Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп
НазваМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп
Сторінка1/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економіко-правових дисциплін

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Навчально-методичні матеріали

Київ 2012

Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс ННІПП

Автор розробки:

Безрутченко С.М. канд. екон. наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін

Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” затверджені на засіданні кафедри економіко-правових дисциплін, протокол № 1 від 13 вересня 2012 р.

Робоча навчальна програма
^ 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна: Фінансове право.
Головною метою вивчення студентами даної дисципліни є здобуття ними глибоких знань норм права, які регулюють фінансові відносини.

Завдання:

-набуття студентами знань щодо особливостей фінансових правовідносин;

-вивчити норми фінансового права, які регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України;

-вивчення особливостей фінансового контролю, бюджетного устрою і бюджетного процесу, юридичної відповідальності за фінансові правопорушення;

  • розгляд особливостей податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин;

  • вивчення специфіки фінансових перерозподільних відносин.

Логіка та зміст курсу побудовані таким чином, щоб дати курсантам всебічне уявлення про зміст правовідносин у сфері фінансової діяльності, з’ясувати особливості їх прояву у різних сферах цієї діяльності. Набуття знань з курсу дозволяє підготувати правознавців, здатних розв’язувати складні фінансово-правові проблеми.

Форми проведення занять можуть бути різноманітними: опитувальна, співбесіда ("круглий стіл"), контрольна робота та інші. Право вибору форм проведення семінарів (практичних занять) та їх комбінації належить викладачеві. Мова проведення занять державна.

^ Зміст дисципліни за модулями.

Зміст реалізується в процесі опанування трьох блоків – теоретичного, практичного та блоку індивідуальної та самостійної роботи .

Для того, щоб зорієнтувати курсантів на пріоритетні для вивчення проблеми й положення кожної з тем, у планах семінарських занять сформульовані основні питання для обговорення і вивчення, а також питання контрольного блоку.

^ Міжпредметні зв’язки: в результаті вивчення дисципліни “Фінансове право” курсанти набувають знань щодо фінансових правовідносин, що сприяє засвоєнню цивільного, господарського та адміністративного права України, розглядають специфіку прояву фінансових відносин, опановують засади відповідальності у процесі здійснення зазначеної діяльності, що дозволяє комплексно вирішувати проблеми притягнення особи до відповідальності, зокрема передбаченої нормами адміністративного, кримінального, цивільного, фінансового права України тощо.

При підготовці до семінарського заняття вивчення курсу доцільно починати з читання підручника "Фінансового право", а також свого конспекту лекцій. Слід пам’ятати, що фінансове законодавство, яке складається з численних правових актів, дуже мобільне у сучасній Україні. Тому кожний курсант, повинен здійснювати під керівництвом викладача моніторинг змін у законодавстві через періодичні видання, мережу Інтернет. Крім того, при підготовці до семінарських занять студент має опрацювати іншу навчальну і наукову літературу з конкретної теми, ознайомитись з необхідною нормативною базою, письмово готувати визначення основних термінів і понять до кожної теми.

При вивченні курсу слід звернути особливу увагу на аналіз Конституції України, чинного законодавства, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, відомчих актів, теоретичних положень, розроблених українськими і закордонними вченими.

У відповідності з тематичним планом на семінарські та практичні заняття і індивідуальну роботу передбачається значна частина навчального часу, а їх ефективне використання в значній мірі залежить від сумлінного ставлення курсантів до самостійної роботи при виконанні завдань вказаних викладачем. Успішному опануванню правових знань сприяє самостійна підготовка курсантів, опрацювання додаткових наукових джерел, написання рефератів, наукових повідомлень і доповідей з подальшим виступом з ними на семінарах та ін.

^ 2. ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовий модуль І. Загальна частина фінансового права.
Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет і система фінансового права.

Поняття фінансів. Роль та значення фінансів. Функції фінансів. Поняття фінансової діяльності держави. Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави. Фінансова система України та характеристика її елементів. Характеристика фінансової політики держави. Державні органи, які керують фінансовою діяльністю. Правові форми фінансової діяльності.

Поняття фінансового права, його місце в національній системі права та взаємозв’язок з іншими галузями права. Система та джерела фінансового права. Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст. Фінансово-правові відносини, їх суб’єкти, об’єкт, зміст і особливості.

Методи фінансового права. Основний метод фінансово-правового регулювання.
Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні.

Поняття, організаційно-правовий механізм і призначення фінансового контролю. Організація і органи фінансового контролю. Організаційно-правові форми державного фінансового контролю. Фінансовий контроль представницьких органів державної влади. Ретроспектива появи Рахункових палат у світі, зарубіжний досвід їх діяльності. Правовий статус та компетенція Рахункової палати України. Фінансовий контроль державних органів виконавчої влади. Контрольні повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби, Державної податкової служби України.

Пробірна палата України і сфера її діяльності при здійсненні фінансового контролю.

Аудиторський фінансовий контроль, його сутність, значення.

Класифікація фінансового контролю Методи фінансового контролю. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю. Класифікація ревізій. Документування ревізій і перевірок.

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної вівдповідальності.

Поняття фінансового правопорушення. Суб’єкти фінансового правопорушення. Види юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства.

Характеристика юридичної відповідальності за порушення бюджетного, податкового, банківського, валютного законодавства України та законодавства у сфері страхування.

Порушення, що мають місце у сфері формування та виконання бюджету. Податкові правопорушення. Порушення у сфері діяльності банківських установ. Правопорушення на валютному та страховому ринках.
^ Проміжний модульний контроль 1
Змістовний модуль ІІ. Особлива частина фінансового права

Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система України.

Поняття бюджету і його роль у виконанні функцій суверенної держави. Державний бюджет – основний фінансовий план держави. Зведений бюджет України та його значення. Структура доходної та видаткової частин Державного бюджету України.

Поняття, предмет, система і джерела бюджетного права. Характеристика Бюджетного кодексу України. Види бюджетно-правових норм. Поняття, структура та особливості бюджетно-правових відносин.

Поняття та характеристика бюджетної системи України. Принципи бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою України. Поняття та структура бюджетної класифікації. Склад доходів і видатків бюджету. Поняття, форми та види бюджетного фінансування. Поняття, види та граничний розмір Державного боргу. Класифікація доходів і видатків. Поняття та методи бюджетного регулювання. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Бюджетні повноваження України та місцевих органів самоврядування.
Тема 5. Бюджетний процес в Україні.

Поняття і принципи бюджетного процесу. Поняття стадії бюджетного процесу, взаємозв’язок між стадіями. Учасники бюджетного процесу. Характеристика бюджетного циклу. Характеристика графіка бюджетного процесу.

Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період. Порядок складання проекту бюджету. Бюджетні запити.

Порядок розгляду та прийняття бюджету. Порядок виконання бюджету як основної стадії бюджетного процесу. Стадії виконання бюджету. Порівняльна характеристика банківської і казначейської форм виконання державного бюджету. Переваги казначейської форми виконання державного бюджету. Принцип єдиного казначейського рахунку. Розпис доходів і видатків, його значення. Роль Державного казначейства України в організації виконання бюджету, його функції і повноваження. Поняття, види та компетенція розпорядників бюджетних коштів в організації виконання бюджету.

Поняття та види звітності про виконання бюджету. Характеристика та значення звіту про виконання Державного бюджету України.

Поняття контролю за дотриманням бюджетного законодавства України та особливості його здійснення на стадіях бюджетного процесу.
Тема 6. Правове регулювання державних доходів. Податкове право України.

Поняття та види державних доходів. Правові основи їх встановлення та стягнення. Неподаткові доходи Державного бюджету України.

Поняття та сутність податку. Ознаки податку. Функції і принципи податку. Елементи податку як юридичної категорії. Класифікація податків. Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Прямі і непрямі податки. Податкові пільги.

Поняття і принципи податкового права. Джерела податкового права. Податкові норми, їх види. Податкові правовідносини, їх поняття і зміст.

Поняття податкової системи та принципи її побудови. Критерії, які характеризують податкову систему. Податковий тиск в умовах функціонування податкової системи. Характеристика спрощеної системи оподаткування (єдиного податку та фіксованого патенту)

Поняття платника податку. Принцип резиденства у податковому праві. Права і обов’язки платника податку.

Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи в Україні. Правовий статус і компетенція Державної податкової служби в Україні. Роль і повноваження податкової міліції у боротьбі зі злочинністю. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства України. Поняття, значення і види фінансових санкцій.
Тема 7. Правове регулювання державних видатків і кошторисно-бюджетного фінансування.

Поняття витрат держави, їх характерні особливості та принципи фінансування. Особливості витрат держави в нових умовах господарювання. Поняття та принципи бюджетного фінансування.

Основні принципи, методи та джерела фінансування галузей народного господарства. Порядок фінансування промисловості і капітальних вкладень. Проектно-кошторисна документація. Джерела фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітального будівництва та капітального ремонту в системі органів внутрішніх справ.

Поняття та сутність кошторисно-бюджетного фінансування, принципи та об’єкти фінансування. Кошторис як основний фінансовий план витрат бюджетної установи. Правове значення кошторису витрат бюджетної установи на її утримання, порядок розробки та застосування. Види кошторисів витрат.

Порядок фінансування соціально-культурних заходів і соціального захисту населення. Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. Порядок фінансування обороноздатності держави. Порядок фінансування державних органів законодавчої і виконавчої влади.
^
Тема 8. Правові основи державного кредиту. Державний борг.

Поняття та значення державного кредиту.

Державний внутрішній борг України, його правовий режим. Форми державного внутрішнього боргу. Особливості фінансових правовідносин у сфері державного кредиту.

Правове регулювання державних позик, їх класифікація. Обслуговування державного внутрішнього боргу.

Правове регулювання ощадної справи. Ощадний банк України, його повноваження і функції. Види вкладів.

Заходи держави щодо погашення внутрішнього державного боргу.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconМіністерство внутрішніх справ україни
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Адміністративний процес»для студентів 3 курсу Навчально-наукового інституту...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Денисенко О. А. – старший викладач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат історичних наук
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Пустовіт Ж. М. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Кириченко Юрій Іванович – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін нніпп навс
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Немченко С. С. – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін нніпп навс
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Ринкова економіка” затверджений на засіданні кафедри фінансового та господарського права...
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Олійник А. Ю. – професор кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, професор
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін фінансове право навчально-методичні матеріали Київ 2012 Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Фінансове право” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курс нніпп iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін нніпп навс, доктор філософських наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка