Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків
Скачати 155.67 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків
Дата конвертації05.07.2013
Розмір155.67 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПРАКТИКУМ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА”Харків

2011
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПРАКТИКУМ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА”


Затверджено Вченою радою академії

(протокол № ___ від “___” ________2011 р.)
Харків

2011

Програма навчальної дисципліни «Практикум з кримінально-виконавчого права» / Уклад.: А.Х.Степанюк, І.С.Яковець. – Х: Нац. Університ. «Юрид. акад. України», 2011. - с.

У к л а д а ч і : А.Х.Степанюк,

І.С.Яковець
^
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № від 2011 р.)


1. ВСТУП

Оволодіння на належному рівні теоретичними знаннями у галузі кримінально-виконавчого права, безперечно, створює міцне підґрунтя для подальшого здійснення кримінально-виконавчої діяльності. Ознаками науки кримінально-виконавчого права є спрямова­ність на пізнання і використання закономірностей процесу ресоціалізації засуджених; накопичення і систематизація знань з теорії і практики виконання покарань; ведення досліджень з проблем вико­нання покарань. Наука кримінально-виконавчого права вивчає однойменну галузь права; історію розвитку виправно-трудового права і діяль­ність органів, які виконують кримінальні покарання; практику діяль­ності цих органів і установ, досвід роботи аналогічних установ у за­рубіжних країнах. Вона, крім того, узагальнює і поширює позитив­ний досвід діяльності органів, які виконують покарання, розробляє пропозиції щодо удосконалення правових норм і практики їх засто­сування.

Але не лише складність кримінально-виконавчих правовідносин впливає на організацію діяльності персоналу органів і установ виконання покарань. Сучасне суспільство вимагає від працівників не тільки знання законодавчої бази, а й наявності, окрім особистісних якостей, педагогічних, психологічних, філологічних, етичних знань, практичних умінь комунікативного, аналітичного характеру, володіння технологіями педагогічної діяльності.

Працівник органів і установ виконання покарань також має будувати свою роботу з засудженими з урахуванням особливостей соціометрії їх колективу та індивідуальними особливостями окремих осіб.

Навчальна дисципліна «Практикум з кримінально-виконавчого права» містить систематизований виклад найбільш важливих аспектів процесу виконання кримінальних покарань та роботи з особами, які відбувають покарання в установах виконання покарань, або перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Практикум з кримінально-виконавчого права» студенти повинні:

  • знати нормативно-законодавчу базу, що регламентує основні напрямки діяльності органів і установ виконання покарань, зокрема щодо організації і здійснення соціально-виховної роботи, застосування фізичної сили та спеціальних засобів; діяльності оперативних підрозділів й військових формувань, форм і методів проведення оперативно-розшукової роботи;

  • орієнтуватися в сучасних методиках оцінки ступеня виправлення особи, ведення обліково-реєстраційних документів та отримання з них інформації про поведінку засудженого;

  • володіти базовими навичками виявлення осіб, схильних до вчинення самогубства, використання методів профілактики агресії, складання характеристик та індивідуальних програм;

  • уміти на практиці складати обліково-реєстраційні документи на засуджених, формувати особові справи, обраховувати строки покарання та розгляду матеріалів на засуджених на засіданнях комісії установи, формування пакетів документів на засуджених з приводу умовно-дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням, амністії, помилування, адміністративного нагляду тощо.2. З М І С Т

^ 1. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ЗАСУДЖЕНИМИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Напрямки та принципи соціальної роботи із засудженими. Технології соціальної роботи із засудженими. Форми та методи виховної роботи із засудженими. Основні функціональні обов’язки начальника відділення соціально-психологічної служби. Організація психологічної допомоги в установах виконання покарань, її мета, завдання та обсяг. Основні функціональні обов’язки психолога установи виконання покарань; форми, методи та способи їх виконання. Тактика виявлення осіб, схильних до суїциду. Профілактика суїцидів серед засуджених та осіб, узятих під варту.
^ 2. ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСІЇ ТА НЕПОКОРИ З БОКУ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ОСІБ, УЗЯТИХ ПІД ВАРТУ

Основні причини виникнення агресії серед засуджених і слідчо-заарештованих та непокори вимогам адміністрації. Профілактика і корекція агресивної поведінки. Професійні та людські якості працівника установи виконання покарань та СІЗО, які необхідні для зменшення ризику прояву агресії з боку засуджених. Алгоритм дій персоналу у разі виникнення масової непокори або бунту. Військові формування та спеціальні підрозділи, їх роль у ліквідації масових заворушень і бунтів в установах виконання покарань і СІЗО. Порядок примусового годування засуджених. Профілактика та припинення злочинів терористичної спрямованості та дій, що дезорганізують діяльність установ.
^ 3. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

Роль заходів заохочення і стягненян в процесі виконання-відбування кримінальних покарань. Обставини, що встановлюються при вирішення питання заохочення засуджених або накладання на них дисциплінарних стягнень. Документування порушень та заходів реагування на них. Застосування до засуджених заохочень: підстави та порядок, складання документів. Порядок виконання накладених стягнень.
^ 4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ЗАСУДЖЕНИМИ

Документальне оформлення проведення соціально-виховної роботи. Види журнальних обліків та порядок їх ведення. Індивідуальна програма роботи з засудженим: загальні підходи до її складання. Методика оцінки ступеня виправлення засуджених. Періодичність проведення оцінки виправлення засуджених та її значення для процесу виконання покарання. Порядок складання характеристик на засуджених. Основні вимоги до змісту характеристик на засуджених.
^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРІВ

Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань та СІЗО. Правові підстави для проведення оперативно-розшукової роботи в колоніях, виправних центрах і СІЗО. Основні завдання та цілі діяльності оперативних підрозділів установ виконання покарань. Повноваження оперативних підрозділів. Форми та методи оперативної роботи. Порядок взаємодії оперативних підрозділів з іншими службами установи виконання покарань та СІЗО. Роль оперативних підрозділів при розгляді питань застосування до засуджених заходів заохочення, стягнення, умовно-дострокового звільнення, переведення до установи іншого виду тощо.
^ 6. ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Правовий статус рядового і начальницького складу установ виконання покарань. Функції персоналу органів і установ виконання покарань. Нормативне регулювання проходження служби. Соціальні гарантії. Грошове та пенсійне забезпечення персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Державне страхування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Пропозиції, заяви та скарги. Рада зборів рядового і молодшого начальницького складу підрозділу та її роль у вихованні особового складу, зміцненні дисципліни і порядку. Наставництво та його роль у вихованні і підвищення професійного рівня особового складу. Основні права та обов’язки персоналу. Підстави та порядок застосування сили персоналом органів і установ виконання покарань та СІЗО. Атестація персоналу Державної пенітенціарної службі України. Заохочення. Дисциплінарні стягнення. Оскарження дисциплінарних стягнень. Правила носіння форменого одягу. Поняття корупції та її суспільної небезпечності. Причини та умови корупційних діянь. Додержання персоналом вимог антикорупційного законодавства. Діяльність державних органів щодо виявлення корупційних діянь в установах та притягнення винних до відповідальності. Призначення та основні завдання відділу з питань запобігання та протидії корупції і внутрішньої безпеки.
^ 7. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Види строків, які підлягають визначенню та обрахуванню в процесі виконання кримінальних покарань. Загальні підходи до обрахування строків (астрономічне та процесуальне обчислення). Строки вступу в законну силу рішень судів. Порядок зарахування до строку покарання часу перебування під вартою, періоду затримання тощо. Правила обрахування строку в днях, місяцях і роках. Обчислення закінчення строку покарання та дати звільнення, строків додаткових покарань. Визначення частини строку покарання, яку засудженому необхідно відбути для застосування умовно-дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, амністії тощо.
^ 8. ВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЗАСУДЖЕНИХ. ФОРМУВАННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ТА КАРТКОВИХ ОБЛІКІВ

Підстави та порядок етапування засуджених. Оформлення документів на етапування. Основні карткові та журнальні обліки, які складаються на особу в СІЗО та установах виконання покарань. Порядок формування та ведення особової справи на засудженого. Складові частини особової справи засудженого. Звірки даних про особу в різних документах та методи усунення виявлених «дефектів». Поняття про діловодство. Нормативне регулювання та загальні положення здійснення діловодства в органах та установах виконання покарань, слідчих ізоляторах ДПС України. Види документів за ознаками класифікації та групами. Вимоги до бланків, оформлення реквізитів і тексту документа.
^ 9. РОБОТА З ОСОБОВИМИ СПРАВАМИ ЗАСУДЖЕНИХ. МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ТА ЇЇ ПОВЕДІНКУ З ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Особова справа як основне джерело інформації про засудженого. Перелік документів і матеріалів, які зберігаються у особовій справі. Складові частини особової справи. Порядок долучення документів до особових справ засуджених. Основні джерела надходження документів для долучення до особових справ, перевірка їх достовірності. Вирок суду як джерело даних про особу. Інформація про попередні судимості, їх погашення, зняття. Відомості про рідних та інші обставини, що характеризують особу засудженого. Формування другої частини особової справи. Правила долучення та вилучення документів. Змістовне наповнення матеріалів на засуджених.
^ 10. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗАСУДЖЕНИХ

Порядок підготовки документів на засуджених для розгляду питань на засіданні комісії установи щодо умовно-дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, переведення до установи іншого виду. Довідка з особової справи (зміст та правила складання), довідка про заохочення та стягнення, опитувальний лист, характеристика, довідка про майновий позов та його відшкодування, медична довідка тощо. Фабула справи: порядок її визначення й значення при складанні матеріалів.
^ 11. ЗВІЛЬНЕННЯ З УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРІВ НА ПІДСТАВІ АМНІСТІЇ І ПОМИЛУВАННЯ

Поняття амністії і помилування як підстав звільнення. Порядок застосування амністії та подання матеріалів для розгляду питання про помилування. Компетенція державних органів і посадових осіб щодо застосування амністії і помилування. Складання документів для застосування амністії й помилування. Документальне оформлення процедури звільнення засудженого. Заповнення довідки про звільнення.
^ 12. ПІДГОТОВКА ТА ПОДАННЯ ДО СУДУ МАТЕРІАЛІВ НА ВСТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Визначення засуджених, які за формальними ознаками підпадають під встановлення адміністративного нагляду. Підстави для внесення подання до суду щодо встановлення адміністративного нагляду. Характеристика поведінки засудженого як підстава для встановлення адміністративного нагляду. Оформлення подання та інших матеріалів для встановлення адміністративного нагляду. Загальні вимоги до оформлення матеріалів: їх повнота, точність, відповідність висновків працівників установи матеріалам справи та даним про поведінку засудженого в період відбування покарання. Строки підготовки та подання матеріалів до суду. Випадки скорочення строків підготовки та подання матеріалів до суду.
^ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кримінально-виконавчий кодекс України (2003р.) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.01.2004 - 2004 р., № 3, стаття 21

Кримінальний кодекс України (2001р.) // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131

Кримінально-процесуальний кодекс України (1960р.) // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961 - 1961 р., № 2, стаття 15

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (2005р.) // Відомості Верховної Ради України вiд 29.07.2005 - 2005 р., № 30, стор. 1214, стаття 409

Закон України “Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» (2006р.) // Відомості Верховної Ради України вiд 21.07.2006 - 2006 р., № 29, стор. 1062, стаття 245

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992р.) // Відомості Верховної Ради України вiд 02.06.1992 - 1992 р., № 22, стаття 303

Закон України «Про адміністративний нагляд за за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (1994р.) // Відомості Верховної Ради України вiд 27.12.1994 - 1994 р., № 52, стаття 455

Положення про Державну пенітенціарну службу України : затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 394/2011 // Офіційний вісник Президента України вiд 18.04.2011 - 2011 р., № 9, стор. 29, стаття 538

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР : затверджене постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=114-91-%EF

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 428 «Про доповнення Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та поширення на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. № 150» // Офіційний вісник України вiд 24.06.2005 - 2005 р., № 23, стор. 47, стаття 1283, код акту 32662/2005

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» // Вісник Верховного суду України - 2002 р., № 3

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 року № 275 // Офіційний вісник України вiд 09.01.2004 - 2003 р., № 52, том 2, стор. 861, стаття 2898, код акту 27350/2003

Інструкція про роботу відділів (груп, старших інспекторів) установ виконання покарань та слідчих ізоляторів по контролю за виконанням судових рішень: затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 11.01.2008 року № 1 // Офіційний вісник України вiд 22.02.2008 - 2008 р., № 11, стор. 111, стаття 286, код акту 42180/2008

Положення про психологічну службу установи виконання покарань : затверджене наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 17 березня 2000 року № 33 // http://www.kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=4D34BA9846ABFD965C1EFA0B441811E6?art_id=67136

Положення про психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора : затверджене наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 05 червня 2007 року № 145 // http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1214929354

Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі : затверджена спільним наказом МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 04 листопада 2003 року № 1303/203 // Офіційний вісник України вiд 30.01.2004 - 2004 р., № 2, том 2, стор. 700, стаття 103, код акту 27461/2004

Інструкція про порядок прийому, реєстрації, обліку та розгляду в установах кримінально-виконавчої системи заяв, повідомлень та іншої інформації, про злочини та пригоди : затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 05 травня 2000 року № 117 // http://www.kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/

Інструкція про умови тримання і порядок примусового годування в установах кримінально-виконавчої системи осіб, які відмовляються від уживання їжі : затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 12 червня 2000 року № 127 // http://www.kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/

Збірник методичних рекомендацій та нормативних актів, які регламентують діяльність соціально-психологічної служби установ виконання покарань. – К.: ЛЕСЯ, 2002. – 312 с.

Збірник методичних документів з питань організації діяльності психологічної служби установ кримінально-виконавчої системи / Уклад. С.І. Скоков, О.Б. Янчук. – К.: НІЧЛАВА, 2000. – 28 с.
^ ФОРМИ  І  МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 Відповідно до законодавства України про вищу освіту самостійна робота слухачів є одним з основних засобів вивчення  навчального матеріалу у вільний від навчання час. Самостійна робота слухачів з навчальної дисципліні «Практикум з кримінально-виконавчого права» розглядається як пріоритетна форма засвоєння навчального матеріалу, що  сприятиме виробленню необхідних для роботи у Державній кримінально-виконавчій службі України практичних навичок та вмінь.

До змісту самостійної роботи слухачів входять завдання по складанню на основі модельних особових справ:

- облікових карток на засуджених (алфавітної та контрольно строкової) та довідки з особової справи;

- характеристики на засудженого;

- Індивідуальної програми соціально-виховної та психологічної роботи з засудженим;

- подання на умовно-дострокове звільнення (або відмову у ньому);

- подання на встановлення адміністративного нагляду.

Перевірка самостійної роботи здійснюється викладачем під час проведення семінарських занять. На основі вивченого матеріалу та отриманих практичних навичок студент виконує завдання самостійної роботи з урахуванням відповідних вимог. Ознайомлення із запропонованими завданнями самостійної роботи, формами та методиками його виконання здійснюється під час проведення семінарського заняття з відповідної теми дисципліни.

Максимально кожне завдання оцінюється 20 балами. До заліку допускаються студенти, що отримали не менше 75 балів за виконану самостійну роботу.

Студенти, що не набрали 75 балів, виконують додаткові практичні роботи.

За активність, творчість, старанність і регулярність відвідування занять студент може отримати (або недоотримати) за семестр ще 10 балів.

За  результатами  вивчення  навчальної дисципліни «Практикум з кримінально-виконавчого права» студенти складають залік. Форма  складання  - усна, за  білетами, які розроблені  на  кафедрі. До складу білету входять одне питання теоретичного змісту та практичне завдання. Для підготовки до заліку студентам пропонуються питання.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЗАЛІКУ

 «Зараховано» - виставляється у  разі, якщо студент дає повні, правильні відповіді на питання або володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання висновків, поєднання теоретичних знань із практичними прикладами.

  «Не зараховано» - виставляється у  разі, якщо студент не володіє навчальним матеріалом, допускає суттєві помилки в його викладанні, не правильно вирішив практичне завдання, не може використати теоретичні знання із практичними прикладами, а також  не знає положення чинного законодавства.

Навчальне видання

^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПРАКТИКУМ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА”


Укладачі:

СТЕПАНЮК Анатолій Хомич

ЯКОВЕЦЬ Ірина Станіславівна

Відповідальний за випуск А.Х.Степанюк

Редактор

Коректор

План 2011, поз. .

Підп. до друку . Формат 84х108 1/32 - Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. . Облік.-вид. арк. . Вид. № . Тираж прим. Зам. № . Ціна договірна.


Редакційно-видавничий відділ

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77


Друкарня

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

61024, Харків, вул. Пушкінська,77Схожі:

Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconПлани проведення семінарських (практичних) занять з курсу кримінально-виконавчого права Тема 1
Поняття, предмет, методи, принципи кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавчі правовідносини
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconЗ кримінально-виконавчого права та кримінології
Політика у сфері кримінально-виконавчого права. Її визначення, цілі, принципи, стратегія, напрями реалізації в діяльності органів...
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconПрограма навчальної дисципліни «основи права європейського союзу» Харків 2012

Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків icon2. програма навчальної дисципліни “практикум зі складання процесуальних...
Програма навчальної дисципліни “Практикум із складання процесуальних документів із цивільних справ” передбачає проведення практичних...
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconЗавдання до практичних занять з Кримінально-виконавчого права
Завдання до практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентів IV та V курсів факультету №9 / Уклад.: В. В. Голіна,...
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кримінальне право: програма державного екзамену: / Розробник: к ю н., доцент Канібер Ю. М., к ю н., доцент Кундеус В. Г. – Харків:...
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconАбрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места...
...
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconПрактикум з „Кримінально-процесуального права України” За редакцією професора В. Т. Нора
Практикум з „Кримінально-процесуального права України”: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних...
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків icon2. Принципи кримінально-виконавчого права
Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завд та ф-ї
Програма навчальної дисципліни “практикум з кримінально-виконавчого права” Харків iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для курсантів (студентів, слухачів) 4 курсу юридичного факультету нні права та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка