Законодавства, їх система
Скачати 62.92 Kb.
НазваЗаконодавства, їх система
Дата конвертації26.09.2014
Розмір62.92 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»,

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ


 1. Авторське та суміжні права.

 2. Акти цивільного законодавства, їх система.

 3. Види правочинів.

 4. Види та форма права власності.

 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

 6. Визнання фізичної особи недієздатною.

 7. Виникнення зобов’язання.

 8. Відшкодування шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт.

 9. Відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки

 10. Відшкодування шкоди завданої злочином.

 11. Відшкодування шкоди завданої незаконними діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

 12. Відшкодування шкоди завданої особами, що не досягли повноліття.

 13. Відшкодування шкоди завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

 14. Віндикаційний позов. Негаторний позов.

 15. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 16. Дарування.

 17. Довіреність та її види.

 18. Договір довічного утримання.

 19. Договір доручення.

 20. Договір зберігання: Поняття, юридична характеристика.

 21. Договір комісії.

 22. Договір купівлі-продажу.

 23. Договір міни.

 24. Договір найму (оренди).

 25. Договір найму житла.

 26. Договір перевезення вантажу.

 27. Договір перевезення. Поняття та види.

 28. Договір підряду. Поняття, юридична характеристика.

 29. Договір позики.

 30. Договір про спільну діяльність.

 31. Договір страхування.

 32. Завдаток.

 33. Загальний делікт. Умови його виникнення.

 34. Застава.

 35. Захист цивільних прав та інтересів (форми та способи захисту).

 36. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

 37. Зобов’язальні правовідношення.

 38. Зупинення і переривання перебігу строку позовної давності.

 39. Індивідуалізація фізичної особи (ім'я, місце проживання).

 40. Момент виникнення права власності у набувача за договором.

 41. Недійсні правочини.

 42. Об’єкти права інтелектуальної власності.

 43. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (підстави, порядок, наслідки).

 44. Оголошення фізичної особи померлою.

 45. Опіка і піклування у цивільному праві.

 46. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 47. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 48. Оформлення права на спадщину.

 49. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків.

 50. Підстави укладення договорів.

 51. Позичка.

 52. Позовна давність. Види позовної давності.

 53. Поняття зобов’язального права. Система зобов’язального права.

 54. Поняття і система делікатних зобов’язань.

 55. Поняття права інтелектуальної власності.

 56. Наслідки недодержання встановленої законом форми правочину.

 57. Поняття та види захисту права власності.

 58. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

 59. Поняття та види особистих немайнових прав.

 60. Поняття та ознаки речового права.

 61. Поняття та підстави спадкування.

 62. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

 63. Поняття, елементи та зміст цивільних правовідносин.

 64. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.

 65. Поняття, ознаки та значення правочинів.

 66. Поняття, підстави виникнення та види представництва.

 67. Поняття, предмет і метод цивільного права як галузі приватного права України.

 68. Порука і гарантія.

 69. Договір поставки.

 70. Право власності. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

 71. Право на обов’язкову частку у спадщині.

 72. Право промислової власності.

 73. Припинення права власності.

 74. Припинення юридичної особи. Ліквідація та реорганізація.

 75. Публічна обіцянка винагороди.

 76. Речі як об’єкти цивільних прав та їх класифікації.

 77. Речові права на чуже майно.

 78. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної та юридичної особи.

 79. Спадкування за законом.

 80. Спадкування за заповітом.

 81. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія.

 82. Спеціальні делікти та їх види.

 83. Способи забезпечення виконання зобов’язання.

 84. Способи створення юридичних осіб.

 85. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

 86. Умови чинності право чину.

 87. Цивільна дієздатність фізичних осіб. Поняття, зміст та види.

 88. Цивільне право та цивільне законодавство.

 89. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави, форми і види.

 90. Цивільно-правовий договір: поняття і характеристика.


^ 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

 4. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 47 (21.11.95). – ст. 349.

 5. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – ст. 573.

 6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.

 7. Нечипоренко О.І. Деякі питання визначення підстав вважати договір неукладеним // Збірник тез доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (10 червня 2011 року).− Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, Видавн. центр «Вектор», 2011. − С.181 − 183.

 8. Матвеєв П.С., Бірюков В.І. Цивільне право (в схемах): Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

 9. Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття, система, види. / Р. Майданик // «Право України». – 2013. – № 5. – С. 294-309

 10. Цивільне право України. Загальна частина : Підручник. Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України./ За ред. проф. І.А.Бірюкова, проф. Ю.О. Заіки. К.: Вид.дім СКІФ, 2013. – 528 с.

 11. Цивільне право України: Навч. посібник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. - К.:НАВСУ, 2004.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Заіка Ю.О. Українське цивільне право:Навч.посібник.- К.:Правова єдність, 2008

 2. Бірюков В. І. Щодо поняття «підприємство» в цивільному законодавстві України / В. І. Бірюков // Перспективи втілення демократичних цінностей та реалізація прав людини в Україні: матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції студентів «Перспективи втілення демократичних цінностей та реалізація прав людини в Україні», 24 квітня 2013 р.[Текст] – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 15–17.

 3. Цивільне право України: Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С.С.Бичкової.- К.:КНТ, 2009.

 4. Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. - М. – 1981.

 1. Цивільне право. Практикум: навч.посіб.-2-ге вид., переробл. та доп./за ред.. Р.А.Майданика, Н.С.Кузнєцової, О.В. Дзери. – К.: Правова єдність, 2009. – 752 с.

 2. Цивільне право України. Загальна та особлива частини: підручник/ за ред.. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

 3. Шимон С.  Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин. / С. Шимон // «Право України». – 2013. – № 1-2 – С. 332-337.

Схожі:

Законодавства, їх система iconЛекція Система права І система законодавства
Якщо зовнішнім проявом права є система його джерел, то внутрішня будова права визначається як його система. У юридичній науці існують...
Законодавства, їх система iconЗаконодавство це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми
Поняття цивільного законодавства. Співвідношення цивільного законодавства І цивільного права
Законодавства, їх система iconПерелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Правознавство»
Внутрішня будова (система права): поняття та співвідношення із системою законодавства
Законодавства, їх система iconПитання до іспиту з навчальної дисципліни
Поняття й основні риси адміністративної відповідальності. 38. Завдання, система І чинність законодавства України про
Законодавства, їх система iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Законодавства, їх система iconЗаконодавства. Предмет, метод І система господарського права
Державне регулювання підприємницької діяльності. Механізм І стадії правового регулювання сфери підприємництва
Законодавства, їх система icon1. Загальні поняття конкурентного права Історія виникнення І розвитку...
Розвиток І становлення законодавства України про конкуренцію І монополії. Структура конкурентного законодавства України
Законодавства, їх система iconТема 12. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства
Загальні засади відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Законодавства, їх система iconПро фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував...
Який розділ аудиторського висновку дає упевненість, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог чинного законодавства
Законодавства, їх система iconВідповідальність за порушення податкового законодавства
Поняття та підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства. 4
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка