Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
Сторінка1/11
Дата конвертації07.07.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра правових основ підприємницької діяльності
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з навчальної дисципліни

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 8.03040201 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА

м. Харків

2011ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Вченої ради

Харківського національного університету внутрішніх справ

від " " 2010 р.

протокол №

^ Рекомендовано до друку

Методичною радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

від " " 2010 р.

протокол №
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к.ю.н. Полтавський О.В. та інші. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – с.
Розробники: ^ О.В. Полтавський, канд. юрид. наук, доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності навчального-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС (загальне керівництво, організаційно-методичні вказівки, вступ, теми 1,6,5,7,8,20,21,23, розподіл навчального часу за темами та видами занять, контрольні питання, рекомендовані нормативні акти і література); Ю.М. Жорнокуй, канд. юрид. наук, професор кафедри правових основ підприємницької діяльності навчального-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС (теми 2,22,24,25); К.А. Карчевський, канд. юрид. наук, доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності навчального-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС (теми 3,4,17,18,19); А.О. Сядристий, викладач кафедри правових основ підприємницької діяльності навчального-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС (теми 12,13,14,15); І.І. Гришина, викладач кафедри правових основ підприємницької діяльності навчального-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС (тема 9,10,11,16,26,27) – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – с.
Рецензенти:

 • завідувач кафедрою правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету к.ю.н., доцент В.В. Сергієнко;

 • начальник кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент В.А. Кройтор.
Затверджено

на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

" " 2010 р.

протокол №

Затверджено

на засіданні кафедри правових основ підприємницької діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

"___" __________ 2010 р.

протокол №
© Полтавський О.В.та інші, 2011 .

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011.

^


І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИКурс "Господарське право" базується на теоретичних положеннях цивільного та адміністративного права, економічної теорії і розрахований на поглиблене комплексне вивчення підприємницьких правовідносин та їх теоретичних засад. Він передбачає поглиблене засвоєння як основних теоретичних та практичних питань формування та застосування господарського механізму в тому числі правового регулювання діяльності суб’єктів господарського права, захисту їх законних прав та інтересів, біржової діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, монополізму та конкуренції, контролю за правомірністю діяльності так і інших його інститутів.

Практикум розроблений з урахуванням відповідних програм базових галузей права, використовує їх понятійний апарат і на цій базі деталізує найбільш характерні їх інститути застосовуючи для потреб господарської діяльності. В курс включені як загальні засади реалізації конституційного права на заняття господарською діяльністю та порядку його здійснення так і її конкретні організаційно-правові форми. Значна увага приділена розгляду характерних для господарської діяльності зобов’язань, правових способів мінімізації ризиків, вивченню засад інвестиційної діяльності.

Практичні заняття з господарського права України ставлять собі за мету, усвідомлення слухачами зростаючої ролі господарського права в умовах ринкової економіки, засвоєння положень господарського законодавства, ознайомлення з порядком легалізації, особливостей діяльності та припинення суб'єктів господарювання, уміння складати засновницькі, реєстраційні та інші документи суб’єктів господарювання, правильно застосовувати отримані теоретичні знання на практиці для захисту прав підприємців і споживачів, а також при вирішенні конкретних ситуацій.

Зміст завдань для практичних занять складають конкретні ситуації, з якими у свої повсякденній діяльності зустрічаються суб'єкти господарської (підприємницької) діяльності і практичні співробітники. Для полегшення пошуку джерел літератури рекомендуємо використати список нормативних актів і літератури з господарського права.

Для правильного вирішення завдань слухач повинен, ознайомитися з методичними вказівками з конкретної теми, звернутися до рекомендованих нормативних актів і літератури, перевірити засвоєння теми за питаннями для самоконтролю. Після цього слухачі мусять розібратися з завданнями, проаналізувати взаємовідносини і позиції сторін, обґрунтувати відповіді на поставлені питання. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість декількох рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у обставини справи. Своє рішення слухач повинен викласти письмово в такій послідовності: 1) зробити правовий аналіз викладеної ситуації; 2) виявити момент виникнення конфліктної ситуації і відхилення від норм права; 3) проаналізувати правове становище сторін на даний момент; 4) вказати норми права, якими слід керуватися при вирішенні ситуації; 5) підготовити проект висновку (бажано у вигляді відповідного документу); 6) свій коментар.

Ці завдання мають за мету забезпечення належної організації практичних занять і зокрема закріплення та поглиблення знань, одержаних слухачами на лекціях і в процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами, а також вироблення навичок самостійного аналізу конкретних проблемних ситуацій, які можуть виникнути при здійсненні підприємницької діяльності.

В даному Практикумі використовувались праці відомих вчених та фахівців працюючих у відповідному напрямку, зокрема: Вінник О.М., Грущинського І.М., Луця В.В., Олійника О.М., Пронської Г.В., Саніахметової Н.А., Старцева О.В, Цікало В.І., Шишки Р.Б., Щербини В.С. та ін.

Вивчивши курс господарського права, слухач повинен володіти всіма вищезгаданими знаннями, а отже знати: порядок та сутність легалізації суб’єктів господарської (підприємницької) діяльності і самої господарської (підприємницької) діяльності, існуючи організаційно-правові форми господарської (підприємницької) діяльності, порядок та правові форми управління діяльністю суб’єктів господарювання, загальні основи біржової, банківської та зовнішньоекономічної діяльності, правові засоби та форми мінімізації ризику у господарської діяльності, правові засоби захисту від недобросовісної конкуренції, порядок, форми та наслідки контролю за господарською діяльністю, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення господарського законодавства, порядок укладання та виконання господарських договорів та нормативну базу, яка присвячена вищезазначеним положенням.

Слухач повинен вміти: проводити аналіз нормативно-правових актів, вирішувати проблемні завдання, складати необхідні документи і виконувати іншу роботу, пов'язану з правовим обслуговуванням суб'єктів господарської (підприємницької) діяльності.

Окремим завданням у цьому практикумі є підготовка реферату за напрямом семінарського заняття. Реферат готується з питань вказаних за планом теми та за рекомендацією викладача. Він повинен містити: 1) титульний лист; 2) план; 3) вступ, викладення змісту з посиланнями на норми права, судові рішення, точки зору науковців та практичних працівників, висновки; 4) список використаної літератури. Титульний лист має містити тему реферату, а також інформацію про автора (прізвище, ініціали, факультет, курс, номер групи). Реферат може бути надрукований або представлений у вигляді рукопису за умови, що є можливість його прочитати. Реферати заслуховуються на заняттях.


^ II.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Поняття господарської діяльності
Невід’ємною умовою успішного освоєння учбової дисципліни «Господарське право» є вивчення теми, що включає поняття, ознаки, передумови, принципи, види господарської діяльності.

Підготовка і освоєння учбових питань основана на дослідженні точок зору, що склалися у науці відносно правових категорій понять «господарська діяльність», «підприємницька діяльність», а також положень нормативних актів, що закріплюють легальне визначення останніх. Законодавство, що заклало підстави здійснення господарювання надало можливість моделювати господарську діяльність на найбільш прийнятних засадах. Господарський кодекс України встановлює правові основи господарської діяльності (господарювання) та регулює широкий спектр господарських відносин в тому числі й різноманітних способів залучення власників до економічної діяльності. З розвитком ринкових відносин в країні удосконалюються також форми провадження господарської (підприємницької) діяльності. Саме Господарський кодекс України виконує роль рушія ринкових перетворень і розвитку відносин господарювання в Україні на принципово новій основі, поклав шлях до подальшої гармонізації законодавства України та усунення прогалин у правовому регулюванні відносин у цій сфері.

Досліджуючи передумови розвитку господарських правовідносин, необхідно дослідити зміст та надати загальну характеристику існуючих передумов до заняття господарською діяльністю. Саме до таких передумов належать економічні, політичні, правові, організаційні, матеріальні, психологічні, правосуб’єктні та деякі інші фактори, які мають вплив на можливість заняття господарською діяльністю. Такі передумови-фактори в залежності від їх походження поділяють на об’єктивні, які залежать від зовнішніх факторів, рівню розвитку ринкових механізмів, законодавчої бази, конкурентного середовища, стану правопорядку (наприклад економічні, політичні, правові та інші) та суб’єктивні, які невід’ємно пов’язані з особистістю потенційного суб’єкту господарювання, відсутністю у останнього заборон та обмежень в праві заняття господарською діяльністю, від рівня забезпечення його матеріальними засобами, наявності спеціальних знань для здійснення окремих видів господарської діяльності, деяких важливих психологічних якостей (готовність йти на ризик, нести відповідальність, управляти людьми, схильність до новаторства). Необхідно встановити ступінь впливу кожної з передумов на розвиток даної сфери діяльності. Досліджуючи передумови до заняття господарською діяльністю важливо приймати до уваги, що ступінь впливу останніх має невід’ємний зв’язок з обраним суб’єктом господарської діяльності видом діяльності, способом та місцем здійснення, кількістю залучених коштів та іншими сторонами діяльності.

Досліджуючи поняття «господарська діяльність», «підприємницька діяльність», необхідно відштовхуватись від їх легального закріплення, що передбачені ст.ст. 3, 42 Господарського кодексу України. Слід відзначити, що поняття “підприємництво” не є новацією українського законодавства. Так, якщо комерція – поняття інтернаціональне, то “підприємництво” є сенс вважати на думку деяких дослідників русифікованим аналогом business (англ. – справа, заняття, професія). Деякі автори прямо зазначають, що “підприємництво” – це еквівалент англійського слова “business”. Але з цього приводу немає єдиної думки щодо визначення поняття “підприємництво”. Доречним буде проведення порівняльного аналізу наукових визначень поняття «господарської діяльності» та «підприємницької діяльності», та виявити їх розбіжності, зіставити з легальним визначенням і зробити відповідні висновки.

Вивчаючи легальне визначення «господарської діяльності», «підприємництва», потрібно охарактеризувати кожну з ознак такої діяльності, розкрити їх зміст, проблеми визначення в науці господарського права.

Опрацьовуючи принципи господарської (підприємницької) діяльності необхідно дослідити основоположні ідеї, яким відповідає ця діяльність. Розкриваючи принципи підприємницької діяльності, які передбачені ст.44 Господарського кодексу України, слід розкрити їх зміст та правове забезпечення.

При розгляді видів підприємницької діяльності необхідно на підставі певних критеріїв провести їх класифікацію. Таку класифікацію проводять в залежності від економічних, правових та організаційних факторів. Наприклад, в залежності від форми власності, на якій базується підприємницька діяльність; від суб’єкта підприємницької діяльності; від специфіки товару чи послуги; від способу отримання прибутку; від організаційно-правової форми підприємництва та інших характеризуючих підприємницьку діяльність критеріїв. Слід розкрити правове регулювання, переваги та недоліки окремих видів підприємницької діяльності, наприклад, малого бізнесу, також підприємництва без створення юридичної особи. Окремо слід розглянути особливості заняття спеціальними видами підприємницької діяльності (посередницьким, шоу-бізнесом та ін.).

Загальні положення правового регулювання взаємовідносин між державою (уповноваженими державними органами) і суб’єктами господарювання передбачені Господарським кодексом України. Потрібно звернути увагу на те, що такі правовідносини будуються по вертикалі, а саме на підставі верховенства принципу влади і підпорядкованості та по горизонталі, коли державні органи виступають як замовники та споживачі робіт та послуг суб’єктами господарювання.

Особливо слід приділяти увагу змісту та формам державної підтримки суб’єктів господарювання, як необхідної умови створення сприятливих організаційних та економічних умов розвитку господарської діяльності. Окремо слід зосередитись на дослідженні загальних та спеціальних гарантіях забезпечення прав суб’єктами господарювання.
Основні питання:

 1. Передумови заняття господарською діяльністю

 2. Поняття та ознаки господарської діяльності

 3. Поняття та принципи господарської (підприємницької) діяльності

 4. Види підприємницької діяльності

 5. Взаємовідносини між суб’єктами господарювання і державоюПитання для самоконтролю:


 1. Розкрийте існуючі в науці точки зору відносно поняття «господарська діяльність», «підприємництво».

 2. Розкрийте правосуб’єктні передумови заняття господарською діяльністю.

 3. Назвіть об’єктивні передумови заняття господарською діяльністю.

 4. Назвіть та розкрийте зміст ознак господарської та підприємницької діяльності.

 5. Назвіть та розкрийте зміст принципів підприємницької діяльності.

 6. Розкрити співвідношення понять «підприємництво» і «бізнес».

 7. Що слід розуміти під ознакою «систематичність» в підприємницькій діяльності?

 8. Поясніть цільове спрямування підприємницької діяльності.

 9. Назвіть критерії класифікації видів підприємницької діяльності.

 10. Розкрийте поняття та зміст відносин господаря та держави.

 11. Як реалізується підтримка суб’єктів господарювання державою?

 12. Назвіть гарантії прав суб’єктів господарювання.

 13. Що слід розуміти під підприємницьким ризиком?

 14. Назвіть різновиди підприємницького ризику та засоби його мінімізації.


Завдання: 1. Виберіть вид господарської діяльності, відповідну організаційно правову форму і складіть поточний бізнес план (на 1 рік діяльності). Бізнес-план повинен містити наступні розділи:

а) обґрунтування (можливості фірми, резюме)

б) види товару (послуг, робіт)

в) ринок збуту товару

г) конкуренція на ринку збуту

д) план маркетингу

є) виробничий план

ж) організаційний план

з) фінансовий план

і) оцінка ризиків

ї) додатки
2) Назвіть передумови (об’єктивного та суб’єктивного характеру) для заняття наступними видами господарської діяльності:

а) торгівля молочною продукцію;

б) відкриття пункту швидкого харчування;

в) надання медичних послуг;

г) надання фінансових послуг;

д) надання бутових послуг.
3) Власник приватного будинку з просторим двором, Степчук, маючи навики у розведенні нутрій вирішив організувати сімейний бізнес. Для цього він отримав кредит у банку та почав вирощувати нутрій. Продукцію первинного забою син Степчука реалізовував на міському ринку, сплачуючи ринковий збір. Частково м’ясопродукти збувалися у пункти громадського харчування.

Жінка С. налагодила надомне хутряне виробництво для чого було закуплене необхідне обладнання. З хутру нутрій за допомогою залучених по основному місці роботи – жіночої колонії строго режиму, які у минулому відбував строк, де і отримали необхідні навички швачок. У вільній частині будинку був організований цех по пошиву шуб та шапок. Готова продукція реалізовувалась на речових ринках міста, та через мережу спеціалізованих хутряних магазинів.

Дайте правову оцінку ситуації. Які умови повинні бути дотримані для розгляду зазначеної діяльності легальною?
4) Пенсіонерка Бубнова, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, маючи досвід у моделюванні та пошиву одягу за невелику плату виконувала закази з пошиву верхнього одягу, весільного вбрання. Окрім цього у вільний час Бубнова періодично підробляла надаючи послуги тамади на весіллях, масажистки та перукаря. Для кваліфікованого надання зазначених послуг, вона закінчила відповідні курси, про що мала відповідні свідоцтва.

Посилаючись на свій похилий вік (62 роки), та нерегулярність надання зазначених послуг, Б. не збирається легалізувати свою діяльність.

Дайте правову оцінку такої ситуації. Чи є потреба у легалізації надання зазначених послуг? У якому разі діяльність Б. можливо розглядати як законну? Чи є вікове обмеження для заняття підприємництвом?
5) Хільов В, який досягнув 17 років працював за трудовим договором в приватному підприємстві свого батька “Будівельник” та активно допомагав йому у веденні справ. Після смерті батька, являючись прямим спадкоємцем майна, Х. вирішив продовжувати бізнес батька, пов’язаний с виконанням будівельних робіт .

Дайте правову оцінку ситуації. Чи може Х. продовжувати господарську діяльність батька на тій основі, що у спадок йому перейшло все майно підприємства? Чи потрібне внести які-небудь зміни у засновницькі документи?

^ Рекомендовані нормативні акти:

1-3

Рекомендована література:

5, 38, 42, 62, 65, 114,123,124, 141, 156-159.

Тема 2: Поняття господарського права
Господарське право є доволі унікальним представником серед інших галузей та підгалузей права. Такий статус йому надає комплексний характер відносин, що виникають при реалізації права на господарську (підприємницьку) діяльність.

У складі господарського права переважають норми цивільного і адміністративного права. Так, норми цивільного права зустрічаються при регулюванні майнових та пов’язаних з ними немайнових відносин між суб’єктами господарювання. Це, зокрема, укладення договорів, вирішення майнових спорів, визначення індивідуальних ознак юридичних та фізичних осіб-підприємців. Адміністративне право має прояв при обмеженні права підприємця на заняття ним підприємницькою діяльністю. Зокрема, цей процес починається з процедури державної реєстрації фізичної особи у якості підприємця або юридичної особи у державного реєстратора, а далі – отримання патенту у податкових органах та ліцензії в уповноважених на це органах державної влади. Крім того, адміністративні відносини напряму виникають під час здійснення контролю за здійсненням господарської діяльності.

Окрім цього у складі господарського права можливо виділити також і норми трудового, банківського, торгового, біржового, фінансового, податкового та інших галузей права та галузей законодавства. На сьогодні, господарське право набуває рис комплексної галузі права, власне як і підприємницька діяльність є видом господарської діяльності. Як наслідок, специфіку господарського права переймає і його предмет та метод, які також мають означену подвійну природу.

Система господарського права розділяється на першу та другу частини відповідно до поділу норм галузей права, що складають його зміст. Зокрема, до першої частини відносяться загальні положення про господарське право, господарські правовідносини, підприємництво, суб’єктів господарювання та процедуру їх легалізації, а також порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання, у т.ч. їх банкрутство. Спеціальні положення, що деталізують здійснення господарської діяльності відносяться до другої частини (зовнішньоекономічна, інвестиційна, біржова, торговельна, страхова діяльність, монополізм та недопущення недобросовісної конкуренції, договори у сфері господарювання, контроль, відповідальність та інше).

Стосовно джерел господарського права варто зазначити, що основною їх формою в Україні виступає нормативний акт. При цьому головне значення має їх класифікація (однім з основних класифікаційних критеріїв буде юридична сила нормативного акту).

Визначаючи місце і значення Конституції України як Основного Закону у системі джерел господарського права, необхідно визначити, яке місце вона займає у регулюванні, суспільних відносин взагалі. Зупинившись на регулюванні, безпосередньо господарських правовідносин слід виділити конституційні норми, що закріплюють право на підприємницьку діяльність, а також або прямо, або опосередковано впливають на можливість, порядок заняття господарюванням, правовий статус учасників таких відносин, основи взаємовідносин держави і цих осіб.

Проводячи характеристику міжнародного законодавства, як джерела господарського права, необхідно з'ясувати загальні принципи та умови застосування його норм на території України. Особливу увагу слід приділити міжнародному законодавству в системі національного законодавства України про господарську діяльність. Особливе місце необхідно виділити актам, прийнятим СНД, Європейським Союзом, а також іншими економічними союзами, учасниками яких є Україна.

Розглядаючи Закони України, слід провести класифікацію законів (в тому числі за предметом регулювання, за чинністю у часі, просторі, за колом осіб, за галузевим критерієм, за субординацією і т.д.). Особливе місце серед законів необхідно приділити законам, що встановлюють загальні засади здійснення господарської діяльності (Закони України "Про господарські товариства", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інші).

Виходячи з загальної інформації про закони необхідно встановити характерні риси сучасного стану законодавства про господарську діяльність і зупинитися на проблемі кодифікації, визначивши співвідношення Цивільного кодексу з Господарським кодексом.

Розкриваючи місце, значення та роль підзаконних актів при регулюванні відносин у сфері господарювання необхідно дати їх поняття, вказати їх ознаки, провести їх класифікацію, а також показати їх співвідношення з законами.

Даючи поняття локальних нормативних актів необхідно вказати, в чому проявляється нормативний характер правил, що приймаються самими суб'єктами господарської діяльності, і чому вони мають локальний характер. На основі цього, визначити, які акти відносяться до числа локальних нормативних актів і провести відмінність між ними та іншими правовими актами, що приймаються підприємцями. Також необхідно з'ясувати відмінність між локальними нормативними актами та підзаконними нормативними актами, що приймаються місцевими органами влади та самоврядування. Розкриваючи роль судової та арбітражної практики в регулюванні господарських правовідносин, слід з'ясувати, чи є вона джерелом права взагалі і господарського права, зокрема. Виходячи з цього слід визначити, яке місце у регулюванні відповідних відносин відіграють Постанови Пленуму Верховного Суду України, Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України, інформаційні листи ВАС України, узагальнення судової та арбітражної практики. Також необхідно з'ясувати, що таке "прогалина" у праві і за допомогою яких засобів вона усувається. В завершенні необхідно відзначити роль договору в урегулюванні взаємовідносин суб'єктів господарської діяльності, розкрити принципи договору і положення, що обмежують його застосування.


Основні питання:
1. Поняття господарського права.

2. Предмет і метод господарського права.

3. Система господарського права.

4. Система джерел господарського права

5. Місце Цивільного та Господарського кодексів у врегулюванні господарських правовідносин.

6. Закони України як джерела господарського права та їх види.

7. Інші джерела господарського права та їх правове значення.
Питання для самоконтролю:
1. Поняття господарського права, його предмет та методи.

2. Умови та межі здійснення господарської діяльності.

3. Місце господарського права в системі права України.

4. Специфіка приватноправового та публічно-правового регулювання господарської діяльності.

5. Джерела господарського права та їх класифікація.

6. Конституція України як джерело господарського права.

7. Міжнародні договори як джерело господарського права.

8. Укази Президента України з економічних питань та їх місце у структурі нормативних актів господарсько-правового спрямування.

9. Акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств. Акти органів місцевого самоврядування.

10. Локальні нормативні акти та їх види.

11. Місце договору в урегулюванні господарських відносин.

12. Звичай ділового обороту як джерело господарського права. Застосування аналогії права та аналогії закону для регулювання господарських відносин.

13. Господарське право як наука та навчальна дисципліна.

14. Система навчальної дисципліни "Господарське право".
Завдання:

1. Складіть структурно-логічну схему, що відображає конституційне регулювання господарської діяльності (з вказівкою конкретних статей Конституції України, інших конституційних актів).

2. Складіть таблицю чинних нормативно-правових актів про господарювання в залежності від сфери регулювання відносно будь-якого виду діяльності.

3. Дайте класифікацію усіх нормативних актів у залежності від їх юридичної сили.

4. Дайте класифікацію підзаконних актів в залежності від органу, що їх видавав.

5. Складіть проект будь-якого локального нормативного акту.

6. Вкажіть усі умови при яких міжнародний нормативний акт буде мати юридичну силу на території України.
Теми рефератів:
1. Місце господарського права в системі права України.

2. Система господарського права.

3. Система джерел господарського права.
Рекомендовані нормативні акти:

1 – 54

Рекомендована література:

5, 38, 42, 62, 65, 114, 123,124, 141, 156-159.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни icon3 Закони України
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка