№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні
Скачати 190.29 Kb.
Назва№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні
Дата конвертації01.07.2013
Розмір190.29 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Кафедра мовної підготовки


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

Мова юридичного фаху”

для студентів юридичного факультету

Дніпропетровськ – 2012

Затверджено засіданням кафедри мовної підготовки

Дніпропетровського державного університету

внутрішніх справ (протокол № 1 від 31.08 .2012)

Плани практичних занять з навчальної дисципліни „Мова юридичного фаху” для студентів юридичного факультету / Укл. Руколянська Н.В. - Дніпропетровськ, 2012. – 13 с.

В.о. начальника кафедри

мовної підготовки Л.В. Тягло
МОДУЛЬ 1.

Науковий та офіційно-діловий стилі мовлення

у мові юридичного фаху

ТЕМА № 1 (2 год).  Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні
План

 1. Мова юридичного фаху: функції, сфери використання, особливості.

 2. Становлення і розвиток мови законодавчих актів.

 3. Конституційні засади мовної політики в Україні.

 4. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні юриста. Законодавчий підстиль.

 5. Види юридичних документів. Поняття «юридичний документ».

 6. Поняття юридичної техніки: елементи, різновиди.^ Ключові терміни та поняття: мова юридичного фаху, законодавчий акт, ознаки офіційно-ділового стилю мовлення (документальність, стабільність, стислість, чіткість, стандартизація тверджень), підстилі офіційно-ділового стилю мовлення (законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський); документ (широке та вузьке значення); вимоги до документа; реквізит, спільні реквізити документів (назва виду документа, адресат, текст, дата, підпис, віза); вимоги до документів: правові, мовні, логічні, технічні; сутність поняття «юридичний документ»; юридична техніка; елементи юридичної техніки (технічні засоби, технічні прийоми, технічні правила); різновиди: а) правотворча (нормотворча, законодавча) техніка; б) техніка індивідуальних актів (правозастосовна).

.
^ ТЕМА № 2 (2 год). Загальна характеристика організаційно-розпорядчих документів у професійній діяльності юриста. Взірці та аналіз мови цих документів
План

 1. Наказ як розпорядчий документ. Види наказів. Реквізити. Правила оформлення, структура тексту, типові мовні кліше.

 2. Розпорядження як документ. Спільні й специфічні риси наказів і розпоряджень. Правила оформлення, типові мовні кліше.

 3. Протокол як розпорядчий документ. Види протоколів. Правила оформлення, структура, вживання типових мовних кліше.


^ Ключові терміни та поняття: розпорядчі документи (наказ, розпорядження, вказівка, інструкція, протокол, правила, положення та ін.); наказ, види наказів (з особового складу, із загальних питань), реквізити наказу (назва міністерства, назва організації, назва виду документа, номер документа, дата, місце видання, заголовок, текст, підпис, гриф погодження); розпорядження, реквізити розпорядження (назва міністерства, назва організації, назва виду документа, номер документа, дата, місце видання, заголовок, текст, підпис); протокол, види протоколів (повні, стислі, стенографічні), реквізити протоколу (назва виду документа, номер документа, назва зборів із зазначенням їх характеру, назва організації, дата, кількісний склад учасників, порядок денний, текст, додатки, підпис голови).

^ ТЕМА № 3 (2 год).  Загальна характеристика підсумкових документів у професійній діяльності юриста. Взірці та аналіз мови цих документів
План

 1. Звіт як підсумковий документ: види, вимоги до укладання, реквізити, структура тексту, специфіка написання.

 2. Акт як службовий документ колегіального характеру. Реквізити, структура тексту. Особливості написання, типові мовні кліше.


^ Ключові терміни та поняття: підсумкові документи (звіт, акт, висновок); звіт, види звітів (статистичні, текстові), реквізити звіту (гриф затвердження, назва виду документа, заголовок, текст, дата, підпис); акт, реквізити акта (гриф затвердження, назва виду документа, заголовок, текст, дата, підписи голови та членів комісії).

^ ТЕМА № 4 (2 год). Службовий лист як найпоширеніший вид документації в юриспруденції. Взірці та мовні особливості
План

 1. Службовий лист (офіційна кореспонденція) як узагальнена назва різнотипних за змістом документів. Види листів, реквізити, особливості написання.

 2. Етикет ділового листування.

 3. Мовні кліше в текстах службових листів.


^ Ключові терміни та поняття: службовий лист, види листів за функційними ознаками: а) ті, що вимагають листа-відповіді (лист-запит, лист-прохання, лист-вимога), б) ті, що не вимагають листа-відповіді (лист-попередження, лист-нагадування, супровідний лист), реквізити листів (адресат, адресант, номер документа, дата, заголовок до тексту, текст, підпис); етикетні формули листування (вітання, вибачення, прохання, прощання).

ТЕМА № 5 (2 год). Загальна характеристика цивільних і цивільно-про­цесуальних документів. Скарга. Позовна заява. Дові­реність. Договір. Заповіт. Взірці та аналіз мови цих документів
План

 1. Види, функції, особливості оформлення цивільних і цивільно-процесуальних документів.

 2. Скарга як цивільно-процесуальний документ. Реквізити. Структура тексту, особливості написання.

 3. Позовна заява як цивільно-процесуальний документ. Види позовних заяв. Реквізити. Структура тексту. Типові мовні кліше.

 4. Заповіт як цивільний документ. Структура тексту, реквізити, особливості написання, типові мовні кліше.

 5. Договір як документ. Реквізити. Особливості написання, типові мовні кліше.

 6. Довіреність як документ. Реквізити. Особливості написання, типові мовні кліше.


^ Ключові терміни та поняття: скарга, реквізити скарги (адресат, адресант, назва виду документа, текст, підпис, дата, засвідчення підпису); позовна заява, види позовних заяв (про відшкодування матеріальних збитків від злочину; про розірвання шлюбу, про визнання права користування житловим приміщенням, про визнання авторства тощо), реквізити позовної заяви (адресат, назва позивача, назва відповідача, назва виду документа, заголовок до тексту, текст, відмітка про наявність додатків, підпис, дата); заповіт, реквізити заповіту (назва виду документа, місце, дата і час складання, текст, підпис, посвідчення на заповіті); договір, реквізити договору (назва виду документа, дата й місце складання, заголовок до тексту, текст, відмітка про наявність додатків, відбитки печаток сторін).

ТЕМА № 6 (2 год). Загальна характеристика службових документів пра­цівника ОВС. Протокол як один з основних документів кримінально-процесуальної діяльності. Взірці та мов­ні особливості
План

 1. Види, функції, особливості оформлення кримінально-процесуальних документів. Основні й допоміжні процесуальні документи.

 2. Протокол як документ працівників ОВС: реквізити, структура тексту, особливості складання. Види протоколів.


^ Ключові терміни та поняття: службові документи працівника ОВС (рапорт, протокол, правила, припис, пояснення, повістка та ін.); протокол, види протоколів за цільовим призначенням (усної заяви про злочин, явки з повинною, огляду місця події, затримання підозрюваного, обшуку, огляду предметів тощо), реквізити протоколу (назва виду документа, заголовок до тексту, дата і час складання, текст, підпис).

^ ТЕМА № 7 (2 год). Науковий стиль мовлення як основа пізнавальної діяльності юриста
План

 1. Науковий стиль мовлення: соціальні та лінгвістичні риси й особливості, підстилі.

 2. Історія розвитку наукового стилю мовлення.

 3. Основні складники наукового тексту.

 4. Оформлення цитат та бібліографії у наукових текстах.

 5. Узагальнення інформації наукового джерела до рівня плану. Види планів.


Ключові терміни та поняття: спільні та осібні ознаки наукового стилю мовлення; порядок слів у реченні; засоби організації зв’язного тексту (встановлення тотожності, близькості суб’єкта дії або місця; причинно-наслідкові та умовно-наслідкові відношення між частинами інформації; приєднання та поєднання частин інформації; узагальнення, висновок; підсумок попередньої інформації; порядок перерахування інформації; пояснення-ілюстрація, уточнення, виділення окремих випадків; оцінка ступеня достовірності інформації; початок міркування; зв’язок з попередньою і наступною інформацією; введення узагальненої інформації); цитати; види планів (тезовий, питальний, номінативний).

ТЕМА № 8 (2 год). Текст як основна форма викладу наукової інформації
План

 1. Види та жанри наукової літератури юридичного фаху.

 2. Анотація: мета, функції, види, структура, мовні кліше.

 3. Реферат: мета, завдання, функції, види, мовні кліше.

 4. Курсова робота: структура, особливості оформлення.

 5. Тези: мета, структура, мовні особливості.


Ключові терміни та поняття: науковий стиль; ознаки наукового стилю (понятійність, об’єктивність, логічна послідовність, точність, аналіз, синтез, наявність великої кількості термінів, абстрактної лексики, домінування складнопідрядних речень тощо); різновиди наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний, виробничо-професійний; види та жанри (монографія, стаття, анотація, рецензія, відзив, реферат, підручник, навчальний посібник та ін.) наукової літератури.

^ ТЕМА № 9(2 год). Головні особливості офіційно-ділового та наукового стилів мовлення. Модульний контроль № 1
План

1. Ознаки офіційно-ділового та наукового стилів мовлення.

2. Жанрове розмаїття офіційно-ділового та наукового стилів мовлення.

3. Загальні вимоги до текстів офіційно-ділового та наукового стилів мовлення.
^ Ключові терміни та поняття: ознаки офіційно-ділового стилю мовлення; усна та писемна форми ділового мовлення; особові та службові документи; вимоги до текстів офіційно-ділового стилю мовлення на орфографічному, лексичному, морфологічному, синтаксичному рівнях

МОДУЛЬ 2.

Основи юридичної термінології

ТЕМА № 1 (2 год). Термінологія як лексико-семантичне ядро мови юридичного фаху (на матеріалі кримінального, кри­мінально-процесуального, цивільного та цивільно-процесуального законодав­ства)
План

 1. Термінолексика як основа мови спеціальності.

 2. Поняття терміна, його ознаки.

 3. Загальна характеристика юридичної термінології. Сфери її існування.

 4. Стратифікація юридичної термінології як розподіл лексики на пласти.


Ключові терміни та поняття: термін; юридичний термін; ознаки терміна: моносемічність (однозначність), наявність чіткої дефініції, точність, стислість, неемоційність; термінологія; юридична термінологія; сфери існування термінології (сфера фіксації, сфера функціонування); стратифікація.

^ ТЕМА № 2 (2 год). Мовні норми (орфоепічні, акцентологічні, орфогра­фічні, морфологічні, синтаксичні) в юридичній термі­нології
План

 1. Особливості орфоепічних та акцентуаційних норм у юридичній термінології (у порівнянні з російською мовою).

 2. Складні питання орфографії в текстах наукового стилю мовлення (у порівнянні з російською мовою):

а) чергування голосних та приголосних у словах наукового стилю мовлення;

б) спрощення у групах приголосних (на прикладі слів наукового стилю);

в) подвоєння та подовження приголосних (на матеріалі наукової лексики);

г) правопис слів іншомовного походження (на прикладі слів наукового стилю).

 1. Особливості граматичних норм у текстах наукового стилю мовлення (у порівнянні з російською мовою):

а) специфіка відмінкових закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини (на матеріалі лексики наукового стилю);

б) особливості творення форм ступенів порівняння прикметників та вживання їх у текстів наукового стилю мовлення.

 1. Особливості синтаксису текстів наукового стилю мовлення.


^ Ключові терміни та поняття: орфографічні норми; чергування голосних звуків (е-і, о-а, е-о, і-а, і-и, о-ø, е- ø); чергування приголосних звуків (г-ж-з, к-ч-ц, х-ш-с та ін.); спрощення приголосних; подовження та подвоєння приголосних; іншомовні слова (терміни), „правило дев’ятки” (д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р); друга відміна іменників (іменники чоловічого роду з нульовою флексією та , середнього роду з флексією -о, -е, -а (граф. )), варіанти флексій (закінчень) у родовому відмінку (-а/-я, -у/-ю); ступені порівняння прикметників (вищий, найвищий), форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.

^ ТЕМА № 3 (4 год). Походження, будова та частиномовна належність юридичних термінів. Способи словотворення в юри­дичній термінології
План

 1. Змістова і формальна структура юридичних термінів.

 2. Генетична природа юридичних термінів. Власнемовні терміноодиниці як основа юридичної термінології. Міжнародні терміноелементи.

 3. Частиномовна (лексико-граматична) характеристика юридичних термінів.

 4. Способи словотворення в юридичній термінології.


^ Ключові терміни та поняття: типи терміноодиниць змістовою (моносемічні, полісемічні)і формальною (прості, складні, абревіатури, складені, терміни-речення) структурою; термінологічна лексика з походження: власнемовні (питомі) терміно­одиниці, іншомовні, гібридні терміни; міжнародні терміноелементи (анти-, де-, дез-, інтер-, контр-, крим-, -лог, макро-, мікро-, нарко-, нео-, полі-, соціо-); терміни-іменники, терміни-прикметники, терміни-дієслова, терміни-прислівники; викорис­тання службових частин мови у термінах; неморфологічні способи словотвору; морфологічні: афіксальний (суфіксальний, префіксальний, постфіксальний, пре­фіксально-суфіксальний, суфіксально-постфіксальний, префіксально-постфіксаль­ний, суфіксально-префіксально-постфіксальний, флексійний), безафіксні (усічення, основоскладання, словоскладання, абревіація (складноскорочене слово); лексико-синтаксичний (зрощення); лексико-семантичний (розщеплення значення слова); морфолого-синтаксичний (перехід з однієї частини мови в іншу).

ТЕМА № 4 (2 год). Юридична термінолексика в парадигматичному аспекті
План

 1. Терміни-синоніми в юридичній термінології.

 2. Юридичні терміни з антонімічним значенням.

 3. Явище паронімії в юридичній термінології.

 4. Однозначні та багатозначні слова. Явище полісемії в юридичній термінології.

 5. Явище омонімії в правничій терміносистемі.

 6. Українська правнича лексика в історичному аспекті.


Ключові терміни та поняття: синоніми; антоніми, види антонімів за способом творення (спільнокореневі, різнокореневі); пароніми; однозначні слова, багатозначні слова; явище полісемії; омоніми; активна лексика, пасивна лексика; архаїзми, історизми, неологізми.

ТЕМА № 5 (2 год). Термінологічні галузеві (юридичні) слов­ники. Макро- та мікроструктура фахових словників
План

 1. Термінографія як розділ мовознавства.

 2. Типи лінгвістичних словників.

 3. Макро- і мікроструктура фахових словників.

 4. Принципи роботи з фаховими термінологічними словниками.  


Ключові терміни та поняття: термінографія; типи словників: енциклопедичні й лінгвістичні (орфографічні, тлумачні, перекладні, словники синонімів, словники антонімів, словники паронімів, словники іншомовних слів та ін.); макроструктура словника; мікроструктура словника.
^ ТЕМА № 6 (2 год). Технологія перекладу українською мовою юридич­них текстів і юридичної термінолексики
План

 1. Фразеологічні засоби наукового стилю.

 2. Складні випадки перекладу українською мовою іменних частин мови.

 3. Особливості перекладу дієслівних форм та відповідних зворотів у наукових текстах (через порівняння з російською мовою).

 4. Специфіка перекладу українською мовою службових частин мови у фаховому тексті.

 5. Правила узгодження підмета з присудком у фаховому тексті.

 6. Складні випадки побудови й перекладу українською мовою ускладнених простих речень юридичної тематики.

 7. Типові помилки при прекладі синтаксичних конструкцій.


^ Ключові терміни та поняття: фразеологізми; іменник, граматичні категорії іменника (рід, число, відмінок); переклад ступенів порівняння прикметників; переклад прийменникових конструкцій; дієприкметник, формотворчі суфікси активних дієприкметників теперішнього часу -ач-/-яч, -уч-/-юч-, минулого часу -л-; формотворчі суфікси пасивних дієприкметників минулого часу -т-, -н-, -ен (-єн-), переклад дієприкметників; предикативні (незмінювані) форми пасивних дієприкметників; переклад дієприкметникових зворотів; дієприслівник, формотворчі суфікси дієприслівників недоконаного виду (-ачи/-ячи, -учи/-ючи); формотворчі суфікси дієприслівників доконаного виду (-вши/-ши); переклад дієприслівників, переклад дієприслівникових зворотів; переклад пасивних конструкцій, ускладнених простих речень; перекладацькі трансформації складного речення у просте і простих у складне.


^ ТЕМА № 7 (2 год). Особливості офіційно-ділового та наукового стилів мовлення на синтаксичнму рівні
План

 1. Спільні та специфічні ознаки наукового та офіційно-ділового стилів мовлення.

 2. Порядок слів у реченнях наукового та ділового текстів.

 3. Вставні слова та конструкції у фаховому тексті: роль, функції.

 4. Функціонування офіційно-ділової та юридичної термінолексики у текстах офіційно-ділового та наукового стилів.


^ Ключові терміни та поняття: спільні й осібні ознаки наукового та офіційно-ділового стилів мовлення; порядок слів у реченні; засоби організації зв’язного тексту (встановлення тотожності, близькості суб’єкта дії або місця дії; причинно-наслідкові та умовно-наслідкові відношення між частинами інформації; приєднання та поєднання частин інформації; узагальнення, висновок; підсумок попередньої інформації; порядок перерахування інформації; пояснення-ілюстрація, уточнення, виділення окремих випадків; оцінка ступеня достовірності інформації; початок міркування; зв’язок з попередньою і наступною інформацією; введення узагальненої інформації); вставні слова, вставні конструкції; юридична термінолексика, офіційно-ділова лексика.

^ ТЕМА № 8 (2 год). Парадигматичні й синтагматичні параметри юри­дичної термінології. Модульний контроль № 2
План

1. Лінгвістичні особливості юридичної термінології.

2. Парадигматичне параметрування української юридичної лексики.

3. Загальні вимоги до мови текстів юридичного фаху.

4. Принципи перекладу юридичних текстів і термінолексики.
Ключові терміни та поняття: юридична термінологія; юридичний термін; лінгвістичні особливості юридичної термінології (структура, генетична природа тощо); парадигматичні зв’язки в юридичній термінології (синонімічні, антонімічні, омонімічні, паронімічні); особливості фахової мови на орфографічному, лексико-фразео­логічному, морфологічному, синтаксичному рівнях; принципи перекладу.

Рекомендована література

1. Нормативно-правові документи

 1. Конституція України.-К.,1996.

 2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України.-14 грудня.-К.,1999.

 3. Закон України „Про мови”. - К.,1989.

 4. Постанова Кабінету Міністрів „Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 998 від 08.09.1998р.

 5. Постанова Кабінету Міністрів „Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів „Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 2004 від 20.06.2000р.

 6. Постанова Кабінету Міністрів „Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки” № 1546 від 02.10.2003р.

 7. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України // Рішення Колегії МВС України.-05 жовтня 2000р.- № 7 км/8.-К.,2000.

 8. Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України.- Наказ МВС України № 18.-К.,1996.

 9. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163. - К., 2003.


^ 2. Підручники, навчальні посібники

  1. Біленчук П.Д., Курко М.Н., Стахівський С.М. Процесуальні акти попереднього розслідування. Примірні зразки.- К., 1995.

  2. Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова: Навчальний посібник.=К., 2008.

  3. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. -3-тє вид., перероб. і доп. - К., 2001

  4. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник.-К., 2005.

  5. Корж А.В. Документація правової сфери: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти - К., 2002.

  6. Корж А.В. Юридичне документоведення. - К., 2001.

  7. Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. – 2-е вид., допов. і перероб.-К., 2006.

  8. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування.: Навч.посібн. 2-е вид.-К., 2008.

  9. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посібник. – 2-ге вид., допов. - К., 2000.

  10. Нелюба А. Професійна мова юриста. - Х., 2002.

  11. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови:Навч.пос.-К., 2006.

  12. Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.

  13. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч.посібник.-К., 2004.

  14. Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах і текстах: Навчальний посібник.-К., 2005.

  15. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення: Навч. посібник для студ. вузів. - Львів, 2003.

  16. Чулінда Л.І. Українська правнича термінологія: Навч. посіб.-К., 2005.

  17. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник.-К., 2005.


^ 3. Словники, довідники

  1. Бурячок А., Демський М., Якимович Б. Російсько-український словник для військо­виків. - К., 1995.

  2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К., 2001.

  3. Воробйова С.А., Зайцев Ю.Є., Соломашенко Н.В. Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання. - К., 1994.

  4. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник.-К.,1995.

  5. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови.-К.,1986.

  6. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики: 35000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом.-К., 1998.

  7. Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів (“фальшиві друзі перекладача”).-К.,1997.

  8. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100 тис. слів / Укл. С.Я.Єрмоленко та ін. - Вид 2-е, доп. і випр.-К.,1999.

  9. Новий тлумачний словник української мови у 4-х томах / Укл. В.В.Яременко, О.М.Сліпушко.-К.,1998.

  10. Онуфрієнко Г., Таранова Н. Навчальний тлумачний словник лінгвістичних термінів / За заг. ред. Г.С.Онуфрієнко.-2-е вид., доп. - Запоріжжя, 2001.

  11. Онуфрієнко Г., Пазюк Н., Полежаєва Н., Руколянська Н. Навчальний російсько-український словник фахової термінолексики для правників / За заг. ред. Г.С.Онуфрієнко.-2-е вид., доп. - Запоріжжя, 2001.

  12. Орфографічний словник української мови: Близько 125 000 слів / Укл.: С.І.Голова­щук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. - Вид. друге, випр. і доп. - К., 1999.

  13. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови .-2-е вид., випр. і доп. - К., 2001.

  14. Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки. - К., 1994.

  15. Російсько-український словник ділової мови / Укл. В.Підмогильний, Є.Плужник. - 3-є вид.-К., 1992.

  16. Словник іншомовних слів / Укл. С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. - К., 2000.

  17. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укл. А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін.-К., 1999-2000.

  18. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України/Упорядн.: Богачова О.В., Винокуров К.С., Крусь Ю.І., Менюк О.А.; Відповід.ред. –Сіренко В.Ф., Станік С.Р.- К., 1999.

  19. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.:Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П та ін. - К, 2000.

  20. Український правопис - 4-те вид., випр. й доп.-К.,1993.

  21. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Міхно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта.-К., 1997.

  22. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С.Шемшученка. - К., 1996.

^ 4.  Наукові статті

  1. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України.-1999.-№6.-С.73-84.

  2. Головатий С. Українська правнича термінологія. Якою їй бути? / Вступна стаття // Воробйова С.А., Зайцев Ю.Е., Соломашенко Н.В. Російсько-українсько-англій­ський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання / Заг. ред. Ю.Зайцева.-К.,1994.-С.4-7.

  3. Карпіловська Є. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова.-2008.-№ 1.-С.24-35.

  4. Онуфрієнко Г.С. Лінгвометодичне моделювання юридичної термінології в контексті теоретико-практичного курсу "Ділова українська мова" // Вісник Запо­різького юридичного інституту.-1997.- № 1.-С.148-156.

  5. Онуфрієнко Г.С. Мовна компетенція курсанта як потужний чинник його інтелектуалізму в процесі здобуття вищої юридичної освіти // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Проблема гуманізації, гуманітаризації освіти та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальних закладах МВС України”, 22 листопада.-Запоріжжя,2002.-С.161-163.

  6. Онуфрієнко Г.С. Фахова культура юристів у ракурсі термінологічної компетенції та комунікативної освіченості: сучасний стан і перспективи // Юридична освіта і правоохоронна діяльність: перспектива нового тисячоліття. Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України.-Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001. - №3 (6).- С. 323-333.

  7. Онуфрієнко Г.С. Фахова термінологія як національна лінгвомодель системи фахо­вих понять у науковому інформаційному просторі (на матеріалі джерел україн­ської правничої термінографії) // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1999. - № 2 (7). - С. 235-252.

  8. Прадід Ю. Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці // Вісник Національного університету внутрішніх справ України. - 2001. - № 16. - С. 128-131.

  9. Руколянська Н. Пароніми у термінології кримінально-процесуального права України//Українська термінологія і сучасність:зб.наук.праць.вип.VIII [відп.ред.проф.Л.О. Симоненко].-К.: КНЕУ, 2009. - С.99-102.

  10. Скороходько Є. Точність терміна – реальність чи міф? // Українська мова. - 2008. - № 1. -С. 69-79.

  11. Тараненко О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство. - 2001. - № 4. - С. 3-19.

  12. Токарська А. Культура ділового мовлення юристів: стан і проблеми // Право України. - 1999. - № 11. -С. 58-60.

  13. Усенко І., Зайцев Ю. Невід'ємний елемент правової реформи. Проблеми станов­лення української правничої термінології // Вісник НАН України. - 1996. - № 5-6. - С. 36-42.

  14. Шевченко М. Термінологія цивільного права у Статутах Великого князівства Литовського (XVI ст.)// Українська термінологія і сучасність:зб.наук.праць.вип.VII/ Відп.ред. .Л.О. Симоненко.-К.: КНЕУ, 2007. - С.135-139.Схожі:

№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні icon№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни „Мова юридичного фаху” для студентів юридичного факультету / Укл. Руколянська...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні iconАграрний університет Курс 5 Семестр 10 Дисципліна Охорона праці в...
Конституційні засади охорони праці в Україні. Гарантії прав працівників на охорону праці
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні iconЗакон україни «про засади державної мовної політики»
Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні icon«П ро засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» Шановний пане Президенте!
Просимо Вас не підписувати гомосексуальний законопроект №10468 «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», що був...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні iconСуть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.)
Створення в Україні умов для подальшого економічного зростання вимагає удосконалення та подальшого розвитку платіжних систем, особливо...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні icon6. Стратегія І кадрова політика організації (2 год.)
Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні iconРегуляторна політика напрям державної політики, спрямований на вдосконалення...
Згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» принципами державної регуляторної...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні iconТема Вступ. Росіяни та білоруси в Україні
Основні етногенетичні шари росіян в Україні та їх характеристика. Форми російської колонізації українських територій. Національно-культурний...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні iconМова навчання
Для цього важливо забезпечити таке співвідношення мовної теорії І мовної практики, за якого пріоритетним є розвиток умінь мовленнєвої...
№1 (2 год). Вступ. Конституційні засади мовної політики в Україні icon7 Загальна оцінка ефективності культурної політики в Україні. Проблеми...
В межах культурної політики держава цілеспрямовано регулює культурні практики, приймає рішення у культурному просторі, формує та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка