1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Скачати 118.39 Kb.
Назва1. Предмет, метод, система та джерела господарського права
Дата конвертації05.07.2013
Розмір118.39 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ


ПЛАНИ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарських занять

з дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

на 2012-2013 навчальний рік

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії цивільно-правових

і господарсько-правових дисциплін

Протокол №1 від «31»серпня 2012 р.

Голова циклової комісії ____________ Н.М.КотоваСімферополь 2012

Семінарське заняття № 1
Тема 1. Предмет, метод, система та джерела господарського права.

1. Історія становлення і розвитку господарського права.

2. Предмет та метод правового регулювання господарського права.

3. Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права.

4. Система господарського права.

5. Джерела господарського права.
Література:

1. Хозяйственное право: Учебник/ Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

2. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

3. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

4. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.
Методичні рекомендації.

При розгляді першого питання необхідно вивчити основні етапи зародження господарського права у Київської Русі (Візантійські договори), середньовіччі (Магдебурзьке право), на початку ХХ ст. (науково-технічний прогрес), у радянський період, пострадянський період та новий період (поява у 2003 році господарського кодексу України).

Підкреслити особливості становлення кожного періоду та основних представників науки господарського права.

У другому питанні слід дати поняття предмету господарського права. Слід розкрити види господарських відносин. Необхідно також підкреслити специфіку методу правового регулювання господарського права. Розкрити дуалістичність методу господарського права.

У третьому питанні слід порівняти галузі господарського, цивільного та адміністративного галузей права. Слід розрізнити їх за предметом, методом правового регулювання, а також за суб’єктивним складом у правовідносинах і цілями діяльності цих суб’єктів.

При відповіді на питання про систему господарського права необхідно перш за все уяснити, що таке є система у загально теоретико-філософському значенні цього поняття. Слід означити з яких елементів складається система господарського права, детально охарактеризувати інститути, які вивчаються галуззю господарського права.

У п’ятому питанні слід дати загальне поняття джерелам права, та їх систему за юридичною силою. Детально слід охарактеризувати Господарський процесуальний кодекс України та інші спеціальні закони, які регулюють господарську діяльність в Україні.

Семінарське заняття № 2
Тема. Правове положення суб'єктів господарювання.
1. Поняття і ознаки суб'єктів господарського права.

2. Класифікація суб'єктів господарювання.

3. Поняття, учасники, способи формування статутного капіталу і відповідальність господарських товариств.

4. Сільськогосподарська, виробнича та споживча кооперація.

5. Об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).

6. Значення господарювання некомерційних суб'єктів.

7. Фізичні особи - підприємці.
Література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

3. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991р. // Зібр. Законодавство України: Звід законів України, - 2000, - № 4, - сер. 3, - ст. 39.

4. Щербина В. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002.

6. Хозяйственное право / Под ред. Н. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2004.

7. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

8. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

9. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.
Методичні рекомендації.

У першому питання важливо обґрунтувати поняття суб’єкта господарського права, відмінність його від учасників господарських відносин. Виходячи зі специфіки участі в господарській діяльності і господарській компетенції, знати такі групи учасників:

  • суб’єкти господарювання (господарські організації, фізичні особи, що здійснюють господарську діяльність, представництва та філіали, об’єднання фізичних чи юридичних осіб);

  • споживачі;

  • органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

Визначити їх компетенцію відповідно до галузі господарського права. Виділити ряд ознак, обумовлених їх правовим положенням.

У питанні про суб’єкти господарської діяльності необхідно розрізняти їх за видами та правовим статусом.

Вивчивши Закон України „Про господарські товариства ”, студент повинен знати основні види господарських товариств (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ТДВ, КТ, ПТ). Способи формування статутного капіталу, правове положення учасників та відповідальність господарських товариств.

При розгляді четвертого питання слід звернути увагу на поняття сільськогосподарського кооперативу, при цьому визначити його правовий статус як юридичної особи, вивчити такі види кооперативів, як виробничий та споживчий, порядок утворення, цілі діяльності, установчі документи, органи управління, права і обов’язки учасників, вказати відмінні особливості даних видів кооперацій.

В п’ятому питанні розкрити поняття об’єднання підприємств, їх класифікацію (асоціація. корпорація, консорціум, господарські об’єднання та господарські товариства) та їх правовий статус.

У шостому питанні звернути увагу на значення участі у господарських відносинах некомерційних суб’єктів, визначити поняття цих суб’єктів.

В сьомому питанні дати поняття фізичної особи – підприємця, розкрити правовий статус та специфіку його участі у господарській діяльності. Порядок відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.
^ Семінарське заняття № 3
Тема. Засоби державного регулювання господарських відносин.
1. Способи державного регулювання господарських відносин.

2. Поняття ліцензування господарської діяльності. Його призначення.

3. Порядок видачі, переоформлення і анулювання ліцензій. Ліцензійні умови, відповідальність за їх порушення .

4. Патентування господарської діяльності.

5. Управління якістю за допомогою стандартизації, сертифікації і правового забезпечення єдності вимірювань.

6. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання.
Література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

3. Закон України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності та повноваження органів ліцензування» від 01.06.2000р.

4. Закон України «Про патентування окремих видів підприємницької діяльності» від 23.03.96р.

5. Законодавство України: Звід законів України, - 2000, - № 4, - сер. 3, - ст. 39.

6. Щербина В. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

7. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

8. Хозяйственное право / Под ред. Н. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2004.

9. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

10. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

11. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.
Методичні рекомендації.

Методи державного впливу на господарську діяльність – це сукупність прийомів, способів впливу на поведінку господарюючих суб’єктів, які використовуються відповідними державними органами.

У зв’язку з цим в першому питанні необхідно вивчити прийоми та не прямі методи впливу на господарську діяльність такі як:

- державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності;

- ліцензування та патентування;

- стандартизація та сертифікація продукції та ін.

В другому питанні слід звернути увагу на поняття ліцензування, ліцензійні умови для здійснення деяких видів господарської діяльності, знати конкретні види діяльності, що підлягають ліцензуванню, згідно зі ст.. 2 та ст.. 9 Закону України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності та повноваження органів ліцензування» від 01.06.2000р., визначених в ст.. 6 вказаного вище закону.

В третьому питанні слід вивчити порядок видачі ліцензії, документи, що необхідні для цього, терміни видачі ліцензії, а також порядок переоформлення та випадок анулювання ліцензій, відповідальність за порушення ліцензійних умов.

В четвертому питанні слід вивчити поняття патентування згідно з Законом України «Про патентування окремих видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996р. поняття торгового патенту та його види, умови видачі, терміни дії патенту, відповідальність за порушення законодавства про патентування.

Одним з засобів державного впливу на господарську діяльність є стандартизація та сертифікація продукції.

Вивчаючи п’яте питання, слід засвоїти визначення сертифікації та стандартизації продукції, умови та відповідальність за порушення законодавства господарюючими суб’єктами.

Шосте питання містить поняття вартості. Студентам слід звернути увагу на класифікацію цін (вільні, державні, фіксовані, регульовані). На які господарські відносини встановлюються державні ціни. Органи, що регулюють ціни та ціноутворення, функції контролю державних органів за дотриманням дисципліни цін та відповідальність у сфері ціноутворення.
^ Семінарське заняття № 4
Тема: Правове регулювання відносин в сфері фінансової та банківської діяльності суб’єктів господарювання.
1. Загальні положення відносин у сфері фінансової діяльності. Суб'єкти ринку фінансових послуг.

2. Правове регулювання банківської діяльності. Поняття і структура Банковської системи України. Правове положення Національного банку України.

3. Правове регулювання кредитних і розрахункових відносин.

4. Господарські ризики та їх страхування.

5. Аудиторська діяльність.

6. Правове регулювання фондової біржі.

Література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

3. Закон України «Про банківську діяльність» від 07.12.2000р.

4. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999р.

5. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 25. 02. 2006 р.

6. Законодавство України: Звід законів України, - 2000, - № 4, - сер. 3, - ст. 39.

7. Щербина В. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

8. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

9. Хозяйственное право / Под ред. Н. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2004.

10. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

11. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

12. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.

Методичні рекомендації.

При вивченні першого питання слід звернути увагу на самостійність розрахункових відносин в господарській діяльності, в силу того, що в цих відносинах беруть участь банки. В господарських зобов’язаннях часто не співпадають моменти передачі товарів та грошей, та самостійна правова регламентація у вигляді спеціальних банківських, касових, вексельних та інших правил. Необхідно розрізняти передумови та підстави виникнення розрахункових правовідносин, знати їх визначення, засоби та форми розрахунку суб’єктів ринку фінансових послуг, їх правовий статус.

В другому питанні слід вивчити правове регулювання розрахункових відносин в банківській діяльності. Для цього слід проаналізувати Закон України «Про банківську діяльність» від 07.12.2000р., де передбачено розподіл банків за територіальними ознаками та цілями утворення, за спектром послуг, які надаються, розглянути банківську систему, її структуру, роль Національного банку України в цій системі. Правове положення Національного банку України, його роль в реєстрації банків, здійснення банківських операцій, видачі ліцензій в порядку, передбаченому в ст.. 7, 44 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05. 1999р.

В умовах ринкової економіки в основі господарської діяльності лежить можливість отримання грошей для фінансування цієї діяльності у формі кредиту. У зв’язку з цим в третьому питанні потрібно вивчити правове регулювання кредитних правовідносин, форми кредитування та види кредитів, порядок відкриття банківських рахунків, види розрахунків (готівкові та безготівкові).

В четвертому питанні слід вивчити господарські ризики, їх визначення, види страхування господарських ризиків, основні поняття страхових правовідносин, види страхування, права та обов’язки страховика та страхувальника.

В п’ятому питанні необхідно охарактеризувати поняття та види аудиту, історію розвитку аудиторської діяльності, знати поняття аудиторської плати згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04. 1993 р., її функції, осіб, які мають право займатися аудиторською діяльністю (фізичні особи, юридичні особи, аудиторські фірми), їх повноваження.

В шостому питанні вивчіть Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 25. 02. 2006 р., де зверніть увагу на поняття та правове положення фондової біржі, її статус, як учасника господарських відносин, види операцій, розрахунків та інших операцій, які здійснюються в межах діяльності бірж; її роль та значення в господарському обороті.
^ Семінарське заняття № 5
Тема: Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
1. Загальні положення відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

2. Джерела, якими керуються суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

3. Зовнішньоекономічний контракт. Форма та зміст.

4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

5. Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 07.12.2000р.
Методичні рекомендації.

При відповіді на перше питання необхідно дати поняття зовнішньоекономічної діяльності. Слід підкреслити характерні ознаки, яки відрізняють цю діяльність від інших спеціальних видів господарської діяльності. При цьому слід звернути увагу на комплексність цієї галузі та вказати які види господарської діяльності можливо здійснювати на міжнародній арені. Необхідно назвати умови, за яких можливо здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

У другому питанні слід розкрити систему нормативних актів за юридичною силою, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність. Требо дати поняття міжнародного договору та розкрити процедуру узгодження його Верховною Радою України. Необхідно підкреслити принцип «Примата норм міжнародного права над національним», розкрити його значення.

У третьому питанні слід дати поняття зовнішньоекономічного контракту. Розкрити його форму та зміст. Вміти складати цей документ.

У четвертому питанні слід дати поняття суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Класифікувати їх на види.

При розгляді питання про відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності слід вказати які види санкцій можуть бути застосовані до суб’єктів цієї діяльності. Також слід зауважити на підсудність вирішення конфліктів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.Склала викладач С. Г. Бащук


Схожі:

1. Предмет, метод, система та джерела господарського права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права iconПоняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову...
Поняття, предмет та метод господарського права. Точки зору на правову природу господарського права
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права icon9. контрольні питання до іспиту з навчальної дисципліни „господарське право” Загальна частина
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права iconЗаконодавства. Предмет, метод І система господарського права
Державне регулювання підприємницької діяльності. Механізм І стадії правового регулювання сфери підприємництва
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права iconПитання до державного іспиту з дисципліни «Господарське право та право сот»
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права iconТема 1: Предмет, метод та принципи господарського процесуального права Тези лекції План

1. Предмет, метод, система та джерела господарського права iconПоняття та джерела господарського права
Суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням суб'єктами господарювання (підприємцями) господарської діяльності, І врегульовані нормами...
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права icon1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права
Підприємництво, як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права iconПредмет та система курсу. Задачі порівняльного правознавства та його...
Предмет та система курсу. Задачі порівняльного правознавства та його роль у вивченні господарського права та процесу в зарубіжних...
1. Предмет, метод, система та джерела господарського права iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка