Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни "Розслідування злочинів проти власності" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики,
Скачати 350.27 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни "Розслідування злочинів проти власності" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики,
Сторінка1/5
Дата конвертації04.07.2013
Розмір350.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет підготовки слідчих
Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з дисципліни «Розслідування злочинів проти власності»Галузь знань 0304 право

Напрям підготовки 6.030401 правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

м. Харків

2012

Передмова^ Рекомендовано до друку та впровадження у навчальний процес

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«__» __________. Протокол №


Ухвалено

Вченою радою

факультету підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ
«__» __________. Протокол №Розробник: Книженко С.О., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р.

Рецензенти:

Заяць Д.Д. - доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
^ Лєшукова І.В. - доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковник міліції, кандидат юридичних наук, доцент

© Книженко С.О., 2012, ХНУВС

©Харківський національний

університет внутрішніх справ


 1. ^ Загальні методичні вказівкиМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни "Розслідування злочинів проти власності" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, містять навчальні і додаткові питання, теми рефератів, рекомендації щодо особливостей підготовки та проведення практичних занять, рекомендована література.

Навчання проходить у формі лекцій, самостійної роботи слухачів і групових аудиторних занять під керівництвом викладача.

Навчання проходить у формі лекцій, самостійної роботи курсантів і групових аудиторних занять під керівництвом викладача з розподілом групи на дві підгрупи.

^ Лекційний курс має своєю метою висвітлення найбільш проблемних питань, пов’язаних із особливостями розслідування злочинів проти власності. Конспект лекцій є вихідним матеріалом для самостійної роботи курсантів і підготовки до практичних занять.

^ Самостійна робота курсантів за кожною темою полягає:

- в опрацюванні навчального матеріалу (навчальних та додаткових питань) за конспектом лекції, нормативно-правовими актами, рекомендованою методичною, довідковою, навчальною літературою з питань розслідування злочинів проти власності;

- в аналізі запропонованої фабули та прийнятті обґрунтованого рішення;

- складання детального письмового плану розслідування з формулюванням версій, визначенням тактичних завдань розслідування й необхідних для їх вирішення тактичних операцій, особливостей проведення окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, їх виконавців і строків проведення (контрольна робота).

^ Групові аудиторні заняття під керівництвом викладача проводяться за принципом розподілу групи на дві підгрупи.

Практичні заняття мають своєю метою закріплення теоретичних знань, одержаних курсантами на лекціях і в ході самостійної роботи, а також набуття практичних навичок оформлення протоколів слідчих дій, проведення відповідних тактичних операцій по затриманню «на гарячому».

Зміст занять включає контрольне опитування курсантів по темі, моделювання слідчих ситуацій затримання, обшуку, допиту (організація ділових ігор) з метою практичного закріплення теоретичного матеріалу. Окрім цього курсанти доповідають рішення, прийняті під час самостійного виконання практичних завдань за заданими фабулами кримінальних справ. Доповідання рішень проводиться з їх обґрунтуванням та посиланням на відповідні статті кримінального і кримінально-процесуального кодексів, законів, інструкцій та інших нормативно-правових актів.

За окремими темами під час самостійної роботи курсанти готують реферати із запропонованої тематики (обсягом до 10 сторінок), виступ за матеріалами якого планують до 10 хвилин.

Письмові роботи курсантів (плани розслідування) перевіряються викладачем і виконують функцію контрольних робіт. Усні доповіді оцінюються викладачем в кінці аудиторного заняття з виставленням оцінки до журналу. У випадку пропуску занять курсант повинен відпрацювати пропущений матеріал у час, визначений викладачем, з виставленням оцінки.

У результаті вивчення спецкурсу кожний курсант повинен

знати:

- поняття злочинів проти власності;

- види злочинів проти власності;

- механізм вчинення окремих видів злочинів проти власності;

- гласні засоби виявлення, попередження та розслідування злочинів проти

власності;
вміти:

 • визначати в залежності від ситуації методи криміналістики, що застосовуються при

розробленні методики розслідування злочинів проти власності;

 • використовувати дані криміналістичної характеристики злочинів проти власності з метою обрання тактики їх розслідування;

 • організовувати і проводити розслідування окремих видів крадіжок;

 • організовувати і проводити розслідування викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання;

 • організовувати і проводити розслідування окремих видів шахрайств;

 • організовувати і проводити розслідування знищення або пошкодження майна;

 • організовувати і проводити розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

4.1.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять


Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

(денна форма навчання)

Кількість годин

(заочна
форма навчання)


Модуль 1 Методика розслідування окремих видів злочинів проти власності

Змістовий модуль № 1: Методика розслідування окремих видів злочинів проти власності

54

54
Тема № 1 Поняття, види злочинів проти власності та загальні особливості їх розслідування

5

8
Лекція за темою № 1 Поняття, види злочинів проти власності та загальні особливості їх розслідування

2

2
^ Практичне заняття № 1 Поняття, види злочинів проти власності та загальні особливості їх розслідування

2

2

Самостійна робота *

1

4

Тема № 2 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування квартирних крадіжок

5

5
Лекція за темою № 2 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування квартирних крадіжок


2
^ Практичне заняття № 2 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування квартирних крадіжок

2
Самостійна робота *

1

5

Тема № 3 Методика розслідування крадіжок з магазинів та складських приміщень

5

5Лекція за темою № 3 Методика розслідування крадіжок з магазинів та складських приміщень

2
^ Практичне заняття № 3 Методика розслідування крадіжок з магазинів та складських приміщень

2
Самостійна робота *

1

5

Тема № 4 Особливості виявлення і документування фактів крадіжок засобів сигналізації та зв’язку залізниці


5

4Лекція за темою № 4 Особливості виявлення і документування фактів крадіжок засобів сигналізації та зв’язку залізниці

2
^ Практичне заняття № 4 Особливості виявлення і документування фактів крадіжок засобів сигналізації та зв’язку залізниці

2
Самостійна робота *

1

4

Тема № 5 Основні положення розслідування викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання

4

5Лекція за темою № 5 Основні положення розслідування викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання

2
^ Практичне заняття № 5 Основні положення розслідування викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання

2
Самостійна робота *
5

Тема № 6 Методика розслідування грабежів та розбоїв

5

5Лекція за темою № 6 Методика розслідування грабежів та розбоїв

2
^ Практичне заняття № 6 Методика розслідування грабежів та розбоїв

2
Самостійна робота *

1

5

Тема № 7 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування вимагань

3

5^ Практичне заняття № 7 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування вимагань

2
Самостійна робота *

1

5

Тема № 8 Методика розслідування шахрайств

3


^ Практичне заняття № 8 Методика розслідування шахрайств

2
Самостійна робота *

1
Тема № 9 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

4

7Лекція за темою № 9 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем


2
Практичне заняття 9 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

2

2

Самостійна робота *
5

Тема № 10 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

5

5Лекція за темою № 10 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

2
^ Практичне заняття №10 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

2
Самостійна робота *

1

5

Всього за заліковим кредитом:

54

54


^ 3. Методичні вказівки до практичних занять
Змістовий модуль № 1: Методика розслідування окремих видів злочинів проти власності

Всього 54 год., у т.ч. лекції – 16, практичні заняття – 20, самостійна робота – 8.

Тема 1. Поняття, види злочинів проти власності та загальні особливості їх розслідування

Всього годин – 5, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.

Практичне заняття № 1

Навчальна мета заняття: на основі аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів визначити поняття злочинів проти власності, їх види та засвоїти особливості їх розслідування.

^ Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторіяНавчальні питання:

1. Поняття злочинів проти власності.

2. Види злочинів проти власності.

3. Загальні особливості розслідування злочинів проти власності.
Додаткові питання:

 1. Поняття методики розслідування злочинів, її структура.

 2. Криміналістичні ознаки злочинів проти власності.


Теми для рефератів:

 1. Види злочинів проти власності.

 2. Криміналістичні особливості розслідування злочинів проти власності.


^ Хід проведення заняття

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

При підготовці до першого питання курсантам необхідно з’ясувати, що об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Визначити криміналістичні ознаки злочинів проти власності.

При підготовці до другого питання слухачам необхідно засвоїти, що за наявності корисливого мотиву злочини проти власності поділяються на корисливі і некорисливі. Корисливі злочини, у свою чергу, за характером діяння, за способом їх вчинення можуть бути поділені на злочини: пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб і не пов'язані з таким обертанням.

Із врахуванням способу вчинення, а також мотиву і мети всі злочини проти власності розділяються на три групи.

1. Розкрадання чужого майна (грошей, цінностей).

2.Спричинення власникові майнової шкоди.

При підготовці до третього питання курсанти повинні засвоїти те, що методика розслідування злочинів проти власності має загальні ознаки:

1) в обставинах, що підлягають доказуванню;

2) в плануванні розслідування;

3) в характері початкових слідчих дій

4) в характері оперативно-розшукових заходів.

Практичне заняття складається з контрольного опитування, обговорення навчальних, додаткових питань та підготовлених рефератів, під час яких у курсантів формуються вміння аналізувати основні положення діючого законодавства.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

 1. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. С.Пб., 1992.

 2. Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики. Лекція. Харків, 1997.

 3. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів. К., 1997.

 4. Бахін В.П., Біленчук П.Д., Зубань М.А. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій. Київ, 1995.

 5. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987.

 6. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.ТЕМА 2. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування квартирних крадіжок

Всього годин – 5, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconПерелік питань на екзамен з навчальної дисципліни «злочини проти власності»
Класифікація складів злочинів проти власності. Система складів злочинів проти власності
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка