. Сліди рук людини

10

2

4 (Л/Р)

4
Трасологія. Сліди ніг людини. Сліди транспортних засобів

8

2

2(ЛР)

4
Трасологія. Сліди знарядь злому та інструментів.

42

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ «Криміналістична техніка» – 44 год

6

Судова балістика

10

2

4 (Л/Р)

4

7

Техніко-криміналістичне дослідження документів

8

2

2 (Л/Р)

4

8

Криміналістичне дослідження письма

8

2

2

4

9

Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

10

2

4 (Л/Р)

4

10

Кримінальна реєстрація

8

2

4 (Л/Р)

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ «Криміналістична тактика» – 70 год

11

Загальні положення криміналістичної тактики.

42

–-

2

12

Організація і планування розслідування

6

2

2

2

13

Слідчий огляд

6

24
Огляд місця події

106 (Л/Р)

4

14

Допит

10

2

4 (Л/Р)

4

15

Обшук і виїмка

8

2

2

4

16

Пред’явлення для впізнання

8

2

2

4

17

Слідчий експеримент

8

2

2

4

18

Залучення експертів та проведення судових експертиз

10

2

4 (Л/Р)

4

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV «Криміналістична методика» – 80 год

19

Загальні положення криміналістичної методики


4

22

20

Розслідування вбивств.

12

4

4 (Л/Р)

4

21

Розслідування деяких видів убивств

4

-

2

2

22

Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ()

12

2

4 (Л/Р)

6

23

Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв

8

2

2

4

24

Розслідування шахрайства

6

24

25

Розслідування хабарництва

4

22

26

Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху

10

2

4 (Л/Р)

4

27


Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням

пожеж

8

2

2

4

28

Розслідування злочинів проти довкілля

6

2

2

2

29

Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами

6

2

2

2
Усього

252

60

80

112


ЛР – лабораторна робота

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ

«КРИМІНАЛІСТИКА»Р о з д і л І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ
1. Предмет, система, методи та завдання криміналістики.

Історія криміналістики

Предмет криміналістики. Зміст і сучасні підходи до конструювання визначень криміналістики. Закономірності, які вивчає криміналістика, закони її розвитку. Завдання криміналістики на сучасному етапі. Природа криміналістики. Зв’язок криміналістики з суміжними галузями знань. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

Система криміналістики. Загальна теорія криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. Криміналістична методика.

Процес пізнання у криміналістиці. Система методів пізнання у криміналістиці. Використання законів логіки і форм мислення (понять, суджень, умовиводів). Роль дедукції, індукції, аналогії та моделювання. Використання логічних прийомів пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення.

Класифікація методів криміналістики. Загальнонаукові методи криміналістики. Спостереження, вимірювання, опис, експеримент, порівняння.

Методи науки та методи практичної діяльності. Спеціальні методи криміналістики. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики у кримінальному судочинстві.

Виникнення і розвиток криміналістики. Етапи становлення криміналістики. Сучасний стан криміналістики в Україні. Експертні та наукові криміналістичні установи в Україні. Українські вчені-криміналісти і криміналістична література.
^ 2. Криміналістична ідентифікація
Поняття криміналістичної ідентифікації. Наукові засади криміналістичної ідентифікації. Загальна теорія криміналістичної ідентифікації. Значення криміналістичної ідентифікації в судовій, слідчій та експертній практиці.

Типи та види криміналістичної ідентифікації. Групова належність. Об’єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація.

Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак. Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період. Загальна методика ідентифікації. Стадії ідентифікації. Способи порівняльного дослідження. Результат ідентифікаційного дослідження.

Використання математичних методів та ЕОМ в ідентифікаційних дослідженнях.
Р о з д і л II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

^ 3. Загальні положення криміналістичної техніки
Поняття та завдання криміналістичної техніки. Досягнення природничих і технічних наук – головне джерело розвитку криміналістичної техніки. Напрямки розвитку криміналістичної техніки. Правові основи використання криміналістичної техніки. Галузі криміналістичної техніки.

Сутність та види науково-технічних засобів. Форми застосування криміналістичної техніки. Принципи реалізації науково-технічних засобів. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства. Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ). Універсальні та спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів. Слідча валіза. Дактилоскопічний набір. Портативний набір «Молекула».

Криміналістична техніка експертного дослідження. Технічні засоби профілактики.
^ 4. Судова фотографія та відеозапис
Поняття «судова фо­тографія», її завдання та значення. Види та методи судової фотографії. Використання фотофіксації в розслідуванні злочинів. Судово-оперативна фотографія. Фотозйомка місця події. Особливості фотозйомки трупа. Фотографування слідів.

Упізнавальна фотозйомка. Фотозйомка при провадженні слідчого експерименту, обшуку, пред’явленні для впізнання. Методи судово-оперативної фотографії. Панорамна та вимірювальна фотозйомки.

Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрастів. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро- і мікрофотографія.

Судовий відеозапис. Методи та прийоми відеозйомки.
5. Трасологія
Поняття «трасологія», її наукові основи. Значення трасології в судово-слідчій та експертній практиці. Поняття «слід» у трасології. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів. Основи дактилоскопії.

Сліди рук. Папілярні візерунки, їх види. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Способи виявлення та фіксації слідів рук. Пороскопічні та еджескопічні дослідження. Сутність дактилоскопічної експертизи.

Сліди ніг та взуття людини. Доріжка слідів ніг та її криміналістичне значення. Фіксація слідів ніг. Способи виготовлення зліпків.

Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація. Способи фіксації слідів знарядь злому.

Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів.

^ 6. Судова балістика
Поняття «судова балістика», її наукові основи. Значення судової балістики в судовій, слідчій та експертній практиці. Завдання судової балістики.

Об’єкти судово-балістичного дослідження. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і характеристика слідів пострілу.

Слідчий огляд та дослідження зброї і слідів пострі­лу на місці події. Огляд і дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування.

Судово-балістична експертиза. Завдання судово-балістичної експертизи. Встановлення придатності та бойових властивостей зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. Ототожнення зброї за кулями та гільзами.

^ 7. Техніко-криміналістичне дослідження документів
Поняття «техніко-криміналістичне дослідження документів» і його завдання. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження. Види документів. Реквізити документів.

Слідчий огляд документів. Встановлення змін у тексті документа. Ознаки зміни тексту документа. Підчистка, травлення, змивання, дописка, виправлення, заміна частин документа.

Дослідження закреслених і залитих текстів. Вста­новлення тексту спалених документів. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів.

Встановлення технічних підробок підписів. Дослідження машинописних текстів.

Встановлення підробки відбитків печаток і штампів. Ідентифікація печаток і штампів за їх відбитками. Можливості експертного дослідження відбитків печаток і штампів.

Дослідження матеріальної частини документів. Встановлення підробок бланків та іншої акциденції. Основи дослідження паперових грошей і цінних паперів.

Технічна експертиза документів. Можливості експертного дослідження.
^ 8. Криміналістичне дослідження письма
Наукові основи криміналістичного дослідження письма. Предмет судового почеркознавства. Навички письма та їх властивості. Поняття «почерк». Динамічний стереотип. Інди­відуальність письма та варіантність його ознак.

Ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікація. Ознаки письмової мови. Топографічні ознаки письма. Система ідентифікаційних ознак почерку. Загальні та окремі ознаки почерку.

Судово-почеркознавча експертиза. Підготовка матеріалів до почеркознавчої експертизи. Вільні й експериментальні зразки почерку і підписів. Методика судово-почеркознавчої експертизи. Особливості дослідження підписів. Авторознавча експертиза та її можливості.
^ 9. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
Поняття «ідентифікація людини за ознаками зовнішності». Види та форми ототожнення людини. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет). Анатомічні та функціональні ознаки.

Методика та принципи словесного портрета. Застосування фоторобота у слідчій та оперативно-розшуковій роботі. Портретно-криміналістична експертиза.
^ 10. Кримінальна реєстрація
Поняття і значення кримінальної реєстрації. Криміналістичний облік. Види криміналістичних обліків. Дактилоскопічний облік. Дактилоскопіювання живих осіб та трупів. Дактилоскопічна формула. Особливості формування слідотек. Порядок ведення дактилоскопічного обліку.

Р о з д і л III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА
^ 11. Загальні положення криміналістичної тактики
Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактика досудового розслідування та судового розгляду. Принципи криміналістичної тактики. Тенденції розвитку криміналістичної тактики.

Засоби криміналістичної тактики. Поняття «тактичний прийом», «тактична рекомендація», «тактична операція», «тактична комбінація». Джерела та функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Типова система тактичних прийомів. Тактика окремих слідчих (розшукових) дій. Застосування тактичних прийомів при провадженні слідчих (розшукових) дій.

Прийняття тактичного рішення. Тактичний ризик.
^ 12. Організація та планування розслідування

Сутність організації розслідування, її зміст. Поняття та значення планування розслідування. Принципи планування розслідування. Елементи плану­вання. Техніка планування. Особливості планування при розслідуванні складних та багатоепізодних справах. Використання графіків і схем при плануванні. Сіткове планування.

Криміналістична версія, її логічна природа. Види криміналістичних версій. Слідча версія. Загальні та окремі версії. Типові версії. Побудова версій, їх перевірка.
^ 13. Слідчий огляд
Поняття, види та принципи слідчого огляду. Поняття «огляд місця події». Учасники слідчого огляду та їх роль. Підготовка до огляду місця події.

Ситуації огляду місця події. Концентричний, ексцентричний та фронтальний методи. Тактичні прийоми огляду місця події та їх системи. Негативні обставини та їх значення. Огляд трупа. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією. Огляд кореспонденції.

Використання науково-технічних засобів. Фіксація результатів слідчого огляду. Складання фототаблиць, планів та схем.
14. Допит
Поняття та види допиту. Предмет допиту. Підготовка до допиту.

Зміст тактики допиту. Тактичні прийомі допиту та їх системи. Встановлення психологічного контакту з допитуваним. Актуалізація забутого у пам’яті допитуваного. Викриття неправди в показаннях.

Тактика допиту заявника, потерпілого, свідка. Тактика допиту підозрюваного та обвинуваченого. Перехресний допит. Допит малолітніх та неповнолітніх.

Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (очна ставка). Підготовка і тактичні прийоми проведення.

Фіксація результатів допиту. Застосування звукозапису і відеозапису на допиті.

^ 15. Обшук і виїмка
Поняття та ознаки. Види обшуку та їх характеристика. Об’єкти обшуку та пошуку. Обшук у приміщенні. Обшук ділянки місцевості. Обшук особи. Обшук транспортних засобів. Обшук комп’ютерних засобів. Підготовка до обшуку. Тактика обшуку. Типові системи тактичних прийомів обшуку.

Особливості тимчасового доступу до речей, документів, майна та їх вилучення (виїмка). Виїмка кореспонденції.

Фіксація результатів обшуку та виїмки. Особливості фіксації відомостей про об’єкти пошуку.
^ 16. Пред’явлення для впізнання
Поняття та ознаки пред’явлення для впізнання. Види впізнання. Об’єкти пред’явлення для впізнання.

Підготовка до пред’явлення для впізнання. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин.

Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання. Особливості пред’явлення для впізнання людей за голосом, за фотознімками, за динамічними властивостями.

Фіксація результатів пред’явлення для впізнання. Відеозйомка та звукозапис при пред’явленні для впізнання.
^ 17. Слідчий експеримент

Поняття та ознаки слідчого експерименту. Види слідчого експерименту.

Перевірка показань на місці.

Підготовка до слідчого експерименту. Створення умов для проведення слідчого експерименту. Залучення спеціалістів. Тактичні правила проведення слідчого експерименту. Застосування науково-технічних засобів.

Фіксація результатів слідчого експерименту.
^ 18. Залучення експертів та проведення судових експертиз
Поняття спеціальних знань і форми використання їх у кримінальному провадженні. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні. Процесуальні та організаційні питання залучення експертів (призначення експертиз).

Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи. Вибір експертної установи або експерта. Визначення мети та обсягу дослідження, формулювання питань експерту.

Особливості організації і проведення повторної, додаткової, комісійної та комплексної експертиз.

Висновок експерта, його структура та зміст. Наукові критерії оцінки достовірності висновку експерта.
Р о з д і л IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
^ 19. Загальні положення криміналістичної методики
Поняття та зміст криміналістичної методики, її роль в системі криміналістики.

Сутність та структура окремої криміналістичної методики. Значення окремої криміналістичної методики. Криміналістична класифікація злочинів. Поняття «криміналістична характеристика злочинів». Структура криміналістичної характеристики злочинів та її елементи.

Види та форми взаємодії у виявленні та розслідуванні злочинів. Ситуаційний підхід в розслідуванні злочинів.
^ 20. Розслідування вбивств
Види вбивств. Криміналістична характеристика вбивств, її елементи та кореляційні зв’язки між ними. Організація та планування розслідування вбивств. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні вбивств.

Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії. Особливості конструювання та перевірки слідчих версій. Специфіка провадження окремих слідчих (розшукових) дій та тактичних операцій. Взаємодія слідчого з іншими органами та спеціалістами.
^ 21. Розслідування деяких видів убивств
Особливості розслідування вбивств на замовлення. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Система слідчих (розшукових) дій.

Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа. Криміналістична характеристика вбивств за відсутності трупа. Система слідчих (розшукових) дій.

Особливості розслідування вбивств, пов’язаних із виявленням частин розчленованого трупа. Криміналістична характеристика вбивств із розчленуванням трупа. Типові слідчі ситуації. Слідчі (розшукові) дії та тактичні операції.
^ 22. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)
Криміналістична характеристика розкрадань. Ознаки розкрадання. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Інвентаризація, документальна ревізія, аудит. Організація та планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та тактичних операцій. Залучення експертів до провадження судово-економічних та інших експертиз.

^ 23. Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв
Види крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
^ 24. Розслідування шахрайства
Види шахрайства. Криміналістична характеристика шахрайства. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
^ 25. Розслідування хабарництва
Криміналістична характеристика хабарництва. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак хабарництва. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також негласних слідчих (розшукових) дій.
^ 26. Розслідування злочинних порушень правил безпеки

дорожнього руху
Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. Поняття дорожньо-транспортної події. Особливості початку кримінального провадження.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії.

Тактика провадження окремих слідчих (розшукових) дій. Слідчий експеримент. Використання спеціальних знань. Судова автотехнічна експертиза. Судова дорожньо-технічна експертиза.
^ 27. Розслідування підпалів та інших злочинів, повязаних із виникненням пожеж
Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж. Організація і планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Огляд місця пожежі. Виявлення ознак підпалу. Встановлення осередку пожежі. Використання спеціальних знань. Пожежно-технічна експертиза.
^ 28. Розслідування злочинів поти довкілля
Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Виявлення ознак злочинів проти довкілля. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Організація і планування розслідування.

Типові слідчі ситуації. Типові версії. Взаємодія зі службами екологічного контролю. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій та тактичних операцій. Огляд місця події. Огляд документів. Допит заявників, свідків. Використання спеціальних знань. Судово-екологічна експертиза.

^ 29. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами
Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими групами. Обставини, що підлягають з’ясуванню.

Організація і планування розслідування. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами. Тактика окремих слідчих (розшукових) дій. Огляд місця події. Допит організаторів та членів організованих злочинних груп. Обшук. Використання спеціальних знань.
^ 4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ,

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета практичних і лабораторних занять з криміналістики  допомогти студентам набути практичних навичок застосування науково-технічних засобів, оволодіти тактичними прийомами проведення слідчих дій, вивчити окремі методики розслідування злочинів.

Згідно з навчальною програмою структура рекомендованого посібника складається з чотирьох розділів: «Методологія криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», «Криміналістична методика». У кожному розділі до тем наведені найважливіші питання, список літератури, завдання, лабораторні роботи з рекомендаціями щодо їх виконання.

Розділи «Криміналістична тактика», «Криміналістична тактика» і «Криміналістична методика» містять фабули конкретних кримінальних проваджень, матеріали яких необхідні для виконання завдань з планування розслідування, для підготовки планів та організації ділових ігор з тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, складання процесуальних документів.

Список літератури до всіх розділів:


 1. Аленин, Ю. П. Расследование тяжких преступлений: науч.-практ. пособие / Ю. П. Аленин, В. В. Тищенко, Л. И. Аркуша.  Харьков : Одиссей, 2006.  256 с.

 2. Баев, О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. ¾ 2-е изд., перераб. и доп. / О. Я. Баев. ¾ М. : Экзамен, 2003. ¾ 320 с.

 3. Бахин, В. П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования / В. П. Бахин. ¾ Киев: Лыбидь, 1991. ¾ 142 с.

 4. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. ¾ 2-е изд., доп. ¾ М. : Мегатрон ХХ1, 2000. ¾ 334 с.

 5. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / Р.С.Белкин.  3-е изд., доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001.  837 с.

 6. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посіб. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. ; за ред. В. Ю. Шепітька. ¾ Х. : Одіссей, 2009. ¾ 960 с.

 7. Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корноухов, Е. Р. Россинская. ¾ М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. ¾ 990 с.

 8. Криміналістика: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / за ред. В. Ю. Шепітька.¾ К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2001.¾ 684 с.

 9. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: учеб. для студ. юрид. вузов и фак. / под ред. В. Ю. Шепитько.  Харьков : Одиссей, 2001.  528 с.

 10. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков.  М. : Юристъ, 2001.  718 с.

 11. Криміналістика: навч. посіб. / В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко; за заг. ред. В. Г. Гончаренка та Е. М. Моісеєва.  К. : Юрінком Інтер, 2001.  368 с.

 12. Криминалистика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко, А. А. Топоркова. ¾ М. : ИНФРА-М, 2005. ¾ 696 с.

 13. Криминалистика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко, В. И. Комиссарова.  М. : Юристъ, 2007.  509 с.

 14. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин.  М.: ТК Велби, изд–во Проспект, 2007.  672 с.

 15. Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання: навч. посібник / за ред. проф. О. Я. Баєва, проф. В. Ю. Шепітька.  Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2012.  264 с.

 16. Настільна книга слідчого / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. ¾ 3-тє вид., переробл. і допов. ¾ К. : Ін Юре, 2011. ¾ 736 с.

 17. Образцов В. А. Криминалистика: курс лекций / В. А. Образцов. ¾ М., 1996. ¾ 448 с.

 18. Салтевський, М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник / М. В. Салтевський. ¾ К. : Кондор, 2005. ¾ 588 с.

19. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого: [вид. 3-тє, переробл. і доп.] / В. Ю. Шепітько. ¾ К.: Ін Юре, 2008. ¾ 208 с.

20. Шепітько В. Ю. Криміналістика: словник термінів / В. Ю. Шепітько.¾ К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. ¾ 264 с.

21. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Шепітько. ¾ К.: Ін Юре, 2010. ¾ 496 с.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять І словник термінів з навчальної дисципліни «криміналістика» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка