Регламент пошуку
НазваРегламент пошуку
Сторінка1/3
Дата конвертації08.07.2013
Розмір324 Kb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > Право > Регламент
  1   2   3

 1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ):

входить до складу Світової організації торгівлі (СОТ);

входить до складу Організації Об’єднаних Націй (ООН);

є незалежною організацією;

усі перераховані відповіді неправильні.


 1. Право на топографію інтегральної мікросхеми:

Охороняється державою і засвідчується свідоцтвом, термін дії якого становить 10 років від дати подання заявки або від дати першого використання топографії інтегральної мікросхеми за умови, що від цієї дати до дати подання заявки пройшло не більше, ніж 2 роки.

Охороняється державою і засвідчується патентом, термін дії якого становить 5 років від дати подання заявки з правом продовження на 5 років або від дати першого використання топографії інтегральної мікросхеми за умови, що від цієї дати до дати подання заявки пройшло не більше, ніж 2 роки.

Охороняється державою і засвідчується свідоцтвом, термін дії якого становить 5 років від дати подання заявки з правом продовження на 5 років або від дати першого використання топографії інтегральної мікросхеми за умови, що від цієї дати до дати подання заявки пройшло не більше, ніж 2 роки.

Охороняється державою і засвідчується патентом, термін дії якого становить 10 років від дати подання заявки або від дати першого використання топографії інтегральної мікросхеми за умови, що від цієї дати до дати подання заявки пройшло не більше, ніж 2 роки.


 1. ^ Для заохочення творчої діяльності людини застосовують такі організаційні інструменти:

вдосконалення системи управління новими знаннями;

усі перераховані відповіді правильні;

правовий захист інтелектуальної власності;

розвиток патентної системи.


 1. ^ Виберіть позначення, які можуть використовуватись в якості торговельної марки чи знаку для товарів та послуг:

«Тернопільська ковбаска»;

«Франко»;

«Ковбаска»;

«Перукарня».


 1. ^ Вихідним документом на проведення патентних досліджень є:

інструкція на проведення патентних досліджень;

це є творчий процес, який не потребує документів;

завдання на їх проведення;

регламент пошуку.

 1. ^ Підставою для припинення чинності охорони патенту є:

зняття з виробництва виробів, у яких дане патентне рішення використовувалось;

застарілість об’єкта;

закінчення терміну правової охорони об’єкту;

смерть автора.


 1. ^ Топографія інтегральної мікросхеми відповідає умовам охороноспроможності, якщо вона:

є промислово придатною;

має винахідницький рівень;

є частиною рівня техніки;

є оригінальною, тобто, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення.


 1. ^ Майнові права, на які об’єкт інтелектуальної власності може діяти, на обмежені у часі:

комп’ютерні програми;

винахід;

торговельна марка;

корисна модель.


 1. ^ Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє:

упродовж двадцяти років, з правом продовження щоразу, на двадцять років на підставі заяви поданої протягом останнього року дії свідоцтва;

безстроково;

упродовж п’яти років, з правом продовження щоразу, на п’ять років на підставі заяви поданої протягом останнього року дії свідоцтва;

упродовж десяти років, з правом продовження щоразу, на десять років на підставі заяви поданої протягом останнього року дії свідоцтва;


 1. ^ Майнові права на торговельну марку в Україні охороняються:

патентом;

усі перераховані відповіді неправильні;

свідоцтвом;

авторським правом.


 1. Виберіть з наступних прикладів географічні позначення:

вино Бордо;

Кока-Кола;

цейлонський чай;

Форд. 1. ^ Товельна марка виконує такі функції:

забезпечує просування на міжнародному ринку товарів і послуг;

захищає вітчизняного виробника від конкуренції з іноземними виробниками;

індивідуалізація товарів (послуг) і самої фірми;

усі перераховані відповіді неправильні.


 1. ^ Будь- -яке словесне чи зображувальне позначення, яке прямо або опосередковано вказує на географічне місце походження товару – це:

видова назва товару;

усі перераховані відповіді неправильні;

географічне зазначення походження товару;

кваліфіковане зазначення походження товару.


 1. ^ Загальні відомості про об’єкт дослідження при проведенні патентному пошуку містять:

загальні висновки;

інструкцію на проведення патентних досліджень;

дату початку та дату закінчення розроблення (рік, місяць);

список виконавців.


 1. ^ Публікація офіційних відомостей про заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару повну:

термін дії охоронного документу;

відомості про рекламу стосовно товару;

термін придатності товару;

відомості про заявника.


 1. ^ У якій з наведених країн раніше від інших почали видавати охоронний документ (патент) на винахід:

Англія;

Німеччина;

США;

Японія.


 1. Умовами патентоспроможності промислового зразка є:

раціоналізаторське рішення;

однотипність;

новизна та промислова придатність;

оригінальність компонування.


 1. ^ Законодавство про інтелектуальну власність на території України до 1917 року:

мало місця в окремих районах;

діяло законодавство тих держав, до складу яких вона входила;

має глибокі історичні корені;

такого не було взагалі.


 1. ^ Підставою для припинення правової охорони торговельної марки є:

відмова від правової охорони за власним бажанням;

низький рівень конкурентоспроможності товарів;

поділ компанії на кілька дочірніх підкомпаній;

банкрутство підприємства, яке є власником торгової марки.


 1. ^ Міжнародні угоди з промислової власності поділяються на:

погоджувальні;

реєстраційні;

класифікаційні;

програмні.


 1. Угоди, які закладають міжнародні класифікаційні системи:

реєстраційні;

погоджувальні;

програмні;

класифікаційні.


 1. Вкажіть географічні зазначення походження товарів:

Броди;

бродівське масло;

хохлома;

зроблено в Польщі.


 1. ^ Літера Е при позначенні рубрики міжнародної патентної класифікації (МПК) означає:

прикладна механіка, освітлення й опалення, двигуни і насоси, зброя і боєприпаси, підривної роботи;

електрика;

будівництво гірнича справа;

задоволення життєвих потреб.


 1. ^ Однією із спільних рис назви місця походження та географічного зазначення походження товарів є:

однакове місце реєстрації ліцензії на виготовлення товару;

назва товару, який виготовляється в даному географічному місці;

те, що товар повинен вироблятися за ліцензією, яка зареєстрована в даному місці;

усі перераховані відповіді неправильні.
^ 25 Незареєстрована торговельна марка підпадає під охорону торговельних марок тільки в тому випадку, якщо:

А) усе перераховані відповіді правильні

Б) пройшло достатньо часу, щоб торговельна марка придбала певну розрізняльна здатність та репутацію на ринку

В) національний суд, що діє за нормами статутного і загального права, визнає цю торговельну марку оригінальною

Г) торговельна марка використовується щодо харчових продуктів або напоїв
^ 26 Об’єктом винаходу може бути:

А) конструктивне використання устрою

Б) усі відповіді правильні

В) продукт (устрій, речовина, там мікроорганізму, культури клітини, рослини чи тварини)

Г) організаційне рішення

^ 27Під терміном інтелектуальна власність розуміють:

А) сукупність виключних прав на результати професійної діяльності

Б) сукупність виключних прав на результати інтелектуальної діяльності

В) сукупність виключних прав на результати діяльності, яка пов’язана із набуттям прав власності

Г) організаційні та технічні заходи, які дозволяють створювати нові об’єкти інтелектуальної власності
^ 28 Виберіть позначення, які можуть використовуватись в якості торговельної марки чи знаку для товарів та послуг:

А) «Перукарня»

Б) «Ковбаска»

В) «Горілка»

Г) «Українська з перцем»
^ 29 Основна частина звіту про патентні дослідження містить такі розділи:

А) стислий опис об’єкта господарської діяльності

Б) найменування суб’єкта господарської діяльності

В) найменування об’єкта господарської діяльності

Г) виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності
^ 30 Основними вимогами, що висуваються до торговельної марки, є:

А) торговельна марка повинна характеризувати товари або послуги, щодо яких вона використовується

Б) торговельна марка повинна мати розрізняльну здітність і не повинна вводити в оману

В) торговельна марка повинна бути зареєстрована Всесвітньою комісією з реєстрації товарних знаків (ВКРТЗ)

Г) усі перераховані відповіді правильні
^ 31 Яке з наведених нижче тверджень є правильним:

А) право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне від одного, якщо володілець права інтелектуальної власності водночас є володільцем речі

Б) право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного

В) усі перераховані відповіді неправильні

Г) право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне від одного
^ 32 Літера Н при позначення рубрики міжнародної патентної класифікації (МПК)

А) фізика

Б) текстиль і папір

В) прикладна механіка, освітлення і опалення двигуни і насоси,, зброя і боєприпаси, підривні роботи

Г) електрика
^ 33 Однією із рис назви місця походження та географічного зазначення походження товарів є:

А) назва товару, який виготовляється в даному географічному місці

Б) назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару

В) те, що товар виробляється за ліцензією, яка зареєстрована в даному місці

Г) усі перераховані відповіді неправильні
^ 34Угода TRIPS є однією з найважливіших угод:

А) ООН

Б) ЄС

В) СОТ

Г) ВОІВ
35Суттєвими ознаками промислового зразка можуть бути:

А) декоративне рішення

Б) матеріал

В) конструктивне виконання

Г) технологія виготовлення
^ 36Права на використання комерційної таємниці охороняються законом України:

А) Про захист від недобросовісної конкуренції

Б) Про авторське право і суміжні права

В) Про охорону прав на винаходи і корисні модулі

Г) Про охорону торговельної марки
^ 37 Які з наступних об’єктів найчастіше патентуються:

А) книга

Б) винайдений фармацевтичний засіб

В) новий хімічний процес

Г) картина
38Початком становлення законодавства України про інтелектуальну власність вважається день прийняття Закону:

А) Про охорону прав та торговельної марки

Б) Про власність

В) Про охорону прав на винаходи і корисні модулі

Г) Про авторське право і суміжні права
^ 39. Статут Анни стосувався:

А) захисту прав виробників друкованої продукції

Б) захисту прав авторів книг

В) захисту прав осіб, що володіли привілеями

Г) захисту прав авторів винаходів
^ 40. Літера В позначенні рубрики міжнародної патентної класифікації (МПК) означає:

А) текстиль і папір

Б) хімія і металургія

В) фізика

Г) усі перераховані відповіді неправильні
^ 41. Однією з спільних рис назви місця походження та географічного зазначення походження товарів є:

А) те, що товар повинен виробляється за ліцензією, яка зареєстрована в даному місці

Б) однакове місце реєстрації ліцензії на виготовлення товару

В) назва товару, який виготовляється в даному географічному місці

Г) усі перераховані відповіді неправильні
^ 42. Термін дії торговельної марки становить:

А) 20 років з правом поповнення кожних 10 років

Б) 10 років з правом поновлення кожних 10 років

В) 15 років з правом поновлення кожних 5 років

Г) 5 років без права поновлення
^ 43. Охоронний документ на промисловий зразок діє:

А) згідно законодавства ВОІВ діє на території всіх зареєстрованих країн

Б) діє без обмежених територій

В) діє на території тих країн, з якими Україні має двосторонні угоди

Г) тільки на території України
^ 44. До науково-технічної інформації відносяться:

А) відеограми

Б) комерційні таємниці

В) музичні твори

Г) художні твори
45. Загальні відомості про об’єкт дослідження при проведенні патентного пошуку містять:

А) інструкцію на проведення патентного пошуку

Б) заявку на винахід стосовно об’єкту господарської діяльності

В) заявку на корисну модель стосовно об’єкту господарської діяльності

Г) галузь використання об’єкту господарської діяльності
^ 46. До науково-технічної інформації відносяться :

А) фонограми

Б) переклади художньої літератури

В) конструкторська документація

Г)усі перераховані відповіді неправильна

^ 47. Охорона прав на зазначення походження товарів регламентується:

а) постановою кабінетів міністрів України «Про охорону прав на географічні зазначення та зазначення походження товарів»

б) постановою кабінетів міністрів України «Про охорону прав зображальних знаків»

в) Законом України «Про охорону зображальних знаків»

г) усі перераховані відповіді неправильні
^ 48. Літера А при позначення рубрики міжнародної патентної класифікації (МПК) означає:

а) задоволення життєвих потреб людини

б) фізика

в) електрика

г) хімія і металургія
^ 49. Термін дії патенту на винахід та корисну модель становлять відповідно:

а) 10 і 20 років

б) 20 і 20 років

в) 20 і 10 років

г) 10 і 10 років
50. Які з наступних об’єктів, як правило, найбільше патентують:

а) фонограма

б) картина

в) новий технологічний процес

г) порода тварин
^ 51. Промисловий зразок може бути:

а) площинним

б) спеціалізованим

в) голографічним

г) стереофонічним
  1   2   3

Схожі:

Регламент пошуку iconMulata Fly Team Bar IV правила и Регламент
Обращаем внимание всех участников и зрителей, что регламент для всех максимально прозрачен и доступен в любое время
Регламент пошуку iconМетодичні рекомендації до виконання роботи
Мета: навчитися застосовувати методи пошуку ідей в бізнесі; визначати джерела пошуку підприємницьких ідей; створювати банк ідей фірми...
Регламент пошуку iconПоложение (Регламент) о проведении турнира «Чемпионат kf с по мини-футболу»
Настоящий Регламент определяет порядок проведения Соревнований и является основополагающим документом для разработки регламентов...
Регламент пошуку iconРегламент rhl nn для проведения соревнований по мини-футболу
Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения всех соревнований по мини-футболу, под эгидой rhl nn, и действует с момента...
Регламент пошуку iconПлан-конспект занять до теми : Робота творчої лабораторії. «Дебати...
Робота творчої лабораторії. Дебати як соціальна модель пошуку ефективного способу вирішення проблеми
Регламент пошуку icon2. Організації та алгоритм пошуку роботи

Регламент пошуку iconПлан-конспект занять до теми : «Дебати як соціальна модель пошуку...
Дебати як соціальна модель пошуку ефективного способу вирішення проблеми. Підтема: Структура та види аргументів. Порядок аргументів...
Регламент пошуку iconРегламент змагань

Регламент пошуку iconРегламент Чемпионата «Кубок города Одессы по боулингу 2012»
Регламент Чемпионата «Кубок города Одессы по боулингу 2012» среди молодёжи г. Одессы
Регламент пошуку iconРегламент доповіді: 5 хвилин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка