Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология
Скачати 153.83 Kb.
НазваВасильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология
Дата конвертації28.06.2013
Розмір153.83 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 2. Кримінальна психологія

Тема 3. Психологія процесуальної діяльності

ТЕМА 1.

Предмет, завдання і система юридичної психології

Тема 1.2. Юридична психологія в системі наукових знань

Вид заняття: семінар - 2 год.

Мета заняття: активізувати курсантів, студентів і слухачів щодо пізнання системи соціально-психологічного нормування юридично-правової сфери діяльності людини та розвитку юридично-правової психології на сучасному етапі становлення правової держави. Відпрацювання практичних навичок отримання інформації за допомогою методів юридичної психології.

Поняття для засвоєння: предмет та завдання юридичної психології, методи юридично-правової психології, система юридичної психології, методологія, методи юридичної психології, метод спостереження, метод бесіди, біографічний метод, аналіз продуктів діяльності, проективні методи, експертні оцінки

Питання для підготовки та обговорення на занятті:

1. Предмет і завдання юридичної психології.

2. Історія розвитку юридичної психології

3. Сучасна система юридично-правової психології.

4. Дати характеристику методам юридичної психології:

- метод спостереження;

- метод експерименту;

- біографічний метод;

- метод вивчення продуктів діяльності;

- метод бесіди;

- метод експертних оцінок.

5. Особливості проективних методів.

Питання для самостійного розгляду та виконання індивідуально - творчих завдань:
1. Юридична (правова) психологія в професійно-юридичній практиці.

2. Скласти схему системи юридично-правової психології.

3. Схематично відобразити взаємозв’язок юридично-правової психології з іншими професійно-орієнтованими дисциплінами.

Опрацьовуються такі літературні джерела:

1. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О. Професійна психологія в органах внутрішніх справ.- К.: Укр. Нац. Акад. МВС, 1995. - 111 с.

2. Васильєв В.Л. Юридическая психология. - СПб.: Изд-во “Питер”, 2000.- 624 с.

3. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.: Изд-во “Норма”, 2000.- 517 с.

4. Костицкий М.Б. Судебно-психиатрическая экспертиза. - К., 1987.

5. Юридична психологія /За заг. Ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Видавничий дім «ІН Юре», 2000.

6. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. - М.: Юрист, 1995.
Тема 1.4. Психічні процеси та їх роль у діяльності юриста

Вид заняття: практичне заняття - 2 год.

Теоретичні знання. Сприйняття та його основні характеристики. Зорове, слухове, тактильне та інші види сприйняття. Ілюзії сприйняття. Особливості сприйняття в умовах виконання службових завдань. Визначення індивідуальної метрики сприйняття за допомогою психодіагностичних методик (тестів). Загальна характеристика пам’яті. Види та процеси пам’яті. Довільне і мимовільне запам’ятовування. Ефективність і продуктивність пам’яті. Об’єктивні та суб’єктивні чинники, що визначають продуктивність пам’яті. Основні методи та прийоми розвитку пам’яті.

Чуттєвий і абстрактно-логічний рівні пізнання. Мислення і основні його форми. Логічне мислення. Характеристика мислення. Пізнавальні задачі та їх вирішення в діяльності працівників ОВС. Стратегії мислення. Проблемна ситуація, версія, гіпотеза. Операції та техніка мислення, їх особливості. Особливості професійного мислення та чинники, що його визначають: особливості об’єктів службової діяльності, умови діяльності. Основні прийоми професійного мислення: з’ясування задачі, організація пошуку рішення, рефлексія, активізація самоконтролю.

Практичні навички. Виконання вправ на розвиток професійного сприйняття: визначення відстані, цвітової гами, впізнання джерела звуку, запаху, визначення часових інтервалів, сприйняття предметів на дотик та ін.

Визначення індивідуальної метрики за допомогою психодіагностичних методик (тестів): Люшера, Крепеліна та ін. Можливо використання ЕОМ.

Виконання вправ на формування професійної пам’яті: мимовільне запам’ятовування елементів обстановки, подій, об’єктів; довільне запам’ятовування візуальної та аудіальної, образної та абстрактно-логічної інформації; розвиток оперативної пам’яті.

Виконання вправ з розвитку професійного мислення: конструювання осмисленого образу подій, вирішення проблемних ситуацій, аналіз ситуацій службової діяльності, організаційно - діяльностна та інноваційно-рефлексивна гра.

Методичні рекомендації. Теоретичні знання подаються в вступному слові викладача, практичні навички формуються та закріплюються в процесі виконання вправ.

Форма контролю - експрес-опитування на заняттях, тестування, взаємна оцінка курсантами (слухачами) якості виконання вправ.

Самостійно рекомендується закріпити результати виконання вправ та занотувати їх до зошита.

Опрацьовуються такі літературні джерела:

1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М., 1982.

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. - М., 1991.

3. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М., 1988.

4. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. - Волгоград, 1983.

5. Макшанов С.И., Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. - СПб., 1993.

6. Столяренко А.М. Профессионально-психологическая подготовка милиционера охраны //Метод.материалы - М., 1990.

7. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотехнические игры в спорте. - М., 1988.

ТЕМА 2.

Кримінальна психологія

Тема 2.2. Психологія особи правопорушника

Вид заняття: семінар - 2 год.

Мета заняття: активізація діяльності слухачів та курсантів відносно пізнання проявлень злочинної поведінки та її соціально-психологічних механізмів.

Теоретичні знання: Поняття особистості правопорушника. Основні групи чинників, що впливають на противоправну поведінку. Характеристика спрямованості особистості злочинця: мотиваційна сфера, потреби та інтереси, ціннісні орієнтації, світосприймання, тощо. Основні напрями вчень про природу правопорушень – біологізаторські теорії ( З. Фрейд, Ч. Ломбразо, У. Шелдон та ін.), соціологізаторські теорії ( Д.Уотсон, Е. Дюркгейм, Г. Тард, Г. Лебон та ін.), біосоціальні теорії. Етапи формування злочинної поведінки особистості. Види антисоціальної спрямованості особистості – асоціальна, антисоціальна, суспільно небезпечна. Психологія формування злочинної поведінки, суб’єктивні причини та об’єктивні умови формування приступної дії, віднесення соціально-біологічних факторів злочинної дії, наявність різних психогенних станів, психічні аномалії. Психологія насильницького типу злочинців, психологія корисного типу злочинців, психологія корисно-насильницького типу особистості злочинця. Психологічні особливості злочинців-професіоналів.

Основні поняття: особистість злочинця, потреби, мотиви, спрямованість особистості, асоціальна, антисоціальна поведінка, суспільно небезпечна поведінка, асоціальні, антисоціальні настанови, соціальна адаптація, мотиви, конфлікт, психологічний захист, злочинець, злочинець, акцентуації характеру, механізми психологічного захисту, спрямованість злочинця

Питання для підготовки та обговорення на занятті:

 1. Біологізаторські та соціологізаторські концепції особистості правопорушника.

 2. Психологічна характеристика етапів формування злочинної поведінки особистості.

 3. Мотиваційна сфера особистості злочинця.

 4. Взаємозв’язок акцентуацій характеру та делінквентної поведінки.

 5. Види антисоціальної спрямованості особистості.

 6. Психологічні проблеми утворення злочинної поведінки.

 7. Психологічні умови, що впливають на специфічні умови злочину.Соціальні та біологічні фактори формування злочинної дії.

 8. Формування злочинної поведінки під впливом наявності різних психічних станів

 9. Типології злочинців за характером скоєних злочинів.

 10. Типології злочинців за особливостями характеру (акцентуації характеру).

 11. Психологія маніяка.

 12. Типології злочинців за особливостями емоційної сфери.

Питання для самостійного розгляду та виконання індивідуально-творчих завдань:

 1. Соціально-психологічні чинники індивідуальної злочинної поведінки.

 2. Злочинна поведінка та розладнання особистості (алкоголізм, наркоманія).

 3. Дати типову соціально-психологічну характеристику одного із різновидів злочинця.

 4. Реферат “Особливості психіки вбивці”.

Практичне завдання:

1. Наведіть приклади взаємозв¢язку акцентуацій характеру та механізмів психологічного захисту з типологією злочинців.

2. Складіть схему різновидів злочинної спрямованості (насильницька, корислива, насильницько-корислива) і поясніть особливості її утворення.

Опрацьовуються такі літературні джерела:

1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб., 1998.

2. Васильев В. Л. Юридическая психология. – СПб., 2000.

3. Виденеев Л.А. Психология девиантного поведения. – Харьков, 1997.

4. Еникеев М. И. Юридическая психология. – М., 2000.

5. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. – К., 1998.

6. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. - Харьков, 1986.

7. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб, 2000.

8. Личность преступника как объект психологического исследования. - М., 1979.

9. Механизм преступного поведения. - М., 1981.

10. Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социальные и психологические черты. - М.: Юрид. лит., 1974.

11. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности. – М., 2001, с. 38-42.

Тема 2.4. Психологія неповнолітніх правопорушників

Вид заняття: семінар - 2 год.

Мета заняття: активізація діяльності слухачів та курсантів відносно пізнання проявлень злочинної поведінки неповнолітніх та її соціально-психологічних механізмів.

Теоретичні знання: Основні соціальні причини злочинності неповнолітніх. Соціально-психологічна характеристика підліткового віку. Зовнішні й внутрішні причини злочинності неповнолітніх. Стійкі негативні фактори, що характеризують злочинність неповнолітніх. Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників. Особливості особистості неповнолітнього, що спричиняються делінквентне поводження. Стереотипи підліткового поводження (реакція емансипації, реакція захоплення, реакція групування з однолітками, реакція відмови, реакція опозиції, реакція імітації, негативна реакція імітації, реакція компенсації, реакція гіперкомпенсації). Психологічні особливості слідства по справах неповнолітніх. Аналіз особистості неповнолітнього правопорушника (схема вивчення). Допит неповнолітніх (особливості, обумовлені віком). Загальні правила допиту неповнолітнього свідка. Етапи допиту. Практичні рекомендації. Перевірки показань неповнолітнього на місці правопорушення.

Основні поняття: особистість неповнолітнього злочинця, потреби, мотиви, спрямованість особистості, асоціальна, антисоціальна поведінка, суспільно небезпечна поведінка, асоціальні, антисоціальні настанови, соціальна адаптація, мотиви, конфлікт, психологічний захист, злочинець, злочинець, акцентуації характеру, механізми психологічного захисту, спрямованість неповнолітнього злочинця

Питання для підготовки та обговорення на занятті:

 1. Психологічні особливості неповнолітніх з делінквентним поводженням.

 2. Соціально-психологічна характеристика підліткового віку.

 3. Стереотипи підліткового поводження.

 4. Психологічні особливості слідства по справах неповнолітніх.

 5. Загальні правила допиту неповнолітнього свідка. Етапи допиту.


Опрацьовуються такі літературні джерела:

 1. Васильев В.Л. Юридическая психология. — СПб., 2002.

 2. Волков В.Н. Юридическая психология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.

 3. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 4. Еникеев М.И. Юридическая психология. – СПб.: Питер,2004.

 5. Коченов М.М., Осепова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей: Методическое пособие. — М., 1984.

 6. Леонгард К. Акцентуированные личности. — Киев, 1989.

 7. Личко А.Е. Психопатологии и акцентуации характера у подростков. — М., 1983.

 8. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 1: Общие основы психологии. — М., 2001.

 9. Общая и юридическая психология: В 2-х частях. — М., 1996.

 10. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Психология подростковой преступности — М, 1998.

 11. Прикладная юридическая психология / Под ред. А.М. Столяренко. — М.,2001.

 12. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. – 2-е изд. – М.: Юристъ, 2004.

 13. Ситковская О.Д., Конышева Л.П. Психологическая экспертиза несовершеннолетних в уголовном процессе. – М., 2001.

 14. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. — М., 1995.

 15. Шиханцов Г.Г. Социально-психологические причины преступности несовершеннолетних. — Гродно, 1983.


Тема 2.5. Моделювання психологічного портрету особистості

Вид заняття: практичне заняття - 2 год.

Мета заняття: Структуризація психологічного портрету, вірогідність інформації та метод узагальнення незалежних характеристик, правила добування психологічної інформації з речей, які належать людині, характеристика власної активності людини та навколишніх умов, правило рефлексії.
^

Питання для підготовки та обговорення на занятті:


1. Правила складання психологічного портрету особистості.

2. Складання психологічного портрету злочинця по слідах на місці скоєння злочину.

3. Оцінка особистості за зовнішніми ознаками.

Практична робота:

1. Моделювання психологічного портрету особистості за представленою інформацією.

2. Оцінка психологічних портретів, складених після перегляду відеофільму.

Основні поняття: психологічний портрет, характер, темперамент, мотивація, спрямованість особистості, методи психології, графологія

Опрацьовуються такі літературні джерела:

1. Васильев В. Л. Юридическая психология. – СПб., 2000.

2. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб., 1998.

3. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. – М., 1981.

4. Самовичев Е.Г. К методологии криминогенетического анализа //Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия: Сб. науч. Трудов ВНИИ МВД.- М., 1988. с. 50-60.

5. Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста.- М., 2000.

6. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности. – М., 2001.
ТЕМА 3.

Психологія процесуальної діяльності

Тема 3.2. Психологія інформаційно-комунікативних слідчих дій

Вид заняття: семінар - 2 год.

Теоретичні знання: Комунікативна діяльність слідчого. Взаємодія слідчого та обвинуваченого. Психологія обвинуваченого. Психологія потерпілого. Психологія свідка. Психологічний контакт у слідчій діяльності. Психологія огляду місця події. Психологія обшуку. Характеристика чинників позитивного та негативного впливу на ефективність обшуку. Психологічні чинники ефективності пред¢явлення для впізнання. Допит як одержання та закріплення особових доказів. Облік та використування психологічних закономірностей у тактиці допиту. Мнемічна допомога і оцінка свідчень. Психологія активізації допитуваних та характер запитань слідчого. Облік психологічних особливостей допитуваних осіб. Психологічні особливості окремих стадій допиту. Діагностика неправдивих свідчень. Система прийомів правомірного психічного впливу на осіб, які протидіють розслідуванню (використання ефекту раптовості, послідовність пред¢явлення доказів, використання психологічних особливостей допитуваного, пред¢явлення контрдоказів, максимальна деталізація свідчень тощо). Психологічні чинники ефективності очної ставки (підготовленість очної ставки, раптовість, несподіваність інформації, урахування сутності стосунків між учасниками очної ставки, тощо). Психологія слідчого експерименту. Психологічні умови ефективності відтворення обстановки і обставин подій.

Питання для підготовки та обговорення на занятті:

 1. Психологічна характеристика комунікативної діяльності слідчого з потерпілим, свідком тощо.

 2. Психологічні особливості огляду місця події.

 3. Психологічні фактори проведення обшуку.

 4. Психологія пред¢явлення об¢єктів для впізнання.

 5. Психологічні аспекти підготовки слідчого до допиту.

 6. Психологія формування свідчень.

 7. Психологічні прийоми впливу на допитуваного.

 8. Діагностика неправдивих свідчень.

 9. Психологічні особливості допиту неповнолітніх.

 10. Психологічна підготовка слідчого до проведення очної ставки.

 11. Характеристика психологічних чинників ефективності очної ставки.

 12. Психологічні умови ефективності відтворення обстановки і обставин подій:

- моделювання об¢єктивних факторів під час слідчого експерименту;

- моделювання суб¢єктивних факторів під час слідчого експерименту.

Питання для самостійного розгляду та виконання індивідуально - творчих завдань:

 1. Взаємозв’язок процесуальних та психологічних факторів у слідчо-розшуковій діяльності.

 2. Психологічні особливості проведення слідчо-розшукових дій відносно різних категорій громадян (за вибором).

 3. Психолого-процесуальні заходи щодо проведення слідчо-розшукових дій.

Опрацьовуються такі літературні джерела:

 1. Васильєв В.Л. Юридическая психология.- СПб.: Изд-во “Питер”, 2000.- 624 с.

 2. Дулов А.В. Введение в судебную психологию. – М.: Юрид. лит., 1969. – 160 с.

 3. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.: Норма, 2000.- 517 с.

 4. Коновалова В.Е. Правовая психология. Харьков: ХГУ “Основа”, 1990.-198 с.

 5. Профессиональная психология: учебное пособие //В.А.Олейников и др. – Луганск: РИО ЛИВД. 1996. -200 с.

 6. Ратинов А.Р. Советская судебная психология. М.: Знание, 1967.

Тема 3.4. Судово-психологічна експертизав кримінальному процесі та приводи її призначення.
Вид заняття: практичне заняття - 2 год.

Мета заняття: Предмет та компетенція судово-психологічної експертизи (СПЕ). Види СПЕ. Комплексна судова психолого - психологічна експертиза, умови її призначення.
^

Питання для підготовки та обговорення на занятті:


 1. Предмет та задачі судово-психологічної експертизи.

 2. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх.

 3. Судово-психологічна експертиза індивідуальних властивостей особистості.

 4. Судово-психологічна експертиза особливих емоційних станів.

 5. Інші види судово-психологічної експертизи (лінгвістична судово-психологічна експертиза, посмертна судово-психологічна експертиза тощо).

Практична робота:

 1. Формулювання питань, що належать до сфери компетенції судово-психологічної експертизи за різними її видами.

 2. Рішення психологічних задач.

Основні поняття: судово-психологічна експертиза, комплексна судова психолого - психіатрична експертиза, афект, сенсорна недостатність, властивості особистості

Опрацьовуються такі літературні джерела:

 1. Васильєв В.Л. Юридическая психология.- СПб.: Изд-во “Питер”, 2000.- 624 с.

 2. Дулов А.В. Введение в судебную психологию. – М.: Юрид. лит., 1969. – 160 с.

 3. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.: Норма, 2000.- 517 с.

 4. Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Научно-практ. рук. – М., 1999.

5. Костицкий М.Б. Судебно-психиатрическая экспертиза.- К.,1987.

Тема 3.5. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному процесі, приводи її призначення.
Вид заняття: практичне заняття - 2 год.

Мета заняття: Предмет та компетенція судово-психологічної експертизи в цивільному та адміністративному процесі (СПЕ). Види СПЕ. Комплексна судова психолого - психологічна експертиза, умови її призначення.
^

Питання для підготовки та обговорення на занятті:


 1. Предмет та задачі судово-психологічної експертизи.

 2. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх в цивільному та адміністративному процесі.

 3. Судово-психологічна експертиза індивідуальних властивостей особистості в цивільному та адміністративному процесі.

 4. Судово-психологічна експертиза особливих емоційних станів.

 5. Інші види судово-психологічної експертизи (лінгвістична судово-психологічна експертиза, посмертна судово-психологічна експертиза тощо).

Практична робота:

 1. Формулювання питань, що належать до сфери компетенції судово-психологічної експертизи за різними її видами в цивільному та адміністративному процесі.

 2. Рішення психологічних задач.

Основні поняття: судово-психологічна експертиза, комплексна судова психолого - психіатрична експертиза, афект, сенсорна недостатність, властивості особистості

Опрацьовуються такі літературні джерела:

 1. Васильєв В.Л. Юридическая психология.- СПб.: Изд-во “Питер”, 2000.- 624 с.

 2. Дулов А.В. Введение в судебную психологию. – М.: Юрид. лит., 1969. – 160 с.

 3. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.: Норма, 2000.- 517 с.

 4. Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Научно-практ. рук. – М., 1999.

 5. Костицкий М.Б. Судебно-психиатрическая экспертиза.- К.,1987.Схожі:

Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconЧуфаровский Ю. В. Юридическая психология. Учебное пособие
Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. Учебное пособие. М.: Право и Закон, 1997. — 320 с. (Глава VII. Психология юридического...
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconПсихология развития
К78 Психология развития. — 9-е изд. — Спб.: Питер, 2005. — 940 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»)
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconМайкл Аргайл психология счастья 2-е издание Москва • Санкт-Петербург...
А79 Психология счастья / М. Аргайл. — 2-е изд. — Спб.: Питер, 2003. — 271 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»)
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconПримерная программа наименование дисциплины «Психология труда, инженерная...
Рекомендуется для направлений подготовки «Психология»; «Специальная психология»; «Клиническая психология»
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconУчебник для вузов. 2-е изд. Спб.: изд. «Питер»
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд. – Спб.: изд. «Питер»,...
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconВопросы к экзамену по курсу «Юридическая психология»
Особенности дивергентного мышления и его значение в профессиональной деятельности юриста
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconМетодическая разработка по курсу
Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. Спб.: Питер, 2002, с. 30-41 (Глава 1)
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconГюстав Ле Бон Психология народов и масс
Гитлера, например, использования упрощенных лозунгов». Основная работа Л. под назв. «Психология народов и масс» (СПб, 1896) переведена...
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «юридическая психология»
Автор-составитель: Шмыков Валерий Иванович кандидат психологических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Васильєв В. Л. Юридическая психология. Спб.: Изд-во “Питер”, 2000. 624 с. Еникеев М. И. Юридическая психология iconБогословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «владос», 2003
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка