1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Скачати 479.4 Kb.
Назва1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Сторінка4/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір479.4 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е.Корноухов. – М.: Юристъ, 2001. – 634 с.

 3. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми): научно-методическое пособие / под ред. А.И.Дворкина, А.Б.Соловьева. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 589 с.

 4. Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 226 с.

 5. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: Научно-методическое пособие / Под ред. А.И.Дворкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 416 с.

 6. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.

 7. Руководство по расследованию убийств / Отв. ред. С.И.Гусев. – М.: Юрид. лит., 1977.

 8. Старушкевич А.В. Особа злочинця та потерпілого як елемент криміналістичної характеристики сексуальних вбивств. — К.,1997.

 9. Селиванов Н.А., Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах: Справочное пособие. – Горький, 1984.

 10. Тимошенко Б Ф. Новые возможности раскрытия заказных убийств, терактов и других тяжких преступлений. - Харьков, 1997.

 11. Усанов И.В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на сексуальной почве. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2005. – 168 с.


Тема 19. Методика розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів.

Криміналістична характеристика крадіжок, розкрадань, грабежів, розбійних нападів.

Дослідча перевірка відомос­тей і особливості порушення кримінальних справ про ці злочини. Типові слідчі ситуації вказаних видів посягань і обумовлені ними особливо­сті початкового і наступного етапів розслідування. Типові слідчі версії.

Особливості тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій. Використання оперативно-розшукових можливостей у розкритті та розслідуванні цих злочинів. Організація розшуку викраденого майна. Викори­стання допомоги спеціалістів та можливостей судових експертиз.

Зміст і характеристика подальшого етапу розслідування вбивств. Особливості проведення окремих слідчих дій.

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів.

^ Форма контролю: реферат.

1. Особливості тактики окремих слідчих дій і тактичні операції при розслідуванні крадіжок, грабежів, розбійних нападів.

2. Використання оперативно-розшукових можливостей у розкритті та розслідуванні крадіжок, грабежів і розбійних нападів.
Список рекомендованої літератури до теми 19

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 3. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Кол. авторів. Кер. В.Ю.Шепітько. – К.: Ін Юре, 2001. - 682 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова. - М.: Юриспруденция, 2000. – 352 с.

 5. Маркусов В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

 6. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

 7. Скригонюк М. Криміналістика: Підручник - К.: Атіка, 2005. - 496 с.

 8. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е.Корноухов. – М.: Юристъ, 2001. – 634 с.

 3. Виноградов С.В., Капитонов В.Е., Питерцев В.П. Расследование квартирных краж. - М., 1990.

 4. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. – Саратов, 1977.

 5. Лавров В. П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прош-лыхлет. - М., 1972.

 6. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по ”горячим сле­дам”.- М., 1989.

 7. Поленова В.Ф., Бергер В.Е. Особенности расследования инсценировки вооруженного разбойного нападения // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 29. – Киев, «Вища школа», 1984. С. 58-62.

 8. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью звладения имуществом граждан. – М., 1991.

 9. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.


Тема 20. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів.

Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації та версії. Першо­чергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Подальший етап розслідування. Особливості проведення окремих слідчих дій.

Судові експертизи при розслідуванні незаконного обігу наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів.

Форма контролю: реферат.

1. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів.

2. Особливості порушення кримінальної справи.

3. Типові слідчі ситуації та версії.

4. Першо­чергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

5. Подальший етап розслідування.

6. Особливості проведення окремих слідчих дій.

7.Судові експертизи при розслідуванні незаконного обігу наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів.


Список рекомендованої літератури до теми 20

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 2. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Кол. авторів. Кер. В.Ю.Шепітько. – К.: Ін Юре, 2001. - 682 с.

 3. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова. - М.: Юриспруденция, 2000. – 352 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. - 928с.

5. Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф.Волынский, Т.В.Аверьянова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.

6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина. – М., 1997. – 400 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

 3. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

 4. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.


Тема 21. Методика розслідування екологічних злочинів.

Криміналістична характеристика екологічних злочинів. Основи методики розслідування екологічних злочинів.

Особливості порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають доказуванню. Типові слідчі ситуації та обумовлені ними першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Типові слідчі версії. Особливості проведення окремих слідчих дій. Викори­стання допомоги спеціалістів при розслідуванні. Подальший етап розслідування.

Судові експертизи при розслідуванні екологічних злочинів.

Виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів.

Форма контролю: реферат.

  1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів.

  2. Основи методики розслідування екологічних злочинів.

  3. Особливості порушення кримінальної справи та обставини, що підлягають доказуванню.

  4. Типові слідчі ситуації та обумовлені ними першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

  5. Типові слідчі версії.

  6. Особливості проведення окремих слідчих дій.

  7. Викори­стання допомоги спеціалістів при розслідуванні.

  8. Зміст подальшого етапу розслідування.

  9. Судові експертизи при розслідуванні екологічних злочинів.

  10. Виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів.


Список рекомендованих джерел до теми 21

ОСНОВНА:

 1. Гавриш С.Б., Грузкова В.Г, Матусовский Г.А. и др. Экологические преступле­ния: квалификация и методика расследования / Под ред. В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовского.—Харьков, 1994.

 2. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. - 928с.

3. Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф.Волынский, Т.В.Аверьянова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.

4. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Кол. авторів. Кер. В.Ю.Шепітько. – К.: Ін Юре, 2001. - 682 с.

5. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 3. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова. - М.: Юриспруденция, 2000. – 352 с.


Тема 22. Методика розслідування хабарництва та інших корупційних злочинів.

Криміналістична характеристика хабарництва та корупційних злочинів. Обставини, що обумовлюють труднощі розслідування хабарництва.

Особливості порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають доказуванню. Типові слідчі ситуації та обумовлені ними першочергові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. Типові слідчі версії. Особливості проведення окремих слідчих дій. Тактичні операції розслідування. Заходи щодо забезпечення безпеки учасників розслідування. Протидія розслідуванню та заходи її попередження і подолання.

Подальший етап розслідування. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів даної категорії.

^ Форма контролю: реферат.

 1. Криміналістична характеристика хабарництва та корупційних злочинів.

 2. Типові слідчі ситуації та обумовлені ними першочергові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи у справах про хабарництво.

 3. Тактичні операції розслідування у справах про хабарництво.

 4. Заходи щодо забезпечення безпеки учасників розслідування.


Список рекомендованих джерел до теми 22

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 2. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 573 с.

 3. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова. - М.: Юриспруденция, 2000. – 352 с.

5. Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф.Волынский, Т.В.Аверьянова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова. - М.: Спарк, 2004. – 750 с.

 3. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

 4. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.
1   2   3   4

Схожі:

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconТеми контрольних робіт з «Криміналістики» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання іпп
Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв‘язок з іншими розділами криміналістик
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Науково-технічні методи та прийми збирання доказів, їх попереднього експертного дослідження
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПерелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики І методи їх використання
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Раєцька Л. В. – доцент кафедри кримінального права І криміналістики нніпп національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconЗакон практика, наука, закон
Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним розділів(частин)
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПрактикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни...
Розробник: Книженко С. О., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПитання до іспиту
Співвідношення криміналістики з іншими юридичними науками І спеціальними дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка