План-завдання
Скачати 59.52 Kb.
НазваПлан-завдання
Дата конвертації05.07.2013
Розмір59.52 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ПЛАН-ЗАВДАННЯ

до проведення практичного заняття

з навчальної дисципліни «Криміналістика»

з виїздом до базового територіального підрозділу ГУМВС України

в Дніпропетровській області


для курсантів 3-х курсів

факультетів кримінальної міліції,

міліції громадської безпеки

та з підготовки слідчих

Дніпропетровськ

2011

ПЛАН-ЗАВДАННЯ

до проведення практичного заняття

з навчальної дисципліни «Криміналістика»

з виїздом до базового територіального підрозділу ГУМВС України

в Дніпропетровській області
(для курсантів 3-х курсів факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки та з підготовки слідчих)
Тема № 2

Організація черговою частиною виїзду слідчо-оперативної групи на місце злочину
План:

1. Основні напрямки діяльності чергової частини при розкритті та розслідуванні злочинів.

2. Формування та виїзд слідчо-оперативної групи на місце події. Діяльність членів групи на місці події.

3. Поняття, сутність, різновиди слідчого огляду та його значення як способу одержання доказів у кримінальній справі.

4. Етапи і стадії огляду місця події та їх тактичні завдання.

5. Тактичні прийоми огляду місця події

6. Використання спеціальних знань в ході огляду місця події.

7. Взаємодія учасників розкриття та розслідування злочинів.

8. Фіксація ходу і результатів огляду місця події.
Ключові слова та поняття: «чергова частина», «слідчо-оперативна група», «слідчий огляд», «місце події», «місце злочину», «взаємодія учасників СОГ», «спеціальні знання».
^ Роль і значення теми для діяльності працівників міліції: тема розкриває зміст особливості організації черговою частиною виїзду та діяльності слідчо-оперативної групи на місці події щодо: особливостей формування та складу основної слідчо-оперативних групи; діяльність учасників слідчо-оперативної групи на місці події, ролі кожного учасника групи, проведення слідчого огляду, використання спеціальних знань, фіксації ходу та результатів слідчого огляду, формування додатків до протоколу огляду.
^ Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми:

Після вивчення теми, курсант повинен:

Знати: основні теоретичні поняття теми: «чергова частина», «слідчо-оперативна група», «місце події», «місце злочину», «взаємодія учасників СОГ», нормативно-правові акти, що регулюють діяльність слідчо-оперативної групи, форми взаємодії учасників розкриття та розслідування злочинів; використання спеціальних знань під час огляду місця події.
Вміти: використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників міліції;

складати: протокол огляду, оформлювати додатки до протоколу огляду (схеми, плани, фото таблиці тощо).

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:

Закони:

 1. Конституція України. - К., 1996.

 2. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.

 4. Закон України "Про міліцію" № 565 від 20.12.1990 р.

 5. Закон України "Про прокуратуру" № 1789–12 від 25.11.1991 р.

 6. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 18.02.1992 р.

 7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р.

 8. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" № 3341-12 від 30.06.1993 р.

 9. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" № 3783-12 від 23.12.1993 р.

 10. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" № 3781-12 від 23.12.1993 р.

 11. Закон України "Про статус суддів" № 2862-12 від 15.12.1992 р.

 12. Закон України "Про адвокатуру" № 2887-12 від 19.12.1992 р.

 13. Закон України "Про судову експертизу" № 4038-12 від 25.02.1994 р.Підзаконні акти:

 1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 2. Наказ МВС України № 400 від 14.04.2004 р. «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються».

 3. Наказ МВС України № 1155 від 04.10.2003 р. «Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ».

 4. Наказ МВС України №160 від 31.03.2008 р. «Про організацію діяльності органів досудового слідства МВС України».

 5. Указ Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності»


Перелік літератури:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2000. – 990 с.

 2. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

 3. Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 1997.

 4. Біленчук П.Д., Гель А.П. Основи криміналістичної тактики: Курс лекцій. – Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001.

 5. Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих оглядів: Навчальний посібник. – Херсон: Видавець Чуєв С.М.,2006.– 72 с.

 6. Гаврилов М., Иванов А. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Законность. – 2001. – №9. – С. 11-16.

 7. Гарбузюк В.Б. Ретельний огляд трупа на місці події – швидке розкриття вбивства // Слідча практика: Збірник / Уклад. А.А. Осауленко. – К.: РВВ МВС України, 2000. – С. 37-38.

 8. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998. – 544 с.

 9. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001. - 928 с.

 10. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. Лит., 1988. – 672 с.

 11. Криміналістика / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005.

 12. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001. – 376 с.

 13. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с.

 14. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 15. Макаренко Є.І. Вступ у криміналістику: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2000. – 194 с.

 16. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця події. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001.

 17. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003.

 18. Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений / Под ред. Н.И. Клименко. – К.: НВТ “Правник”, 2001.

 19. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: “Юристъ”, 2000.

 20. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 1999. – 416 с.

 21. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 22. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006.

 23. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Учебное пособие–СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2002. – 450 с.


Обговорено і схвалено на засіданні кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

21 жовтня 2011 року, протокол № 3
Начальник кафедри криміналістики,

судової медицини та психіатрії ДДУВС

підполковник міліції К.О. Чаплинський

Схожі:

План-завдання iconТема Планування. План
В плануванні беруть участь партнер з завдання та ключовий персонал групи з завдання, що дозволяє отримати користь від їх досвіду...
План-завдання iconПлан Основні поняття та показники виробничої програми підприємства...
Вона зумовлює завдання щодо введення в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу,...
План-завдання iconІндивідуально-семестрове завдання з предмету „Менеджмент” для спеціальності...
Згідно свого спискового номера в навчальному журналі вибирають своє завдання І виконують на аркушах формату а-іу. Завдання складається...
План-завдання iconПлан Зміст та завдання соціально-педагогічної роботи у пенітенціарній...
Лягають засудженню І залученню до відбування покарання у спеціальних установах. Перед державою стоїть завдання не тільки покарання...
План-завдання iconЕкзаменаційні клінічні ситуаційні завдання по фармакотерапії
Об'єктивно: повіки набряклі, кон'юнктива гіперемійована з петехиальними крововиливами. Визначте попередній діагноз. Складіть план...
План-завдання iconЗавдання на практичні заняття
Підготуйте план до вивчення фрагменту уроку „Хрещення Русі. Поширення християнства”. (7 клас, тема: „ Київська держава за часів Володимира...
План-завдання iconПриблизний план: Поняття кримінального процесу; Завдання кримінального процесу
Шляхи здійснення основних кримінально-процесуальних функцій: обвинувачення, захисту, вирішення кримінальної справи
План-завдання iconТеми для виконання індивідуального завдання
Сформулюйте мету дослідження І, виходячи з мети та враховуючи специфіку матеріалу дослідження, сформулюйте завдання та сформуйте...
План-завдання iconЗавдання для самостійної роботи та індивідуально- дослідницькі завдання...
Підготувати бланки процесуальних документів, що використовуються в адміністративних провадженнях
План-завдання iconЛекція №1 «Педагогіка як наука» План Предмет, основні категорії та...
Юридическая педагогика : Учебник для студентов вузов / под ред. В. Я. Кикотя, А. М. Столяренко. – М. Юнити-дана, Закон и право, 2004....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка