1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Скачати 479.4 Kb.
Назва1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Сторінка2/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір479.4 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Топорков А.А. Словесный портрет: Практическое пособие. – М.: Юристъ, 1999. – 112 с.

 3. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.

 4. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

 5. Торвальд Ю. Век криминалистики. (Пер. с немецкого) М.: Прогресс, 1984.


Тема 8. Криміналістичне дослідження документів.

Поняття і класифікація документів. Види та задачі криміналістичного дослідження документів.

Техніко-криміналістичне дослідження документів, його об’єкти та задачі. Способи підробки документів. Правила поводження з документами – речовими доказами.

Поняття письма та наукові основи судового почеркознавства. Класифікація ідентифікаційних ознак почерку. Підготовка та проведення почеркознавчої експертизи.

Криміналістичне авторознавство. Поняття та ідентифікаційні ознаки письмової мови. Підготовка та проведення авторознавчої експертизи.

Криміналістичний аналіз усної мови. Поняття та класифікація ознак усної мови. Об’єкти фоноскопічної експертизи. Підготовка та проведення фоноскопічної експертизи.

Форма контролю: реферат.

 1. Техніко-криміналістичне дослідження документів, його об’єкти та задачі.

 2. Підготовка та проведення почеркознавчої експертизи.

 3. Підготовка та проведення авторознавчої експертизи.


Список рекомендованої літератури до теми 8

ОСНОВНА:

   1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

3. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти /Кол. авторів. Кер. В.Ю.Шепітько. – К.: Ін Юре, 2001. - 682 с.

4. Маркусов В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:

 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

2. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

3. Методичний посібник для працівників підрозділів досудового слідства з питань призначення та проведення експертиз / ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2008.– 354 с.

 1. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.

5. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К.: Кондор, 2005. - 588 с.

6. Торвальд Ю. Век криминалистики. (Пер. с немецкого) М.: Прогресс, 1984.
Тема 9. Кримінальна реєстрація.

Поняття та види криміналістичних обліків. Наукові та правові заса­ди криміналістичного обліку.

Поняття та система кримінальної реєстрації.

Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх автоматизації і комп'ютеризації.

Форма контролю: реферат.

    1. Поняття та види криміналістичних обліків.

    2. Наукові та правові заса­ди криміналістичного обліку.

    3. Поняття та система кримінальної реєстрації.

    4. Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх автоматизації і комп'ютеризації.

Список рекомендованої літератури до теми 9

ОСНОВНА:

 1. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. - 728 с.

 2. Маркусов В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

 3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2005. - 588 с.

 4. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие /А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

ДОДАТКОВА:

 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

2. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

3. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

4. Торвальд Ю. Век криминалистики. (Пер. с немецкого) М.: Прогресс, 1984.

Змістовний модуль ІІІ. Криміналістична тактика.

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики. Криміналістичні версії та планування розслідування.

Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. Наукові і правові засади криміналістичної тактики. Джерела криміналістичної тактики. Основні категорії (поняття) криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція, тактичне рішення, слідча ситуація, тактичний ризик. Взаємозв'язок криміналістич­ної тактики з криміналістичною технікою і методикою. Роль криміналістичної та­ктики в розслідуванні і попередженні злочинів.

Поняття, джерела та класифікація тактичних прийомів. Критерії допустимості та ефективності так­тичних прийомів. Тактичний при­йом і криміналістична рекомендація. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і ви­користання у розкритті та розслідуванні злочинів.

Слідчі дії, їх поняття та система. Структура слідчої дії. Співвідношення тактики слідчих дій з процесуальним порядком їх проведення.

Проблеми та можливості програмування, алгоритмізації та автоматизації слідчої діяльності.

Поняття, значення та класифікація версій. Прийоми логічного мислення, які використовуються при побудові версій. Правила побудови та перевірки версій.

Поняття та сутність планування розслідування. Принципи та елементи планування роз­слідування. Види планування. Особливості різних варіантів планування: окремої слідчої дії, тактичної операції, роботи по кримінальній справі в цілому, розслідування багатоепізодних справ, по групі справ, що знаходяться у провадженні слідчого, при груповому методі розслідування. Основні види і форми планів розслідування. Організація розслідування.

Поняття, сутність та форми взаємодії слідчого з органами дізнання.

Форма контролю: реферат.

1.Наукові і правові засади, джерела криміналістичної тактики.

2. Основні категорії (поняття) криміналістичної тактики.

3. Роль криміналістичної та­ктики в розслідуванні і попередженні злочинів.

4. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і ви­користання у розкритті та розслідуванні злочинів.

5. Співвідношення тактики слідчих дій з процесуальним порядком їх проведення.

6. Проблеми та можливості програмування, алгоритмізації та автоматизації слідчої діяльності.

7. Поняття, значення та класифікація версій.

8. Прийоми логічного мислення, які використовуються при побудові версій.

9. Правила побудови та перевірки версій.

10. Види планування.
Список рекомендованої літератури до теми 10

ОСНОВНА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 2. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М., 1978.

 3. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. – 928 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:

 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. – Волгоград, 1976.

 3. Кузьмічов В., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

 4. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве - Xарьков.: Консум, 2000. - 176 с.

 5. Ларин А.М. Расследование по уголовном делу. Планирование, организация. – М., 1970.

 6. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.:ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 352 с.


Тема 11. Тактика огляду місця події.

Поняття, сутність та завдання слідчого огляду. Види слідчого огляду. Загальні положення тактики слідчого огляду.

Огляд місця події.. Підготовка до огляду. Учасники огляду. Етапи огляду мі­сця події. Порядок проведення огляду місця події. Тактичні прийоми огляду. Негативні обставини, їх значення для виявлення та викриття інсценувань злочинів. Види та ознаки інсценування. Використання науково-технічних засобів при огляді. Фіксація результатів огляду. Зміст та форма протоколу огляду місця події. Особливості проведення огляду трупа на місці події. Особливості проведення інших видів слідчого огляду: зовнішнього огляду трупа, огляду тварин і їх трупів, предметів і документів, транспортних засобів. Процесуальне оформлення результатів огляду.

Поняття, сутність і завдання освідування. Види та особливості проведення освідування.

Форма контролю: реферат.

 1. Підготовка до огляду місця події та порядок його проведення.

 2. Тактичні прийоми огляду місця події.

 3. Негативні обставини, їх значення для виявлення та викриття інсценувань злочинів.

 4. Використання науково-технічних засобів при огляді місця події.


Список рекомендованої літератури до теми 11

ОСНОВНА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 2. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 3. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 4. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. – Волгоград, 1973.

3. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.:ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 352 с.

5. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.

6. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие /А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

7. Хазін М.А., Бойко М.Д. Співак В.М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атика, 2006. – 236 с.

8. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. акад. НАН України В.Я.Тація. – Харків, Право, 2001. – 560 с.
Тема 14. Тактика обшуку і виїмки.

Поняття, сутність та завдання обшуку. Види обшуку. Об’єкти та предмети обшуку. Підготовка до обшуку. Тактичні прийоми обшуку. Технічні засоби пошуку. Особливості тактики проведення окремих видів обшуку: в приміщеннях, на місцевості, транспортного засобу, особистого обшуку.

Поняття і завдання виїмки. Порядок проведення виїмки. Тактичні прийоми виїмки. Фіксація ходу та результатів обшуку і виїмки.

Форма контролю: реферат.

 1. Підготовка до обшуку та проведення обшуку.

 2. Тактичні прийоми обшуку та науково-технічні засоби пошуку.

 3. Особливості тактики проведення окремих видів обшуку.

 4. Порядок проведення і тактичні прийоми виїмки.


Список рекомендованої літератури до теми 12

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 3. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ) - Xарьков: Консум, 1999. - 160 с.

 4. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология. Учебное пособие. – Харьков: Гриф, 1997.

 3. Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах.- К.., 2000.

 4. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.:ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 352 с.

 5. Россинский С.Б. Производство обыска в форме специальной операции. Дис... канд. юрид. наук. - М.: ЮИ МВД РФ, 2002.

 6. Россинский С.Б. Организационные аспекты производства обыска в современных условиях. // Общество и право в новом тысячелетии. Материалы научно-теоретической конференции, посвященной 200-летию МВД России и 10-летию Тульского филиала ЮИ МВД России (4-5 октября 2000 г., Тула). Том 2. - М., 2001.

 7. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие /А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

 8. Хазін М.А., Бойко М.Д. Співак В.М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атика, 2006. – 236 с.


Тема 13. Тактика допиту і очної ставки.

Поняття, завдання та значення допиту. Види допиту. Загальні тактичні положення проведення допиту.

Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Стадії допиту. Прийоми встановлен­ня психологічного контакту з допитуємим. Тактичні прийоми допиту. Прийоми допиту у безконфліктній ситуації. Тактичні прийоми допиту у конфліктній ситуації. Тактика перевірка алібі. Поняття і межі допустимості психо­логічного впливу на допитуваного. Рефлексивне управління при допиті.

Особливості тактики допиту окремих категорій осіб. Тактика допиту потерпілих і свід­ків. Тактичні прийоми допиту підозрюваних і обвинуваче­них. Особливості тактики допиту неповнолітніх потерпілих і свідків. Тактика допиту неповнолітніх підозрюваних і обвинуваче­них. Особливості допиту за участю захисника.

Особливості допиту під час судового розгляду. Тактичні прийоми допиту в суді.

Поняття, сутність і завдання очної ставки. Підготовка до очної ставки. Так­тичні прийоми очної ставки. Фіксація ходу та результатів допиту і очної ставки.

Форма контролю: реферат.

1. Поняття і межі допустимості психо­логічного впливу на допитуємого.

2. Рефлексивне управління при допиті.

3. Тактичні прийоми допиту в суді.
Список рекомендованої літератури до теми 13

ОСНОВНА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 2. Бахин В.П., Карпов Н.С., Когамов М.Ч. Допрос на предварительном следствии /уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы/: - Алматы: Θркениет, 1999. – 400 с.

 3. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология - X.: Консум, 1999. - 157 с.

 4. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту — К., 1997. – 64 с.

 3. Бахін В.П., Весельський В.К., Маліков Т.С. Поліцейський допит в США (поради допитуючому). — К., 1997. – 33 с.

 4. Богинский В.Е. Рефлексивное управление при допросе: Учеб. пособие. – Харьков: Юрид. ин-т, 1983.

 5. Гончаренко В. Г.. Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньо­му слідстві.—К., 1994.

 6. Драпкин Л.Я. Методика формирования у следователей рефлексивного мышления при изучении темы «Тактика допроса» // Формирование профессиональных качеств следователя при изучении криминалистики и судебной психологи. – Волгоград, 1976.

 7. Кузьмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочинів: Навч. посібник. – Київ: КНТ, 2007. – 261 с.

 8. Митрохина З.И. Использование данных психологии при производстве допро­са.—К., 1990.

 9. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. – СПб: Питер, 2001. – 160 с.

 10. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.:ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 352 с.

 11. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. – М., 1970.

 12. Шиканов В.И. Проверка алиби. – Иркутск, 1978.

 13. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.

 14. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие /А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

 15. Хазін М.А., Бойко М.Д. Співак В.М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атика, 2006. – 236 с.


Тема 14. Тактика пред’явлення для впізнання.

Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Підготовка до пред'явлення для впізнання. Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання.

Особливості проведення окремих видів пред'явлення для впізнання: людей, тварин, їх трупів, предметів, приміщень і ділянок місцевості. Прове­дення впізнання за фотознімками, кіно і відеострічками. Особливості пред'явлення для впізнання за функціональними ознаками.

Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.

^ Форма контролю: реферат.

 1. Особливості проведення окремих видів пред'явлення для впізнання: людей, тварин, їх трупів, предметів, приміщень і ділянок місцевості.

 2. Прове­дення впізнання за фотознімками, кіно- і відеострічками.

 3. Особливості пред'явлення для впізнання за функціональними ознаками.

Список рекомендованої літератури до теми 14

ОСНОВНА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 2. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Кол. авторів. Кер. В.Ю.Шепітько. – К.: Ін Юре, 2001. - 682 с.

 3. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 4. Маркусов В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Галаган В.І., Басиста І.В. Процесуальний порядок і тактика пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають: Монографія. – К.: Івано-Франківськ, 2007. – 235 с.

 3. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативной и экспертной практике: Учебно-практическое пособие / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М., 1996. – 128 с.

 4. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.:ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 352 с.

 5. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.

 6. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие /А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

 7. Хазін М.А., Бойко М.Д. Співак В.М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атика, 2006. – 236 с.Тема 15. Тактика відтворення обстановки і обставин події.

Поняття та завдання відтворення обстановки і обставин події.

Поняття та види слідчого експерименту. Мета слідчого експерименту. Підготовка до проведення слідчого експерименту. Учасники слідчого експерименту. Осо­бливості інструктажу учасників слідчого експерименту. Умови і тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.

Реконструкція і моделювання при проведенні слідчого експерименту. Фіксація ходу та результатів слідчого експерименту.

Поняття та сутність перевірки показань на місці. Мета перевірки показань на місці. Організація і тактичні прийоми проведення перевірки показань на місці. Фіксація умов, ходу та результатів перевірки показань на місці.

Форма контролю: реферат.

  1. Поняття та завдання відтворення обстановки і обставин події.

  2. Поняття, мета та види слідчого експерименту.

  3. Умови і тактичні прийоми слідчого експерименту.

  4. Поняття та сутність перевірки показань на місці.

  5. Фіксація умов, ходу і результатів слідчого експерименту та перевірки показань на місці.

Список рекомендованої літератури до теми 15

ОСНОВНА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 2. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 3. Маркусов В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

 4. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах.- К., 2000.

 3. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.:ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 352 с.

 4. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.

5. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие /А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

6. Хазін М.А., Бойко М.Д. Співак В.М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атика, 2006. – 236 с.

Тема 16. Тактика призначення судових експертиз.

Форми використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів. Співвідношення компетенції та повноважень експерта і спеціаліста при розслідуванні.

Поняття і види судової експертизи. Система судово-експертних закладів України.

Підготовка та призначення експертизи. Особливості призначення окремих видів судових експертиз. Призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертиз. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження. Тактика ознайомлення з постановою про призначення експертизи і з висновком експерта.

Оцінка висновку експерта і його використання в розслідуванні.

Сучасні напрями розвитку судової експертизи.

Форма контролю: реферат.

  1. Поняття і види судової експертизи.

  2. Система судово-експертних закладів України.

  3. Підготовка та призначення експертизи.

  4. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження.

  5. Тактика ознайомлення підозрюваного, обвинуваченого з постановою про призначення експертизи та висновком експерта.

  6. Оцінка висновку експерта і його використання в розслідуванні.

  7. Сучасні напрями розвитку судової експертизи.


Список рекомендованої літератури до теми 16

ОСНОВНА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 2. Белкин Р.С. Курс криминалистики - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 837 с.

 3. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Кол. авторів. Кер. В.Ю.Шепітько. – К.: Ін Юре, 2001. - 682 с.

 4. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М., 2007.

 2. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 3. Методичний посібник для працівників підрозділів досудового слідства з питань призначення та проведення експертиз / ДНДЕКЦ МВС України. – К.,2008.– 354с.

 4. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие /А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

 5. Торвальд Ю. Век криминалистики. (Пер. с немецкого) М.: Прогресс, 1984.

6. Хазін М.А., Бойко М.Д. Співак В.М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атика, 2006. – 236 с.
1   2   3   4

Схожі:

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconТеми контрольних робіт з «Криміналістики» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання іпп
Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв‘язок з іншими розділами криміналістик
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Науково-технічні методи та прийми збирання доказів, їх попереднього експертного дослідження
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПерелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики І методи їх використання
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Раєцька Л. В. – доцент кафедри кримінального права І криміналістики нніпп національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconЗакон практика, наука, закон
Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним розділів(частин)
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПрактикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни...
Розробник: Книженко С. О., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПитання до іспиту
Співвідношення криміналістики з іншими юридичними науками І спеціальними дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка