Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія
Скачати 224.97 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія
Дата конвертації27.06.2013
Розмір224.97 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Міністерство внутрішніх справ

Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник голови апеляційного суду, голова судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Сумської області

«___» ______________________ 20__ р.

Звіт

про практику студентки II курсу

База практики: Апеляційний суд Сумської області;

Керівник практики: Керівник від бази практики:
В.І. Сивоконь

О.М. Безверхий


Захист звіту оцінка


Голова комісії __________________________

Члени комісії:_________________________
_________________________
_________________________

___________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Суми - 2011


План

 1. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в
  Україні.

 2. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції в
  Україні.

 3. Порядок обрання, склад і повноваження апеляційних судів.

 4. Голова апеляційного суду та його заступники.

 5. Суддя апеляційного суду.

 6. Організація роботи апеляційних судів.

 7. Організаційна структура апеляційного суду Сумської області.

 8. Повноваження апеляційного суду Сумської області.

 9. Висновок.

Засади органі нищ судової влади, та здійснення правосуддя в

Україні.

Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні визначається Конституцією України, законом України " Про судоустрій України", Законом України „ Про статус суддів", кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним законодавством. У відповідності з ст. 1 Закону України „Про судоустрій", державна влада в Україні поділяється на виконавчу, законодавчу та судову. Кожна з цих гілок влади займає важливу роль в здійсненні державного управління. Органи судової влади здійснюють свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією України та законами. Так, на мою думку, кожна гілка влади слідкує за дотриманням законності одна одної, чим сприяє належному виконанню поставлених на них обов'язків та всебічному розвитку нашої держави.

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним судом та судами загальної юрисдикції.

Стосовно юрисдикції то вона поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

У відповідності з ст. 2 Закону України „ Про судоустрій" суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави, що забезпечує рівність всіх людей перед державою, законом та перед один одним.

У відповідності з ст. З Закону України „Про судоустрій" судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Суди загальної юрисдикції утворюють загальну систему судів. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та законом про Конституційний Суд України.

Глава 2 Закону України „ Про судоустрій України" визначає засади здійснення правосуддя в Україні, тим самим конкретизуючи засади здійснення правосуддя в Україні.
Принцип здійснення правосуддя виключно судами знайшов своє закріплення в ст. 5 Закону України „ Про судоустрій України", а це в свою чергу упереджує можливість чинити правосуддя хтозна ким і будь-де

Принципи права на судовий захист закріплені в ст. 6 Закону України „ Про судоустрій"; в якій чітко говориться про рівність перед законом і однаковий захист прав, свобод і законних інтересів усіх суб'єктів правовідносин чи то ти громадянин України, чи іншої держави.

Принцип рівності перед законом і судом закріплений в ст. 7 Закону України „ Про судоустрій України", що підтверджує демократичні принципи створення держави і не сприяє утворенню нерівноправних людей, тобто доводить свободу людей і громадян в цій державі.

Принцип права при вирішенні справ у судах визначений ст. 8 Закону України „ Про судоустрій" де визначається, що кожний має право на адвоката і це правильно, адже не кожний може захистити себе в суді або просто знати закон;хоча це й погано, що більша половина населення не знає законів своєї держави, а тому-і своїх прав та свобод.

Принцип гласності судового розгляду визначений ст. 9 Закону України „ Про судоустрій" , а показує те,що особи,які прагнуть переконатися у законності судового рішення, в тому; що справа розглядається належним чином і ніяка сторона по справі не має ні яких утисків.

Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції в

Україні.

Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності і спеціалізації. Так систему судів загальної юрисдикції складають: місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, Касаційний суд України, вищі спеціальні суди, Верховний Суд України, який є найвищим судовим органом.

Таким поділом забезпечується можливість перевірки законності рішення судів від першої інстанції до Верховного суду, рішення якого є остаточним і апеляції не підлягає. Єдність судів загальної юрисдикції забезпечується: єдиними засадами організації та діяльності судів; єдиним статусом суддів; обов'язковістю для всіх суддів правил судочинства, визначених законом; обов'язковістю виконання на території України судових рішень; єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів; фінансування судів виключно з Державного бюджету України; вирішення питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.

Порядок обрання, склад і повноваження апеляційних судів

Апеляційні суди — це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і нижчими стосовно Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди, а саме: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів і апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. За потреби замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальну юрисдикцію яких поширено на кілька районів області. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України.

У апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюється судова палата в цивільних справах і судова палата в кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Апеляційний суд України має діяти в складі трьох палат: судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах та військової судової палати.

Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної судової палати розпорядженням голови апеляційного суду.

У апеляційних судах для вирішення організаційних питань діє президія апеляційного суду відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року.

Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні права щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських і адміністративних справ. Вони діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів і як суди першої інстанції в адміністративних, кримінальних та цивільних справах, які віднесено до їхньої підсудності законом. Апеляційні господарські суди справ у першій інстанції не розглядають. Повноваження апеляційних судів

Апеляційні суди:

 1. розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до
  процесуального закону;

 2. розглядають по першій інстанції справи, визначені законом
  (крім апеляційних господарських судів);

 3. ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і
  узагальнюють судову практику;

 4. надають методичну допомогу у застосуванні законодавства
  місцевим судам;

5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності,

в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону. Цей суд має переглядати в апеляційному порядку судові рішення у справах, розглянутих апеляційними загальними судами у першій інстанції. До його

компетенції не віднесено перегляд судових рішень у господарських і адміністративних справах.

До складу апеляційних судів входять судді, як правило, обрані Верховною Радою України безстроково чи, в окремих випадках, призначені Президентом України в межах п'ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначає Президент України.

Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду — голів судових палат.

Голову апеляційного суду та його заступників зі складу суддів відповідного апеляційного суду строком на п'ять років призначає і звільняє Президент України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів — голови вищого спеціалізованого суду).

Для вирішення організаційних питань у апеляційних судах діє президія апеляційного суду.

^ Президія апеляційного суду

До президії апеляційного суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними збора -ми суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Президія апеляційного суду:

 1. розглядає питання організації діяльності суду, судових
  палат та апарату суду;

 2. за поданням голови апеляційного суду затверджує
  персональний склад судових палат, визначає кількість заступників
  голів судових палат;

 3. заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності
  судових палат;

 4. розглядає матеріали узагальнення судової практики та
  аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

 5. розглядає питання організаційного забезпечення діяльності
  суду та виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

 6. розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників
  апарату суду та підвищення їх кваліфікації;

 7. заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо
  організації діяльності цих судів;

 8. надає методичну допомогу місцевим судам з метою
  забезпечення правильного застосування ними законодавства;

9) забезпечує виконання рішень зборів суддів відповідного
суду;

10) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим

або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.

^ Голова апеляційного суду та його заступники

Повноваження голови апеляційного суду визначено в Закові України «Про судоустрій України» (ст. 28). Так, зокрема, він:

1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

 1. розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

 2. на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення
  повноважень судді видає відповідний наказ; утворює судові палати та
  вносить на затвердження президії суду їх персональний склад;

 3. організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд
  питання і головує на засіданнях президії;

 4. організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й уза -
  гальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду
  справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

 5. приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм
  ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує
  щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

 6. організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників
  апарату відповідного суду;

 7. подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування
  витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його
  діяльності;

 8. представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади,
  органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
 1. вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові
  відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур для
  призначення на посади голів місцевих судів та їх заступників;

 2. здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його повно -важень, видає накази і розпорядження.

Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду - голів судових палат.

Голова апеляційного суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року.

Голова апеляційного суду може бути призначений на цю посаду повторно.

У разі відсутності голови апеляційного суду його обов'язки виконує перший заступник голови, а за його відсутності - старший за віком заступник голови апеляційного суду - голова судової палати.

Перший заступник голови апеляційного суду відповідно до розподілу обов'язків здійснює організаційне керівництво роботою структурних підрозділів суду та виконує інші обов'язки, визначені головою суду.

Заступник голови апеляційного суду (ст. 29 Закону) — голова судової палати:

 • організовує роботу відповідної судової палати;

 • формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях
  або призначає для цього суддів;

— організовує ведення судової статистики, аналіз і узагальнення судової
практики в справах, віднесених до компетенції палати; має право
витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали
законної сили;

 • інформує президію суду про діяльність судової палати;

 • здійснює інші передбачені законом повноваження. Голова апеляційного
  суду та його заступники здійснюють також функції судді і беруть участь у
  здійсненні правосуддя.

Перший заступник та заступники голови апеляційного суду призначаються на посаду з числа суддів та звільняються з посади в порядку, встановленому статтею 20 Закону України «Про судоустрій України». Від 7 лютого 2002 року. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.

У разі необхідності голова апеляційного суду за погодженням з президією суду може з числа суддів цього суду призначити у складі судової палати заступника голови судової палати.

Заступник голови судової палати апеляційного суду виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та здійснює обов'язки голови судової палати у разі його відсутності. За відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.

^ Суддя апеляційного суду

Головним обов'язком судді апеляційного суду є здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом. Судді апеляційних загальних судів беруть участь у розгляді справ у апеляційному порядку та у першій інстанції. Під час розгляду справи у першій інстанції суддя може бути головуючим у судовому засіданні або входити до складу колегії суддів, а в апеляційному порядку — головуючим, доповідачем у справі або членом складу суду.

Суддя здійснює процесуальні дії та організаційні заходи, спрямовані на забезпечення розгляду справи; контроль за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участі судових рішень. Суддя може проводити узагальнення судової практики, надавати методичну допомогу місцевим судам тощо.

Організація роботи апеляційних судів

Організацію роботи судів другої ланки покладено на голову суду та його заступників. Голова суду здійснює загальне керівництво. Заступники голови суду відповідають за стан діловодства у відповідних структурних підрозділах апарату суду.

До апарату апеляційного суду й прирівняних до нього судів входять помічник голови суду, завідувач канцелярії, секретарі суду, секретарі судового засідання, консультант, діловод, судовий розпорядник, архіваріус, завідувач господарства.

^ Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії; керує роботою секретарів, діловодів, друкарок, архіваріуса; організовує прийом відвідувачів, доповідає голові суду або заступникам про кореспонденцію, що надійшла до суду; здійснює контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку й реєстрації звернень громадян і юридичних осіб та строками їхнього вирішення; контролює відправку справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки судової системи.

На секретарів суду покладено: виконання доручень голови суду, заступників голови суду та завідувача канцелярії; реєстрацію, облік і зберігання кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших справ і матеріалів; ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення документів щодо звернення до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов суду й контроль за одержанням повідомлень про виконання; облік і зберігання речових доказів (також може бути покладено на судового розпорядника) тощо.

^ Секретарі судового засідання ведуть протокол судового засідання; оформляють справи після їхнього розгляду; ведуть журнал судових засідань; викликають засідателів і обліковують їхню роботу, складають і вивішують списки справ, призначених до розгляду в судовому засіданні, тощо.

^ Консультант суду проводить роботу з обліку законодавства й судової практики; бере участь в узагальненні судової практики та обліковує цю роботу.

Голова обласного суду може мати в складі суду помічника, на якого покладають: збирання, узагальнення пропозицій і підготовку проекту плану роботи суду; контроль за виконанням плану роботи суду; організацію та аналіз роботи з вирішення звернень громадян і юридичних осіб; діловодство по кадрах, ведення книги наказів; ведення судової статистики (може виконувати консультант з питань статистики), правильне та своєчасне складання звітів; підготовку даних судової статистики та інших матеріалів для розгляду на оперативних нарадах, засіданнях президії; контроль за виконанням рішень оперативних нарад і засідань президії; забезпечення
зв'язку із засобами масової інформації, правоохоронними органами та підготовку відповідних матеріалів.

^ Судовий розпорядник, про якого згадували раніше, забезпечує додержання порядку в залі судового засідання та приміщенні суду; контролює наявність наочної довідкової інформації, а саме: покажчиків кабінетів, графіків прийому громадян, зразків процесуальних документів, списків розгляду справ; забезпечує виконання розпоряджень головуючого щодо порушників у судовому засіданні — складання відповідного протоколу; за потреби викликає працівників міліції для наведення порядку в залі судового засідання та приміщенні суду; запрошує свідків до залу, стежить за тим, щоб недопитані свідки не спілкувалися з допитаними; у виняткових випадках для забезпечення оперативного розгляду справ терміново доставляє листи, запити, інші документи; контролює своєчасну доставку до суду конвойною службою осіб, які перебувають під вартою, та своєчасне виготовлення й вручення конвойній службі необхідних документів; обліковує й зберігає речові докази; за потреби забезпечує доставку речових доказів у встановленому порядку на судове засідання.

Діловод веде облік вхідної і вихідної кореспонденції.

^ Організаційна структура апеляційного суду Сумської області

Голова апеляційного суду Сумської області здійснює організаційне керівництво апеляційним судом та інші повноваження, передбачені чинним загальним та процесуальним законодавством, а також ст.ст.26-29; ч. З ст. ЗО Закону України «Про судоустрій України», Законів України «Про державну таємницю» та «Про оперативно-розшукову діяльність» і в межах визначених повноважень видає накази, розпорядження, постанови. Йому безпосередньо підпорядковуються: керівник апарату, головний бухгалтер, інспектор спеціальної частини, старший консультант по роботі з кадрами, старший консультант по роботі зі зверненнями громадян та зв'язках з засобами масової інформації, помічник голови суду, завідуюча приймальнею.

У разі відсутності голови суду його обов'язки, відповідно до ч.4 ст.28 Закону України «Про судоустрій України», виконує перший заступник голови, а за його відсутності старший за віком заступник голови апеляційного суду - голова судової палати.

Перший заступник голови апеляційного суду відповідно до вимог ч.і ст.29; ч.4 ст.28 Закону України „ Про судоустрій України " здійснює керівництво роботою структурних підрозділів суду, а в разі відсутності голови суду викопує його обов'язки;

координує роботу заступників голови апеляційного суду та судових палат по наданню методичної допомоги місцевим судам у застосуванні законодавства: забезпечує вивчення стану організації діяльності місцевих судів по здійсненню правосуддя та розгляд цих питань на президії апеляційного суду;

відповідальний запитання матеріально-технічного забезпечення суду та вирішення соціально-побутових потреб працівників апеляційного суду, організовує підвищення кваліфікації та навчання суддів і працівників апарату суду, координує планування роботи апеляційного суду, контролює хід виконання запланованих заходів, координує роботу апеляційного суду з ДСА України. її територіальним управлінням та місцевими органами влади з питань і в межах наданих повноважень, співпрацює з підрозділом судової міліції з питань охорони приміщення суду та забезпечення пропускного режиму і правопорядку, йому безпосередньо підпорядковані: помічник першого заступника, старші консультанти, консультанти, інші працівники структурних підрозділів, окрім підпорядкованих голові суду, завідувач господарством суду.

На випадок надзвичайних ситуацій перший заступник голови суду являється начальником штабу формування по ліквідації надзвичайної ситуації.

Заступник голови суду - голова судової палати:

відповідно до вимог ч.2 ст.29 Закону України «Про судоустрій України» -організовує роботу судової палати, формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів, організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, має право ви­требувати з відповідного суду справи, судові рішення, в яких набрали законної сили, інформує президію суду про діяльність судової палати, організовує вивчення в судовій палаті законодавства, постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики з питань кримінального та цивільного судочинства; приймає участь в організації методичної допомоги місцевим судам в застосуванні законодавства, координує та організовує діяльність помічників суддів, консультантів, секретарів судової палати, секретарів судових засідань, судових розпорядників, які забезпечують робот) судової палати, організовує і здійснює контроль за своєчасною передачею до архів} судових справ, картотек, журналів, нарядів (належним обліком та зберіганням речових доказів):

контролює дотримання режиму роботи відповідно до «Правил внутрішнього трудового розпорядку дня працівників суду» працівниками судової палати; в разі потреби за дорученням голови суду виконує іншу роботу.

Заступнику голови - голові судової палати безпосередньо підпорядковуються, помічник заступника голови, секретарі судової палати, секретарі судових засідань.

Заступник голови судової палати відповідно до ч.5 ст.29 Закону України «Про судоустрій України» виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності, за дорученням голови палати розглядає справи, голови в судових засіданнях,

в разі відсутності голови палати на заступника голови палати покладається виконання обов'язків голови палати, за відсутності голови

палати і його заступника обов'язки голови палати виконує старший за віком суддя палати.

^ Суддя апеляційного суду.

Відповідно до вимог ст.27 Закону України «Про судоустрій України» здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом: процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи, контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання поставлених за його участі судових рішень, та інші, передбачені законом повноваження, організовує та контролює роботу секретаря судового засідання та судового розпорядника в процесі розгляду судової справи, де він головує, надає теоретичну та організаційну допомогу суддям місцевих судів, за якими він закріплений розпорядженням голови суду. Виконує інші доручення голови судової палати чи голови суду, організовує свою роботу відповідно до вимог "Правил внутрішнього трудового розпорядку суду" , забезпечує належне використання та зберігання оргтехніки, наданої в користування.

^ Повноваження апеляційного суду Сумської області

Так як і всі апеляційні суди, апеляційний суд Сумської області має низку таких повноважень: розглядає справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону; розглядає по першій інстанції справи визначені законом; веде та аналізує судову статистику; вивчає та узагальнює судову практику; надає методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам; здійснює інші повноваження передбачені законом.


Висновок

Під час проходження навчальної практики в Апеляційному суді Сумської області я закріпила та вдосконалила вже одержані мною теоретичні знання, а також отримала ряд умінь та навичок, які необхідні в практичній діяльності за відповідним фахом. Як теоретично, так і практично ознайомилася з повноваженнями судді апеляційного суду, заступника голови апеляційного суду, голови апеляційного суду.

Ознайомилася з повноваженнями президії апеляційного суду, з діяльністю апарату суду, функціональними обов'язками керівника апарату суду, помічників суддів консультантів та судових розпорядників.

У відділі експедиції суду ознайомилася із службовими обов'язками працівників відділу; з процесом прийому, обробки вхідної та вихідної кореспонденції, її реєстрації, спрямування до канцелярії судових палат у кримінальних та цивільних справах. Самостійно виконувала окремі доручення працівників канцелярії по веденню діловодства (робота зі зверненнями громадян).

У роботі із старшим консультантом з питань статистики та кодифікації ознайомилася із процесом ведення роботи по обліку законодавства та судової

практики; огляду контрольних екземплярів кодексів, постанов Верховного Суду України.

У ході навчальної практики більш детальніше ознайомилася з роботою судової палати у кримінальних справах: огляд кримінальних справ із аналізом руху справи в судах першої та апеляційної інстанцій; огляд кримінальних справ, що підлягають кримінальному розгляду. У ході цієї роботи я закріпила знання щодо порядку створення будь-якої кримінальної справи - від „постанови про порушення кримінальної справи" і до „звернення вироку суду до виконання". Також придбала навики складання деяких процесуальних документів, які необхідні для процесуального розгляду кримінальної справи.

Була присутньою на апеляційному розгляді кримінальних справ та судових засіданнях по першій інстанції, що допомогло мені чіткіше зрозуміти порядок розгляду кримінальних справ, процес проведення судового засідання, а також з'ясувати роль, права та обов'язки кожного учасника засідання.

Стосовно моєї думки щодо діяльності апеляційного суду, то я вважаю за потрібне збільшити кількісний склад суддів та надати ще декілька приміщень для розгляду кримінальних та цивільних справ апеляційною інстанцією, щоб зменшити час на опрацювання та розгляд їх судом.

Список використаних джерел

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Закон України "Про судоустрій України" від 7.02.2002 р.

 3. Закон України "Про статус суддів"

 4. Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За
  ред..М.І. Панова.- Кн.. 1.-Харків: Гриф, 2002 р.

 5. Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За
  ред..М.І. Панова.- Кн.. 2.-Харків: Гриф, 2002 р.

 6. Судові та правоохоронні органи України/ С.М. Тимченко.-2004 р.

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кримінальне право: програма державного екзамену: / Розробник: к ю н., доцент Канібер Ю. М., к ю н., доцент Кундеус В. Г. – Харків:...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ...
Запрошуємо вас 12 квітня 2014 року взяти участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ...
Запрошуємо вас 7 квітня 2012 року взяти участь у ІІІ науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки І...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМіністерство внутрішніх справ україни
Тематика І методичні вказівки з підготовки курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право". Харків: Харківський національний...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...

Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Кройтор В. А.– завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМвс україни Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Навчальна програма для проведення державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладачі: д ю н., доц. Серьогін В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка