Методичні вказівки
Скачати 384.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата конвертації06.07.2013
Розмір384.66 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Івано-Франківський університет права

імені Короля Данила Галицького

Юридичний факультет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання дипломних робіт

для студентів напряму підготовки 0304 «Право»

спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

Івано-Франківськ – 2012

Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 7.03040101 «Правознавство». – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012. - 33 с.
Підготували:

^ Турчак І.О. – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу.

Жукевич І.В. – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

^ Острогляд О.В. ­– кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права і процесу.


Обговорено і схвалено на засіданні Науково-методичної ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (протокол №2 від 25 вересня 2012 р.)

ЗМІСТ


^ Загальні положення та вимоги до виконання дипломної роботи

4^ Порядок виконання дипломної роботи та її структура

6

Вибір теми дослідження

7

^ Складання плану дипломної роботи

8

Структура та зміст дипломної роботи

9

^ Оформлення дипломної роботи

13Написання відгуку та рецензії на дипломну роботу

16^ Підготовка дипломної роботи до захисту та її захист

17Додатки

25

Загальні положення та вимоги до виконання дипломної роботи
Дипломна робота − це навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького для отримання кваліфікації спеціаліста. Підготовка і написання дипломної роботи передбачають: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних завдань, пов'язаних з питаннями наукового тлумачення правових норм, правозастосування та практичною діяльністю.

Теоретичний та практичний рівень дипломної роботи повинен свідчити про вміння студента самостійно вивчати, аналізувати та узагальнювати навчальний, статистичний, нормативний та практичний матеріал. Тобто, результатом виконання роботи є самостійна праця автора з глибокого вивчення та аналізу законодавства, методичних та літературних джерел за темою, з теоретичного обґрунтування основних положень розглянутої проблеми та вміння вирішувати питання, які виникають у практиці.

Для цього в процесі виконання дипломної роботи студент повинен використати усі види матеріалів: навчальних, науково-теоретичних, інформаційно-практичних, нормативних та статистичних видань (підручники, навчальні посібники, періодичні видання, відповідну нормативно-правову базу, матеріали виробничої практики, статистичні дані), з посиланням у тексті на використані ним джерела. Зібраний матеріал оформлюється у дипломній роботі відповідно до наведених вимог.

Дипломна робота повинна містити:

 • обґрунтування актуальності теми роботи;

 • історичний огляд і характеристику сучасного стану вирішення поставлених питань в теорії і практиці;

 • чітке визначення мети і завдань;

 • положення роботи, які ґрунтуються на знаннях чинного законодавства, наукової та навчальної літератури, матеріалах практики, а також особистому досвіді, отриманому в період виробничої практики;

 • обґрунтовані згідно поставленим завданням висновки, сформульовані рекомендації практичного характеру, що базуються на аналізі викладених в роботі положень;

 • посилання на використану літературу, законодавство й інші матеріали;

 • список літератури, який оформлюється згідно чинними стандартів та рекомендацій;

^ Обсяг дипломної роботи повинен бути 70-90 сторінок тексту, набраного на комп'ютері (кегль 14) через 1,5 інтервали. Список використаних джерел (не менше 50).

До написання дипломних робіт допускаються лише ті студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику. Дипломна робота виконується українською мовою.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрами. Робота повинна бути актуальною і відповідати вимогам державного стандарту та перспективам розвитку законодавства. Студенту надається право вибрати тему дипломної роботи з числа визначених кафедрами університету або запропонувати свою - ініціативну - тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Керівництво дипломними роботами може здійснюватися досвідченими викладачами, що працюють в навчальному закладі.. Організація і контроль за процесом підготовки цих робіт покладається на завідуючих кафедрами та керівників дипломних робіт, відповідальність за організацію та проведення захисту дипломних робіт покладається на декана факультету та ДЕК.

Успішний захист дипломної роботи є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до чинного "Переліку кваліфікацій", розробленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та для отримання ним державного документа - диплому про повну вищу освіту.

^ Порядок виконання дипломної роботи та її структура

Виконання дипломної роботи містить такі орієнтовні етапи:

 1. Вибір теми роботи.

 2. Зустріч з науковим керівником для визначення напрямків дослідження.

 3. Постановка мети та конкретних завдань дослідження, складання плану роботи.

 4. Визначення об'єкту та предмету дослідження.

 5. Написання чернетки роботи по розділах та ознайомлення наукового керівника з нею.

 6. Обговорення результатів дослідження з науковим керівником.

 7. Обговорення окремих частин та роботи в цілому з науковим керівником з метою виявлення та усунення недоліків.

 8. Формулювання висновків та їх оцінка.

 9. Складання остаточного бібліографічного списку джерел.

 10. Остаточне оформлення роботи та її обговорення на засіданні кафедри, на якій вона виконується .

 11. Підготовка до захисту; написання доповіді, підготовка ілюстративного матеріалу (схеми, графіки, діаграми, таблиці на листах формату А4 для членів Державної екзаменаційної комісії, якщо це потрібно).

 12. Захист дипломної роботи.

 13. Визначені етапи є приблизними та не вказують на обов'язковий порядок їх виконання, тому деякі частини роботи можуть виконуватися одночасно.

^ Вибір теми дослідження

Вибір теми - це серйозний та відповідальний етап у процесі наукової роботи.

У жовтні поточного навчального року студент звертається на кафедру університету для вибору теми роботи з числа запропонованих. Тематика робіт щорічно коригується з урахуванням набутого кафедрою досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державних екзаменаційних комісій (далі ДЕК).

Студенту надається також право запропонувати свою тему дослідження з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Слід пам'ятати, що основним критерієм вибору теми дипломної роботи є науковий інтерес студента, його бажання розвинути свої знання у конкретній галузі права, цей вибір повинен бути результатом власних роздумів та ідей, які виникли в результаті особистих спостережень, вивчення теорії та читання періодичних видань професійної спрямованості.

Вибравши тему дипломної роботи, студент подає заяву на ім’я завідувача відповідної кафедри (Додаток 1). Тема роботи і науковий керівник закріплюються рішенням кафедри і затверджуються наказом ректора університету. Зміна затвердженої теми роботи допускається лише як виняток при наявності поважних причин за заявою студента.

Після обрання теми студент отримує на кафедрі завдання для виконання дипломної роботи (Додаток 2).

Завдання для виконання дипломної роботи розглядається та підписується керівником роботи і затверджується завідувачем кафедри.

Завдання складається в двох екземплярах: перший видається студенту, другий – прошивається з магістерською роботою, яка подається до захисту.

^ Складання плану дипломної роботи

Після вибору теми, насамперед, треба визначити певні правові інститути, які будуть розглянуті, ознайомитись з відповідною літературою (тобто вивчити стан проблеми, що розроблятиметься за темою дослідження), а потім визначити напрямки, завдання та зміст роботи, на основі чого скласти план дослідження.

План дослідження складається студентом разом із науковим керівником.

Складений план дослідження дозволяє систематизувати завдання та зміст дослідження, що виконується студентом, логічно і послідовно викласти основні положення роботи, визначити її структуру і показати зв'язок між усіма розглянутими в ній елементами та окремими проблемами.

Рекомендується скласти розгорнутий план, який складається з розділів та підрозділів. План дослідження на остаточних стадіях (під час оформлення роботи) трансформується у "Зміст" роботи (Додаток 4).

Структура та зміст дипломної роботи

Структура дипломної роботи має бути такою:

 • Титульний аркуш (Додаток 3).

 • Завдання для виконання дипломної роботи (Додаток 2).

 • Зміст (Додаток 4).

 • Перелік умовних позначень (при необхідності).

 • Вступ.

 • Основна частина, яка складається з декількох розділів. Розділи у свою чергу поділяються на підрозділи, що розкривають теорію та досвід практичної роботи. Кожен розділ може складатися з кількох підрозділів.

 • Висновки.

 • Список використаних джерел (Додаток 6)

 • Додатки (при необхідності).

Вступ

Вступ дипломної роботи повинен містити:

- актуальність роботи, коротку оцінку сучасного стану наукової проблеми,

- мету,

- завдання,

- об'єкт і предмет дослідження

- практичне значення дослідження, .

Обсяг вступу дипломної роботи становить 3-4 сторінки.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина дипломної роботи. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі.

^ Обрана тема є актуальною, якщо вона:

- зумовлена потребами суспільства і правотворчої або правозастосувальної діяльності та відповідає потребам не лише сьогоднішнього, але й майбутнього дня;

 • розглядає ще не досліджувані аспекти якоїсь проблеми у юридичній науці;

 • допомагає визначити логіку дослідження, яка обґрунтовує коло питань, з урахуванням сучасного рівня знань;

 • визначає специфічні функції методу пізнання, принципи переходу до нових знань на основі ключових положень науки;

 • передбачає короткий аналіз практики щодо стану застосування певних правових інститутів, конкретних норм права, їх зміни або удосконалення.

Від обґрунтування актуальності у вступі слід переходити до визначення мети та постановки завдань дослідження.

Мета повинна відображати кінцеві прогнозовані результати дослідження. Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом і шляхами його досягнення.

Мета роботи конкретизується через низку поставлених завдань: вивчити, описати, встановити, вдосконалити, розвинути, обґрунтувати, розробити тощо.

Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх рішення повинно скласти зміст розділів дипломної роботи.

^ Об'єкт дослідження - це правове явище, процес або суспільні відносини, які зумовлюють проблему і обрані автором для вивчення.

Предмет дослідження міститься у межах об'єкта. Він лише вказує на суттєві зв'язки та відносини, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного дослідження. Предмет визначає тему дослідження.

Об'єкт, предмет і мета повинні бути логічно взаємоузгодженні і пов'язані між собою і темою дипломної роботи.

^ Основна частина

Основна частина повинна відповідати наступним вимогам:

- Поділ на окремі розділи, в яких розкривається зміст теми дослідження. У кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези, підтверджені посиланнями на нормативно-правові акти, думки різних авторів, результати анкетування, експерименту, аналітичних даних та практичного досвіду. Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї.

 • Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ випливати з іншого.

 • Основна частина дипломної роботи складається з розділів. Зміст розділів повинен відповідати темі кваліфікаційної роботи та повністю її розкривати. Назва розділів не повинна співпадати з назвою всієї роботи. Матеріал у розділах повинен викладатись логічно, лаконічно та аргументовано та відповідати вимогам, які пред'являються до дипломних робіт.

В основній частині необхідно:

- провести теоретичний аналіз проблеми, яка досліджується: розкрити історію розвитку питання; визначити ступінь вивченості на основі огляду відповідної вітчизняної та зарубіжної літератури; уточнити поняття та сутність об'єкта, який вивчається; дати оцінку ролі та значення обраного об'єкта дослідження; показати місце предмету дослідження у структурі правової системи, елементом якої він є, класифікувати та уточнити наукові поняття та інше;

- розкрити правову суть теми та теоретичні підходи щодо її аналізу;

- приділити увагу вивченню законодавчої та нормативної бази з відповідної тематики та світовий досвід відповідних правових явищ;

- дати коротку організаційно-правову та правову характеристику об'єкту і предмету дослідження;

- на підставі теоретичного матеріалу, чинної нормативно-правової бази та даних практики про позитивні та негативні сторони діючого законодавства висловити свою власну думку, а також показати різні шляхи та засоби вирішення проблеми, скласти пропозиції щодо вдосконалення підходу до проблеми, яка досліджується;

- вказати основні шляхи вдосконалення законодавства України та приведення його у відповідність з міжнародними нормами, надати узагальнену оцінку ефективності розроблених пропозицій, оцінити практичну спрямованість та цінність роботи.

Висновки

Логічним завершенням дипломної роботи є висновки. Головна їх мета - підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням.

У висновках потрібно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів дослідження, викласти рекомендації з приводу удосконалення чинного законодавства.

В стислій формі, в логічній послідовності викладаються зроблені автором узагальнення - висновки конкретного характеру, які повинні бути покладені в основу доповіді при захисті дипломної роботи перед ДЕК. Крім того, висновки не повинні носити характер анотацій.


^ Оформлення дипломної роботи

Дипломна робота повинна бути друкована. Робота виконується на білому папері формату А-4 (210x297 мм) до тридцяти рядків на сторінці. Дипломна робота виконується лише державною (українською) мовою.

Після остаточного узгодження чернетки з керівником можна оформляти чистовий варіант. Перед тим як виконувати з чернетки дипломну роботу, її треба ще раз перевірити, уточнити назву роботи в цілому та її розділів, підрозділів, таблиць, послідовність розміщення матеріалу, звірити цифрові дані, обґрунтованість і чіткість формулювань, висновків та рекомендацій.

Друкування тексту - за допомогою комп'ютера здійснюється через 1,5 міжрядкових інтервали, 14 кегль, шрифт Times New Roman.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 20 мм, праве – 10 мм, верхнє 20 мм, нижнє - 20 мм.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» (14 шрифт, напівжирно) пишуть великими літерами симетрично до тексту.

^ Заголовки підрозділів - з абзацного відступу малими літерами (крім першої) напівжирним шрифтом. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 2-х або більше речень, їх відділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом - 2 інтервали. Кожний розділ слід починати з нового аркуша (сторінки). Підрозділи починають з відступом від попереднього тексту на 1 інтервал на тій самій сторінці.

Нумерація

Всі сторінки дипломної роботи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами без знака № в правому верхньому куті. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний лист, який включають до загальної нумерації сторінок. На ньому номер сторінки не ставлять.

На другій сторінці розміщують зміст дипломної роботи. Зверху потрібно написати: ЗМІСТ. Із сторінки 3 розпочинається виклад тексту роботи. Кожний розділ пишуть з нової сторінки і обов'язково вказують його найменування (виділяють заголовок). Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Ілюстрації, таблиці, графіки

Ілюстрації, таблиці і матеріал роботи на ПЕОМ, що розміщені на окремих аркушах, включають в загальну нумерацію сторінок і нумерують арабськими цифрами у межах розділу.

Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу.

У правому верхньому куті таблиці над відповідним заголовком розміщується напис "Таблиця" з позначення її номера. Нижче (через 1,5 інтервали) пишеться назва таблиці (з абзацу або посередині).

^ Список використаних джерел складається в алфавітному порядку (за першими буквами прізвищ авторів або заголовків) або в порядку появи посилань у тексті. Посилання на використане джерело подається у квадратних дужках з вказівкою на номер джерела та сторінку (наприклад, [3, с. 25]).

Додатки нумеруються цифрами (Додаток 1, Додаток 2, Додаток З і т.д.) на кожному окремому додатку. Послідовність вміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті роботи.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття дипломної роботи:

 • зразки анкет, опитувальних листів та ін.;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • ілюстрації допоміжного характеру;

 • інструкції та методики, розроблені в процесі виконання роботи. На останній сторінці роботи студент та науковий керівник повинні поставити підписи проти своїх ПІБ (прізвище, ім'я та по батькові). Зброшурована у твердій палітурці дипломна робота подається на підпис завідувачу кафедри, на якій випускається робота.^ Написання відгуку та рецензії на дипломну роботу
Відгук складається науковим керівником дипломної роботи обов’язково повинен містити: актуальність теми; практичне значення роботи; ступінь самостійності студента при виконанні роботи та використані літератури; рівень логічності, послідовності, аргументованості змісту; виконання Завдання для виконання дипломної роботи; якість оформлення роботи, загальний висновок про можливість допуску до захисту (Додаток 7).

По закінченню роботи керівник підписує відгук і разом із Завданням подає на кафедру для обговорення.

Рецензія на дипломну роботу повинна включати: актуальність; практичне значення роботи; рівень досягнення мети та поставлених завдань; рівень логічності, послідовності, аргументованості змісту; основні недоліки; загальний висновок про відповідність роботи освітньо-кваліфікаційному рівню «спеціаліст» (Додаток 8). Позитивні характеристики роботи здійснюється без переліку розділів та підрозділів та їх опису змісту. Підпис рецензента, який не є працівником Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, засвідчується печаткою підприємства, установи, організації, працівником якої він є, або власною печаткою.

Рецензентом дипломної роботи може бути особа з науковим ступенем чи вченим званням або практичний працівник-фахівець в даній галузі.

Студенту рекомендується ознайомитись з рецензією до захисту дипломної роботи. Внесення змін у роботу після ознайомлення з рецензією не допускається.
^ Підготовка дипломної роботи до захисту та її захист

По закінченню дослідження студент подає керівнику зброшуровану дипломну роботу. Керівник готує і підписує відгук. Студент подає роботу з відгуком наукового керівника на кафедру, на якій робота виконувалася, для обговорення, не пізніше ніж за два тижні до початку державних екзаменів.

Обговорення роботи на кафедрі проводиться за участю наукового керівника і викладачів кафедри. Студенту рекомендується бути присутнім на обговоренні.

При обговоренні роботи на кафедрі вирішується питання про:

 1. Рекомендацію до захисту у тому вигляді, в якому вона є.

 2. Рекомендацію до захисту з умовою усунення недоліків, на які викладачі кафедри звернули увагу. Контроль за усуненням недоліків покладається на наукового керівника.

 3. Недопущення до захисту за недотримання основних вимог до змісту та оформлення роботи. У разі цього науковим керівником складається стислий звіт по пунктах, в яких пояснюється, чому кваліфікаційна робота не відповідає рівню роботи фахівця за спеціальністю "Правознавство". Рішення про не допуск до захисту приймається на засіданні кафедри і оформлюється протоколом, витяг з якого подається до ДЕК.

На кафедрі ведеться облік дипломних робіт, які пройшли обговорення та були допущені до захисту перед ДЕК (у журналі обліку кваліфікаційних робіт).

Рекомендовані до захисту роботи разом з відгуком подаються на допуск та підпис завідувачу кафедри.

Після позитивного обговорення робота направляється на рецензування.

Перед захистом доцільно ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і підготувати аргументовані відповіді.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії та регламентується "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах".

Присутність наукового керівника на захисті дипломної роботи є бажаною, але не обов'язковою.

Захист проходить у наступній послідовності:

- доповідь студента про зміст та основні положення роботи;

- запитання до студента;

- відповіді студента на запитання;

- виступ наукового керівника або оголошення його відгуку;

- виступ рецензента (рецензентів) або оголошення його (їх) рецензій;

- виступ студента щодо зауважень рецензента (рецензентів);

- заключне слово студента;

- рішення Державної екзаменаційної комісії про оцінку роботи.

До захисту студент готує доповідь, в якій слід коротко викласти основні результати дослідження. Регламент доповіді - до 15 хвилин. На підкріплення доповіді можуть бути розроблені наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими висновками, рисунками та таблицями, які оформлюються у вигляді плакатів або друкуються на принтері; за бажанням додаються слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).

Доповідь рекомендується починати зі звертання: „Вельмишановний пане голово! Шановні члени Державної екзаменаційної комісії! Панове!..” Далі студент коротко обґрунтовує актуальність теми дослідження, розкриває мету, завдання, об'єкт, предмет дослідження, показує, що вдалося встановити, виявити, довести. У виступі слід також показати з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження. Особливу увагу необхідно приділити результатам, отриманим особисто автором (що саме запропоновано, узагальнено, одержано, рекомендовано і т. ін.), обґрунтуванню їх достовірності, значущості для теорії та практики. У прикінцевій частині доповіді викладаються основні результати та висновки роботи, їх реалізація, можливі шляхи подальшого використання.

При проголошенні доповіді слід зосередити увагу на правилах публічного виступу.

Особливо важливо, щоб мовлення студента було ясне, граматично правильне, впевнене, що робить його зрозумілим і переконливим.

Мовлення здобувача має бути виразним, що залежить від темпу, гучності та інтонації. Якість виступу різко знижується, коли говорять квапливо, ковтаючи закінчення слів або дуже тихо і невиразно. Спокійна, некваплива манера викладу завжди імпонує слухачам.

Неприпустимим є порушення норм літературної вимови, зокрема, використання неправильних наголосів у словах.

Слід зважати також на вибір одягу, пози під час виступу, а також жестів, міміки, манер, інших зовнішніх форм поведінки.

І ще кілька порад, які допоможуть студентові добре виголосити доповідь:

- усі цифри в тексті записуйте тільки словами, щоб не довелося підраховувати кількість нулів;

- підкреслюйте ключові слова;

- залишайте великі поля при друкуванні, щоб можна було доповнити виступ своїми зауваженнями;

- повторюйте іменники, уникаючи займенників;

- використовуйте прості слова і прості розповідні речення, не переобтяжуйте текст складнопідрядними реченнями.

Під час захисту дипломної роботи студент зобов’язаний дати вичерпні відповіді на всі питання і зауваження у відгуках та рецензіях, а також у виступах на захисті.

Відповідати на запитання членів комісії та присутніх слід тільки за суттю справи. Студентові рекомендується виявляти стриманість в оцінці своїх наукових результатів і тактовність стосовно тих, хто ставить запитання. Перед тим як відповідати на запитання, необхідно уважно його вислухати до кінця і за можливістю записати.

У заключному слові студенту доцільно висловити вдячність науковому керівнику за допомогу у написанні роботи, позитивний відгук і рецензентам за об’єктивну оцінку основних положень роботи. А також подякувати членам державної екзаменаційної комісії, присутнім за увагу, цікаві і обґрунтовані запитання, участь у обговоренні роботи.

Критерії оцінювання результатів захисту дипломної роботи
Якість виконання та успішність захисту дипломної роботи оцінюються за наступною схемою:


^ Оформлення роботи

Зміст роботи

Захист роботи

Сума

10 балів

30 балів

60 балів

100
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки розроблені у відповідності з навчальним планом спеціальності "Художньо-комп’ютерна графіка"
Методичні вказівки iconЗагальні методичні вказівки
...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Кваліфікаційна робота із соціології: Методичні вказівки до виконання бакалаврських, дипломних та магістерських кваліфікаційних робіт...
Методичні вказівки iconРозрахунок показників ефективного функціонування суоп підприємства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичної роботи по курсу „Охорона праці” для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах та роботах для студентів усіх спеціальностей / Укл.:...
Методичні вказівки iconРозрахунок соціально-економічної ефективності заходів щодо боротьби...
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи по курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів всіх спеціальностей денної та...
Методичні вказівки iconI. загальні методичні вказівки
Господарське право. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання інституту ігсн, спеціальність...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики частина 1 І семестр
...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 03040101 «Правознавство»....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка