«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Назва«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Сторінка1/9
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

Кафедра цивільного права та процесу


«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки студентів до семінарських занять

базового напряму 0304 «Право»

Спеціальність: 6.030402 «Правознавство»

Львів - 2011

Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 Правознавство / Попадинець Г.О./ – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011.
Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Екологічне право».

Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Екологічне право» призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» та опановують основи екологічного права, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи екологічного права. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» та допомога у підготовці самостійної роботи.

.

УКЛАДЕНО: доц. Попадиець Г.О.


РЕЦЕНЗЕНТИ: проф. О.І. Остапенко доц. І.М. Паньонко

ЗМІСТ
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ …………………………………..……………...... 4

ІІ. ПРОГРАМА КУРСУ……………………………………………………………………….5

III. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…………………11

IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЗАКОНОДАВСТВА……...……… 27^ I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Екологічне право регулює широке коло суспільних відносин, які виникають в процесі взаємодії природи і суспільства, та служить забезпеченню найбільш ефективного, раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища як умови життєдіяльності людини.

Формування екологічного права України, національного законодавства у галузі охорони навколишнього середовища завершується, проте воно постійно вдосконалюється. На базі Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», який є основним законодавчим актом в цій галузі, розроблені Земельний, Лісовий, Водний кодекси, Кодекс про надра, Закони «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про екологічну експертизу» та ряд інших законів і підзаконних актів.

Методичні вказівки включають плани семінарських занять, рекомендовану літературу і нормативний матеріал до кожної теми.

При викладанні курсу «Екологічне право» спрямовуючу роль відіграють лекції, у яких відображено зміст, обсяг та спосіб подачі навчального матеріалу. Під час лекцій у студентів виробляються вміння слухати та конспектувати, відокремлювати основні факти від другорядних. Семінарські заняття покликані закріпити та поглибити отримані студентами знання. На семінарські заняття виносяться проблемні теми курсу. Шляхом підготовки відповідей на питання та написання рефератів, обміну думками, товариської дискусії студенти поглиблюють і узагальнюють знання, набуті на лекціях і в процесі самостійної роботи.

Центральне місце в опануванні навчальним матеріалом посідає самопідготовка, яка передбачає роботу з джерелами права та спеціальною літературою. При цьому студенти ознайомлюються з специфікою роботи в бібліотеці, вчаться користуватися каталогами та опрацьовувати вибрану літературу. Студент повинен підготуватися до кожного питання плану семінарського заняття.

Упродовж вивчення курсу студенти заохочуються до виконання індивідуальної дослідницької роботи, результати якої можуть бути оформлені як реферат чи стаття науково-популярного характеру. При цьому тему і план дослідження потрібно узгоджувати з викладачем, який готовий порекомендувати літературу, допомогти при виборі прийомів і методів роботи над темою. Результати індивідуального дослідження студент зможе оприлюднити під час підсумкової науково-практичної конференції чи круглого столу за участю студентів та викладачів.

Під час щотижневих консультацій студенти можуть отримати рекомендації викладача з приводу тем, які вивчалися раніше, чи тих, які виносяться на наступне семінарське заняття. Під час консультацій студентам також надається можливість відпрацювати заняття , яке вони пропустили або до якого не були належним чином підготовані. Консультативні заняття покликані також допомогти студентам із слабшою базовою підготовкою зорієнтуватися у навчальному матеріалі.

Комплексне поєднання різноманітних форм навчання під час вивчення курсу «Екологічне право» покликане сприяти ефективному засвоєнню матеріалу, формуванню навичок самостійної роботи з джерелами та літературою, розвивати мислення та розширювати базові знання з юридичних дисциплін.

Готуючись до семінарських занять, студентам необхідно ознайомитись з теоретичними питаннями, винесеними для вивчення і обговорення згідно з планом, вивчити рекомендовану літературу і законодавство. Студент повинен вчитися творчо мислити, тому вважається непродуктивним повторення матеріалу, викладеного в лекції або підручнику. Необхідно вивчати додаткову монографічну літературу, формуючи свою власну позицію, особливо зі спірних, дискусійних питань, яких є досить багато в екологічному праві.^ II. ПРОГРАМА КУРСУ

Загальна частина.

ТЕМА 1. Предмет, метод, принципи і система екологічного права.

Загальна характеристика екологічних проблем у світі і Україні. Причини екологічної кризи. Екологічна політика України. Напрямки діяльності держави в галузі охорони довкілля. Концепції охорони навколишнього природного середовища.

Форми взаємодії суспільства і природи, їх розвиток і закріплення в праві. Основні напрямки охорони довкілля.

Основні поняття курсу: "охорона природи", "раціональне використання природних ресурсів", "захист і відновлення довкілля", "екологічна безпека".

Розвиток екологічного права як галузі права. Проблеми диференціації і інтеграції природоохоронних норм. Поняття екологічного права. Предмет і метод правового регулювання. Поєднання адміністративного і цивільно-правового методу у регулюванні екологічних відносин. Система екологічного права. Принципи екологічного права. Особливості галузевих принципів екологічного права. Співвідношення земельного і екологічного права. Співвідношення екологічного права і інших галузей права.

^ ТЕМА 2. Об'єкти екологічного права.

Поняття і види об'єктів екологічного права. Навколишнє природне середовище, як комплексний об'єкт.

Природні об'єкти, їх ознаки. Природні ресурси, як об'єкти використання та охорони. Співвідношення природних об'єктів і природних ресурсів. Природні комплекси в системі об'єктів екологічного права. Життя і здоров'я громадян в системі об'єктів охорони довкілля.

^ ТЕМА 3. Джерела екологічного права.

Поняття джерел екологічного права та їх види. Конституційні засади охорони довкілля.

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" як інтегроване джерело екологічного права. Закони України в системі джерел екологічного права. Галузеві кодифіковані акти, як джерела екологічного права. Місце підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні еколого-правових відносин.

Міжнародно-правові норми в системі джерел екологічного права.

Юридична природа роз'яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства.

Розвиток екологічного законодавства. Проблеми кодифікації екологічного законодавства.

^ ТЕМА 4. Екологічні права та обов'язки громадян.

Поняття та види екологічних прав. Екологічні права в системі прав людини і громадянина. Особливості екологічних прав.

Право громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Проблеми визначення критеріїв безпечності стану довкілля. Право громадян на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян, внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище. Право громадян на одержання екологічної інформації.

Право громадян на об'єднання в громадські природоохоронні формування. Правовий статус цих формувань.

Право громадян на участь в прийнятті рішень, пов'язаних з впливом на довкілля. Форми такої участі. Гарантії забезпечення екологічних прав. Правові форми захисту екологічних прав. Особливості судового захисту екологічних прав громадян. Екологічні обов'язки громадян України.

^ ТЕМА 5. Право власності на природні ресурси.

Поняття і особливості права власності на об'єкти природи. Об'єктивне і суб'єктивне право власності на природні об'єкти. Юридична конструкція права власності народу України.

Конституційні засади інституту власності на природні ресурси. Регулювання власності на окремі природні ресурси галузевими нормативними актами.

Форми власності на природні ресурси. Особливості приватної і колективної власності на природні ресурси.

Суб'єкти права власності на природні ресурси. Види об'єктів права власності. Підстави виникнення, припинення і зміни права власності на природні ресурси. Зміст відносин власності на природні ресурси.

^ ТЕМА 6. Право природокористування.

Поняття права природокористування. Принципи природокористування. Об'єктивне і суб'єктивне право природокористування.

Види права природокористування. Ознаки загального і спеціального природокористування. Особливості права орендного природокористування.

Суб'єкти і об'єкти права природокористування. Підстави виникнення і зміни права природокористування. Підстави припинення права природокористування.

Зміст відносин природокористування. Загальні і спеціальні права та обов'язки користувачів природних ресурсів.

^ ТЕМА 7. Правові засади управління в галузі охорони довкілля.

Поняття управління в галузі охорони довкілля. Види управління в галузі охорони природи.

Історія державного управління охороною природи. Зміст і принципи державного управління. Система органів управління охороною довкілля. Органи загальної і спеціальної компетенції. Повноваження органів загальної компетенції в галузі охорони навколишнього природного середовища. Спеціально уповноважені органи державного управління охороною навколишнього природного середовища. Комплексні, галузеві і функціональні органи управління. Правовий статус Міністерства екології та природних ресурсів України.

Місцеве самоврядування та громадянське управління в галузі охорони довкілля.

Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Види функцій.

Розробка екологічних планів і програм. Моніторинг навколишнього природного середовища. Облік в галузі охорони довкілля. Ведення кадастрів природних ресурсів. Стандартизація і нормування. Поняття, зміст, значення екологічних нормативів. Види нормативів. Екологічний контроль. Поняття, мета, види та методи здійснення екологічного контролю. Суб'єкти державного екологічного контролю.

Участь громадськості в управлінні охороною довкілля. Правове регулювання і особливості здійснення громадського екологічного контролю.

^ ТЕМА 8. Правове регулювання проведення екологічної експертизи.

Поняття екологічної експертизи. Мета екологічної експертизи. Законодавство в галузі екологічної експертизи. Об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи. Принципи екологічної експертизи. Громадська екологічна експертиза. Особливості її здійснення. Наукова, міжнародна і інші види екологічних експертиз.

Порядок проведення державної екологічної експертизи. Висновок державної екологічної експертизи і його юридична сила. Оскарження висновків державної екологічної експертизи і рішень, прийнятих на їх оскарження.

^ ТЕМА 9. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Суть і мета встановлення економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Структура економічного механізму забезпечення охорони довкілля.

Основні елементи економічного механізму. Платність використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища. Фінансування заходів охорони довкілля. Фонди охорони навколишнього природного середовища. Заходи економічного стимулювання в галузі охорони довкілля. Екологічне страхування.

Проблеми забезпечення реалізації економічного механізму охорони навколишнього природного середовища.

^ ТЕМА 10. Юридична відповідальність в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Поняття, види і функції юридичної відповідальності в галузі екології.

Поняття екологічного правопорушення. Структура екологічного правопорушення. Особливості суб'єкта, об'єкта і об'єктивної сторони складу екологічного правопорушення. Види екологічних правопорушень. Причини екологічних правопорушень.

Форми відповідальності за екологічні правопорушення. Кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

Механізм відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю. Специфіка визначення збитків, заподіяних природним об'єктам. Застосування такс і методик при визначенні розміру шкоди, заподіяної об'єктам природи.

^ ТЕМА 11. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки.

Поняття екологічної безпеки та її види. Внутрішньодержавний і міжнародний аспект інституту екологічної безпеки. Зміст відносин екологічної безпеки. Принципи інституту екологічної безпеки.

Правове регулювання національної екологічної безпеки.

Механізм забезпечення екологічної безпеки. Система заходів забезпечення екологічної безпеки. Попереджувальні заходи по забезпеченню екологічної безпеки. Обмежувальні заходи. Каральні заходи в системі заходів забезпечення екологічної безпеки.

Ядерне законодавство України. Ядерна та радіаційна безпека як складова екологічної безпеки. Правове регулювання використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. Поводження з радіоактивними відходами.
Особлива частина.

ТЕМА 12. Правовий режим охорони і раціонального використання земель.

Земля як об'єкт правової охорони. Співвідношення понять "земля" і "грунт". Категорії земель. Земельне законодавство України.

Власність на землю. Підстави надання земель у приватну власність. Право землекористування. Права та обов'язки власників земель та землекористувачів.

Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони земель.

Функції управління в галузі використання і охорони земель. Пріоритет земель сільськогосподарського призначення.

Зміст поняття "охорона земель". Правові заходи охорони земель. Відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам і втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Вирішення земельних спорів. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

^ ТЕМА 13. Правовий режим охорони і раціонального використання вод.

Води як об'єкт правової охорони. Склад водного фонду України. Види водних об'єктів. Власність на води.

Право водокористування. Суб'єкти права водокористування. Види водокористування. Загальне і спеціальне водокористування. Первинне і вторинне водокористування. Спільне і відособлене водокористування. Особливості водних орендних відносин. Підстави виникнення і припинення права водокористування.

Управління в галузі використання та охорони вод. Розподіл і перерозподіл вод. Контроль за додержанням законодавства в галузі охорони і раціонального використання вод.

Екологічні нормативи в галузі охорони і використання вод.

Правові заходи охорони вод від забруднення, засмічення і виснаження. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

^ ТЕМА 14. Правовий режим охорони і раціонального використання надр.

Надра як об'єкт правової охорони. Поняття "надра" і "корисні копалини". Власність на надра. Державний фонд надр.

Право користування надрами. Його види. Суб'єкти, об'єкти та зміст права надрокористування. Правове регулювання геологічного вивчення надр. Видобування корисних копалин. Правове забезпечення використання надр, не пов'язане з їх видобуванням.

Порядок надання надр у користування. Гірничий відвід. Особливості видобування корисних копалин місцевого значення і торфу.

Управління в галузі використання та охорони надр. Правові форми контролю за додержанням законодавства в галузі з охорони і використання надр. Геологічний контроль та гірничий нагляд.

Правові заходи по охороні надр. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра.

^ ТЕМА 15. Правовий режим охорони і раціонального використання лісів.

Ліс як об'єкт правової охорони. Властивості лісів. Власність на ліси. Лісовий фонд України.

Поділ лісів на групи. Правовий режим окремих груп лісів.

Право лісокористування. Види лісокористування. Правове регулювання заготівлі деревини, живиці, другорядних лісових матеріалів. Право побічного лісокористування. Загальне і спеціальне лісокористування. Права і обов'язки лісокористувачів. Підстави виникнення права лісокористування. Лісовий квиток і лісорубний ордер.

Управління в галузі охорони і використання лісів. Функції управління. Розподіл і перерозподіл лісів. Контроль за використанням та охороною лісів.

Правові заходи охорони лісів. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. Особливості таксової відповідальності за лісопорушення.

^ ТЕМА 16. Правовий режим охорони атмосферного повітря.

Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони. Особливості атмосферного повітря.

Правові заходи охорони атмосферного повітря. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря.

Система організаційно-правових заходів охорони атмосферного повітря в процесі реалізації різних видів діяльності.

Державний контроль за охороною атмосферного повітря. Система органів державного контролю. Компетенція органів державного контролю за охороною атмосферного повітря.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

^ ТЕМА 17. Правовий режим охорони і раціонального використання тваринного світу.

Тваринний світ як об'єкт правової охорони. Об'єкти тваринного світу. Власність на тваринний світ.

Поняття і види користування тваринним світом. Загальне і спеціальне користування тваринним світом. Правове регулювання мисливства. Закон України "Про мисливське господарство та полювання". Правове регулювання рибальства. Правові засади добування диких тварин з метою утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах. Інші види використання тваринного світу. Порядок здійснення користування тваринним світом.

Управління в галузі використання і охорони тваринного світу. Контроль за використанням і охороною тваринного світу. Правові заходи охорони тваринного світу.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ. Такси як форма відшкодування шкоди, заподіяної об'єктам тваринного світу.

^ ТЕМА 18. Правовий режим природно-заповідного фонду.

Поняття і склад природно-заповідного фонду. Законодавство про природно-заповідний фонд.

Форми права власності на території та об'єкти природно-заповідного фонду. Правові форми та види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Правовий режим природних і біосферних заповідників. Обмеження прав користувачів на їх територіях. Зонування територій заповідників. Правовий режим національних парків. Особливості природокористування на їх території. Правовий режим заказників. Правовий режим пам'яток природи. Правовий режим інших об'єктів природно-заповідного фонду.

Управління в галузі охорони і використання природно-заповідного фонду. Створення об'єктів природно-заповідного фонду. Контроль за додержанням правового режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

^ ТЕМА 19. Правовий режим рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.

Реалізація екологічних інтересів громадян шляхом використання природних властивостей рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон. Законодавство про охорону і використання рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.

Порядок утворення рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон. Види курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

Зонування рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.

Правові форми використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

Правова охорона рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон. Зміст правової охорони.

Порушення правового режиму рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон як підстава юридичної відповідальності. Проблеми систематизації правопорушень в цій сфері та встановлення юридичної відповідальності.

^ ТЕМА 20. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

Поняття та ознаки зон надзвичайних екологічних ситуацій. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій. Класифікація зон надзвичайних екологічних ситуацій. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивне забруднення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Особливості управління в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Правовий захист екологічних та інших соціальних прав громадян, потерпілих від надзвичайних ситуацій.

Правові методи забезпечення додержання режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій та захисту прав потерпілих громадян.

^ ТЕМА 21. Правова охорона навколишнього природного середовища в промисловості, в сільському господарстві і на транспорті.

Основні напрямки охорони довкілля в сільському господарстві. Забезпечення родючості і раціонального використання грунтів.

Правові заходи охорони навколишнього природного середовища від шкідливого впливу сільськогосподарського виробництва. Правові заходи охорони сільськогосподарського виробництва від шкідливого впливу промисловості, транспорту, хімізації, меліорації і ін.

Правова охорона довкілля в промисловості. Організаційно-правове забезпечення екологічних вимог в процесі планування, проектування і введення в експлуатацію виробничо-господарських об'єктів. Особливості охорони довкілля в атомній енергетиці.

Правова охорона навколишнього природного середовища на транспорті.

^ ТЕМА 22. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Поняття та правові форми міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх закріплення в міжнародно-правових документах. Міжнародні договори, угоди.

Міжнародне співробітництво в рамках ООН. Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля в європейському регіоні. Регіональне співробітництво в галузі охорони довкілля.

Міжнародні міжурядові організації в галузі схорони довкілля. Неурядові організації в галузі охорони довкілля.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconМетодичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання...
Міжнародне право: Методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання контрольних робіт (для студентів заочної...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Сімейне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Дутко А. О., Зільник...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconМетодичні рекомендації для семінарських занять І самостійної підготовки...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «юридична психологія» для студентів...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconВиконавче право
Кримінально-виконавче право: Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconГосподарський процес
Господарський процес. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / С. Л. Дембіцька,...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconГосподарський процес
Господарський процес. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030401 Правознавство / С. Л. Дембіцька,...
«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка