Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки
НазваОсновні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки
Дата конвертації06.07.2013
Розмір74.7 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ»

(28–29 березня 2013 р.)


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі періодичної Інтернет-конференції «Альянс наук: вчений – вченому», яка відбудеться 28–29.03.2013. Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою з привласненням йому ISBN, УДК і ББК, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів конференції буде здійснена до 20.04.2013.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
^ ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Наукові дослідження в галузі економіки

 1. Ефективні інструменти управління підприємством.

 2. Питання фінансово-кредитної системи.

 3. Ринкова орієнтація інвестиційної діяльності.

 4. Системне вдосконалення організації та управління виробництвом.

 5. Розвиток системи ринкового взаємодії.

 6. Регіональні особливості розвитку АПК. Формування і використання трудових ресурсів.

 7. PR-технології та рекламні проекти.

 8. Інші питання економіки.


Державне управління

 1. Теорія і методологія управління.

 2. Управління державою в умовах світової фінансової кризи.

 3. Сучасні стратегії в регіональному управлінні та місцевому самоврядуванні.

 4. Підготовка управлінських кадрів.


Педагогіка і психологія вищої школи

 1. Підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі.

 2. Теорія і методика професійної освіти.

 3. Навчання в аспірантурі та докторантурі.

 4. Інформаційні технології в освітньому процесі.

 5. Бізнес-психологія. Тренінги.

 6. Загальна педагогіка. Загальна психологія.


Філологічний напрям

 1. Історія світової та російської літератури і мистецтва.

 2. Функціональне вивчення мови та літератури.

 3. Переклад: сучасні методики.

 4. Актуальні питання філології.


Історія. Філософія. Право

 1. Проблеми вітчизняного та іноземного конституціоналізму.

 2. Правове регулювання місцевого самоврядування.

 3. Відповідальність керівників та юридичних осіб при порушеннях податкового законодавства.

 4. Соціально-історичні, цивілізаційні та соціально-психологічні передумови виходу людства на новий рівень культури.

 5. Мистецтво, культура, творчість.

 6. Інші аспекти суспільних наук.


Наукові дослідження в технічних областях

 1. Розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних та економічно виправданих технологій.

 2. Удосконалення технологічних процесів.

 3. Експлуатація транспорту.

 4. Точні науки.


Культурологія

 1. Теорія та історія культури.

 2. Світова культура і міжнародні культурні зв'язки.

 3. Українська культура.

 4. Прикладна культурологія. Культурні практики.


Мистецтвознавство

 1. Театральне мистецтво.

 2. Музичне мистецтво.

 3. Кіномистецтво. Телебачення.

 4. Образотворче мистецтво.

 5. Декоративне і прикладне мистецтво.

 6. Дизайн.


Фізичне виховання і спорт

 1. Олімпійський і професійний спорт.

 2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

 3. Фізична реабілітація.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Корецький М. Х. – д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

^ Члени оргкомітету:

 • Бакуменко С. Д. – д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, м. Київ;

 • Дацій О. І. – д. е. н., професор, Заслужений працівник освіти України, директор Науко­во-навчального інституту регіонального управління та місцевого самовряду­вання Академії муніципального управління, м. Київ;

 • Бутко М. П. – д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та дер­жавного управління Чернігівського державного технологічного університету;

 • Брітченко І. Г. – д. е. н., проф. директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, зав. кафедри економіки, бізнесу та менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

 • Шепель Ю. О. – д. філол. н., професор, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.


^ Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700:

+38 (067) 972-90-71 Самедова Олена Захарівна

^ ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗів і наукових організацій України та інших країн СНД.
^ УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції "Альянс наук: вчений – вченому" (28–29 березня 2013 р.) необхідно не пізніше 21 березня 2013 року надіслати вкладеними файлами на електронну адресу 9729071@gmail.com:

 1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;

 2. заявку на участь у запропонованій формі;

 3. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу);

 4. рецензію-рекомендацію матеріалів до друку (тільки для студентських робіт, підписану керівником та завірену в установленому порядку).

 • У темі листа необхідно вказати назву вибраної секції та номер підсекції, а також прізвище першого автора (Наприклад, <Державне управління 2, Іванов А.В.>).

 • ^ Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

^ Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.е.н. Іванов А.А.").

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

Приклад оформлення «шапки» тез

Д.е.н. Іванов І. І., к.е.н. Губа А. О.

Донецький національний університет, Україна

^ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ


Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

^ Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список літератури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.
^ ФОРМА ЗАЯВКИ

для участі у конференції

«АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ»

(28–29 березня 2013 р.)

ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва тез
Обрана секція і підсекція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в наступному форматі:

^ ПІБ одержувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

КРАЇНА
Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірок (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)
Контактний телефон та адресу електронної пошти наукового керівника (обов'язково вказувати студентам)

^ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ

Вартість участі в роботі конференції складає 25 грн за 1 сторінку доповіді (в ціну включено: публікацію доповіді в збірнику матеріалів конференції і доставку замовленим листом авторського примірника збірки по території України). На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземпляр збірника тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додат­ко­вого збірника складає 25 грн.
Здійснювати оплату необхідно за реквізитами:

р/р 26009060004523 в КБ «Приватбанк»,

МФО 305299, м. Дніпропетровськ,

код ЗКПО 2904010382,

отримувач ПП Біла К.О.

Призначення платежу: за поліграфічні послуги_________(вказати прізвище першого автора докладу).

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

З повагою, Оргкомітет

Схожі:

Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconПоняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики
У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові дослідження. Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати...
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconІ всеукраїнській студентській конференції
«актуальні напрямки розвитку національної економіки та господарського законодавства україни»
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconІ всеукраїнській студентській конференції
«Актуальні напрямки розвитку національної економіки та господарського законодавства України»
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconТема дисципліни: Міжнародні норми в галузі охорони праці
Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки icon«Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки реформування законодавства України...
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconЗаявка на участь у І всеукраїнській студентській конференції
«актуальні напрямки розвитку національної економіки та господарського законодавства україни»
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconПрактичне заняття 1 Дослідження та профілактика виробничого травматизму в галузі
Основні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconПрактичне заняття 2 Дослідження та профілактика виробничого травматизму в галузі
Основні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки icon8. Фіскальна політика
Однак, в цілому виділяють такі основні напрямки видатків державного бюджету: видатки на оборону; на утримання державного апарату;...
Основні тематичні напрямки конференції : Наукові дослідження в галузі економіки iconЛекція №1 Дисципліна: Охорона праці Тема дисципліни: Міжнародні норми в галузі охорони праці
Дидактична мета: вивчити міжнародні норми соціальної відповідальності, трудові норми міжнародної організації праці, міжнародне співробітництво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка