Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа
НазваКонсолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа
Сторінка3/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4

^ Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації. За

проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

 • десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за проведення державної реєстрації юридичної особи — 170 грн;

 • два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян — за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця — 34 грн. За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі ЗО % реєстраційного збору;

 • до установчих документів юридичної особи — 51 грн;

 • зміни імені або місця проживання фізичної особи-під­приємця — 10 грн 20 коп.

За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — 17 грн.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу- підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які міс­тяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної реєстрації. Для проведення державної реєс­трації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця фізич­на особа-підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;

 • оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

 • документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу- підприємця.

Державному реєстратору забороняється вимагати докумен­ти для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, якщо вони не передбачені чинним законодавством. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця подаються фізичною особою-підприємцем особисто, держав­ному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Докумен­ти, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів. Дата надходження доку­ментів на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця заноситься до журналу обліку реєстраційних дій. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, якщо:

 • документи подані за неналежним місцем проведення дер­жавної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-під- приємця;

 • документи не відповідають вимогам;

 • документи подані не у повному обсязі.

Про залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-під­приємця, без розгляду заявнику повідомляють не пізніше на­ступного робочого дня з дати надходження документів, які по­дані для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, державним реєстратором ви­дається (надсилається рекомендованим листом з описом вкла­дення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав зали­шення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для проведення дер­жавної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-під­приємця, відповідно до опису. Залишення документів, які по­давалися для проведення державної реєстрації змін до ві­домостей про фізичну особу- підприємця, без розгляду не пе­решкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу- підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими ст. 43 Закону України "Про державну реєстрацію юридич­них осіб та фізичних осіб підприємств".

Започаткування власної справи вимагає відповідних кош­тів, і не тільки для створення статутного капіталу. Усі витрати на створення власної справи можна умовно поділити на дві ка­тегорії: обов'язкові платежі та гонорари. До першої категорії (обов'язкові платежі) належать: плата за нотаріальне посвід­чення установчих документів, реєстраційний збір за державну реєстрацію підприємства, нотаріальне посвідчення зразків під­писів на банківській картці, відкриття розрахункового рахун­ку, дозвіл РВВС на виготовлення печатки і штампів, внески до статутного фонду. Гонорари найчастіше сплачуються за розроб­ку установчих документів і реєстрацію підприємства. Отже, державна реєстрація суб'єктів підприємництва і надалі зали­шається порівняно громіздкою і вимагає розробки та прийнят­тя відповідних заходів на урядовому рівні, спрямованих на її спрощення.

^ НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Запитання для самоконтролю знань

  1. З якою метою суб'єкти підприємництва створюють ста­тутний капітал? У чому полягає його сутність?

  2. Які функції виконує статутний капітал?

  3. Що може бути вкладом до СК?

  4. За яких умов АТ має право збільшувати статутний капі­тал?

  5. Чи дозволяється господарським товариствам для форму­вання СК використовувати бюджетні кошти чи кошти, отри­мані в кредит?
  1. Які шляхи й джерела збільшення СК акціонерного това­риства?

  2. Чи допускається зменшення СК товариства у разі запере­чень кредиторів?

  3. Яким чином можна змінити величину СК товариства з обмеженою відповідальністю?

  4. Як проводиться державна реєстрація суб'єктів підприєм­ництва?


т
10. Для чого створюється єдиний державний реєстр?

Творчо-прикладні завдання Фантазуємо разом

   1. Вивчивши діючий порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва й ознайомившись зі структурно-логічною схе­мою цього процесу, поданою в посібнику, запропонуйте свій алгоритм державної реєстрації, який, на вашу думку, є ідеаль­ним і значно спрощує процедуру державної реєстрації.

   2. Як ви гадаєте, що варто зробити, щоб обійти "гострі кути" державної реєстрації суб'єктів підприємництва?

   3. Здійсніть інформаційний пошук, трохи додавши фантазії і заповніть таблицю "Школа виживання".


Таблиця 4.1. Школа виживання

№ з/п

Дії

Витрати, грн

Строки, дні

1

2

3

4

Як заснувати товариство з обмеженою відповідальністю?

1

Розробка установчих документів та за­твердження їх зборами засновників. Де можна взяти ці документи? Є кілька шляхів:

— написати їх самостійно;5 8-2

129
Закінчення табл. 4.1

1

2

3

4
 • взяти у свого колеги (тобто взяти вже готові) і переробити;

 • домовитися з фірмою, яка займаєть­ся такими питаннями2

Завірення установчих документів, за­тверджених зборами засновників, у но­таріуса. Причому слід виготовити при­наймні три копії для подання у різні установи3

Відкриття банку тимчасового розра­хункового рахунку4

Необхідно перерахувати на відкритий тимчасовий р/р 50 % статутного капі­талу5

Віднести нотаріально завірену копію установчих документів у реєстраційну палату і отримати реєстраційне свідоцтво6

Зареєструвати у ДПА юридичну адресу. Також необхідно підтвердити права власності на юридичну адресу або право оренди юридичної адреси7

У дозвільному відділі міліції потрібно отримати дозвіл на виготовлення печатки8

Виготовлення печатки9

Нотаріальне завірення підпису на бан­ківській картці (3 екземпляри). Нота­ріально завірені підписи необхідні для подання в банк10

В Управлінні статистики підприємство отримує коди на види діяльності11

Реєстрація у Фонді зайнятості12

Реєстрація у Пенсійному фонді13

Реєстрація у Фонді соціального страху­ванняУПроаналізуйте ситуації

Типовий приклад 1. Товариство з обмеженою відповідаль­ністю (ТзОВ) на загальних зборах засновників ухвалило рішен­ня про збільшення величини статутного капіталу. На момент прийняття рішення величина СК відповідала розміру, визна­ченому чинним законодавством, але вклад двох із п'яти заснов­ників було здійснено не в повному обсязі, а на 70 % . На загаль­них зборах товариства були присутні учасники, що володіють у сукупності 50 % голосів.

У реєстрації змін до засновницьких документів ТзОВ, по­в'язаних зі збільшенням СК, орган, що здійснює реєстрацію, відмовив.

Чи правомірні дії органу, який відмовив у державній реєс­трації змін у засновницькі документи ТзОВ? Прокоментуйте цю ситуацію.

Відповідь-коментар. У цій ситуації ТзОВ порушило порядок збільшення статутного капіталу, визначений чинним законо­давством.

По-перше, збільшення СК можна здійснити лише після того, як усі учасники зроблять свої внески повністю, отже, збо­ри засновників не мали права приймати рішення про збільшен­ня величини СК, оскільки двоє засновників внесли тільки 70 % від необхідної суми вкладів.

По-друге, збори учасників були неповноважними, оскільки не налічували необхідну кількість голосів. Згідно зі ст. 60 За­кону "Про господарські товариства" збори вважаються пов­новажними у вирішенні зазначеного питання, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють в сукупності більше як 60 % голосів.

Отже, дії органу, що проводить державну реєстрацію, пра­вомірні.

Типовий приклад 2. Учасник товариства дав згоду на вико­ристання своєї квартири під офіс підприємства і хоче, щоб його адреса була використана як юридична адреса підприємства. Які документи необхідно оформити для цього і чи може вико­ристання юридичної адреси бути для власника помешкання внеском до статутного фонду?

Згідно зі ст. 4 Закону України від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ "Про власність" власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону, саме він може викорис­товувати майно для провадження господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності, зокрема передавати його без­оплатно або за плату у володіння і користування іншим особам, у тому числі юридичним. Тому здавання фізичною особою на­лежної йому квартири в оренду підприємству під офіс можли­ве. Стосовно документів, які необхідно оформити, та перш за все для оформлення юридичної адреси на адресу помешкання учасник — власник товариства подає заяву на ім'я начальника житлово-експлуатаційної контори, в якій підтверджує свою згоду і згоду всіх членів родини. Необхідною умовою оренди приміщення є повна сплата власником заборгованості кому­нальних послуг і квартирної плати за період, що передує під­писанню договору.

Для реєстрації юридичної адреси на адресу помешкання на підставі цієї заяви укладається договір між його власником і ЖЕКом, який має бути засвідчений у райдержадміністрації (на цьому етапі залежно від регіону можуть бути свої особли­вості). Укладений таким чином договір є підставою для реєс­трації юридичної адреси.

Питання внесків до статутного капіталу товариства врегу­льоване у Законі України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства", у якому зазначено, що вклада­ми учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папе­ри, права користування землею, водою й іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі й інтелектуальна власність). Поря­док оцінки вкладів визначається в установчих документах то­вариства.

Однак адреса без права володіння помешканням не є май­новим правом. Тому використання адреси власника помеш­кання не може бути внеском до статутного капіталу.

Типовий приклад 3. Чи можна застосувати порядок при­дбання частки учасника товариства самим товариством, якщо в ньому лише два учасники? Чи може перебувати у складі това­риства протягом року один учасник?
1   2   3   4

Схожі:

Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconКонсолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна...
Підприємець приступає до наступної, найважливішої з огляду права, стадії підприємницького процесу, яка дає змогу офіцій­но розпочати...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа icon3 Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів
Опорні поняття: реєстрація, реєстраційне провадження, транспортний засіб, акт перевірки технічного стану транспортного засобу, свідоцтво...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconПрактикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconОсновні поняття щодо використання інструкцій по всіх акціях
Окремі деталі, правила та інструкції по кожній з акцій викладаються у «Деталізації акції», що не суперечить основній інструкції «Інструкція...
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна картка учасника
Відомості про участь: особиста участь / тільки друк матеріалів (необхідне підкреслити)
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconТов «авалон-консалтинг групп»
Реєстраційна картка учасника програми підготовки фахівців до роботи на страховому ринку
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна анкета учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної...
Реєстраційна анкета надсилається разом з електронним варіантом тез на адресу: nauk conf2012@rambler ru
Консолідація акцій, дроблення акцій, нематеріальні активи, державна реєстрація, державний реєстратор, єдиний державний реєстр, реєстраційна картка, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційний збір, реєстраційна справа iconРеєстраційна анкета учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної...
Реєстраційна анкета надсилається разом з електронним варіантом тез на адресу: nauk conf2012@rambler ru
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка