Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика»
НазваМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика»
Сторінка1/6
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра правознавства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇдо проведення практичних занять з навчальної дисципліни

«Криміналістика»
Напрям підготовки 6.030401
Правознавство
ОКР Бакалавр


2012-2013
Методичні поради

Криміналістика вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник ставить перед студентами мету заняття та засоби її досягнення.

Належне вивчення курсу криміналістики передбачає опанування студентами змісту різних теоретичних концепцій і дискусійних положень, а також вироблення у них навичок критичного аналізу проблемних питань, висловлення по них власної думки та пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

В зв'язку з цим підготовка до занять передбачає вивчення не тільки змісту лекцій та підручників, а й також інших літературних джерел – монографій, правничих періодичних видань, в т.ч. відомчих, тощо. Треба також використовувати додаткову літературу, яка запропонована в планах до практичних занять, а також іншу літературу, в якій розглядаються певні криміналістичні питання. Теоретичний матеріал слід тісно пов'язувати з практичною діяльністю правоохоронних органів та суду щодо розслідування та розгляду кримінальних справ, для чого регулярно ознайомлюватися з публікаціями про хід розслідування і розгляду справ, розповідями практичних працівників про результати розслідування, які містяться у періодичних виданнях, видані окремими збірниками тощо.

В робочому зошиті слід зазначати використану літературу та викладати обґрунтоване рішення практичних завдань, занотовувати тези для виступів на заняттях.

^ Практичні заняття. Метою практичного заняття є поглиблення і закріплення знань, отриманих на лекції та під час самостійного вивчення основних і рекомендованих літературних джерел, іншої літератури, необхідної для отримання криміналістичних знань.

Студенти повинні вміти аналізувати слідчі ситуації, правильно застосовувати норми чинного кримінально-процесуального законодавства для вирішення конкретних ситуацій розслідування, знаходити правильне й оптимальне рішення у кожній з них; вирішувати, які слідчі дії та інші заходи слід провести в кожному конкретному випадку.

Практичні заняття є одночасно і засобом перевірки знань студентів, а також відпрацювання навичок самостійного вивчення цього курсу, роботи з літературою, вміння логічно і послідовно здійснити викладення засвоєного матеріалу. В процесі проведення практичного заняття студенти повинні продемонструвати вміння викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити практично значимі висновки із теоретичних положень.

У темах праткичних занять наведено перелік найважливіших питань курсу, а також орієнтовний список літератури, яку треба вивчити при самостійній підготовці до заняття. Починати підготовку до практичного заняття слід із з’ясування змісту питань, які зазначені у плані заняття. В окремих випадках це може потребувати уточнення спеціальної термінології чи перекладу незнайомих слів, звернення до лекції, інших джерел.
^

Змістовний модуль 1. Загальна теорія криміналістики


Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики. Методологія криміналістики

Практичне заняття – 2 год.

  1. Історія виникнення і розвитку криміналістики. Вчені, що внесли значний внесок у появу та становлення криміналістики як науки.

  2. Предмет криміналістики. Закономірності, що вивчаються криміналістикою, та їх зміст.

  3. Завдання криміналісики.

  4. Методи криміналістики.

  5. Система криміналістики.

  6. Криміналістика в системі юридичних наук.


Окрім самостійного вивчення вказаних навчальних питань, студентам належить:

1) Письмово вказати значення кожного з елементів механізму злочину для його розкриття та розслідування.

2) Письмово навести конкретні приклади взаємозв’язку криміналістики з іншими науками.

3) Скласти схему основних етапів формування криміналістичних
знань. При цьому вказати стосовно кожного з етапів: вчених, які внесли свій вагомий внесок у становлення криміналістики як науки, їх конкретний внесок, роки їх діяльності, дату конкретного внеску (винаходу, наукової праці).

4) Скласти класифікацію методів криміналістики.

5) Стосовно кожного з елементів класифікації навести конкретні методи та вказати – з якою метою, як і для чого він використовується.

Перелік ключових термінів та понять

Криміналістика – це наука про закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин і його учасників, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів, і заснованих на пізнанні цих закономірностей спеціальних засобах і методах судового дослідження та попередження злочинів.

^ Предмет криміналістики складають закономірності об’єктивної дійсності, яким підкоряється об’єкт її досліджень.

Закономірність – це діяльність, явище, процес, що відповідає певним правилам, нормам; це відношення, зв’язок, що підкоряється об’єктивному закону природи і суспільства.

^ Об’єкти криміналістики – 1) злочинна діяльність та 2) діяльність щодо її розкриття, розслідування та попередження.

Механізм злочину – функціональна сторона злочинної діяльності, система дій та взаємозв’язків, які призводять до вчинення злочину.

Метод це спосіб досягнення якої-небудь мети, сукупність прийомів або операцій практичного чи теоретичного пізнання дійсності; спосіб наукового пізнання.

Методика – сукупність прийомів, способів, які опираються на окремі закономірності та ситуаційні залежності.

^ Методологія криміналістики – сукупність методів наукових, наукознавчих і теоретичних досліджень, за допомогою яких криміналістика вирішує свої задачі.

Методичні вказівки та рекомендації

Значення даної теми полягає в тому, що вона є базовою для засвоєння усіх наступних тем курсу криміналістики. Знання поняття „криміналістика”, розуміння її предмету та закономірностей, що його становлять, знання останніх є базою для належного опанування усіх наступних тем даного курсу. Знання щодо механізму злочину та його елементів дозволять в подальшому правильно і цілеспрямовано здійснювати діяльність щодо виявлення, фіксації, вилучення та використання слідів злочину та іншої доказової інформації, а в цілому, ефективно здійснювати розкриття, розслідування та попередження злочинів. Основні поняття даної теми надалі будуть застосовуватися при вивченні наступних розділів криміналістики, таких як криміналістична техніка, криміналістична тактика і криміналістична методика.

Знання задач криміналістики дозволить чітко уявляти значення і місце криміналістики серед інших юридичних наук. Належне й чітке уявлення та знання основних етапів формування криміналістичних знань і законів розвитку криміналістики дозволить студентам зрозуміти шлях становлення криміналістики як синтетичної науки, яка використовує всі сучасні наукові здосягнення задля вирішення своїх спеціальних задач.

Знання завдань криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства дозволить уявити перспективи розвитку даної науки та її можливості для попередження, розкриття та розслідування злочинів. Все вищесказане, а також уявлення про вчених, які внесли значний внесок у появу та становлення криміналістики як науки, дозволить студентам, окрім отримання належних знань щодо основних положень загальної теорії криміналістики, також розширити власний світогляд.

При вивченні цієї теми треба засвоїти та надалі використовувати криміналістичну термінологію: зокрема, такі категорії криміналістики, як "предмет криміналістики", ”закономірності криміналістики”, ”об”єкти криміналістики”, ”механізм злочину”, ”окрема криміналістична теорія”, ”криміналістичне вчення” та ін.

Необхідно мати на увазі, що вивчення будь-яких теоретичних питань криміналістики завжди слід пов'язувати з можливостями її використання при розслідуванні злочинів, оскільки криміналістика, перш за все, є прикладною наукою; слід чітко представляти собі, які питання виникають в процесі розслідування, та яким чином належить їх вирішувати.
Список рекомендованої літератури до теми 1

ОСНОВНА

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. - 928с.

 2. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова. - М.: Юриспруденция, 2000. – 352 с.


ДОДАТКОВА

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия - М.: Мегатрон XXI, 2000. -334 с.

2. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.

3. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

 1. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти /За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. - 728 с.

 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К: Кондор, 2004. - 588 с.


Змістовний модуль ІІ.

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки

Практичне заняття – 2 год.

  1. Поняття, завдання та система криміналістичної техніки.

  2. Правові засади застосування криміналістичної техніки. Форми використання техніко-криміналістичних засобів і методів.

  3. Класифікація засобів криміналістичної техніки.

  4. Науково-технічні засоби, що використовуються слідчим.

  5. Технічні засоби та методи лабораторно­го дослідження речових доказівПерелік ключових термінів та понять

Криміналістична техніка – це система наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних засобів, прийомів і методів, призначених для збирання, дослідження і використання доказів.

^ Науково-технічні (техніко-криміналістичні) засоби криміналістики - це прилади, інструменти, обладнання і матеріали, які використовуються для збирання і дослідження доказів або для створення умов, що ускладнюють вчинення злочинів.

^ Техніко-криміналістичний прийом – це раціональний та допустимий спосіб застосування техніко-криміналістичних засобів (як здійснювати фотозйомку, відеозапис тощо).
Методичні вказівки та рекомендації

Значення даної теми полягає у тому, що активне і правильне застосування засобів криміналістичної техніки при розкритті та розслідуванні злочинів дає можливість швидко розкрити злочин, встановити злочинця, виявити сліди злочину і злочинця, а результати їх дослідження ефективно використати у доказуванні. Натомість, неналежне застосування науково-технічних (техніко-криміналістичних) засобів може значно зашкодити або взагалі зробити неможливим виявлення та фіксацію слідів злочину, що зробить неможливим використання даної доказової інформації в розслідуванні.

Слід мати на увазі, що термін «криміналістична техніка» має два значення. У широкому розумінні криміналістична техніка є розділом науки криміналістики, у вузькому - це сукупність, система науково-технічних засобів, прийомів і методів, які використовуються при розслідуванні та для попередження злочинів.

В даний час система криміналістичної техніки охоплює такі основні галузі: 1) криміналістичну фотографію, кінематографію та відеозапис; 3) трасологію; 4) судову балістику; 5) криміналістичне дослідження письма; 6) техніко-криміналістичне дослідження документів; 7) ідентифікацію людини за ознаками зовнішності; 8) кримінальну реєстрацію.

Для ефективного застосування науково-технічних засобів слід знати та дотримуватися вимог щодо їх застосування. Це наступні принципи: 1) принцип законності використання науково-технічного засобу; 2) принцип етичності застосування науково-технічного засобу; 3) принцип науковості; 4) принцип безпеки науково-технічного засобу; 5) принцип цілісності об'єктів у незмінному вигляді; 6) принцип ефективності використання науково-технічного засобу.

Використання криміналістичної техніки є допустимим, якщо не порушуються законні права й інтереси громадян, моральні та етичні вимоги. Засоби і методи криміналістики повинні мати наукову основу, бути науково обґрунтованими, базуватись на вивчених об'єктивних закономірностях, а тому не можуть використовуватися в доказуванні пристрої, засновані на ще не вивчених наукою явищах.

Використання науково-технічних засобів при роз­критті і розслідуванні злочину належить до загальних умов досудового розслідування, які містяться в нормах КПК України. Водночас, застосування техніко-криміналістичних засобів повинно здійснюватись відповідно до вимог законів України, чинного КПК, що зробить визнання результатів їх застосування належними, і здатними бути використаними в доказуванні. Тому студенти повинні знати правові засади застосування техніко-криміналістичних засобів, щоб під час подальшої практичної діяльності в правоохоронних органах дотримуватися їх при провадженні окремих слідчих і процесуальних дій.

Слід мати на увазі, що чинний КПК України не містить спеціальну норму, яка б визначала правові основи застосування криміналістичної техніки. У статтях 79, 85, 851, 852, 191, 194, 195 КПК України визначаються окремі прийоми і засоби фіксації речових доказів, місця події та умови проведення інших слідчих дій. Ці норми надають можливість у необхідних випадках використовувати ті або інші технічні засоби.

Статті 75, 76 КПК України регламентують порядок призначення експертизи і, зокрема, указують, що експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі необхідні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Для того, щоб використання науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів сприяло підвищенню ефективності праці слідчого, необхідно широко використовувати допомогу спеціалістів (ст. 1281 КПК України). Наведені статті КПК є передумовами застосування спеціальних знань і технічних засобів у кримінальному судочинстві.

При використанні технічних засобів необхідно процесуально оформити: 1) факт застосування технічних засобів і прийомів; 2) матеріали, отримані в результаті їх застосування.

Застосування науково-технічних засобів слід відображати в протоколі за наступною схемою: де, коли, у зв'язку з чим, стосовно яких об'єктів, ким, для чого і що застосовано, що і як саме було виявлено або отримано в результаті застосування технічних засобів. У протоколі слід вказати, що перед застосуванням технічних засобів про це було повідомлено учасникам слідчої дії.

Існують певні вимоги, які забезпечують доказове значення результатів застосування науково-технічних засобів. При оформленні матеріалів, отриманих у результаті застосування криміналістичної техніки, необхідно: 1) показати зв'язок між виявленими за допомогою науково-технічних засобів фактами та проведеною слідчою дією; 2) додатки повинні бути засвідчені підписами учасників слідчої дії; 3) зробити стислі пояснювальні написи до додатків до протоколу слідчої дії.
^ Список рекомендованої літератури до теми 3

ОСНОВНА:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Издательство "Лань", 2001. – 928 с.

 2. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова. - М.: Спарк, 2004. - 750с.

 3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К.:Кондор, 2004. - 588 с.

ДОДАТКОВА:

 1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

 2. Скригонюк М. Криміналістика: Підручник - К.: Атіка, 2005. - 496 с.

 3. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

 4. Науково-технічні засоби в експертній практиці: концептуальні засади: Метод. посіб. /МВС України, Держ. наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр / Авт.-упоряд.: С.І.Перлін, С.О.Шевцов. – Х.: ФО-П Чальцев О.В., 2009. – 152 с.Змістовний модуль ІІІ. Криміналістична тактика
Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики. Криміналістичні версії та планування розслідування

Практичне заняття – 2 год.

  1. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.

  2. Наукові і правові засади, джерела криміналістичної тактики.

  3. Основні категорії (поняття) криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція, тактичне рішення, слідча ситуація, тактичний ризик.

  4. Поняття, джерела та класифікація тактичних прийомів. Критерії допустимості та ефективності так­тичних прийомів.

  5. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і ви­користання у розкритті та розслідуванні злочинів.

  6. Поняття та система слідчих дій. Структура слідчої дії.

  7. Поняття, значення та класифікація версій.

  8. Правила побудови та перевірки версій.

  9. Поняття, сутність та принципи планування розслідування.

  10. Організація розслідування.


Практичне завдання:

 1. Опрацювати наступні питання:

1.1) Основні види і форми планів розслідування.

  1. Особливості різних варіантів планування: окремої слідчої дії, тактичної операції, роботи по кримінальній справі в цілому, розслідування багатоепізодних справ, по групі справ, що знаходяться у провадженні слідчого, при груповому методі розслідування.

  2. Поняття, сутність та форми взаємодії слідчого з органами дізнання.
 1. Навести (стисло) в робочому зошиті приклади оформлення планів розслідування.

 2. На прикладі самостійно обраної фабули кримінальної справи, у відповідності з рекомендаціями криміналістики, скласти план розслідування, навести слідчі версії по справі та скласти план перевірки версій.


Перелік ключових термінів та понять

Криміналістична тактика – це розділ криміналістики, який представляє систему наукових положень і заснованих на них рекомендацій щодо організації та планування розслідування, визначення оптимальної лінії поведінки суб’єктів розслідування, розробки тактичних прийомів проведення слідчих дій.

^ Тактичний прийо – це найбільш раціональний та ефективний у певних ситуаціях спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований на досягнення її мети; оптимальна лінія поведінки суб’єктів розслідування у певній слідчій ситуації.

Тактична рекомендація – це науково обґрунтована та перевірена практикою порада щодо вибору і застосування засобів, прийомів та певної лінії поведінки.

^ Тактична комбінаці – це упорядкована сукупність (комплекс) взаємопов'язаних і взаємообумовлених тактичних прийомів, які застосовуються у певній послідовності, та спрямовані на досягнення мети у певній ситуації.

^ Тактична операці це комплекс слідчих, інших процесуальних дій та оперативно-розшукових чи організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання задач розслідування в даній слідчій ситуації.

^ Тактичне рішення - це вольовий та інтелектуальний акт слідчого щодо визначення засобів, прийомів, методів тактичного впливу на слідчу ситуацію в цілому або її складові, на хід і результати розслідування.

^ Тактичний ризик – це об’єктивно існуюча можливість отримання негативного результата чи наслідків проведення процесуальної дії.

Слідча ситуація – конкретна ситуація розслідування, що характеризується певною інформаційною визначеністю; сума даних про обстановку, умови проведення, характер інформації, відносинах учасників розслідування поміж собою та стосовно певної процесуальної дії.

Слідчі дії - це частина кримінально-процесуальних дій, які направлені на збирання, перевірку, дослідження та оцінку доказів.

^ Криміналістична версія – це логічно побудоване і фактично обґрунтоване наявною у слідчого інформацією ймовірне пояснення сутності досліджуваної події, окремих її обставин, яке направлене на з’ясування реальних обставин події та потребує перевірки.

^ Планування розслідування це діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів поетапного вирішення завдань розслідування, що передбачає порядок, послідовність та строки їх реалізації.

^ Організація розслідування це система загальних наукових положень і рекомендацій, направлених на упорядкування спільної діяльності органів досудового слідства та дізнання.

^ Взаємодія слідчого з органом дізнання це передбачена КПК України та відомчими нормативними актами, узгоджена за метою, часом і засобами спільна діяльність слідчого з органом дізнання щодо швидкого, повного і ефективного розкриття, розслідування та попередження злочину.
Методичні вказівки та рекомендації

Значення вивчення даної теми полягає в тому, що вона становить основу опанування всіх інших тем розділу ”Криміналістична тактика”, оскільки містить систему її основних понять, категорій і засобів.

При вивченні теми студенти повинні ознайомитися з основними поняттями тактики, тактичними засобами вирішення задач розслідування, навчитися застосовувати вивчені категорії при опрацюванні теоретичних питань, вирішенні практичних і ситуаційних завдань, поповнити свій термінологічний словник новими криміналістичними категоріями, які в подальшому активно застосовувати при відповідях на семінарських заняттях, при виконанні практичних завдань, та у професійному правничому спілкуванні.

У структурному відношенні в тактиці виділяються два розділи: перший містить загальні положення (вчення про криміналістичну версію, планування розслідування, взаємодію слідчого з органами дізнання, залучення громадськості до розслідування злочинів); другий охоплює положення щодо тактики проведення окремих слідчих дій. Таке розуміння тактики та її структури має найбільш загальний характер і є загальновизнаним.

Слід мати на увазі, що криміналістична тактика нерозривно пов'язана з іншими розділами криміналістики - криміналістичною технікою та методикою розслідування злочинів. Тактика провадження тих або інших процесуальних дій змінюється залежно від характеру задіяних засобів та прийомів криміналістичної техніки. Використання технічних засобів передбачає їх тактичне обґрунтування та доцільність. Взаємозв'язок криміналістичної тактики і методики розслідування окремих видів злочинів визначається тим, що рекомендації тактики реалізуються тільки через методику розслідування з урахуванням специфічних рис конкретного виду злочину. Криміналістична тактика по відношенню до криміналістичної методики є первісною базою, оскільки передбачає тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій, з яких, проводимих у певній послідовності, в залежності від конкретної ситуації розслідування, й складається методика розслідування окремих видів злочинів. Незнання тактики проведення слідчих дій не дозволить належним чином зрозуміти й опанувати такий синтезуючий розділ криміналістики, як криміналістична методика.

Дуже важливим при вивченні теми є розуміння тактичного прийому і знання принципів його застосування, що дозволить провести розслідування дотриманням прав учасників розслідування, та норм КПК України. Також при вивченні даної теми слід чітко знати поняття і зміст інших категорій тактики, їх місце в досягненні задач розслідування.

При вивченні криміналістичної тактики необхідною складовою є творче використання раніше отриманих знань з курсу кримінального процесу, а саме: знання поняття і системи слідчих дій, основних умов і порядку їх проведення. Крім цього важливо отримати певні знання з кримінальної психології, оскільки всі тактичні прийоми базуються саме на психологіі. Без цих знань неможливо належним чином оволодіти тактикою і застосовувати криміналістичні знання при вирішенні практичних завдань.

Оскльки тема винесена на самостійне опрацювання, слід належним чином поставитися до вивчення вказаних навчальних питань і виконання завдань.

Значення вивчення даної теми полягає в тому, що вона передбачає ознайомлення з основними засобами належної організації та проведення досудового розслідування – плануванням, а також з важливим засобом слідчого по встановленню об’єктивної істини по кримінальній справі – версіями. Саме ці елементи становлять важливі складові кожної окремої методики розслідування, які вивчаються криміналістичною методикою.

Належне знання правил побудови і перевірки версій, виведення з них всіх необхідних слідств, правильна організація і планування розслідування при ефективній взаємодії слідчого з органами дізнання – становлять запоруку швидкого, повного і всебічного розслідування. Належне опанування вказаних питань вимагає крім вивчення теоретичних положень також отримання відповідних практичних навичок в організації та плануванні розслідування, висуванні слідчих весій. Саме на це направлені завдання для самостійної роботи.

При вивченні даної теми слід використовувати раніше отримані знання методології, зокрема, щодо загальнонаукових методів криміналістики, які використовуються під час висунення та перевірки версій.
Список рекомендованої літератури до теми 10

ОСНОВНА:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

2. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти /За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. - 728 с.

3. Скригонюк М. Криміналістика: Підручник - К.: Атіка, 2005. - 496 с.

4. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної...
Кримінальний процес вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять
Методичні рекомендації розроблено згідно освітньо-професійної програми гсво напряму 030402 «Правознавство»
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка