План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства»
Скачати 95.14 Kb.
НазваПлан-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства»
Дата конвертації18.06.2013
Розмір95.14 Kb.
ТипПлан-конспект
mir.zavantag.com > Право > План-конспект
Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re»

Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва
План-конспект

занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства».
(11.04.12, середа)
Поняття та види соціальної відповідальності
Вивчаючи зміст категорії «відповідальність», ми повинні виходити з того, що соціальну відповідальність не можна зводити до одного з її різновидів: моральної, політичної, юридичної, професійної та ін. У процесі вивчення цих різновидів відповідальності необхідно мати на увазі те, що співвідношення соціальної відповідальності з її різновидами можливо уявити як діалектичний зв'язок загального та особливого.

Це – філософія життя.

Соціальна відповідальність є родовим поняттям стосовно її різновидів. Найбільш суттєві риси та ознаки, які притаманні соціальній відповідальності, властиві і її окремим різновидам.

^ Юридичну відповідальність необхідно вивчати у взаємозв'язку із соціальною. Це пов'язується з тим, що філософи та соціологи, даючи визначення соціальної відповідальності, відображають ті її риси, що пов'язані з моральною, політичною, релігійною відповідальністю, не повністю при цьому відображають ознаки юридичної відповідальності.

Так, Л. Білецька визначає соціальну відповідальність як обов'язок особи оцінити власні наміри та здійснювати вибір поведінки відповідно до норм, що відображають інтереси суспільного розвитку, а у випадку порушення їх — обов'язок звітувати перед суспільством і нести покарання.

Схоже, але більш ємке визначення соціальної відповідальності знаходимо у Р. Хачатурова та Р. Ягутяна. Під соціальною відповідальністю вони розуміють дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм, а у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок, вони зобов'язані нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру.

О. Плахотний вважає, що поняття відповідальності поєднує дві форми, два різних види відповідальності: 1) відповідальність як реакція суспільства на поведінку індивіда (суспільна відповідальність); 2) відповідальність як система відповідей індивіда на вимоги суспільства (особиста відповідальність). Автор підкреслює, що між суспільством та індивідом існує взаємозв'язок. З одного боку, суспільство покладає на індивіда обов'язок вчиняти соціально корисні вчинки, а з іншого — воно зобов'язано сприяти суб'єкту у здійсненні ним своїх прав та обов'язків та несе за це відповідальність.

Соціальна відповідальність відображає певне співвідношення між особистістю та суспільством інтегрально. Як зазначає О. Ростигаєв, соціальна відповідальність є виразом всієї багатоманітності соціальних відносин та узагальнений вираз всіх форм відповідальності. Специфіка конкретних видів відповідальності обумовлена природою тих суспільних відносин, всередині яких вони виникли та існують у власній якісній визначеності.

Проф. О. Поляков характеризує соціальну відповідальність як зовнішню негативну реакцію з боку суспільства на нормопорушуючі дії суб'єкта, що порушують соціальну комунікацію, і являє собою легітимну соціальну відповідь на неприпустиму поведінку через реалізацію принципу покарання. Проф. І. Семякін визначає соціальну відповідальність як обов'язок індивіда виконувати відповідні політичні, юридичні та моральні вимоги, які встановлюються суспільством, державою чи колективом.

З врахуванням викладеного вище ми можемо визначити соціальну відповідальність як діалектичний взаємозв'язок між особою та суспільством, що характеризується взаємними правами та обов'язками з виконання приписів соціальних норм та покладенням різноманітних засобів впливу у разі її порушення.

У науковій літературі відсутня єдність думок про кількість видів соціальної відповідальності. Так, Н. Фокіна вважає, що соціальна відповідальність складається з моральної та правової. На думку Н. Головко, соціальна відповідальність існує у формі політичної, правової та моральної відповідальності. Л. Грядунова до соціальної відповідальності відносить політичну, громадянську, партійну, виробничу, правову, моральну, сімейно-побутову, а О. Плахотний пропонує класифікацію, що об'єднує всі ці види відповідальності, приєднуючи до них економічну, національну та державну.

М. Бахтіним виділяються наступні види соціальної відповідальності: моральна, персональна, політична, соціальна. Р. Хачатуров вважає, що у суспільстві існує стільки різновидів соціальної відповідальності, скільки в ньому діє різновидів соціальних норм.
Досить обґрунтованою вважаємо класифікацію соціальної відповідальності на неправову та правову. Неправова соціальна відповідальність не має юридичного характеру та виступає у формі моральної, політичної, корпоративної, релігійної, етичної та ін.

Моральна відповідальність настає у випадку порушення традицій, звичаїв, норм культури та естетичних норм. Вона відображається у суспільному осуді та соціальному відмежуванні від суб'єкта, що порушує чи ухиляється від виконання норми поведінки. Моральна відповідальність має важливе значення, оскільки забезпечує відповідність суб'єктів прийнятим у суспільстві уявленням про добро та зло, справедливість та несправедливість.

Політична відповідальність настає при порушенні норм, дотримання яких покладається суспільством на публічного політика. Її призначенням є забезпечення упорядкування політичної сфери суспільних відносин шляхом демонстрації недовіри, необрання політика на новий термін до представницького органу, виключення з певної організації.

Корпоративна відповідальність настає у випадку порушення корпоративних правил, які прийняті певною соціальною структурою та не мають правового значення. Відображається у осуді членами корпорації чи виразі недовіри порушнику.

Релігійна відповідальність засновується на нормах, що регламентують порядок відправлення релігійних культів, та на вірі у Бога. Забезпечують організацію релігійної сфери шляхом визначення можливих засобів впливу до суб'єктів, що порушують вимоги релігійних норм.

Всі згадані вище види соціальної відповідальності мають пасивний характер, оскільки негативна реакція з боку суспільства у цих випадках не передбачає примусового впливу на нормопорушника. Вона не заснована на праві вимагати відповідної поведінки, а відображається у бажанні висловити негативне ставлення шляхом відмови у спілкуванні чи дистанціювання.

Правова відповідальність настає у випадку порушення норм державно-організованого права. Вона має активний характер, оскільки передбачає активний психологічний вплив на порушника аж до застосування примусового фізичного впливу.
Таким чином, соціальна та правова відповідальність співвідносяться як загальне та особливе. Для цих видів відповідальності притаманні наступні спільні риси:

1. Як будь-яка соціальна, так і юридична відповідальність є засобом гарантування та охорони суспільних відносин.

2. Вони встановлюються певними суб'єктами та гарантуються певними засобами.

3. Є засобами гарантування прав людини та суспільних інтересів.

4. Є елементами надбудови суспільства, що залежать від рівня розвитку економічних, політичних та суспільних відносин.

5. Мають динамічний характер, тобто розвиваються та трансформуються разом із суспільними відносинами.

6. Існують у певній сфері та регламентуються певним різновидом соціальних норм.

7. Переслідують досягнення певної мети та мають функціональну спрямованість.

8. Передбачають настання певних наслідків для порушника.

9. Забезпечують системність суспільства як соціального утворення.

10. Виробляють повагу до прав та свобод людини і є проявами культури суспільства.

Наявність зазначених вище спільних рис не заперечує самостійного характеру юридичної відповідальності як основного різновиду соціальної.


^ Юридична відповідальність

Соціальна відповідальність

Призначається компетентними органами держави

Призначається недержавними структурами

Передбачається правовими нормами

Регламентується соціальними нормами

Має примусовий характер

Не є засобом примусу

Застосовується відповідно до нормативно закріпленого процесу

Регламентується у довільному порядку

Maє визначений вид і форму

Має довільну форму

Породжує доповнюючий обов'язок

Націлена на реалізацію основного обов'язку

Є невіддільною від правопорушення та є його наслідком

Пов'язується з порушенням соціальних норм

Пов'язана з державно-владною діяльністю

Пов'язана із засобами суспільного впливу

Призначається відповідно до санкції правової норми

Соціальні норми, що регламентують відповідальність, не мають структурних елементів

Настає незалежно від розуміння змісту норм суб'єктами та ставлення до них

Настає лише в результаті порушення норм у залежності від розуміння їх змісту і ставлення до них

Має виключно правовий характер

Існує у різних видах


Отже, соціальна відповідальність є комплексною категорією, що передбачає наявність різноманітних форм та видів. Важливим різновидом такої відповідальності є юридична.
Соціальна активність є першим кроком на шляху свідомого прояву соціальної відповідальності. Приклади наведемо самостійно.
Відповідальність за внесок в добробут суспільства та вплив на оточуюче середовище, так звану соціальну відповідальність несуть організації всіх типів: комерційні, неприбуткові, громадянські, органи управління та інші.


Звернемося знову до^  Стандарту ISO-26000 «Керівництво з соціальної відповідальності», в якому визначаються основні принципи соціальної відповідальності:

– Підзвітність, яка полягає в тому, що організація має звітувати щодо впливу від своєї діяльності на суспільство і довкілля.

– Прозорість, яка означає, що організації слід бути прозорою в її рішеннях і діяльності, які впливають на інших. Організація повинна розкривати в зрозумілій, збалансованій і правдивій формі про політику, рішення та  діяльність, за які вона несе відповідальність, включаючи їх фактичний і можливий вплив на суспільство і довкілля. Ця інформація має бути легкодоступною і зрозумілою для всіх заінтересованих сторін. Прозорість не має на увазі розкриття службової інформації, а також інформації, що захищена відповідно до законів або може спричинити порушення правових зобов'язань.

– Етична поведінка – стиль поведінки організації. Організація повинна приймати і застосовувати стандарти етичної поведінки, які якнайповніше відповідають її призначенню і сфері її діяльності. Організація повинна розвивати структуру управління так, щоб вона сприяла поширенню принципів етичної поведінки як усередині організації, так і в процесі взаємодії з іншими.

– Взаємодія з заінтересованими сторонами – цей принцип означає, що організації слід поважати, розглядати інтереси її заінтересованих сторін та всемірно взаємодіяти з ними.

– Правові норми - У контексті соціальної відповідальності повага правових норм означає, що організація дотримується всіх чинних законів і правил, вживає заходів, аби бути обізнаною про застосовані нею закони і правила, інформувати тих осіб в організації, хто відповідальний за дотримання законів і правил, і знати, що такі закони і правила дотримуються.

– Міжнародні норми – цей принцип визначає, що організації слід поважати міжнародні норми, в тих випадках, коли ці норми є важливими для сталого розвитку і добробуту суспільства.

– Права людини – цей принцип означає, що організація повинна визнавати важливість і загальність прав людини, поважати права, зазначені у Всесвітній Декларації з прав людини.
Одним із значущих світових орієнтирів в розвитку питань корпоративної соціальної відповідальності стала Міжнародна ініціатива ООН –Глобальний Договір ООН (Global Compact). Ідею Глобального Договору запропонував Генеральний секретар ООН Кофі Аннан на Всесвітньому економічному форумі 1999 року. Дію Договору спрямовано на залучення корпорацій до розв’язання глобальних проблем цивілізації.
Глобальний договір ООН є добровільною ініціативою, яка об’єднує приватні компанії, агенції ООН, бізнес асоціації, неурядові організації та профспілки у єдиний форум задля сталого розвитку через відповідальне та інноваційне корпоративне лідерство. Десять універсальних принципів Глобального Договору орієнтовані на втілення практик відповідального бізнесу у сферах прав людини, стандартів праці, екологічної відповідальності та боротьби із корупцією.

Глобальний Договір не передбачає якогось «нагляду» чи суворої оцінки діяльності компанії. Він базується виключно на добровільних ініціативах бізнесу щодо підтримки принципів сталого розвитку, прозорої діяльності, публічної звітності, втілення принципів Глобального Договору в ділову стратегію, корпоративну культуру та повсякденну ділову практику.

 

^ Принципи Глобального Договор

Права людини

Принцип 1: Комерційні компанії повинні забезпечувати та поважати захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні.

Принцип 2: Комерційні компанії повинні забезпечувати, щоб їхня власна діяльність не сприяла порушенню прав людини.

^ Принципи прац

Принцип 3: Комерційні компанії повинні підтримувати свободу зібрань і дієве визнання права на колективні угоди.

Принцип 4: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню примусової праці.

Принцип 5: Комерційні компанії повинні сприяти ефективному викоріненню дитячої праці.

Принцип 6: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування.

Екологічні принципи

Принцип 7: Комерційні компанії повинні дотримуватися превентивних підходів до екологічних проблем.

Принцип 8: Комерційні компанії повинні ініціювати поширення екологічної відповідальності.

Принцип 9: Комерційні компанії повинні стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих технологій.

Схожі:

План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна...
«Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства»
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект занять до теми «Основи паблік-рілейшнз (зв’язків з...
Підтема 11: Критерії оцінки якості громадянського суспільства. (Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки...
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект занять до теми «Основи паблік-рілейшнз (зв’язків з...
Підтема 11: Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» icon«Координаційний центр Євроклубів «Pu Re»
Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект Психологічний практикум. Соціальна відповідальність...
Про психологічні аспекти сприйняття людиною необхідності адаптації до соціуму, в якому вона функціонує, забезпечуючи власну життєдіяльність....
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна...
Можна зводити до одного з її різновидів: моральної, політичної, юридичної, професійної та ін. У процесі вивчення цих різновидів відповідальності...
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconV. Плани семінарських занять на V семестр
Соціальна структура суспільства: соціальні групи, спільноти, соціальний інститут, соціальна мобільність, соціальна стратифікація,...
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект занять до теми «Робота творчої лабораторії. Дебати...
Дебати невипадково носять звання не просто спорів з актуальної для суспільства теми, а мають ознаки механізму, що має свої І правила...
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект занять до теми : Дебати як соціальна модель пошуку...
Підтема: Перший уряд. Інтерпретація. Заміна інтерпретації. Перша та друга опозиції
План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна активність: критерії оцінки якості громадянського суспільства» iconПлан-конспект занять до теми : Дебати як соціальна модель пошуку...
Підтема: Перший уряд. Інтерпретація. Заміна інтерпретації. Перша та друга опозиції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка