Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
Сторінка2/11
Дата конвертації07.07.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Тема 3. Господарські правовідносиниВивчення даної теми у значній мірі базується на базових положеннях теорії права про правовідношення, а також на відповідних положеннях цивільного права, які стосуються цивільних правовідносин, їх видів та елементів. Окрім цього, при вивченні цієї теми необхідно звернутися й до відповідних положень адміністративного права, які торкаються питань, що пов’язані з адміністративними (управлінськими) правовідносинами взагалі, та з правовідносинами щодо управління економікою, зокрема. На базі вказаних вище положень потрібно визначити поняття господарських правовідносин та вказати їх види.

При з’ясуванні видів та змісту об’єктів господарських правовідносин слід звернутися до відповідних положень Цивільного кодексу України щодо видів об’єктів цивільного права, та вказати які з відповідних об’єктів є об’єктами суспільних відносин, що виникають при здійсненні господарської (і насамперед – підприємницької) діяльності. Виходячи зі змісту Розділу ІІІ Господарського кодексу та інших положень, присвячених окремим господарським зобов’язанням слід з’ясувати, які особливості мають об’єкти майнових правовідносин в господарській сфері.

Особливу увагу потрібно приділити окремим об’єктам господарських правовідносин, а саме речам, цінним паперам, об’єктам права інтелектуальної власності, майновим правам, результатам дій (роботам, та послугам). Серед зазначених вище об’єктів окремо слід з’ясувати правовий режим цілісного майнового комплексу (підприємства), як об’єкта господарських правовідносин.

Також необхідно встановити зміст господарських правовідносин та підстави їх виникнення.
Основні питання:


 1. Поняття, види та елементи господарських правовідносин.

 2. Загальна характеристика об’єктів господарських правовідносин.

 3. Речі, як об’єкти господарських правовідносин. Цілісний майновий комплекс (підприємство), як об’єкт господарських правовідносин.

 4. Об’єкти права інтелектуальної власності, як об’єкти господарських правовідносин.

 5. Майнові права, результати дій (роботи та послуги), як об’єкти господарських правовідносин

 6. Зміст та підстави виникнення господарських правовідносин.


Питання для самоконтролю:


 1. Дайте поняття господарського правовідношення.

 2. Як співвідносяться господарські правовідносини з цивільними та адміністративними правовідносинами?

 3. Які існують види господарських правовідносин?

 4. Які виділяються елементи господарських правовідносин?

 5. Дайте правову характеристику об’єктів господарських правовідносин.

 6. Які особливості мають речі, як об’єкти господарських правовідносин?

 7. Що таке цілісний майновий комплекс (підприємство), як об’єкт господарських правовідносин?

 8. Які особливості мають роботи та послуги, як об’єкти господарських правовідносин?

 9. Які особливості мають об’єкти права інтелектуальної власності, як об’єкти господарських правовідносин?

 10. Який зміст мають господарські правовідносини?

 11. Які існують підстави виникнення господарських правовідносин?


Завдання:
1) ТОВ “Аудит-Консалтинг”, яке займалося наданням аудиторських послуг було продано ТОВ “Експерт-Аудит” з аналогічним предметом діяльності. Після підписання договору купівлі-продажу, колишні власники ТОВ “Аудит-Консалтинг” відкрили поряд з офісом своєї колишньої фірми нову фірму ТОВ “Аудит та Консалтинг”, основним предметом діяльності якої є надання аудиторських послуг.

Засновники ТОВ “Експерт-Аудит” звернулися до суду з позовною заявою про відшкодування завданих ним збитків та вимагали від ТОВ “Аудит та Консалтинг” сплати суми неотриманих доходів, оскільки всі колишні клієнти ТОВ “Аудит-Консалтинг” перейшли до ТОВ “Аудит та Консалтинг”.

Вкажіть що є об’єктами господарських правовідносин. Які немайнові відносини можуть бути об’єктами господарських правовідносин? Що таке клієнтелла, як об’єкт господарських правовідносин?

Дайте юридичну характеристику ситуації та вирішить питання по суті.

2) Складіть порівняльну таблицю об’єктів цивільних та господарських правовідносин з зазначенням відповідних статей Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, їх змістом та співвідношенням вказаних об’єктів.

3) В результаті зміни засновників в ТОВ «Перрі-Україна» змінилися власники товариства. На загальних зборах учасників було прийняте рішення про реалізацію (продаж) цілісного майнового комплексу після чого був укладений договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу підприємства. При визначенні ціни комплексу були враховані: вартість об’єкту нерухомості, вартість земельної ділянки, вартість майнових прав, що належать товариству, в тому числі прав інтелектуальної власності та вартість обладнання. Після укладення договору з’ясувалося, що земельна ділянка є внеском до статутного капіталу ТОВ «Перрі-Україна», обладнання передані товариству учасником на правах оренди, а саме товариство мало відшкодувати збитки, завдані навколишньому середовищу порушенням екологічних норм.

4) Надайте характеристику цілісному майновому комплексу, як об’єкту господарського правовідношення. Що саме може входити до складу цілісного майнового комплексу? Як співвідносяться цілісний майновий комплекс та статутний капітал товариства. Які особливості купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (підприємства)? Надайте юридичну характеристику ситуації.
Теми рефератів:


  1. Поняття господарських правовідносин їх види та особливості.

  2. Цілісний майновий комплекс (підприємство) як об’єкт господарських правовідносин.

  3. Об’єкти права інтелектуальної власності, як об’єкти господарських правовідносин.


Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 4, 8, 9, 25, 31, 34, 36, 40, 41

^ Рекомендована література:

3, 6, 7, 8, 11, 37, 50, 84, 100, 101, 113, 117, 118


Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарювання
Вивчення даної теми у значній мірі базується на базових положеннях теорії права про суб’єктів права та суб’єктів правовідношення, а також на відповідних положеннях цивільного права, які стосуються суб’єктів цивільних правовідносин, їх видів та цивільно-правової характеристики. Окрім цього, при вивченні цієї теми необхідно звернутися й до відповідних положень господарського права, які торкаються питань, що пов’язані з особливостями правового статусу учасників відносин в сфері господарювання.

Говорячи про суб’єктів господарювання слід звернутися до загальних положень Господарського кодексу України про учасників відносин в сфері господарювання та визначити місце серед них саме суб’єктів господарювання.

При характеристиці фізичних осіб-підприємців слід з’ясувати підстави, момент виникнення та припинення, а також зміст їх господарської правоздатності та дієздатності. Особливу увагу слід приділити встановленим випадкам обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємництвом. Окремо необхідно визначити основні права та обов’язки фізичних осіб-підприємців та порівняти правове положення фізичної особи-підприємця з юридичною особою – суб’єктом господарювання. Особливої уваги потребує з’ясування правового положення іноземних громадян, як суб’єктів господарювання.

При характеристиці юридичних осіб, як суб’єктів господарювання, слід визначити їх поняття та ознаки, а також види, охарактеризувати господарську правоздатність та дієздатність юридичних осіб – суб’єктів господарювання. При наданні характеристики правоздатності юридичних осіб – суб’єктів господарювання необхідно торкнутися питання про установчі документи юридичних осіб, їх види, зміст та порядок складання (затвердження). При наданні характеристики дієздатності юридичних осіб – суб’єктів господарювання необхідно визначити як здійснюється управління такими юридичними особами, хто є їх посадовими особами, та які загальні вимоги щодо правового статусу останніх. Окремо слід з’ясувати питання про засоби індивідуалізації юридичних осіб, як суб’єктів господарювання. Особливої уваги потребує з’ясування правового положення іноземних юридичних осіб, як суб’єктів господарювання.

Основні питання:


 1. Поняття та види суб'єктів господарських правовідносин.

2.Фізичні особи, як суб'єкти господарювання.

3.Юридичні особи, як суб'єкти господарювання, поняття і види.

4.Правоздатність та дієздатність юридичних осіб - суб’єктів господарювання.

5.Обмеження, щодо заняття підприємницькою діяльністю, встановлені у відношенні окремих фізичних та юридичних осіб.

6.Правове положення інших учасників відносин в сфері господарювання.
Питання для самоконтролю:
1.Дайте поняття і види учасників відносин в сфері господарювання.

2.Дайте поняття суб'єкта підприємницької діяльності та вкажіть їх види.

3.Дайте загальну характеристику фізичній особі, як суб'єкту підприємницької діяльності.

4.Вкажіть особливості іноземних громадян і осіб без громадянства, як суб'єктів підприємницької діяльності.

5.У яких випадках може бути обмежена дієздатність фізичної особи?

6.У відношенні яких категорій громадян встановлені обмеження до заняття підприємництвом?

7. Розкрийте зміст господарської правоздатності фізичних осіб.

8. Як співвідносяться господарська правоздатність та цивільно-правова правоздатність?

9. Що розуміється під інститутом емансипації у господарському праві?

10.Дайте поняття юридичної особи – суб’єкта господарювання.

11.Дайте характеристику юридичних осіб як суб’єктів господарювання.

12.Дайте характеристику господарській правоздатності юридичної особи.

13.Дайте характеристику господарській дієздатності юридичної особи.

14.Вкажіть особливості іноземних юридичних осіб, як суб'єктів господарювання.

15.Чим визначається господарський статус юридичної особи і в чим його відзнака від господарського статусу фізичної особи - підприємця?

16.Вкажіть засоби індивідуалізації юридичних осіб – суб’єктів господарювання.

Завдання:

1) В виконком Харківської міської ради надійшли документи для державної реєстрації командитного товариства. Під час розгляду поданих документів державний реєстратор встановив, що одним з засновників даної юридичної особи виступає секретар-референт обласного суду, іншим є слідчий районної прокуратури. В число засновників входили і інші особи.

У державній реєстрації вказаного товариства було відмовлене на тій підставі, що його засновники не можуть займатися підприємництвом. Заявники звернулися у суд з заявою про скасування рішення про відмову в державній реєстрації.

Вкажіть, які категорії фізичних осіб обмежені в праві на заняття підприємництвом. З чим пов’язується встановлення відповідних обмежень? Які види діяльності можуть здійснювати такі особи? Вирішить ситуацію по суті.
2) Комунальне підприємство вирішило на базі своєї філії створити дочірнє підприємство. Трудовий колектив філії звернувся із проханням прийняти його членів у співзасновники дочірнього підприємства.

Визначить правове положення філії і дочірнього підприємства? Чи є дочірнє підприємство юридичною особою? Які форми дочірнього підприємства передбачені законодавством? Вкажіть як співвідносяться поняття “залежне підприємство”, “дочірнє підприємство” та “холдинг”. Вирішить ситуацію по суті.

3) Складіть таблицю обмежень по заняттю підприємницькою діяльністю, які встановлені відносно фізичних та юридичних осіб.

4) Заповнить в робочому зошиті таблицю:
Питання


Відповідь


Нормативний акт

1.Суб’єкти господарювання.

2.Суб’єкти підприємницької діяльності.

3.Види фізичних осіб – підприємців.

4. Види юридичних осіб –підприємців.

5. Індивідуальні ознаки юридичних осіб підприємців.

6. Порядок створення юридичних осіб підприємців.

7.Загальні права суб’єктів господарювання.

8.Загальні обов’язки суб’єктів господарювання.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни icon3 Закони України
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка