Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
НазваМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сторінка1/8
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців

кримінальної міліції

Кафедра трудового та господарського права

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни _________ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО_____________


Галузь знань ___________0304 право_____________________

(шифр, назва галузі)

Напрям підготовки (спеціальність) _7.060.101 правознавство______

(код, назва напряму підготовки або спеціальності)

Спеціалізація _ всі спеціалізації_____________

(назва)

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень ___бакалавр права___________

(назва ОКР)

Форма навчання ___________денна____________________________

(денна або заочна)

м. Харків

2012

_________________________________________________________

(рекомендації Методичної ради ХНУВС)

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )


_________________________________________________________

(рекомендації Вченої ради ННІ)

Вченою радою навчально-наукового

інституту підготовки фахівців кримінальної міліції


________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

Рецензенти:

Кройтор В.А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;

Сергієнко В.В. – завідуючий кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету кандидат юридичних наук, доцент.


Господарське право: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / к.ю.н. Чапічадзе Я.О., к.ю.н. Коваленко К.В., к.ю.н. Погребняк О.С. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – с.

Розробник:

  • Чапічадзе Я.О, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового та господарського права навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС

  • Коваленко К.В, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового та господарського права навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС

  • Погребняк О.С. викладач кафедри трудового та господарського права навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС.© Чапічадзе Я.О, Коваленко К.В., Погребняк О.С., 2012

© Харківський національний університет внутрішніх справ


^ 1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни "Господарське право" проходить у формі лекцій, семінарських занять, а також самостійної та індивідуальної роботи над опрацюванням матеріалів запропонованої до вивчення тематики.

Аудиторні заняття (лекції та семінари) проводяться для надання систематизованих теоретичних знань про основні засади доктрини господарського права та загальні пожежня суб’єктів господарювання. Аудиторні заняття передбачають форми контролю засвоєння змісту дисципліни.

Лекційні заняття передбачають викладення основних загальних положень господарського права і правозастосовчої діяльності суб’єктів господарювання викладачем, сприйняття цього матеріалу курсантами. За своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найбільш складних тем навчальної дисципліни.

Під час семінарського заняття викладач організує обговорення попередньо визначених питань, до яких курсанти повинні готувати тези виступів. Результати самостійної роботи з підготовки до семінару, та безпосередня робота на семінарі фіксується у робочому зошиті семінарських занять, ведення якого обов’язково для кожного курсанта. Робота на семінарському занятті також передбачає доповіді за попередньо підготовленими курсантами доповідями.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом курсантом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. Самостійна робота курсанта складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.

Самостійна та індивідуальна робота курсанта забезпечується системою навчально-методичних та наукових засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, монографії, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, автореферати дисертаційних досліджень, конспекти лекцій викладача, методичні рекомендації тощо. Самостійна робота курсанта над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, а також і в домашніх умовах.

Зміст самостійної роботи курсанта над навчальною дисципліною визначається у Навчально-методичних матеріалах до семінарських занять іншими методичними матеріалами, затвердженими на кафедрі, а також завданнями та вказівками викладача, що проводить заняття у групі.

Рівень освоєння навчального матеріалу визначаються за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим зарахуванням підсумкових оцінок за національною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), 100-бальною та ЕСТS. Контрольні заходи включають у себе поточний, модульний (рубіжний за змістовними модулями) та підсумковий контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання рівня набутих знань. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантів, з кожного окремого модуля навчальної дисципліни. Результати поточного контролю та бали за самостійну та індивідуальну роботи заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять курсантами за національної системою оцінювання.

Поточний контроль на семінарських заняттях, а також при виконання тестових завдань, підсумковому контролі чи екзаменах враховує: рівень знань курсанта (глибина і міцність знань); самостійність виступу та викладу думок; послідовність виступу; достатність та доказовість інформації; узагальнення змісту; вміння синтезувати знання по окремих темах; вміння складати розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання; правильно користуватись понятійним апаратом; грамотність, логічність і послідовність викладу; виконання навичок і прийоми виконання практичних завдань.

Поточний контроль знань і умінь курсантів на семінарських заняттях здійснюється шляхом опитування з навчальних питань теми відповідного змістовного модулю. Під час цих занять курсантами під контролем викладача обговорюються рішення завдань. Викладач оцінює правильність кваліфікації, повноту й обґрунтованість рішень, складених курсантами, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати й відстоювати свою позицію.

Модульний контроль проводиться викладачем під час останнього аудиторного заняття модулю у вигляді контрольних робіт (у письмовій формі). Для отримання оцінки за результатами освоєння модулю курсант повинен мати оцінки, які він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи при вивченні цього модулю, в тому числі, за підготовку наукової доповіді.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання. Курсант, який бажає підвищити підсумкові бали з дисципліни складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (заліку) оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання екзамену розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на заліку.^ 2.3.Структура залікового кредиту та тематика лекційних,
семінарських занять

Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

^ Вид контролю
Модуль 1


Змістовий модуль № 1:

Загальні положення господарського права
модульний контроль
^ Тема № 1: Поняття господарської діяльності


Лекція за темою № 1:

Поняття господарської діяльності

2Семінарське заняття

2
Самостійна робота^ Тема № 2: Поняття господарського права


Лекція за темою №2:

Поняття господарського права

2Семінарське заняття

2
Самостійна робота^ Тема № 3: Господарські правовідносини


Лекція за темою №3:

Господарські правовідносини

2Семінарське заняття

2
Самостійна робота^ Тема № 4: Загальна характеристика суб’єктів господарювання


Лекція за темою № 4:

Загальна характеристика суб’єктів господарювання

4Семінарське заняття

2
Самостійна роботаМодуль 2


Змістовий модуль № 2:

Легалізація суб’єктів господарювання
модульний контроль
^ Тема № 5:  Створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації


Лекція за темою № 5:

Створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації

4Семінарське заняття

2
Самостійна робота^ Тема № 6: Ліцензування господарської діяльності


Лекція за темою № 6:

Ліцензування господарської діяльності

2Семінарське заняття

2
Самостійна робота^ Тема № 7: Патентування господарської діяльності


Лекція за темою № 7:

Патентування господарської діяльності

2Семінарське заняття

2
Самостійна робота

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кримінальне право: програма державного екзамену: / Розробник: к ю н., доцент Канібер Ю. М., к ю н., доцент Кундеус В. Г. – Харків:...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни: „Державне будівницво та місцеве...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Факультет кримінальної міліції, факультет підготовки слідчих, факультет економічної та громадської безпеки, Навчально-науковий інститут...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Ринкова економіка” затверджений на засіданні кафедри фінансового та господарського права...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції Кафедра трудового та господарського права навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
Навчально-методичні матеріали з курсу «Адвокатура України» для студентів 3 курсу навчально-наукового інституту права та психології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка