Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
НазваМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Сторінка1/7
Дата конвертації28.06.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Одеськая юридична академІя»

Економіко-правовий факультет у м. Сімферополі

Кафедра ГАЛУЗЕВИХ юридичних дисциплІн
ПЛАНИ, ЗАВДАННЯ

для семінарських занять та

методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

для студентів вечірньої форми навчання

Сімферополь 2011

Укладач: к.ю.н., доцент ____________ В.А. Робак
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів вечірної форми навчання) обговорені, затверджені на засіданні кафедри галузевих юридичних дисциплін

Протокол №_______ від «____»_________20__ року

Зав. кафедри галузевих юридичних дисциплін

к.ю.н. ________________ Н.С. Панова

«_____»___________20__г.

^ Загальні методичні вказівки і рекомендації

до самостійної підготовки до занять
Кримінальний процес є однією з основних юридичних професійно орієнтуючих дисциплін підготовки працівників для судових та правоохоронних органів України. Відповідно до навчального плану вивчення курсу “Кримінальний процес” вивчається протягом 3-го курсу (5 і 6 семестр) у формі лекційних, практичних (семінарських) і самостійних занять.

У спрощеному вигляді, кримінальний процес являє собою здійснювану у встановленій законом процесуальній формі діяльність державних органів і посадових осіб (органів дізнання, досудового слідства, прокурора, суду) і кримінально-процесуальні правовідносини, що складаються та розвиваються в процесі цієї діяльності. Тому предметом вивчення даного курсу є передбачений кримінально-процесуальним законом України порядок провадження в кримінальних справах, що припускає оволодіння визначеними положеннями науки кримінального процесу відповідно до навчального плану.

Тематичним планом передбачено вивчення завдань і принципів кримінального процесу, його суб’єктів і їх правового становища, приводів і підстав до порушення кримінальної справи, її розслідування та розгляд у суді, перегляд судових рішень в апеляційній і касаційній інстанціях, а також у порядку виключного провадження, особливих проваджень у кримінальному процесі України, загальних положень кримінального процесу зарубіжних країн.

Розгляд питань на семінарських заняттях проходить у формі дискусії і повинен мати нормативний, логічний і обґрунтований характер. Кожен студент повинен бути готовим викласти своє рішення (бачення) по питанню, що розглядається, а також виступити як опонент. Здійснюючи евристичний пошук рішення проблемних ситуацій, необхідно, у першу чергу, вирішити проблему на підставі діючого законодавства, а після цього вказати на можливості удосконалення законодавства і практики його застосування. Для більш активного проведення дискусії група може бути поділена на невеликі творчі колективи, відносини між який будуються на підставах змагальності. Крім того, студенти вирішують завдання, також викладачем можуть бути запропоновані варіанти ділових ігор, рішення тестів за допомогою комп’ютерних програм і т.п.

При підготовці до семінарських занять необхідно відповідно до питань, зазначених у плані занять, вивчити закони України й рекомендовану літературу, зміст статей Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України. За вказівкою викладача необхідно вивчати архівні кримінальні справи, судову та слідчу практику, готувати реферати по окремих питаннях. При вивченні особливої частини курсу Кримінального процесу при самостійній роботі та в ході практичних занять, необхідно вивчити поняття, підстави і порядок провадження слідчих і судових дій.

^ Мета практичних занять складається в розвитку творчого мислення й активності в оволодінні знаннями, уміннями та навичками, необхідними для аналізу конкретної задачі, прийняття самостійного рішення.

^ Примірний розподіл часу й хід семінарського заняття:

 1. Організаційний момент і вступне слово викладача - до 5 хв.

 2. Короткий опит студентів із питань, передбачених планом – 45-50 хв. Під час обговорення основних питань теми викладач проводить опит (усно біля дошки, фронтальний, письмовий).

 3. Рішення задач – 10-15 хв.

 4. Підведення підсумків заняття й оголошення оцінок – до 5 хв.

Підготовку до занять необхідно починати з уважного вивчення питань майбутнього заняття, завдань, списку літератури і нормативних актів. Далі необхідно вивчити конспект лекцій, необхідні розділи підручників, нормативно-правові акти, необхідне - законспектувати. Рішення ситуаційних завдань студент повинен підготувати дома письмово. Це рішення повинне бути розгорнутим і мотивованим з посиланням на закон та інші нормативно-правові акти.

Пропущені з різних причин заняття, а також незадовільні оцінки повинні бути відпрацьовані в індивідуальному порядку. З будь-яких питань, що зацікавили студента, він може одержати консультацію у викладача.
^
З дисципліни необхідно знати:

 • положення Конституції України як основного джерела кримінально-процесуального закону;

 • проблеми науки кримінального процесу і зміни в кримінально-процесуальному законодавстві України;

 • предмет, завдання і стадії кримінального процесу;

 • джерела кримінально-процесуального права;

 • функції суду і роль прокурора в кримінальному судочинстві;

 • поняття і класифікацію доказів, зміст кримінально-процесуального доказування;

 • предмет, суб’єкти, межі і мету доказування;

 • процесуальні гарантії захисту прав і особистої безпеки учасників кримінального судочинства;

 • обґрунтування та прийняття процесуальних рішень;

 • способи тлумачення і застосування кримінально-процесуальних норм;

 • процесуальні форми і методи запобігання і припинення злочинів;

 • процесуальні форми взаємодії органів і осіб, що здійснюють кримінально-процесуальну діяльність між собою, та іншими правоохоронними органами.

Необхідно вміти:

 • правильно використовувати вимоги закону при тлумаченні та застосуванні норм кримінально-процесуального права;

 • орієнтуватися в системі кримінально-процесуального права і судовій практиці по кримінальних справах;

 • уміти знайти і використовувати зміни в чинному законодавстві;

 • збирати, аналізувати й оцінювати фактичні дані, їх достатність і необхідність для прийняття обґрунтованих рішень;

 • організувати виконання прийнятих рішень;

 • проводити слідчі дії при розслідуванні кримінальної справи;

 • складати відповідні процесуальні документи досудового розслідування.^

Навчальний план курсу
форма

навчання

факультет

курс

семестр

усього годин

усього аудиторних

годин

У тому числі

Форма контролю

лекції

семінарські

заняття

самостійна

робота

залік

екзамен

Вечірня

Е.- п.

3

6

90

34

18

16

56

+
Вечірня

Е.- п.

4

7

90

34

18

16

56

+
Вечірня

Е.- п.

4

8

90

36

18

18

54
+

РАЗОМ
270

104

54

50

166

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної...
Кримінальний процес вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник...
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
«Кримінальний процес» (відповідно до вимог ects) для студентів III курсу / уклад. О. В. Бабаєва, І. Л. Беспалько, О. І. Бережний...
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес»
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес», затвердженої вченою радою Луганського державного...
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401...
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціологія»
Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціологія»
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка