Плани
Скачати 493.28 Kb.
НазваПлани
Сторінка1/3
Дата конвертації01.07.2013
Розмір493.28 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДніпропетровськИЙ державнИЙ університет внутрішніх справ


ННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


ПЛАНИ


проведення семінарських занять

з дисципліни

Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за спеціальністю «Правознавство»


Дніпропетровськ – 2011

Плани проведення семінарських занять з дисципліни Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність / Укладач: Поліщук В.Г. — Дніпропетровськ: — 2011. — 24 c.Рецензенти:

Т.О. Коломоєць, доктор юридичних наук, професор, Запорізький національний університет

Р.В. Миронюк, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і адміністративного процесу ДДУВС

Затверджено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін

Протокол № ___ від __ .__ .2011 року.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальним планом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ для студентів 3-го курсу стаціонарного навчання передбачено читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, проведення контрольних робіт, самостійної роботи студентів, які є необхідною складовою частиною навчального процесу. Крім звичайних форм проведення цих занять (обговорення окремих теоретичних питань, конкретних правових ситуацій, вирішення задач та інше) передбачено більш широке застосування при цьому засобів електронно-обчислювальної техніки та проведення програмованого контролю. Підсумком вивчення адміністративного права є іспит з цього предмету.

Семінари та практичні заняття з адміністративного права проводяться з метою:

- перевірки, поглиблення й закріплення теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях і в процесі самостійної роботи, в живому та товариському обговоренні питань краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються в сфері виконавчої влади на сучасному етапі;

- привити студентам комплекс практичних знань та навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне адміністративне законодавство, виробити у студентів вміння вірно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків.

Основною метою самостійної роботи студентів є більш глибоке всебічне самостійне оволодіння матеріалом з тієї чи іншої теми, розвиток в них навичок роботи з книгою, в тому числі з основною чи додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати доповіді, реферати та інше. В більшості випадків під час цієї роботи студентам доцільно безпосередньо готуватись до наступних семінарських та практичних занять.

При підготовці до семінарського чи практичного заняття кожному студенту необхідно вивчити запропоновану літературу та ознайомитись з відповідними нормативними джерелами і скласти перелік термінів, які в них використовуються. Найважливіші з них, за вказівкою викладача, конспектуються.

Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними враховуються викладачем при визначенні оцінки знання предмету.

Під час семінарських занять як викладачу, так і студентам потрібно вести пошук найбільш активних форм і методів навчання та опанування матеріалу. Семінари проводяться, як правило, шляхом обговорення окремих найбільш важливих питань з тієї чи іншої теми, заслуховування доповідей чи рефератів з подальшим їх обговоренням.

Нижче наводяться тематичний план, перелік основних та додаткових нормативних та літературних джерел, назви тем та питання семінарів.
^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

^ Семінарські заняття

Самостійна та

індивідуальна

робота

Змістовий модуль №1. (Загальна частина) Теоретичні основи адміністративного права

Тема 1. Історія розвитку адміністративного права. Адміністративне право в системі гуманітарних наук

2


2


14

Тема 2. Адміністративне право України: предмет, метод, принципи та система

2


2


14

Тема 3. Діяльність публічної адміністрації

414

Тема 4. Суб’єкти адміністративного процесу

4

2

14

^ Змістовий модуль №2. (Спеціальна частина)

Адміністративна відповідальність

Тема 5. Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність

4


4

14

Тема 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

4

2

14

Тема 7. Адміністративний процес та адміністративне судочинство

4

2

12

^ Змістовий модуль №3. (Особлива частина) Адміністративно-правове регулювання у сфері економічної діяльності держави та у соціально-культурній сфері

Тема 8. Адміністра-тивно-правове регулю-вання у сфері промис-ловості, агропромис-лового виробництва та митної справи


2


2


12Тема 9. Адміністра-тивно-правове регулю-вання у соціально-культурній сфері412

^ Змістовий модуль №4. (Особлива частина) Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

Тема 10. Внутрішні справи як сфера адміністративно-право-вого регулювання


2

12


Тема 11. Адміністра-тивно-правове регулю-вання у сфері юстиції


4


2


2

Всього годин

36

18

144


План ^ РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОЇ ТЕМИ
Змістовий модуль № 1

(загальна частина). Теоретичні основи адміністративного права
ТЕМА 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Семінарське заняття:
Кількість годин, відведених на семінарські заняття: 2 години
Мета заняття: полягає у ознайомленні з дисципліною “Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність”; в характеристиці її в системі національного права; в аналізі предмету і методу правового регулювання, системи та адміністративно-правових відносин.

Методи: репродуктивні, проблемні, дослідницькі, розгляд теоретичних питань, розв’язання практичних завдань, тлумачення положень нормативно-правових актів, робота в Інтернеті.

^ Питання, що виносяться на розгляд:

 1. Виникнення засад адміністративного права: еволюція галузі від права поліцейського до права адміністративного.

 2. Українська адміністративно-правова наука та практика в ХХ ст.

 3. Актуальні проблеми формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні.

 4. Зміст науки адміністративного права та її зв’язок з іншими галузями права.


План семінарського заняття:

1.Схарактеризуйте соціальне призначення адміністративного права та історичні аспекти його розвитку.

2. Дайте поняття адміністративного права як науки, як галузі права, як навчальної дисципліни та визначте його ознаки.

3. Структура адміністративного права.

4. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права.

5. В чому полягає роль та значення адміністративного права при підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів?
^ ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:

 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. — 1998. — № 4.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.

 6. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.


Література:

1. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. - 1999. - №8. - С.8-11.

2. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. - 2000. - №7. - С.6-8.

3. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: доктриальні аспекти реформування // Право України. - 1998. - №8. - С.8-13.

4. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктриальна оцінка // Право України. - №10. – 2004. – С.25.

5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.:Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554.

6. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.

7. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.

8. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.

9. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.

10. Беленчук І.А. Адміністративне право України: навч. посібник. – К.: АСК, 2004. – 176 с.

11. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.

12. Голосніченко І.П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. - 1998. - №11. - С.21-22.

13. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К. - 1998. – 52 с.

14. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.

15. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. – Одеса:.2002. – 312 с.

16. Коваль Л. Адміністративне право України: - К.: 1996.- 208 с.

17. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.

18. Колпаков В.К, Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. - К.: 2003.- 544 с.

19. Кампо В.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред В.М.Кампо. К.: 2000. - 60 с.

20. Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства в Україні // Право України. - №12. – 2004. – С.20.

21. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: навч. посібник. – Днепропетровськ: 2002. – 92 с.

22 Пасенюк О. Реформування адміністративного права - важливий напрям правової політики // Право України. - №7. - 1998. - С.3-6.

23. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі держави: Конспект лекції. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2004. – 32 с. (342.9 П56)

24 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001. - 468 с.

25. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - В.3 т.1: История. Предмет. Нормы. Субъекты.- М.: Изд. НОРМА. - М.: 2002. - 728 с.

26. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный курс. – М.: 2001. – 652 с.

27. Галлиган Д, Полянский В.В. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: 2002. – 410 с.

28 Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина). Наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.

29. Губрієнко О.М. Співвідношення соціального та державного управління // Форум вчених-адміністративістів Південно-східного регіону України: Тези доповідей, м.Запоріжжя, 26-27 жовтня 2006 р. – С.36-38.

^ ТЕМА 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА
Кількість годин, відведених на семінарські заняття: 2 години
Семінарське заняття:
Мета заняття: полягає у ознайомленні з поняттям предмету, методу, принципів та системи адміністративного права; в характеристиці її в системі національного права; в аналізі предмету і методу правового регулювання, системи та адміністративно-правових відносин.

Методи: репродуктивні, проблемні, дослідницькі, розгляд теоретичних питань, розв’язання практичних завдань, тлумачення положень нормативно-правових актів, робота в Інтернеті.
Питання, що виносяться на розгляд:

1. Поняття та особливості предмета адміністративного права України;

2. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права;

3. Особливості методу адміністративного права;
План семінарського заняття:

1. Сучасна доктрина визначення предмета адміністративного права та його складові;

2. Загальні та специфічні риси методу адміністративного права;

3. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права;

4. Класифікація принципів адміністративного права;

4.Правові інститути системи адміністративного права.

^ ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:

 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.;

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.;

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.;

 4. Указ Президента України „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” вiд 22.07.1998р.  № 810/98 в редакції вiд 28.05.2006р. // Офіційний вісник України – 1999. – № 21. – С. 32.;

 5. Концепція адміністративної реформи в Україні: Затверджена Указом Президента Eкраїни від 22 липня 1998 р. №810/98 // Офіційний вісник України. – 1998. - №21. – 11 червня. –Ст.32.;

 6. Концепція реформи адміністративного права, підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів України. – К.:Верховенство права. 1998. -87с.;

 7. Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні {Електронний ресурс}. Режим доступу: // www.pravo.org.ua.


Література:

1. Авер’янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України.-2006. - №5. – С.11-17.;

2. 1. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України.-2004. - №10. – С.25-30.;

3. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554.;

4. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.;

5. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина: Навчальний посібник / Ю.Г. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Паращук та ін. – Х. : Одіссей, 2005. – 128 с.;

6. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і факультетів / За редакцією Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2006. – 544 с.;

7.Адміністративне право України (структурно-логічні схеми): Навчальний посібник / С.С. Гнатюк, В.В. Новіков. – Львів, 2006. – 196 с.;

8. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 88 с.;

9. Адміністративне право України. Академічний курс у 2-х томах / Т. 2. Особлива частина / Авер’янов В.Б. – К.: Юридична думка, 2005. – 624 с.;

10. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – С.3-6.;

11. Коломоєць Т.О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України на сучасному етапі правотворення: основні елементи механізму //Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р. – С.132-135.;

12 Ващенко С.В., Полищук В.Г. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть: Навч. посiбник /За заг. ред. Пєткова; ЗЮI. - Запорiжжя: Юрид.iн-т МВС України, 2001. – 142 с. - (Бiблiотека навчальної лiтератури). - Бiблiогр.: с. 122-125.;

13. Комзюк А.Т. Заходи адмiнiстративного примусу в правоохоннiй дiяльностi мiлiцiї: поняття, види та органiзацiйно-правовi питання реалiзацiї: Монографiя /За заг.ред.О.М.Бандурки; Нац.ун-т внутр.справ. -Харкiв: Вид-во Нац.ун-ту внутр.справ, 2002.-336с.;

14. Васильев А.С. Административное право Украины: (общая часть): Учеб. пособие /А. С. Васильев. - 3-е изд. - Харьков: Одиссей, 2003. - 287 с.-Библиогр.: с. 282 - 285.

^ ТЕМА 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Кількість годин, відведених на семінарські заняття: 2 години

Семінарське заняття:
Мета заняття: ознайомитися з діяльністю публічної адміністрації, її принципами, формами. Дати правову характеристику методам та адміністративно-правовим режимам діяльності публічної адміністрації.

^ Методи: розгляд теоретичних питань, розв’язання практичних завдань, тлумачення положень нормативно-правових актів.
Питання, що виносяться на розгляд:

1. Поняття та характеристика принципів діяльності публічної адміністрації;

2. Поняття та класифікація форм діяльності публічної адміністрації;

3. Поняття правових актів публічної адміністрації (нормативних та адміністративних актів);

4. Укладання адміністративних договорів;

5. Неправові (допоміжні) форми діяльності публічної адміністрації;

6. Характеристика адміністративно-правових режимів діяльності публічної адміністрації.
План семінарського заняття:

1. Дайте поняття діяльності публічної адміністрації;

2. Що відноситься до процедурних принципів адміністративного права?

3. Визначитися з поняттям форм діяльності публічної адміністрації;

4. Що являє собою правовий акт публічної адміністрації?

5.Укладання адміністративних договорів та його етапи;

6. Особливості методів публічної адміністрації;

7. Елементи адміністративно-правовихрежимів діяльності публічної адміністрації.
^ ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:

 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. — 1998. — № 4.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.

 6. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

 7. Концепція реформи адміністративного права, підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів України. – К.:Верховенство права. 1998. -87с.

 8. Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні {Електронний ресурс}. Режим доступу: // www.pravo.org.ua.


Література:

1. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.;

2. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністра- тивного права // Право України. - 1999. - №8. - С.8-11;

3. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. - 2000. - №7. - С.6-8;

4. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: доктриальні аспекти реформування // Право України. - 1998. - №8. - С.8-13;

5. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктриальна оцінка // Право України. - №10. – 2004. – С.25.;

6. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.:Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554;

7. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.;

8. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.;

9. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.;

10. Беленчук І.А. Адміністративне право України: навч. посібник. – К.: АСК, 2004. – 176 с.;

11. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.;

12. Голосніченко І.П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. - 1998. - №11. - С.21-22.;

13. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К. - 1998. – 52 с.;

14. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.;

15. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. – Одеса:.2002. – 312 с.;

16. Коваль Л. Адміністративне право України: - К.: 1996.- 208 с.;

17. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.;

18. Колпаков В.К, Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. - К.: 2003.- 544 с.;

19. Кампо В.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред В.М.Кампо. К.: 2000. - 60 с.;

20. Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства в Україні // Право України. - №12. – 2004. – С.20.;

21. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: навч. посібник. – Днепропетровськ: 2002. – 92 с.;

22 Пасенюк О. Реформування адміністративного права - важливий напрям правової політики // Право України. - №7. - 1998. - С.3-6.;

23. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі держави: Конспект лекції. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2004. – 32 с. (342.9 П56);

24 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001. - 468 с.

25. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - В.3 т.1: История. Предмет. Нормы. Субъекты.- М.: Изд. НОРМА. - М.: 2002. - 728 с.;

26. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный курс. – М.: 2001. – 652 с.;

27. Галлиган Д, Полянский В.В. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: 2002. – 410 с.;

28 Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина). Наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.;

29. Губрієнко О.М. Співвідношення соціального та державного управління // Форум вчених-адміністративістів Південно-східного регіону України: Тези доповідей, м.Запоріжжя, 26-27 жовтня 2006 р. – С.36-38.

^ ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Кількість годин, відведених на семінарські заняття: 2 години
Семінарське заняття:

Мета заняття: ознайомитися із загальною характеристикою та проблемами класифікації суб’єктів адміністративного права; охарактеризувати соціальні та юридичні ознаки суб’єктів адміністративного права; з’ясувати особливості адміністративно-правового статусу індивідуальних суб’єктів (іноземців, осіб без громадянства, біженців) та колективних суб’єктів (державних та недержавних органів та організацій).

Методи: розгляд теоретичних питань, тлумачення положень нормативних актів, обговорення, дискусії, вирішення практичних завдань та тестів, підготовка рефератів, робота в Інтернеті.
Питання, що виносяться на розгляд:
1. Загальна характеристика та класифікація суб’єктів адміністративного права;

2. Індивідуальні суб’єкти адміністративного права:

2.1 громадяни як суб’єкти адміністративного права;

2.2 адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства .

3. Поняття адміністративної правоздатності, дієздатності та особливості їх обмеження.

4. Державні органи та організації як колективні суб’єкти адміністративного права.

5. Недержавні органи та організації колективні суб’єкти адміністративного права.
План семінарського заняття:

1. Загальна характеристика та класифікація суб’єктів адміністративного права;

2. Адміністративно-правовий статус індивідуальних суб’єктів адміністративного права:

- громадяни;

- іноземці, апатриди;

- біженці.

3. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян;

4. Адміністративно-правовий статус юридичних осіб.
^ ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:
Нормативні акти:

 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. — 1998. — № 4.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.

 6. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

 7. Закон України «Про державну виконавчу службу // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

 8. Закон України «Про національний банк України» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 9. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні // Відомості Верховної Ради України». – 2004. – № 15. – Ст. 232.

 10. Закон України «Про службу безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 11. Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 12. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 13. Закон України «Про громадянство» // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 13. Ст. 65.

 14. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // Відомості Верховної Ради України – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 15. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 16. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» // ОВУ – 2010. – № 79. – Ст. 2792.

 17. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» // ОВУ – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

 18. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 20. – Ст. 190.

 19. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України – 2009. – № 6. – Ст. 19.

 20. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 21. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» // Відомості Верховної Ради України – 2000. – № 28. – Ст. 224.

 22. Закон України «Про збройні сили України» // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 9. – Ст. 108.

 23. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради України – 2000. – № 23. – Ст. 176.

 24. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 25. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 26. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 45. – Ст. 271.

 27. Закон України «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України – 1991. – № 53. – Ст. 793.


Література:

1. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністра- тивного права // Право України. - 1999. - №8. - С.8-11.

2. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. - 2000. - №7. - С.6-8.

3. Авер'янов В.Б. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. - 2003. – №9. - С.24-30.

4. Авер’янов В. Б. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // / Право України. - №4. – 2005. – С.10-16.

5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.:Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554.

6. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.

7. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.

8. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.

9. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.

10. Бахрах Д.Н. Субъекты административного права // Административное право и административный процесс: актуальне проблемы /Отв. Ред.. Л.Л. Попов и М.С. Студеникина. – М.:Юристъ. 2004.- С. 72-89.

11. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.

12. Голосніченко І.П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. - 1998. - №11. - С.21-22.

13. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К. - 1998. – 52 с.

14. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.

15. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. – Одеса:.2002. – 312 с.

16. Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) // Автори-упорядники: І. Коліушко, В. Тимощук.-К.,2006.-32с.

17. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.

18. Колпаков В.К, Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. - К.: 2003.- 544 с.

19. Кампо В.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред В.М.Кампо. К.: 2000. - 60 с.

20. Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства в Україні // Право України. - №12. – 2004. – С.20.

21. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: навч. посібник. – Днепропетровськ: 2002. – 92 с.

22 Пасенюк О. Реформування адміністративного права - важливий напрям правової політики // Право України. - №7. - 1998. - С.3-6.

23. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі держави: Конспект лекції. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2004. – 32 с. (342.9 П56)

24 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001. - 468 с.

25. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - В.3 т.1: История. Предмет. Нормы. Субъекты.- М.: Изд. НОРМА. - М.: 2002. - 728 с.

26. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный курс. – М.: 2001. – 652 с.

27. Галлиган Д, Полянский В.В. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: 2002. – 410 с.

28 Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина). Наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.

29. Губрієнко О.М. Співвідношення соціального та державного управління // Форум вчених-адміністративістів Південно-східного регіону України: Тези доповідей, м.Запоріжжя, 26-27 жовтня 2006 р. – С.36-38.

30. Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб // Право України. – 2005. – № 4. – С. 16-20.
Змістовий модуль №2. (Спеціальна частина).

Адміністративна відповідальність
^ ТЕМА 5. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Кількість годин, відведених на семінарські заняття 4 години
Семінарське заняття:

Мета заняття: визначити головні поняття, ознаки та ознайомитися із загальною характеристикою заходів адміністративного примусу, охарактеризувати ознаки адміністративної відповідальності, розкрити сутність адміністративної відповідальності як одного з елементів адміністративного примусу; розкрити теоретичні підходи до визначення основних понять, специфічних ознак; класифікувати види стягнень та загальні правила їх накладання.
Методи: репродуктивні, проблемні, дослідницькі, розгляд теоретичних питань, розв’язання практичних завдань, тлумачення положень нормативно-правових актів, обговорення, дискусії робота в Інтернеті, підготовка рефератів.
Питання, що виносяться на розгляд:

1. Органи, які мають право застосовувати заходи адміністративного примусу;

2. . Поняття та ознаки адміністративної відповідальності;

2. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків;

3. Мета, функції та принципи адміністративної відповідальності;

4. Адміністративна відповідальність неповнолітніх;

6. Адміністративна відповідальність посадових осіб;

7. Адміністративна відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів;

8. Особливості адміністративної відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства;

9. Альтернативи адміністративної відповідальності;

10. Принципи адміністративної відповідальності;

11. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність).
План семінарського заняття №1:

1. Поняття та ознаки адміністративного примусу;

2. Класифікація заходів адміністративного примусу;

3. Заходи адміністративного попередження (запобігання);

4. Заходи адміністративного припинення;

5. Адміністративні стягнення;
План семінарського заняття №2:

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності;

2. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків;

3. Мета, функції та принципи адміністративної відповідальності;

4. Адміністративна відповідальність окремих категорій правопорушників.
^ ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 ( зі змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44).

 2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — К. — 1999. — № 2. — С. 15-32.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями від 12 березня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

 4. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. — К.: Правова єдність, 2008. - 781 с.

 6. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 4. – Ст. 20.


Література:

1. Авер’янов В. Лук’янець Д., Хорощак Н. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Право України. - №11. – 2004. – С.11.

2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. академіка С.В.Ківалова. – Одеса: 2003. – 894 с.

3. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.

4. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.

5. Афанасьєв К.К. Повторність як кваліфікуюча ознака складу адміністративного делікту // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.35-41.

6. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.

7. Ващенко С.В, Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. - 142 с.

8. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері торговельної діяльності: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. - 79с.

9. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.

10. Ващенко С.В. Вдосконалення адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.46-50.

11. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). - К.: 1998. - 52 с.

12 Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.

13 Зима О.Т. Щодо впровадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.60-63.

14 Іщенко О.В., Репешко І.В. Поблеми вдосконалення законодавства України щодо адміністративної відповідальності посадових осіб // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.63-67.

15 Коваль Л. Адміністративне право України: - К.: 1994. - 208 с.

16 Колпаков В.П. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.15. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія / За заг. ред. В.К.Шкарупи. – Запоріжжя: 2004. – 404 с.

17 Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія. - Х.: 2002. - 336с.

18 Комзюк А.Т. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. - №4. – 2004. – С.46.

19. Коломоєць Т.О. Законодавство України про адміністративний примус: деякі орієнтири формування в аспекті забезпечення прав і свобод людини / Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. - №4. – С.56-58.

20. Комісаров О.Г., Залітайло А.М. Адміністративне попередження та припинення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні та практичні проблеми організації досудового слідства”. 20-21 травня 2005 р. м. Запоріжжя: У 2ч. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2005. – ч.1. – С.28-31.

21. Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: Монографія. - Запоріжжя: 2000. - 241с.

22. Кувакіна Н.В. Поняття та види підстав адміністративної відповідальності за порушення митних правил //Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства: Матеріали науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005. – 105 с.

23. Ващенко С.В. Актуальні питання вдосконалення адміністративної відповідальності за розпиття спиртних напоїв в громадських місцях (ст.178 КУАП) // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р. – С.114-118.

24. Сквирський І.О., Коломоєць Т.О. Виправні роботи у законодавстві України та Російської Федерації: аналіз переваг та недоліків закріплення // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р. – С.171-172.

ТЕМА 6. ^ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Кількість годин, відведених на семінарські заняття: 2 години
Семінарське заняття:
  1   2   3

Схожі:

Плани iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Плани iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Плани iconЗатверджую
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Плани icon1. Основи організації міжнародних розрахунків
Плани семінарських, практичних занять, лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Плани iconТести
Менеджери, які розробляють довгострокові плани, встановлюють цілі, адаптують організацію до змін, управляють внутрішніми І зовнішніми...
Плани iconТести
Менеджери, які розробляють довгострокові плани, встановлюють цілі, адаптують організацію до змін, управляють внутрішніми І зовнішніми...
Плани iconЗовнішня політика україни
Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
Плани iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню
Кафедра кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців кримінальної міліції
Плани iconЕкономіко-правовий факультет
Зміст лекцій, плани семінарських І практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
Плани iconПлани семінарських занять навчальної дисципліни
Яка роль І місце «Повчання» Володимира Мономаха у розвитку давньоруської риторики? (впр. 556)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка