Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
Сторінка9/11
Дата конвертації07.07.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема № 22. Правове регулювання інвестиційної діяльності
Під час підготовки до заняття необхідно визначитися щодо дискусійної проблеми теорії інвестиційного законодавства. Крім того значну увагу необхідно приділити самій системі інвестиційного законодавства, що встановлює правила поведінки учасників інвестиційних правовідносин у сфері господарської діяльності. студентам необхідно чітко визначитися із складом учасників інвестиційних правовідносин та встановити правове становище відповідних суб’єктів. Особливої уваги потребує правове забезпечення іноземного інвестування, що зумовлено низкою специфічних аспектів щодо можливості участі у відповідних інвестиційних зобов’язаннях.

Студентам необхідно вивчити низку актів чинного законодавства та зробити власні висновки щодо прогалин у регулюванні окремих сфер національної економіки, що пов’язано із розміщенням у них майнових та інтелектуальних цінностей.
Основні питання
1. Поняття, ознаки та правове забезпечення інвестиційної діяльності.

2. Правове регулювання здійснення іноземного інвестування.

3. Правові форми інвестиційної діяльності.

4. Правове становище суб’єктів інвестиційної діяльності.
Питання для самоконтролю
1. Поняття та ознаки інвестицій.

2. Види, типи та форми інвестицій.

3. Рухоме та нерухоме майно як інвестиції за законодавством України.

4. Майнові права, які випливають з авторського права, як інвестиції.

5. Право користування землею, водою, природними ресурсами, а також інші майнові права в якості інвестицій.

6. Правове забезпечення здійснення інвестиційної діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах.

7. Поняття інноваційної діяльності як форми інвестиційної діяльності.

8. Правове становище інвестора, реципієнта та інших осіб, які виконують допоміжні функції в інвестиційній діяльності.
Теми для рефератів
1. Створення, діяльність та припинення діяльності спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Правове регулювання інноваційної діяльності. Види інновацій.
Завдання


 1. 18 вересня 2004 року німецький підприємець Коллер вніс до статутного фонду створюваного підприємства з іноземними інвестиціями свою частку у формі станків на загальну суму 300 000 грн. Під час перевезення їх через митний кордон України йому було видано документ, який засвідчував, що це майно не підлягає обкладенню увізним митом, тому що воно виступає в якості внеску до статутного фонду створюваного підприємства. Після двох років невдалої роботи було вирішено, що це підприємство припиняє свою діяльність. Коллеру в якості його частини було повернуто його ж станки й грошову компенсацію їх амортизації. Він вирішив продати їх в Україні підприємцю Булкіну.

Після вдало проведеної операції до нього звернулися працівники податкової інспекції про сплату увізного мита за увезені ним станки. Коллер заперечував виплату грошей і надав їм для ознайомлення документ, виданий йому під час увезення.

Працівники податкової служби звернулися до суду з позовом про повернення грошових коштів до державного бюджету.

З’ясуйте, чи підлягає оподаткуванню увізним митом продукція, яка увозиться в Україну в якості внеску до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями. Вирішіть справу по суті.


 1. Компанія з управління активами "Інтер" звернулась до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення ДКЦПФР про анулювання ліцензії, виданої цій компанії, на підставі порушення нею норм чинного законодавства.

Під час розгляду справи встановлено наступне. Компанія з управління активами "Інтер" отримала ліцензію на управління активами пайового інвестиційного фонду 15.12.2005 року проте жодних дій щодо емісії інвестиційних сертифікатів відповідного фонду здійснено не було. Крім того встановлено, що протягом означеного строку компанія з управління активами, через своїх представників, приймала участь в торгах на фондовій біржі як у якості продавця цінних паперів, так і у якості їх покупця, тобто фактично виконувала функції ділера.

ДКЦПФР не визнавала позовні вимоги компанії з управління активами "Інтер" мотивуючи тим, що остання порушила норми чинного законодавства. На це представники компанії з управління активами зауважили, що такий суб’єкт має право здійснювати операції з цінними паперами пайових інвестиційних фондів, активами яких управляє компанія, на фондовому ринку без будь-яких обмежень.

Господарський суд відмовив у задоволенні позовної заяви компанії з управління активами.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації. Чи правомірні дії ДКЦПФР

 1. Під час заснування повного товариства "Зітер" один із контрагентів Бубнов зробив свій внесок у вигляді права на використовування об’єкта права промислової власності. У подальшому, без відома цього засновника, було видано виключну ліцензію на право використовування цього ж об’єкта іншому підприємству "Дарниця".

Через деякий час Бубнов вирішив завершити свою підприємницьку діяльність і забрати дозвіл на використовування об’єкта промислової власності в іншого підприємства.

Але підприємство "Дарниця" заперечувало, мотивуючи це тим, що він їм не відомий і договір було укладено з товариством "Зітер".

Бубнов подав позов до суду про відшкодування йому збитків, мотивуючи це тим, що він не знав про видачу ліцензії, а також анулювання цієї ліцензії.

З’ясуйте, чи виступає в даному випадку об’єкт права промислової власності у вигляді інвестиції. Чи мало товариство "Зітер" право видавати ліцензію? Вирішіть справу по суті.
^ Теми для рефератів
1. Створення, діяльність та припинення діяльності спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Правове регулювання інноваційної діяльності. Види інновацій.

Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 3, 7, 8, 9,10,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31.

Рекомендована література:

1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14,15, 16, 20, 34, 37, 50, 84, 87,88,89,90, 100, 101, 113, 117, 118,134

^ Тема № 23. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Для успішного опанування матеріалу, що пропонується на розгляд на зазначеному семінарському занятті, слід уважно ознайомитися із методичними вказівками та рекомендаціями, до цієї теми, засвоїти теоретичний матеріал, що викладений в лекційному курсі та запропонованій літературі.

При вивченні першого питання слід мати на увазі, що зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання товаром митного кордону України. Основними нормативними актами, в яких визначено поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності є Господарський кодекс України та Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Зовнішньоекономічна діяльність є різновидом господарської діяльності, а тому їй притаманні всі ознаки господарської діяльності. Разом з тим сфера її здійснення зумовлює ряд специфічних ознак, які визначенні Господарським кодексом України та Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Згідно із ст. 379 Господарського кодексу усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, якщо інше не встановлено законом. Види зовнішньоекономічної діяльності, перелік зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються на території України, умови та порядок їх здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також перелік товарів (робіт, послуг), заборонених для експорту та імпорту, визначаються законом. Вказані види зовнішньоекономічної діяльності визначенні у ст. 2 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Відповідно до ст.378 Господарського кодексу України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є суб'єкти господарювання, юридичні і фізичні особи, які мають право здійснювати господарську діяльність, а також їх відокремленні підрозділи, структурні одиниці, іноземних суб'єктів господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України і зареєстровані в порядку, встановленому законом.

Зовнішньоекономічний договір є основною правовою формою здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоекономічний договір. Відповідно до ст. 1 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року N 959-XII зовнішньоекономічним договором визнається матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Відповідно до ст. 382 Господарського кодексу України суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.

Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом місця його укладення. Місце укладення договору (контракту) визначається відповідно до законів України. Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо земельних ділянок, будівель та іншого нерухомого майна, розташованого на території України, визначається законами України.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше. Порядок визначення права, яке має застосовуватися до договору (контракту) у разі недосягнення згоди сторін стосовно вказаного порядку, встановлюється Законом „Про зовнішньоекономічну діяльність”. Законом може бути встановлений особливий порядок укладення, виконання і розірвання окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Кабінет Міністрів України з метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних договорів (контрактів) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацію. Види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що підлягають державній реєстрації, а також порядок її здійснення визначаються Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього.

Однією із форм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії. За загальним правилом порядок ліцензування експортно-імпортних операцій та види ліцензій визначаються законом. Режим квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними міжнародними договорами України, та здійснюється шляхом обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості товарів, яка може бути ввезена (вивезена) за певний період. Порядок квотування зазначених операцій та види квот визначаються законом.
Основні питання:


 1. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Підстави та порядок проведення ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Загальна характеристика зовнішньоекономічних договорів.

 5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Питання для самоконтролю:


  1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її правове забезпечення.

  2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

  3. Особливості публічно-правового регулювання та приватноправового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

  4. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

  5. Поняття, види зовнішньоекономічного договору, його зміст, форма та порядок укладення.

  6. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

  7. Вирішення спорів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).


Завдання
1) ТОВ "Чара" (резидент України) на підставі договору консигнації, здійснювала продаж на території України товарів виробництва Фірми "Моби" (резидент Росії). У договорі було визначено, що кошти, отриманні ТОВ “Чара” за реалізовану продукцію перераховуються Фірмі "Моби" на її письмову вимогу. На кошти на рахунках ТОВ "Моби" на підставі постанови державного виконавця було накладено арешт. ТОВ "Моби" подало скаргу до Господарського суду на дії виконавця і вимагає зазначену постанову скасувати. Свої вимоги ТОВ "Чара" обґрунтовувало тим, що кошти, на які було накладено арешт, не перебувають у її власності, оскільки отриманні на підставі договору консигнації.

1. Дайте правову характеристику зазначеній ситуації ?

2. Чи обґрунтовані вимоги ТОВ "Чара" ?

3. Що необхідно було передбачити у договорі консигнації для того, щоб обґрунтованість вимог ТОВ "Чара" не викликала сумнів ?

4. Складіть обґрунтування вимог ТОВ "Чара" і дій державного виконавця?

2) ТОВ „Нубук” (резидент України) уклала з Компанією "Лайза" (резидент Вірменії) договір на поставку виробничого обладнання. Відповідно до укладеного договору ТОВ „Нубук” додатково зобов'язалося провести всі необхідні роботи по введенню його в експлуатацію. Для проведення зазначених робіт ТОВ "Нубук" уклало договір з підрядною фірмою ТОВ "Карат" (резидент України).

 1. Проведіть правовий аналіз договірних відносин ?

 2. Дайте правову класифікацію зазначених договорів ?

 3. Які договори треба укласти для того щоб правовідносини між ООО "Нубук" і Компанією "Лайза" класифікувалися не купівлею-продажем ?


Теми рефератів:


  1. Система міжнародних нормативних актів, що регулюють відносини в зовнішньоекономічної діяльності.

  2. Правове положення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

  3. Зміст та види зовнішньоекономічного договору.

  4. Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.


Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 19, 24, 35

Рекомендована література:

10, 17, 34, 90, 97, 98, 100, 101, 103, 116, 117

^ Тема 24. Правове регулювання біржової діяльності
Під час підготовки до семінарського заняття студентам (слухачам) необхідно вивчити значний масив законодавства, що встановлює правовий режим на біржовому ринку та правове становище учасників біржових правовідносин. Основу системи біржового законодавства складають ЦК України, ГК України, Закон України "Про товарну біржу", Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" та низка законодавчих актів стосовно емісії та обороту цінних паперів в Україні.

Студентам (слухачам) необхідно чітко засвоїти основні поняття та категорії, що використовують у біржових правовідносинах та з’ясувати їх значення, що особливо стосується біржових товарів. Значну увагу необхідно приділити процедурі проведення біржових торгів та укладенню біржових договорів, а також вирішення біржових спорів.
Основні питання
1. Правове становище товарної біржі.

2. Правове становище фондової біржі.

3. Поняття, види біржових договорів та порядок їх укладання.

4. Суб’єкти біржових торгів. Біржовий товар та його види.
Питання для самоконтролю
1. Загальна характеристика системи біржового законодавства.

2. Органи управління біржею та їх правове становище.

3. Учасники біржових торгів та їх правове становище.

4. Цінні папери як біржовий товар.

5. Поняття та види товарів товарних бірж.

6. Валюта як біржовий товар.

7. Умови та порядок розгляду біржових спорів.
Завдання


 1. Шевченко, отримавши гонорар за написану книгу, вирішила придбати квартиру у центрі м. Харкова. Після тривалих пошуків, вона знайшла чотирьохкімнатну квартиру, яка їй дуже сподобалася. Для того щоб переконатися, що квартира насправді належить Костенко, який назвався власником, вона попросила його показати правовстановлюючий документ на квартиру. Костенко показав договір купівлі-продажу, який був укладений і зареєстрований на Харківській товарній біржі. На думку Шевченко цей договір відповідав усім передбаченим законодавством вимогам, але коли з вищевказаний договором купівлі-продажу квартири ознайомився нотаріус, він відмовився посвідчувати договір купівлі-продажу квартири між Шевченко і Костенко на тій підставі, що Костенко не був власником квартири, оскільки укладений на біржі договір не відповідав вимогам ЦК України й тому був недійсним. Більш того, нотаріуса не задовольнило, що договір містив такий текст: "За даним договором Петренко В., (колишній власник квартири) продав, а Костенко І. купив чотирьохкімнатну квартиру з наступними характеристиками...."

З’ясуйте, чому нотаріус вважає, що договір купівлі-продажу квартири є недійсним. Чи існують які-небудь способи виправити вищеописану ситуацію й допомогти Костенко продати, а Шевченко купити квартиру. 1. До Господарського суду Харківської області звернувся громадянин Сальков з позовом до Харківської товарної біржі. У своїх позовних вимогах позивач зазначив наступне: у 2000 році ним, під час заснування біржі, в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, був придбаний пакет акцій, що засвідчував вступний внесок члена біржі, тобто підтверджував право участі у біржових торгах. Однак після двох років роботи брокером він вирішив продати свої членські права іншій особі. Після укладення відповідного договору керівні органи біржі не визнали його законним, мотивуючи не відповідністю правилам, встановленими біржовим комітетом (радою біржі). Крім того, було зазначено, що відступлення відповідного "біржового місця" може здійснюватися через механізм реалізації виключно акцій, що належать особі, яка відступає права.

Вирішіть справу по суті? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?
^ Теми для рефератів
1. Поняття, види бірж та їх ознаки.

2. Спори, що виникають в процесі проведення біржових торгів та укладення біржових угод, порядок їх вирішення.

Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 3, 4, 7, 9,10,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31.

Рекомендована література:

1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14,15, 16, 20, 34, 37, 50, 84, 87,88,89,100, 101, 113, 117, 118

^ Тема 25. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Під час підготовки до семінарського заняття студентам (слухачам) необхідно з’ясувати загальні положення чинного законодавства стосовно порядку надання фінансових послуг суб’єктами господарювання та умови здійснення відповідної діяльності за чинним законодавством України. При цьому варто врахувати, що законодавство про ринок фінансових послуг має комплексний характер і містить норми щодо регулювання правовідносин в окремих сферах господарювання таких як – страхування, ринок цінних паперів, банківська діяльність та інші, що зумовлює комплексність підходу до вивчення відповідних сфер.

Студентам (слухачам) необхідно визначитися з видами діяльності, що відносяться до ринків фінансових послуг, встановити суб’єктний склад відповідних відносин та його особливості, а також з’ясувати повноваження органів державної влади стосовно регулювання відповідних правовідносин.
Основні питання
1. Поняття, ознаки та види фінансових послуг.

2. Поняття фінансової установи та умови її створення та діяльності.

3. Державне регулювання ринку фінансових послуг.
Питання для самоконтролю
1. Поняття та види учасників ринків фінансових послуг.

2. Поняття та види ринків фінансових послуг.

3. Поняття та правове становище саморегулівної організації на ринку фінансових послуг.

4. Умови надання фінансових послуг.

5. Поняття та умови договору про надання фінансових послуг.

6. Мета та форми державного регулювання ринків фінансових послуг.

7. Порядок ліцензування діяльності фінансових установ.

8. Заходи впливу на осіб, які порушують норми законодавства про надання фінансових послуг. 1. Для проведення інвестиційної діяльності засновниками прийнято рішення про створення інвестиційного банку з найменуванням ТОВ "Азовбанк". Для цього до територіального відділення Національного банку України подана низка документів передбачених ст. 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Проте в державній реєстрації засновникам було відмовлено на підставі порушення ними законодавства України.

З цим вони не погодились і подали скаргу до районного суду, обґрунтувавши свою позицію.

Вирішіть дане завдання по суті. Якщо є недоліки як з боку засновників інвестиційного банку, то вкажіть їх. Які вимоги передбачені чинним законодавством до створення інвестиційних банків в Україні? 1. Під час укладання договору фінансового лізингу було передбачено положення, за яким одержувач лізингу мав право у подальшому викупити об’єкт лізингу (фінансовий лізинг). Це положення зводилося до наступного: "одержувач лізингу за своїм замовленням отримує в оплатне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, який є не меншим за строк, на протязі якого амортизується 50% вартості об’єкта лізингу".

У подальшому виникло питання про вартість даного об’єкта. Так одержувач лізингу стверджував, що вартість об’єкта лізингу розраховується на день укладення договору, але лізингодавець стверджував, що – на день, коли перераховуються кошти за решту вартості майна.

Справу було передано до господарського суду.

Яке рішення повинен винести суд? 1. До господарського суду надійшов позов компанії з управління активами до ДКЦПФР у якому зазначалось про безпідставність анулювання емісії інвестиційних сертифікатів пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду "Капітал-А" та інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого типу "Капітал-Б".

Під час розгляду справи було встановлено, що інвестиційні сертифікати обох названих фондів були розміщені виключно між приватними інвесторами – фізичними особами. Інвестиційні сертифікати розміщувалися протягом одного року з дня отримання дозволу на їх емісію ДКЦПФР.

ДКЦПФР заперечувала позовні вимоги мотивуючи свою позицію тим, що по-перше, учасниками обох фондів не можуть бути приватні інвестори – фізичні особи, а, по-друге, строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів обмежується 6 місяцями.

Господарський суд відмовив у задоволенні позову компанії з управління активами.

Чи правомірні дії компанії з управління активами щодо емісії та поширення інвестиційних сертифікатів фондів "Капітал-А" та "Капітал-Б"? Чи правомірні дії ДКЦПФР щодо анулювання емісії інвестиційних сертифікатів? Дайте правову оцінку діям обох сторін спору та рішенню господарського суду.
Теми для рефератів
1. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг.

2. Форми державного регулювання ринку фінансових послуг.
Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 3, 7, 8, 9,10,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31.

Рекомендована література:

1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14,15, 16, 20, 34, 37, 50, 84, 87,88,89,90, 100, 101, 113, 117, 118.

Тема № 26. Контроль за здійсненням господарської діяльності
Контроль за діяльністю суб’єктів господарювання є частиною державного управління. Контроль розглядається як перевірка чого-небудь: законів, задач, якості, встановлених вимог чи термінів і інш. Це діяльність спеціальних, уповноважених на те державних організацій, яка характеризується рядом специфічних ознак та особливостей. Контролююча діяльність державних та інших органів, громадян здійснюється у визначених законом формах та процедурах. Контрольні функції державних органів безпосередньо передбачені Конституцією України та рядом спеціальних законів, що визначають правове положення та регламентують діяльність тих чи інших державних органів.

Контроль за здійсненням господарської діяльності в залежності від його виду та суб’єкту, реалізується в різних формах: у формі запитів, ревізій чи перевірок.

Для кращого засвоєння теми необхідно усвідомити значення контролю за здійсненням господарської діяльності, як діяльності держави спрямованої на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави, безпеки громадян та захисту їх законних прав та інтересів. Через контрольні повноваження державні органи можуть перевіряти законність та допустимість підприємництва різних суб’єктів господарювання, тим самим гарантуючи захист законних прав та інтересів споживачів та інших суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції чи порушення їх законних прав та інтересів.

Поставлені задачі реалізуються шляхом встановлення кругу повноважень державних органів при здійснені контролю за підприємницькою діяльністю.

Важливим питанням є співвідношення прав суб’єктів господарювання та повноважень контролюючих органів. Захист прав суб’єктів господарювання під час контролю є актуальним питанням. Яким чином може діяти суб’єкт господарювання в разі порушення порядку здійснення контролю за здійсненням господарської діяльності? Які гарантії має суб’єкт господарювання.

Основні питання:

1. Поняття контролю, його сутність та ознаки.

2. Види та значення контролю.

3.Правові форми здійснення контролю.

4. Підстави для проведення контролю за здійсненням господарської діяльності.
Питання для самоконтролю:

 1. Відмінність ревізії від перевірки.

 2. Види адміністративного контролю.

 3. Правові форми парламентського контролю.

 4. Правові форми судового контролю.

 5. Права підконтрольного під час здійснення контролю.

 6. Захист прав суб’єктів господарювання в разі порушення порядку проведення контролю за здійсненням господарської діяльності.

 7. Порядок оскарження незаконних дій органів контролю та їх посадових осіб.


Завдання:
1) В ході відпрацювання Центрального ринку м. Харкова робітниками відділу боротьби з економічними злочинами Ленінського райвідділу був затриманий громадянин Іваненко Р. М., що здійснював обмінні операції валютою з рук. Валютні цінності в Іваненка Р. М. були конфісковані та на нього було накладено штраф у розмірі 2000 гривень. Іваненко Р. М. погодився з накладенням штрафу, але заявив, що валютні цінності є його власністю і не підлягають конфіскації. Іваненко Р. М. подав позов до суду на дії робітників міліції.

Хто правий у наведеній ситуації? Як повинен вирішити справу суд?
2) Податкова інспекція Московського району м.Харкова в ході планової перевірки виявила в суб’єкта підприємницької діяльності Петрова О.В., який надає транспортні послуги з перевезення пасажирів у маршрутному таксі, ліцензію, строк дії якої скінчився місяць тому. За виявленим порушенням податковий інспектор склав відповідний акт. Петров О. В. зі складеним актом виказав незгоду, заявивши, що протягом місяця умови надання їм транспортних послуг не змінилися, тому ліцензійні умови він не порушував. Також Петров О.В. заявив, що контроль за ліцензіями повинен здійснювати ліцензійний орган, а не податковий інспектор і тому він перевищує свою компетенцію.

Хто правий у цій ситуації? Якщо податковий інспектор, то якій відповідальності підлягає Петров О. В.? Якщо Петров О. В., то чи буде нести відповідальність податковий інспектор?
3) Під час перевірки фінансово-господарської діяльності заводу по виробництву аміаку “Хімік” службовці податкової інспекції склали акт про протиправне здійснення торговельної діяльності їдальнею заводу без отримання торгового патенту та наклали штраф. Представник заводу оскаржив вказане рішення у суді, мотивуючи свій позов тим, що їдальня здійснює торговельну діяльність лише на території заводу та для співробітників заводу. Така діяльність, заявив представник заводу не підлягає патентуванню.

Яке рішення повинен винести суд?

^ Теми рефератів:

1.Захист прав суб’єктів господарювання при порушенні порядку проведення контролю.

2.Контроль органів внутрішніх справ за здійсненням господарської діяльності.
Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 3, 4, 7,8, 9,10, 14,15,16,17,18,19, 22, 24, 26, 27, 31, 41,42

^ Рекомендована література:

3, 6, 7, 8, 11, 12,16, 20, 34, 37, 45,46, 49, 60, 50, 100, 101, 102, 113, 117, 118,133


Тема № 27. Відповідальність у господарському праві.
Більшість учасників господарських правовідносин заінтересована в правомірній поведінці – як власній, так і своїх контрагентів. Це відповідає і моральним засадам суспільства, і прагматичному ставленню до будь-якої справи, адже застосування будь-якої юридичної відповідальності тягне для правопорушника негативні наслідки. У сфері господарювання застосовується специфічний вид юридичної відповідальності, що іменується господарсько-правовою відповідальністю.

Господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (родові, характерні для будь-якої юридичної відповідальності), так і специфічні (видові) риси. До родових ознак слід віднести:

- юридична підстава – закон;

- фактична підстава застосування господарсько-правової відповідальності – правопорушення;

- зміст – негативні наслідки, що зазнає порушник;

- можливість застосування державного примусу для покладення на порушника господарсько-правової відповідальності.

Водночас зазначені риси юридичної відповідальності в господарських правовідносинах проявляються специфічно. Так, юридичною підставою господарсько-правової відповідальності може бути не лише закон, а й укладений з дотриманням вимог закону договір, в якому конкретизуються передбачені законом штрафні санкції або встановлює не передбачені законом санкції за конкретні порушення договірних зобов’язань.

Суб’єкти господарювання можуть нести різні види юридичної відповідальності за порушення в сфері господарювання. Особливістю господарсько-правової відповідальності є її спеціальний суб’єкт та сфера застосування, які безпосередньо формують ознаки господарсько-правової відповідальності.

Основні питання:
1 Поняття та ознаки господарсько – правової відповідальності.

2.Види господарсько – правової відповідальності.

3.Функції та підстави господарсько – правової відповідальності.

4.Принципи, межі та строки застосування господарсько – правової відповідальності.

5.Форми господарсько – правової відповідальності.
Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає специфіка господарсько-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності?

 2. У чому полягає особливість юридичних підстав застосування господарсько-правової відповідальності?

 3. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності в сфері господарювання.

 4. Відповідальність суб’єкта господарювання за здійснення господарської діяльності без здійснення державної реєстрації або без отримання ліцензії.

 5. Відповідальність за порушення законодавства про патентування.

 6. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

 7. Підстави зменшення розміру господарської відповідальності.

 8. Порядок та підстави звільнення від господарської відповідальності.


Завдання:
1) Товариство «СІВ» звернулося в господарський суд Київської області з позовом до Підприємства «Колос», обґрунтувавши заявлену позовну вимогу неналежним виконанням останнім своїх зобов’язань за договором відповідального зберігання зерна. Зокрема, позивач зазначив, що відповідно до договору зберігання Підприємство як зберігач взяло на себе обов’язок у строк повернути за вимогою Товариства отримане на зберігання зерно, але коли Товариство звернулося до Підприємства з вимогою повернути зі зберігання зазначене зерно, відповідач не виконав своє зобов’язання. Внаслідок прострочення Підприємством виконання зобов’язання за договором зберігання у Товариства виникли збитки у вигляді упущеної вигоди, що складається з різниці між ціною переданого на зберігання зерна та його ринковою ціною станом на момент повернення в разі його реалізації. Підприємство позов не визнало, мотивуючи свої заперечення тим, що вони не змогли своєчасно повернути зерно зі зберігання на вимогу позивача внаслідок подій непереборної сили (повіні).

Яку відповідальність несе Підприємство за невиконання своїх зобов’язань? Яке рішення повинен прийняти суд?
2) ЗАТ «Кристал» (позивач) пред’явило в господарський суд позов до ТОВ «Стройком» (відповідач) про стягнення з відповідача упущеної вигоди. Позивач зазначав, що сторонами укладено договір купівлі-продажу частини єдиного майнового комплексу. Зобов’язання за вказаним договором відповідач не виконав належним чином, а саме не підписав акти приймання-передачі майна, не сплатив повністю вартість майна, заборгувавши 950 тис.грн. З цих підстав позивач в односторонньому порядку розірвав договір купівлі-продажу та змушений був укласти новий договір з ТОВ «Альтком-Бетон» на невигідних для себе умовах, тобто за ціною меншою, ніж на попередніх умовах. Вказану суму позивач просив стягнути з відповідача як упущену вигоду.

Чи міг позивач в односторонньому порядку розірвати договір купівлі-продажу? Яке рішення повинен прийняти суд?
3) В березні 2007 року ВАТ "Куп'янський цукровий комбінат" звернулось до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “АСК Інвест-груп” про стягнення 85 831 грн. збитків та 3397,97 грн. пені.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач послався на те, що 26.06.2006 уклав із відповідачем договір № 1-06-Р на виконання робіт по ремонту даху будівлі Куп'янського цукрового комбінату, загальна вартість цих робіт становить 183 680 грн. На виконання цього договору позивачем перераховано за платіжними дорученнями № 1025 та № 1050 від 10.07.2006 попередню оплату в розмірі 128 000 грн. Посилаючись на те, що згідно календарного плану встановлено граничний строк виконання робіт на протязі 60 календарних днів від дня початку (яким згідно п. 3.1 договору є дата перерахування позивачем передплати), у зв'язку з тим, що відповідачем згадані роботи було виконано частково, позивач претензією від 15.02.2007 повідомив відповідача про розірвання договору, тому просив суд зобов'язати відповідача повернути грошові кошти, що становлять різницю між перерахованою 10.07.2006 попередньою оплатою та вартістю фактично виконаних позивачем робіт, крім того, стягнути пеню, яка за підрахунками позивача, складає 3397,97 грн.

Яке рішення повинен прийняти суд?
Теми рефератів:

1. Види відповідальності у господарському праві.

2. Кримінальна відповідальність підприємців.

3.Підстави та порядок притягнення підприємців до відповідальності за реалізацію неякісної продукції.

Рекомендовані нормативні акти:

1 – 5, 13 – 18

Рекомендована література:

27, 38, 46, 48, 70, 77, 81, 93, 94, 97, 99 – 102, 111, 112, 128, 132

^

III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ


темиТеми курсу

Всього годин

Лекції, годин

Семінарські

заняття, годин

Самостійна підготовка

1

Поняття господарської діяльності

6

2

1

3

2

Поняття господарського права

5

2

1

2

3

Господарські правовідносини

4

1

1

2

4

Загальна характеристика суб’єктів господарювання

4

1

1

2

5

Створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації

6

2

1

3

6

Ліцензування господарської діяльності

5

2

1

2

7

Патентування господарської діяльності

5

2

1

2

8

Правове регулювання стандартизації та сертифікації

4

1

1

2

9

Правове становище господарських товариств

8

2

2

4

10

Правове становище виробничих кооперативів

5

1

1

3

11

Правове становище підприємств та їх об’єднань

6

2

2

2

12

Загальна характеристика припинення господарської діяльності. Реорганізація та ліквідація суб’єктів господарювання

6

2

2

2

13

Особливості ліквідації суб’єкта господарювання у зв’язку з банкрутством

9

3

2

41   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни icon3 Закони України
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка