Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
НазваПрактикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
Сторінка1/6
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра цивільного права та процесу

ПРАКТИКУМ З ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА


Методичні вказівки до практичних занять для студентів

для спеціальності 8.03040201 Правознавство

УДК: 347 (77+78)

ББК 67.9 (4УКР)304.4

Практикум з цивільного судочинства . Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 8.03040201 Правознавство

Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Практикум з цивільного судочинства».

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Практикум з цивільного судочинства»призначені для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю та опановують основи правознавства, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи правознавства. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Практикум з цивільного судочинства» в цілому то допомога у підготовці практичних занять зокрема.

Укладачі:


Затверджено до друку на засіданні кафедри цивільного права та процесу

(протокол № ___ від ___ _________ 2011р.)
Рекомендовано науково-методичною радою ІНПП як навчальне видання (протокол засідання № ___ від ___ _________ 20011р.)

Рецензенти:


Відповідальний за випуск:
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Практикум з цивільного судочинства» з врахуванням кількості годин відведених на практичні заняття.

Вони містять загальні методичні вказівки, плани практичних занять, контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Практикум з цивільного судочинства», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план семінарського заняття із контрольними запитаннями, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна використати інші доступні джерела.

Приступаючи до підготовки до кожного семінарського заняття необхідно:

 • ознайомитись з відповідною темою та планом семінарського заняття;

 • опрацювати відповідну тему, розділ підручника, навчального посібника чи конспекти лекцій;

 • опрацювати іншу рекомендовану літературу.

Виступаючи на практичному занятті студент повинен аргументовано відповідати на основні питання теми, продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від теми семінарського заняття.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, рекомендується проведення дискусії.

^ Тема 1: Поняття цивільного процесу.


 1. Роль правосуддя по цивільних справах в реалізації концепції правової держави і конституційного права на судовий захист.

 2. Норми цивільно-процесуального права. Їх система.

 3. Види цивільного судочинства.

 4. Джерела цивільного процесуального права.

 5. Дія норм цивільного процесуального права в часі і просторі.


Література:

 1. Комаров В.В. Метод правового регулирования гражданских процессуальных отношений. Харьков, 1980.

 2. Чечина М.Х. Основные направления развития науки советского гражданского процессуального права.- Л. 1987.

 3. Шевчук П.І.. Кривенко В.В., Ярема А.Г. Проблеми судово-правової реформи //Вісник Верховного Суду України. -1997.- №1.

 4. Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права. М. 1989.


Задачі.

1. Громадянин Петренко О. 15 жовтня 1997 року звернувся в місцевий суд із заявою про усиновлення дитини - хлопчика 3 років, який залишився без батьків та без батьківської опіки, у зв'язку із загибеллю їх в автомобільній катастрофі. Суддя відмовив в прийнятті заяви мотивуючи тим, що немає такого закону, згідно з яким суд повинен розглядати заяви. Він роз'яснив заявнику, що потрібно звернутися із заявою до голови місцевої адміністрації.

Чи обгрунтована відмові судді в прийнятті заяви про усиновлення? Наведіть приклади процесуальних норм, які знаходяться в першій частині Цивільного кодексу України, СК, КЗпП України, тобто в джерелах регулятивного (матеріального) права.

2. Громадяни Сидорова О. та Мельник С. проживали в м. Уральську республіки Казахстан. В червні 1998 року між ними був укладений договір позики грошей, за яким Сидорова О. дала в борг Мельник С. 200 тис. тинге (грош.один.Казахстану) терміном на один рік, тобто до 20 червня 1999 року. Протягом 1998 року і кредитор, і боржник переїхали на постійне місце проживання в М.Дубно Тернопільської області. В зв'язку з тим, що Мельник С. не повернула гроші, Сидорона О. в жовтні 1999 року пред'явила позов в місцевий суд м.Дубно про стягнення боргу Місцевий суд, розглядаючи справу, застосував норми цивільного кодексу республіки Казахстан і при розгляді спору керувався нормами цивільного процесуального кодексу республіки Казахстан, оскільки правовідносини виникли на території даної держави.

Чи правильно діяв суд ?

Як застосовуються норми цивільного процесуального права в просторі і часі?

Дайте порівняння правил застосування норм матеріального та процесуального права в просторі.

3. Сидорко О. і його брат Сидорко В. в 1962 році отримали в порядку спадкування у власність по 1/2 частини житлового будинку. В 1997 році між ними виник спір про право користування підсобними приміщеннями: коморою, гаражем, Сидорко О. звернувся в суд з позовною усною заявою зіславшись на відсутність коштів для оплати адвоката і важкість грамотного юридичного обгрунтування позовної заяви. В основі спору лежить факт спадкування в 1962 році, коли діяв Цивільний кодекс 1922 року і Цивільний процесуальний 1923 року. Останній допускав звернення в усній формі.

Які пояснення повинен дати позивачеві суддя?

Як застосовуються норми цивільного процесуального права в просторі і часі?

Тема 2: Принципи в цивільному судочинстві.


 1. Поняття принципів в цивільному процесі і їх значення.

 2. Система принципів цивільно-процесуального права.

 3. Проблеми класифікації.

 4. Загально-правові принципи.

 5. Міжгалузеві принципи.

 6. Галузеві принципи:

 7. Принципи інституту судового розгляду.


Законодавство:

1. Конституція України, розділи II, VIII.

2. Цивільний процесуальний кодекс України, глави 1,2.
Судова практика:

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

 1. «Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів» від 12 квітня 1996 р. №4 // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. - К., 1998.

 2. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. №9. // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ .// Відповідальний редактор П.І.Шевчук. -К,, 1998


Література:

 1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М.: Изд-во МГУ.1970.- 186с.

 2. Богдан Й.Й. Органы финансового управления как лица, участвующие в деле с целью защиты своих прав // Юридический процесе как средство обеспечения социалистической законности. Вестник Львов. ун-та, Сер. юрид., 1986, вып. 21. С.35.

 3. Боннер А. Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987. – 78с.

 4. Заворотько П.П., Штефан М.Й. Непозовне провадження у радянському цивільному процесі. Київ: Вид-во Київ. ун-ту. 1969.- 42с.

 5. Климович О. Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) //Право України, -2001, № 1.- С.89.

 6. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України, 2000,- №6.-С.56.

 7. Притика Д. Судова незалежність: етика і проблеми корупції //Право України. 2000,-№6-С.79.

 8. Семенов В. М. Конституционые принципи гражданского судопроизводства. М ,1986.- 139с.

 9. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України, 2001, -№1.- С 91.

 10. Тараненко В. Ф. Принципу диспозитивности й состязательности в советском гражданском процессе. М., 1990.- 231 с.

 11. Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантії правосуддя //Право України, 2001,- №1.-С.59.

 12. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. 1999. №12.

 13. Штефан М. Й. Принципи советского гражданского процессуального права - К., 1980.- 189с.

 14. Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя. Київ: Вища школа. 1992, - 158с.

 15. Штефан М.Й.. Кочерянц Р.Г. Конституційні основи правосуддя. К.: Наук.думка,1982.- 154с.


Задачі:

1. Суд розглядав в судовому засіданні справу про поділ спільно нажитого майна між колишнім подружжям. Позивач Хом'як О. в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення розгляду справи для укладення договору з юридичною консультацією щодо надання їй юридичної допомоги. Відповідачка заперечила проти відкладення справи аргументуючи тим, що в неї немає коштів для того, щоб мати в процесі адвоката в якості представника. Якщо в позивача буде представник, а в нею ні, то це порушить принцип рівноправності сторін.

Суддя відмовив в задоволенні клопотання позивача, мотивуючи відмову тим, що відкладення провадження по справі порушить принцип рівноправності сторін в цивільному процесі, і процес буде несправедливим по відношенні до відповідачки.

Висловіть свої міркування щодо правової позиції сторін і дії принципів рівності та рівноправності.

2. Місцевий суддя Федорченко Л. одноособове розглядав цивільну справу про визнання договору купівлі-продажу двохкімнатної квартири недійсним. В судовому засіданні позивач Квітка С. заявив клопотання про відкладення на наступний день і час розгляду, але в колегіальному складі суду. В обгрунтування свого клопотання позивач посилався на те, що для нього рішення суду має виключне значення так як одному судді важко розібратися в законності купівлі-продажу квартири

Суддя Федорченко Л. вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя і за останні два роки заслухав більше десятка аналогічних справ Судове засідання було продовжено Процес проводився одним суддею В результаті судового розгляду позивачу було відмовлено в задоволенні позову.

Чи порушені суддею принципи цивільного процесуального права?

3. В судовому засіданні слухалася справа окремого провадження про усиновлення дитини. Під час розгляду справи в зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з відеокамерою і почав проводити зйомку судового засідання. Головуючий по справі запитав на підставі чого проводиться відеозйомка. Кореспондент відповів, що має завдання телестудії провести відеозйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації телеглядачам репортажу про нову категорію цивільних справ по усиновленню

Головуючий по справі Іванов А. заборонив відеозйомку і видалив журналіста із залу засідань. Той в свою чергу заявив, що буде скаржитись у вищу судову інстанцію на бюрократизм судді.

Проблему яких принципів зачіпає дана правова ситуація.

4. Який принцип цивільно-процесуального права був відтворений в повноваженнях органів прокуратури, органів державного управління, які в передбачених законом випадках можуть звернутися в суд з вимогою на захист прав та інтересів на вимогу інших осіб, державних чи громадських інтересів, що охороняються законом:

а) прокурор пред'явив позов про визнання шлюбу недійсним між Чебрецем А. та Майстренко Р на тій підставі, що шлюб носить фіктивний характер, а метою його є отримання житлової площі;

б) органи опіки і піклування пред'явили позов про позбавлення батьківських прав подружжя Воробкевичів, які зловживають спиртними напоями, жебракують, не турбуються про утримання та виховання своїх дітей;

в) у справі про поділ житлового будинку та земельної ділянки. До участі у справі було залучено Бюро технічної інвентаризації для видачі висновку по справі.

5. При розірванні шлюбу подружжя Володимирко суд ухвалив рішення про передачу 4-річної Катерини батькові, а молодшу Ольгу залишив з матір'ю. Суд не надав значення, в яких умовах буде проживати Катерина. Її батько житлового приміщення не мав, винаймав житло, але за його поясненням мав отримати квартиру і мав можливість безкоштовно влаштувати дитину в дитячий садок.

Суд не з'ясував також чи допустиме роздільне проживання двох сестер Всі ці питання правильно можна було б вирішити з врахуванням думки органів опіки та піклування, але вони до участі у справі не були залучені. Про порушення судом яких принципів цивільного процесу це свідчить?
Тема 3: Цивільно-процесуальні правовідносини та їх суб’єкти.


 1. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин:

 3. Роль суду у захисті цивільних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб;

 4. Процесуальні права і обов'язки сторін.

 5. Треті особи: права та обов’язки.

 6. Підстави та форми участі прокурора та органів державного управління у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки. Участь для дачі висновку органів державного управління, їх процесуальні права і обов'язки.

 7. Повноваження представника в суді.

 8. Інші учасники процесуальних правовідносин.


Законодавство:

1. Цивільний процесуальний кодекс України
Судова практика:

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

 1. Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. К.: ЮРІНКОМ. 1995. №1

 2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя // Право України. 1996. - №10.


Література:

 1. Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения Учеб.пособие Ярославль.- 1975 -108с.

 2. Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субьект советского гражданского процессуального права Томск: Изд-воТомск. ун-та,- 1988 -165с.

 3. Комаров В.В, Радченко П. І Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти. Харків, 1991.

 4. Комаров В В Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти. Київ: НМК з ВО. Мінвузи УРСР- 1991.- 104с

 5. Чечина Н.А. Основные направления развития науки советского гражданского процессуального права. Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1987. 104с.

 6. Шакарян М С. Понятие субьектов гражданского процессуального права иправоотношения й их классификация. Труды ВЮЗИ. М., 1971.

 7. Шишкін В. Система судів загальної юрисдикції у Франції //Право України. 1996. №6 ,с. 18-22.


Задачі:

1. Чи можуть бути суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин: Марченко - 14 років, Гриценко - 16 років, душевнохворий Петров - 20 років, які своїми діями завдали шкоди заводу "Світоч" і в якості кого? Відповідь мотивуйте.

2. Суд під головуванням судді Володар Г. розглядав справу. В судовому засіданні один із суддів захворів і Володар Г., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим суддею, який перебував у залі судового засідання і закінчив розгляд справи постановивши рішення.

Визначіть, які помилки допущені?

3. У зв'язку з тим, що працівники кав'ярні неналежно здійснювали нагляд за роботою пристроїв водопровідної системи підсобного цеху, вода залила розташовану нижче художню майстерню художника Вітриченка Т., у зв'язку з чим було пошкоджено приміщення та картини на суму 10 тис.грн Потерпілий вирішив відшкодувати нанесені збитки за рахунок винних осіб.

Наявність яких юридичних фактів необхідно для виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Визначіть суб'єктів процесуальних правовідносин у цій справі.

4. Малиновська М. (15 років) пред'явила позов до Гузара В. про встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дочки. Позивачка зазначила, що вона перебувала з відповідачем у фактичних шлюбних відносинах, вела з ним сумісне господарство, незважаючи на те, що у відповідача є сім'я, на утриманні у нього двоє дітей. Про ці обставини знають свідки: Полінкевич П. і Задорожний М., яких вона просила викликати в судове засідання. При розгляді справи в судовому засіданні було встановлено, що позовна заява подана неповнолітньою особою, у зв'язку з чим позов суд залишив без розгляду. Які необхідні умови для участі громадян і організацій в процесі стороною чи іншим суб'єктом процесуальних правовідносин.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«цивільний процес» методичні вказівки
Цивільний процес: Медодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів четвертого курсу спеціальності 03040101 «Правознавство»/...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець Г....
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту національний університет«львівська політехніка»
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній...
Правознавство: конституційне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 03040101 «Правознавство»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка