Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа
НазваКонсолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа
Сторінка4/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4

Відповідь-коментар. У випадку, коли в товаристві є два учасники, застосування порядку придбання товариством част­ки не суперечить вимогам ст. 55 Закону України "Про госпо­дарські товариства", оскільки учасників залишається двоє. Другим учасником стає саме товариство.

Типовий приклад 4. Підприємство зареєстроване в одному з районів м. Києва, проте фактично перебуває в іншому районі м. Києва. Податкова інспекція вимагає зареєструватися за міс­цем фактичного місцезнаходження. Чи правильно це?

Відповідь-коментар. Відповідно до ст. 93 ЦКУ місцезнахо­дження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації. Згідно із Законом України "Про державну реєс­трацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" від 15 травня 2003 р. № 755-Г (далі — Закон № 755) місцезнахо­дженням юридичної особи вважається місце, де функціонує її постійно діючий виконавчий орган, а якщо такого немає — інший орган або особа, уповноважена діяти від імені юри­дичної особи без довіреності, за певною адресою, яка наведе­на в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою. Державна реєстрація проводиться у ви­конавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи (п. 1 ст. 5 Закону № 755).

Статтею 46 Закону України "Про Державний бюджет Украї­ни на 2005 рік" від 23 грудня 2004 р. № 2285-Р (далі — Закон № 2285) передбачено, що в разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язко­вих платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попе­редньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періо­ду. Згідно зі ст. З Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.

Дія ст. 46 Закону № 2285 поширюється на суб'єктів господа­рювання, які зареєстровані в установленому законом порядку та зареєстрували зміну місцезнаходження, пов'язану зі зміною адміністративного району, протягом 2005р., а також згідно зп.2 ст. З та главою 4 (ст. 42,45,50) Господарського кодексу України (наказ ДПА України від 20 січня 2005 р. № 31).

Дія ст. 46 Закону № 2285 не поширюється на платників по­датків, які в установленому законом порядку зареєстрували зміну місцезнаходження до 31 грудня 2004 р. або включені до Реєстру неприбуткових організацій і установ згідно з п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підпри­ємств".

Порядок обліку платників податків визначено Інструкцією про порядок обліку платників податків (далі — Інструкція), затвердженою наказом ДПА України від 19 лютого 1998 р. № 80 (у редакції наказу від 17 листопада 1998 р. № 552). Зняття з обліку платника податків в одному органі державної податко­вої служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною міс­цезнаходження (місця проживання) платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) здійснюється в поряд­ку, визначеному п. 8.8 Інструкції. Відповідно до пп. 8.8.4 п. 8 Інструкції платник податків повинен подати заяву про знят­тя з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження. Орган дер­жавної податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника податків з обліку протягом місяця за відсут­ності обставин, при яких строк перебування платника подат­ків на обліку має бути продовжений до закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України про Державний бю­джет України на поточний рік передбачено, що при зміні міс­цезнаходження (місця проживання) сплата визначених зако­нодавством України податків і платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.

Виходячи із зазначеного вище протягом 2005 р. у разі зміни місцезнаходження платника податків, яка пов'язана зі зміною адміністративного району, платники податків та органи Дер­жавної податкової служби здійснюють заходи, визначені пп. 8.8.1—8.8.3 п. 8.8 Інструкції.

Зняття з обліку платника податків — юридичної особи в од­ному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) здійснюється в такому порядку:

 1. платник податку подає до органів Державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням у 20-денний строк від дня зміни місцезнаходження (пп. 8.8.1 п. 8 Інструкції):

 • заяву за ф. № 9-ОПП (додаток 9);

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;

 • оригінал довідки за ф. № 4-ОПП, отриманої за місцем взяття на облік;

  1. платник податку, крім військової частини, подає до ор­ганів Державної податкової служби за новим місцезнахо­дженням у 20-денний строк від дня зміни місцезнаходження (пп. 8.8.2 п. 8 Інструкції):

 • заяву за ф. № 1-ОПП (ф. № 5-ОПП для фізичних осіб) з поміткою "перереєстрація" із заповненням п. 4;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію, а також за­вірені в нотаріальному порядку копії установчих документів, що зазнали змін, із відміткою органу, що здійснив їх державну реєстрацію.

Якщо на платника податків не поширюється дія ст. 46 За­кону № 2285, податковий орган знімає з обліку платника по­датків протягом місяця.

Якщо на платника податків поширюється дія ст. 46 Зако­ну № 2285 — не знімає з обліку, тобто строк перебування платника податків на обліку продовжується до закінчення поточного бюджетного року. До зняття з обліку платник по­датків сплачує податки й подає податкові декларації та розрахунки за попереднім місцем знаходження. За новим місцем реєстрації платник податків, на якого поширюється дія ст. 46 Закону № 2285, сплачує податки і подає податкові декла­рації та розрахунки в тому числі за IV квартал чи за 2005 р.) починаючи з 1 січня 2006 р.

^ Типовий приклад 5. Учасник товариства свій вклад до ста­тутного фонду вніс у вигляді нематеріального активу. Відповід­но до чинного законодавства (Лист ДПА України від 16 листо­пада 2000 р. № 15251/7 /16-12201) підприємство-емітент одер­жує право на податковий кредит з ПДВ на суму внесеного нематеріального активу. Чи збільшується частка учасника у статутному фонді на величину ПДВ? Якщо ні, то чи компен­сується йому^і чим) величина ПДВ?

Відповідь-коментар. Оскільки ці питання не врегульовано законодавчо, їх слід передбачити в установчому договорі. Вони знімаються, якщо інвестор не є платником ПДВ, наприклад фізичною особою. При цьому зобов'язань з ПДВ в обох сторін не виникає.

^ Типовий приклад 6. Чи певні норми чинного законодавства (ст. 28 Закону України "Про господарські товариства", с. 2 по­ложення п. 1, абзацу першого п. 5 ст. 4 Закону України "Про власність") не порушують права акціонерів ЗАТ?

Відповідь-коментар

 1. Положення частини другої ст. 28 Закону України "Про господарські товариства" треба розуміти як таке, що формує підстави для придбання акцій (зокрема, за договором з їх влас­ником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у по­рядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридич­них осіб). А тому воно не виключає і не виключало передба­чення в установчих документах ЗАТ переважного права акціонерів товариства на придбання акцій, що відчужу­ються іншими акціонерами товариства. Але необхідно вра­хувати, що з 1 січня 2004 р. таке право закріплено законодав­чо — частина третя ст. 81 ГКУ. Як випливає зі змісту цієї статті, переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства, є однією з головних ознак, за якими акціонерне товариство вважається закритим.

 2. Положення п. 1 абзацу першого п. 5 ст. 4 Закону України "Про власність" слід розуміти так: власник на свій розсуд во­лодіє, користується і розпоряджається належним йому май­ном. Але здійснюючи своє право, він зобов'язаний не порушу­вати права та охоронювані законом інтереси громадян, юри­дичних осіб і суспільства, у тому числі переважне право (яке не є абсолютним) акціонерів ЗАТ на придбання акцій, що відчу­жуються іншими його акціонерами. Тому коли установчими документами ЗАТ закріплено переважне право акціонерів това­риства на придбання акцій, які відчужуються іншими акціоне­рами цього товариства, то це не є обмеженням права власника акцій володіти, користуватися й розпоряджатися своєю влас­ністю, оскільки, підписуючи установчі документи ЗАТ, акціо­нер добровільно погоджується на встановлення особливого по­рядку відчуження об'єктів своєї власності, беручи при цьому на себе відповідні зобов'язання. Приписи установчих документів ЗАТ щодо переважного права його акціонерів на придбання ак­цій, що відчужуються іншими акціонерами товариства, не об­межують прав власника на розпорядження своєю власністю, а встановлюють за його ж згодою особливий порядок її відчужен­ня. Якщо ж особи, які мають переважне право на придбання акцій, запропонують нижчу ціну за акції або вимагатимуть їх відчуження за цінами, нижчими від ринкових, то власник ак­цій має право здійснити їх відчуження за ринковою ціною, тоб­то це право не є абсолютним.

Рішення господарського суду є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Подумайте і дайте відповіді

1. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про додатковий випуск акцій на загальну суму 50 000 грн для роз­ширення виробничих потужностей у кількості 1000 шт. за ці­ною 50 грн за 1 шт.

Враховуючи терміновість виконання намічених планів із впровадження у виробництво нових технологій, а також те, що первісно випущені акції були розміщені за ціною, вищою від номіналу, акції, що додатково випускаються, вирішено прода­вати нижче від номіналу — по 40 грн за 1 шт.

Яка різниця додатково випущених акцій буде погашена за рахунок емісійного доходу? Чи правомірні такі операції АТ?

Ухваливши рішення про збільшення розміру СК зазначе­ним чином, АТ оформило тільки протокол. Які ще дії відповід­но до чинного законодавства має виконати АТ?

Підказка для відповіді.

Нормативна база:

— Положення про порядок збільшення (зменшення) розмі­ру статутного фонду акціонерного товариства, затверджене рі­шенням ДК ЦПФР від 8 квітня 1998 р. № 44 (в ред. рішення ДК ЦПФР від 16 жовтня 2000 р. № 158);

 • Закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі­зичних осіб — підприємців" від 15 травня 2003 р.;

 • Закон України №1576-ХІІ "Про господарські товарис­тва" (зі змін, та доп.) від 19 вересня 1991 р.

  1. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про додатковий випуск акцій на загальну суму 50 000 грн для роз­ширення виробничих потужностей у кількості 1000 шт. по 50 грн за 1 шт. На купівлю додаткових акцій вирішено спрямувати всю суму належних до виплати за звітний період дивідендів — 35 000 грн, яка лише частково покриває потребу у збільшенні статутного капіталу. Іншу частину (вкажіть яку?) вирішено внести грошима.

Чи є економічно вигідною для АТ така операція? Укажіть, що в цій ситуації виступає джерелом, а що є засобом збільшен­ня СК?

  1. На загальних зборах акціонерів АТ зі статутним капіта­лом 250 000 грн прийнято рішення про зменшення статутного капіталу на суму 50 000 грн. Які шляхи зменшення СК можна запропонувати? Проведіть розрахунки, вибравши з поданих цифрових значень правильні:

 • кількість акцій, шт. 500, 1000, 700;

 • номінал акцій, грн 45, 50, 60; '

 • новий номінал, грн 45, 40, 55.

 1. Чи можуть учасники товариства з обмеженою відпові­дальністю передбачити в установчих документах таку ситуа­цію: один учасник створеного підприємства вносить до статут­ного капіталу 20 000 грн, а його частка встановлюється у роз­мірі 60 % статутного фонду; інший учасник — ЗО 000 грн, а його частка 40 %. Чи буде у цій ситуації дотримано вимоги за­кону? Відповідь обґрунтувати, посилаючись на чинне законо­давство.

 2. ТзОВ, яке займається розробкою та продажем програм і програмного забезпечення, бажає збільшити свій статутний капітал. Один з учасників у рахунок свого внеску передає пра­ва на використання своєї програми, яку він оцінив у 2000 грн.

Чи можливе прийняття внеску у такій формі, і якщо так, то який механізм цього?

6. Яким чином підприємство може поповнити суми вкладів, сплачених працівникам, що вийшли з учасників підприємства:

а) прийняти нового співвласника, який би зробив внесок у розмірі суми, сплаченої вибулому працівникові;

б) передати частку вибулого працівника іншому співвласни­ку за умови, що останній вноситиме додаткові кошти, за раху­нок чого його особиста частка збільшиться?

Які документи регулюють вирішення перелічених питань, чи все залежить від рішення колективу?

Запитання для кмітливих

  1. Що можна назвати в підприємництві "ходінням по му­ках"?

  2. "Швидко у вікно" — що це означає для підприємця?

  3. Статутний капітал — це необхідність чи розкіш?

  4. Що має бути на "золотій полиці" бізнесмена?

  5. Що можна віднайти в лабіринтах підприємництва?1   2   3   4

Схожі:

Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconКонсолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна...
Підприємець приступає до наступної, найважливішої з огляду права, стадії підприємницького процесу, яка дає змогу офіцій­но розпочати...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа icon3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів
Опорні поняття: реєстрація, реєстраційне провадження, транспортний засіб, акт перевірки технічного стану транспортного засобу, свідоцтво...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconПрактикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconОсновні поняття щодо використання інструкцій по всіх акціях
Окремі деталі, правила та інструкції по кожній з акцій викладаються у «Деталізації акції», що не суперечить основній інструкції «Інструкція...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна картка учасника
Відомості про участь: особиста участь / тільки друк матеріалів (необхідне підкреслити)
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconТов «авалон-консалтинг групп»
Реєстраційна картка учасника програми підготовки фахівців до роботи на страховому ринку
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна анкета учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної...
Реєстраційна анкета надсилається разом з електронним варіантом тез на адресу: nauk conf2012@rambler ru
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна анкета учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної...
Реєстраційна анкета надсилається разом з електронним варіантом тез на адресу: nauk conf2012@rambler ru
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка