1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Скачати 479.4 Kb.
Назва1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір479.4 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра правознавства

Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

«Криміналістика»

Напрям підготовки 6.030401
Правознавство
ОКР Бакалавр

2012-2013
ПЕРЕДМОВА

Самостійна робота. Самостійна робота є однією з важливих форм навчального процесу, передбачених навчальним планом. Своєю метою вона дає можливість студентам глибше усвідомити теоретичні положення, закріпити отримані знання, оволодіти необхідними практичними навичками застосування теоретичних знань у своїй майбутній практичній діяльності, розширити коло своїх уявлень стосовно певних питань криміналістики і науки в цілому. Самостійна робота тісно пов'язана з іншими формами навчального процесу - лекціями та семінарськими заняттями під керівництвом науково‑педагогічних працівників.

У лекції, на семінарських чи практичних заняттях у зв'язку з браком часу чи з методичних міркувань можуть бути упущені окремі аспекти тих або інших питань, чи взагалі деякі питання. Самостійна робота – це можливість для студентів доопрацювати всі деталі певного питання чи взагалі вийти за його межі, тим самим розширюючи свої уявлення і знання з криміналістики, отримуючи відповідні практичні навички вирішення практичних ситуацій, що складаються в криміналістичній практиці. Під час самостійної роботи студенти повинні розв'язати запропоновані задачі, тестові завдання, вирішити конкретні слідчі ситуації. При розв'язанні завдань слід опиратися на знання, отримані на лекціях, семінарських заняттях, під час самостійної роботи. Якщо при розв'язанні конкретних завдань студент виявить прогалини в своїх знаннях, він повинен усунути їх шляхом самопідготовки, обравши та опрацювавши необхідні літературні джерела.
^ Методичні вимоги до самостійної роботи студентів

Змістовий модуль І. Загальна теорія криміналістики
Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики. Методологія криміналістики

Поняття та задачі криміналістики. Криміналістика як наука, навчальна дисципліна і практична діяльність. Загальна та спеціальні задачі криміналістики. Предмет і система криміналістики. Об’єкти криміналістики. Закономірності, що вивчаються криміналістикою. Механізм злочину. Основні поняття та категорії криміналістики. Криміналістика в системі наукового знання.

Загальна теорія, окремі криміналістичні теорії та вчення. Мова криміналістики, її становлення і розвиток.

Перспективи і напрями розвитку криміналістики.

Поняття і класифікація методів криміналістики. Загальнонаукові методи, що застосовуються в криміналістиці. Окремонаукові та спеціальні методи криміналістики.

Форма контролю: реферат.

 1. Історія виникнення і розвитку криміналістики. Вчені, що внесли значний внесок у появу та становлення криміналістики як науки.

 2. Поняття предмету криміналістики.

 3. Закономірності, що вивчаються криміналістикою, та їх зміст.

 4. Механізм злочину та його елементи. Значення кожного з елементів для розкриття та розслідування злочину.

 5. Взаємозв’язок криміналістики з іншими науками.

 6. Основні етапи формування криміналістичних знань.

 7. Закони розвитку науки криміналістики.

 8. Окремі криміналістичні теорії і вчення.

 9. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і формування правової держави.

Список рекомендованої літератури до теми 1

ОСНОВНА

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. - 928с.

 2. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова. - М.: Юриспруденция, 2000. – 352 с.


ДОДАТКОВА

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия - М.: Мегатрон XXI, 2000. -334 с.

2. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.

3. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

 1. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти /За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. - 728 с.

 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2004. - 588 с.


Тема 2. Криміналістична ідентифікація та діагностика

Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації. Її значення для слід­чої, експертної та судової діяльності. Ототожнення і вста­новлення групової належності. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.

Види та форми криміналістичної ідентифі­кації. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. Процес криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних дослі­джень. Поняття і сутність встановлення групової належності.

Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміна­лістичної діагностики. Об’єкти криміналістичної діагностики. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. Значен­ня криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів.

Форма контролю: реферат.

 1. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації.

 2. Види та форми криміналістичної ідентифікації.

 3. Процес криміналістичної ідентифікації: поняття, сутність, етапи.

 4. Поняття, сутність та значення криміналістичної діагностики.


Список рекомендованої літератури до теми 2

ОСНОВНА

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 2. Белкин Р.С. Курс криминалистики - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 837 с.

 3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. – 928 с.

 4. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. - 728 с.

ДОДАТКОВА

 1. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика в расследовании преступле­ний.—М., 1998.

2. Корухов Ю.Г. Понятие и сущность криминалистической диагностики. – М., 1984

3. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

4. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2005. - 588 с.

 1. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.


Змістовний модуль ІІ. Криміналістична техніка.

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки.

Поняття та завдання криміналістичної техніки.

Система криміналістичної техніки.

Правові основи використання криміналістичної техніки. Критерії допустимості застосування техніко-криміналістичних засобів. Форми використання техніко-криміналістичних засобів і методів.

Класифікація засобів криміналістичної техніки. Технічні засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення, дослідження слідів злочинів та речових доказів. Комплектація науково-технічних засобів, що використовуються у слідчій діяльності. Технічні засоби та методи лабораторно­го дослідження речових доказів. Доказове значення результатів застосу­вання криміналістичної техніки.

Тенденції (напрями) розвитку криміналістичної техніки.

^ Форма контролю: реферат.

 1. Критерії допустимості застосування техніко-криміналістичних засобів.

 2. Технічні засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення, дослідження слідів злочинів та речових доказів.

 3. Доказове значення результатів застосу­вання криміналістичної техніки.

 4. Тенденції (напрями) розвитку криміналістичної техніки.


Список рекомендованої літератури до теми 3

ОСНОВНА:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. – 928 с.

 2. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова. - М.: Спарк, 2004. - 750с.

 3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К.:Кондор, 2004. - 588 с.

ДОДАТКОВА:

 1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

 2. Скригонюк М. Криміналістика: Підручник - К.: Атіка, 2005. - 496 с.

 3. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

 4. Науково-технічні засоби в експертній практиці: концептуальні засади: Метод. посіб. /МВС України, Держ. наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр / Авт.-упоряд.: С.І.Перлін, С.О.Шевцов. – Х.: ФО-П Чальцев О.В., 2009. – 152 с.


Тема4. Криміналістична фотографія, відео- та звукозапис.

Поняття, система та завдання криміналістичної фотографії.

Види, методи та прийоми криміналістичної оперативної фотографії. Застосування криміналістичної фотографії при проведенні слідчих дій. Особливості фотографування окремих криміналістичних об’єктів. Фототехнічна експертиза: її поняття та завдання.

Криміналістична дослідницька (експертна) фотографія.

Застосування відео- та звукозапису при проведенні слідчих дій: види, способи і засоби їх здійснення.

Процесуальне оформлення застосування, відео- та звукозапису. Використання результатів застосування криміналістичної фотографії, відео- та звукозапису під час розслідування та судового розгляду.

Форма контролю: реферат.

 1. Криміналістична дослідницька (експертна) фотографія.

 2. Застосування криміналістичної фотографії при проведенні слідчих дій.

 3. Особливості фотографування окремих криміналістичних об’єктів.

 4. Застосування відео- та звукозапису при проведенні слідчих дій: види, способи та засоби їх здійснення.


Список рекомендованої літератури до теми 4

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2005. - 588 с.

4. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти /За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. - 728 с.

5. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика: Монография. – Одесса: Юридическая литература, 2002. – 296 с.

ДОДАТКОВА:

1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

 1. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

3. Науково-технічні засоби в експертній практиці: концептуальні засади: Метод. посіб. /МВС України, Держ. наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр / Авт.-упоряд.: С.І.Перлін, С.О.Шевцов. – Х.: ФО-П Чальцев О.В., 2009. – 152 с.

4. Методичний посібник для працівників підрозділів досудового слідства з питань призначення та проведення експертиз / ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2008.– 354 с.
Тема 5. Трасологія.

Поняття і система трасології. Загальні положення слідоутворення. Види механічного руху.

Поняття сліду. Класифікація слідів в трасології. Ідентифікаційні ознаки слідів. Загальні положення роботи зі слідами. Процесуальне оформлення виявлення, фіксації та вилучення слідів.

Види та характеристика слідів людини (рук, ніг, тіла, зубів, взут­тя, рукавичок), транспортних засобів, знарядь зламу, механізмів та інструментів. Особливості виявлення, фіксації і вилучення вказаних слідів. Обста­вини, які можуть бути встановлені дослідженням вказаних слідів. Питання, що вирішуються трасологічною експертизою.

Сліди рук. Класифікація та властивості папілярних візерунків. Методи виявлення і фіксації слідів рук. Загальні та окремі ознаки папілярних візерунків. Криміналістичне дослідження слідів рук. Питання, що вирішуються дактилоскопічною експертизою.

Мікрооб’єкти як сліди злочину. Поняття та класифікація мікрооб’єктів. Методи та засоби виявлення та вилучення мікрооб’єктів. Методика роботи зі слідами запаху. Криміналістичне дослідження запахових слідів. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів.

^ Форма контролю: реферат.

  1. Види та характеристика слідів людини (рук, ніг, тіла, зубів, взут­тя, рукавичок). Особливості виявлення, фіксації і вилучення вказаних слідів.

  2. Види та характеристика слідів транспортних засобів, знарядь зламу, механізмів та інструментів.

  3. Загальні положення роботи зі слідами.

  4. Методи та засоби виявлення та вилучення мікрооб’єктів.

  5. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів.

  6. Методика роботи зі слідами запаху.

  7. Процесуальне оформлення виявлення, фіксації та вилучення слідів.


Список рекомендованої літератури до теми 5

ОСНОВНА:

   1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 1. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2005. - 588 с.

 2. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 1. - Xарків: Консум, 1999. - 416 с.

 3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. - 728 с.

ДОДАТКОВА:

 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В., Тимошенко П.Ю., Чорнобай Л.М. Криміналістичне дослідження слідів рук: Науково-практ. посібник / За ред. Я.Ю.Кондратьєва. – К.: Атіка, 2000. – 152 с.

 3. Кириченко А.А., Биленчук П.Д., Клименко Н.И. Судебная одорология. —Днеп­ропетровск, 1994.

 4. Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. - СПб: Питер, 2001. – 352 с.

 5. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека. – М.: «Городец-издат», 2000. – 224 с.

 6. Самищенко С.С. Атлас необычных папиллярных узоров. – М.: Юриспруденция, 2001. – 320 с.

7. Методичний посібник для працівників підрозділів досудового слідства з питань призначення та проведення експертиз / ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2008.– 354 с.

8. Торвальд Ю. Век криминалистики. (Пер. с немецкого) М.: Прогресс, 1984.
Тема 6. Судова балістика.

Поняття, предмет і об'єкти дослідження судової балістики.

Класифікація вогнепальної зброї та набоїв. Сліди застосування вогнепальної зброї та їх криміналістичне значення. Виявлення, фіксація та дослідження слідів застосування вогнепальної зброї. Правила поводження зі зброєю на місці події. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування.

Поняття і класифікація холодної зброї. Криміналістичне дослідження холодної зброї.

Вибухові пристрої, вибухові речовини та сліди вибуху як об’єкти криміналістичного дослідження. Криміналістичне дослідження вибухових пристроїв і слідів їх застосування.

Форма контролю: реферат.

 1. Сліди застосування вогнепальної зброї.

 2. Поняття і класифікація холодної зброї.

 3. Криміналістичне дослідження холодної зброї.

 4. Вибухові пристрої, вибухові речовини та сліди вибуху як об’єкти криміналістичного дослідження.Список рекомендованої літератури до теми 6

ОСНОВНА:

    1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2005. - 588 с.

ДОДАТКОВА:

 1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 2. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Сулява О.Ф. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство. Підручник / За ред проф. П.Д.Біленчука. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2003. – 384 с.

 3. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

 4. Моторный И.Д. Основы криминалистической взрывотехники. – М., 1999.

 5. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Уголовно-правовое и криминалистическое исследование. - Саратов, 1980.

 6. Методичний посібник для працівників підрозділів досудового слідства з питань призначення та проведення експертиз / ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2008.– 354 с.

7. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. акад. НАН України В.Я.Тація. – Харків, Право, 2001. – 560 с.

8. Торвальд Ю. Век криминалистики. (Пер. с немецкого) М.: Прогресс, 1984.
Тема 7. Криміналістична габітологія.

Поняття, наукові засади та сутність ідентифікації людини за ознаками зовнішності.

Класифікація елементів і ознак зовнішності людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини. Методика опису зовнішніх ознак людини. Способи фіксації ознак зовнішності людини. Використання ознак зовнішності для ідентифікації особи у правоохоронній діяльності. Експертне дослідження ознак зовнішності.

Форма контролю: реферат.

   1. Поняття, наукові засади та сутність ідентифікації людини за ознаками зовнішності.

   2. Класифікація елементів і ознак зовнішності людини.

   3. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.

   4. Правила опису зовнішніх ознак людини за методом "словесного портрету".

   5. Використання ознак зовнішності для ідентифікації особи у правоохоронній діяльності.

   6. Експертне дослідження ознак зовнішності.


Список рекомендованої літератури до теми 7

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2005. - 588 с.

4. Скригонюк М. Криміналістика: Підручник - К.: Атіка, 2005. - 496 с.
  1   2   3   4

Схожі:

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconТеми контрольних робіт з «Криміналістики» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання іпп
Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв‘язок з іншими розділами криміналістик
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Науково-технічні методи та прийми збирання доказів, їх попереднього експертного дослідження
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПерелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики І методи їх використання
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Раєцька Л. В. – доцент кафедри кримінального права І криміналістики нніпп національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconЗакон практика, наука, закон
Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним розділів(частин)
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПрактикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни...
Розробник: Книженко С. О., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПитання до іспиту
Співвідношення криміналістики з іншими юридичними науками І спеціальними дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка