Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
НазваРасследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
Сторінка7/7
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Медицина > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Глава 24. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

§ 1. Поняття та ознаки вбивства на замовлення

Зараз в Україні велику соціальну небезпеку станов­лять вбивства на замовлення, або вбивства, що вчиняють­ся найманими особами. Розкриття і розслідування таких вбивств пов'язані зі значними труднощами.

^ Замовленим є умисне вбивство, яке вчиняється осо­бою за винагороду в інтересах третьої особи. Таке вбив­ство має специфічний механізм організації та вчинення, часто характеризується відсутністю безпосередніх зв'яз­ків між замовником (організатором) і кілером (виконавцем злочину), попередніх стосунків між найманою особою і жертвою (вони не знайомі один з одним, не мають спільних інтересів, вбивця не зацікавлений особисто у смерті тієї чи іншої особи, а має тільки корисливий мотив).

В історії людства це не новий вид злочину. Вбивства на замовлення, або знищення, були відомі вже до нашої ери, опис їх зберігається у пам'ятках Стародавнього Сходу. Стосовно вітчизняної історії, то не можна не згадати про знищення Святополком своїх братів Бориса і Гліба (XI ст.). Вбивство найманими особами існувало у нашій країні й у застійні роки. Проте воно не мало такого розмаху як сьо­годні. Вбивства на замовлення існували на побутовому під­ґрунті (ревнощі, помста, одержання спадщини), а найма­чами чи замовниками були жінки у віці від 20 до 60 років. Виконавцями таких злочинів були дилетанти з нижчого прошарку кримінального середовища. 408 ---------------------------...........

Глава 24.

вбивств на замовлення

Вбивство на замовлення як спеціальність вперше з'я­вилось на Сицилії. Сицилійська мафія понад 150 років не змінювала своїх ритуалів і залишалася найбільш консер­вативною з усіх злочинних організацій. Вона одержала назву «Товариство честі». Право винесення смертного вироку належало голові мафіозної «сім'ї». Засудженого до смерті вбивали не «всліпу», а заздалегідь попередивши.

У рамках мафіозних кланів у США на початку 30-х рр. XX ст. була створена організація професійних кілерів — «Корпорація вбивць». З цього часу жоден мафіозний ке­рівник під страхом смерті не мав права вчиняти кару са­мостійно. Аби знищити ту чи іншу людину, йому необхідно було подати «заяву» до корпорації, оплатити «послугу» і чекати виконання вироку. Більшість тогочасних вбивств на замовлення у США не були розкриті.

Сьогодні в Україні крупні банківські, страхові, довірчі товариства і фірми мають відділи безпеки, які виконують функцію «роботи» з боржниками, усунення конкурентів, застосовуючи найрізноманітніші методи. У пресі можна зустріти об'яви на зразок «виконую будь-які конфіденцій­ні доручення», «конфіденційні послуги за високу оплату», «колишній спортсмен шукає можливість заробити 2000 до­ларів». Попит породжує пропозицію, з'являються органі­затори і виконавці, замовники і кілери.

З переходом України на шлях ринкових відносин, з капіталізацією економіки, з поширенням корупції і прони­кненням злочинців до різних сфер суспільного життя і біз­несу виникають проблеми і суперечності, які все частіше вирішуються за допомогою кулі, ліквідацією конкурента. На початку 90-х років вбивство на замовлення вже впоста-ло як явище, а фігура професійного кілера набула «попу­лярності». У ці часи жертвами кілерів були кооперато­ри і лідери злочинного середовища. Статистика свідчить, -- 409

^ Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

Що кількість вбивств на замовлення щороку збільшується, змінюється і особа жертви.

Вбивства на замовлення вчиняються в умовах неоче-видності. Тому бути абсолютно впевненим у тому, що та­кий злочин вчинений найманими особами, можна тільки після його розкриття та встановлення замовника. Однак цілеспрямована організація роботи по розкриттю замовле­них злочинів передбачає їх діагностику на ранніх етапах.

Теорія криміналістики дозволяє сформулювати кри­міналістичні ознаки, які відрізняють вбивства на замов­лення від інших умисних вбивств вже за наявності пер­винної інформації про подію злочину. До таких ознак на­лежать: зухвалість злочину; використання автоматичної чи напівавтоматичної зброї, вибухових пристроїв; зали­шення знарядь злочину на місці його вчинення; неприйнят­тя заходів, спрямованих на приховування трупа; велика кількість ушкоджень життєво важливих органів жертви (у багатьох випадках має місце «контрольний» постріл); відкритий характер багатьох злочинів; відсутність ознак інших складів злочинів за наявності у жертви грошей, цін­ностей, документів; соціальний стан жертви.

§ 2. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення

Криміналістична характеристика вбивств на замов­лення має певні особливості, які стосуються окремих її елементів та зв'язків між ними. При встановленні одного елемента може бути одержана інформація про ознаки ін­шого. Розглянемо основні елементи криміналістичної ха­рактеристики даного виду злочинів.

^ Спосіб вчинення. Способів позбавлення життя людини багато, але вбивствам на замовлення притаманний відкри­тий, зухвалий напад на жертву. Спосіб вчинення вбивства

410 -----------------------------------------------------------------------------------------------

___________________Глава 24^ Розслідування убивств на замовлення

може бути небезпечним для життя інших людей: відкрита перестрілка в багатолюдних місцях, використання вибу­хівки, гранат, вогнепальної зброї, гранатометів. Може за­стосовуватись й снайперський постріл у життєво важливі органи. Під час виконання замовлення має місце прагнення знищити тільки замовленого (людину, яку оплатили).

Мафіозні структури віддають перевагу латентним зло­чинам. Цим можуть пояснюватися випадки втеплення тру­пів, уторування в асфальт, розчинення у кислоті. Профе­сійні вбивства на замовлення слід шукати у статистиці не­щасних випадків: автокатастроф типу «п'яний за кермом», побутових ушкоджень електрострумом, серцевих нападів тощо.

При реалізації способу вчинення злочину важливу роль відіграють дії по його підготовці, які забирають бага­то часу та пов'язані з пошуком кілера, вивченням жертви, вибором знаряддя злочину, розробкою сценарію вбивства. Ретельно хронометрується «життєвий графік» жертви, пе­ревіряється, де і з ким проживає, чим займається, з ким зуст­річається, розпорядок дня, наявність охорони тощо

^ Спосіб приховання. У більшості випадків злочинець залишає труп на місці вчинення злочину. Майже не буває випадків приховання трупів керівників великих підпри­ємств, фінансово-кредитних установ, «авторитетів» зло­чинного світу.

Однією з ознак вбивства на замовлення є факт зали­шення зброї на місці події або під час втечі: без зброї лег­ше втікати. Деякі замовники позбавляються і самих кіле-рів (чи посередників).

Збільшення вбивств на замовлення породжує новий вид кримінального бізнесу — «шустовку» зброї, в резуль­таті якої на зброї знищуються ідентифікаційні ознаки.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 411

^ Розділ четвертий МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

Місце вчинення злочину. Більшість вбивств на замов­лення вчиняється за місцем проживання жертви. Злочинці для нападу обирають сходові площадки у під'їзді жертви, кабіни ліфтів, територію біля будинку чи під'їзду. «Під'їздні» вбивства завдали тон першим вбивствам на замовлення на початку 90-х років.

Місцем вчинення злочину може бути узбіччя дороги, що найчастіше використовується при застосуванні вибу­хових пристроїв.

Місце вчинення вбивства на замовлення може і не бу­ти заздалегідь визначеним (наприклад, якщо використо­вується валіза-пастка, наповнена вибухівкою).

^ Час злочину. Як правило, для нападу злочинці обира­ють ранковий час, рідше вечірній. Це пов'язано з чіткою регламентацією робочого дня жертви і системою часових інтервалів виходу з домівки.

^ Знаряддя злочину. Під час вчинення вбивства на за­мовлення використовуються вогнепальна зброя, радіоке-ровані чи контактні вибухові пристрої, гранати. Вогне­пальна зброя оснащується глушителями, оптичними або лазерними прицілами, пристроями нічного бачення. Речі господарсько-побутового призначення майже не викорис­товуються.

^ Особа жертви. Найчастіше жертвами вбивств на замо­влення стають:

1) особи, які займають керівні посади у бізнесі (прези­денти акціонерних товариств, керівники фінансово-креди­тних установ, директори великих торговельних чи інших комплексів);

2) представники вищих органів державної влади і управління;

3) працівники правоохоронних та правозастосовчих органів (прокуратури, МВС, СБ, судів та ін.);

412 -------------------------------------------------------------------------------------

4) лідери і члени злочинних угруповань.

Людину вбивають, як правило, не за зроблене, а за те, що вона могла б зробити, або вона реально заважає здійс­ненню планів замовника вбивства. Це може стосуватися сфери політики, бізнесу, кримінального впливу чи особис­тих стосунків.

^ Особа злочинця. Вбивство на замовлення характери­зується складним злочинним переплетінням: замовник — кілер або замовник — посередник (декілька посередників) — кілер.

Особливістю вбивства на замовлення є інститут за­мовника. Як замовники виступають комерційні партнери — бізнесмени, корумповані посадові особи, авторитети зло­чинного світу. Посередник у вбивстві на замовлення здійс­нює пошук конкретного виконавця, є зв'язуючою ланкою між замовником і кілером. Посередниками можуть бути особи з оточення організатора, підлеглі йому по службі, члени злочинних угруповань тощо. Крім іншого, посеред­ник — це додатковий засіб захисту замовника. Ні кілер, ні замовник не знають один одного, а для того, щоб обірвати сплетіння, треба лише знищити посередника.

Хто такі кілери (або ліквідатори, «курки»)? Кілер — в перекладі з англійської означає «вбивця». У нашій лексиці ця назва з'явилася наприкінці 80-х років XX ст. До недав­нього часу професія «мокрушник» — вбивця — не корис­тувалася «повагою» у злочинному середовищі. Сьогодні кримінальний світ стає жорстокішим, а професія кілера перетворилася на одну з «престижних» і високооплачуваних.

Умовно кілери можуть бути поділені на два типи: кіле-ри-дилетанти та кілери-професіонали. Дилетанти харак­теризуються низькою вартістю послуг. При цьому їх вико­ристання не дає ніяких гарантій і не виключає помилок:

___________________________________________________413

Розділ четвертий. ^ МЕТОДИКА ._

дилетант може вбити не ту людину, лише поранити жерт­ву, залишити докази причетності.

Професіонал йде на справу, коли відчуває майже пов­ну гарантію власної безпеки. Він володіє достатньо висо­кими навичками у «мистецтві» вбивати людей, використо­вує найсучаснішу техніку спостереження і радіозв'язку, здійснює заходи щодо підготовки вбивства. Професіонал мусить мати надійну легенду. Ніхто і ніколи не повинен за­підозрити у ньому ліквідатора. Він має бути неяскравим, непомітним, вміти «розчинюватися» у натовпі. Професій­ного кілера нерідко запрошують з іншого регіону, далекого зарубіжжя чи з країн СНД.

У свою чергу, наймані вбивці-професіонали поділяю­ться на кілерів-одинаків, які виконують замовлення від випадку до випадку, та кілерів, які перебувають на постій­ному утриманні того чи іншого злочинного угруповання. Останні мають спеціальну підготовку, займаються спор­том, стрільбою, постійно перебувають у формі. Вони здійс­нюють вбивства групою по два-три чоловіки.

Для виконання вбивств на замовлення можуть бути завербовані колишні військовослужбовці, які мають досвід інтернаціональних і міжнаціональних війн, працівники МВС, СБ, охоронних підрозділів, майстри спорту (снайпери, са­пери, біатлоністи). Сьогодні злочинці роблять спроби зміни­ти типовий зразок кілера. Останнім часом у вчиненні вбивств на замовлення намітилися нові тенденції: до таких вбивств стали залучати жінок.

§ 3. Початковий етап розслідування

Специфіка розслідування вбивств на замовлення, осо­бливість контингенту осіб, які їх вчиняють, вимагають від слідчого проведення широкого кола слідчих дій і операти-вно-розшукових заходів.

А 1 А

Ц | £\ - ~~"-~~~~~™~~ ~~ ..................... — - " - •—"-""" ...... ..... ....... ,-.,™™~„~~™™~и~ ~™~

Глава 24. ^Розслідування

Типовими первісними слідчими діями при розсліду­ванні таких вбивств є:

1) огляд місця події;

2) огляд трупа;

3) огляд зброї та інших предметів;

4) виявлення і допит свідків;

5) пред'явлення трупа для впізнання;

6) призначення судово-медичної експертизи трупа;

7) призначення інших судових експертиз.

На початковому етапі при розробці по «гарячих слідах» можуть бути встановлені особи, які підозрюються у приче­тності до вчиненого злочину. У цих випадках необхідно провести такі слідчі дії, як затримання і допит підозрюва­ного, особистий обшук та обшук за місцем проживання і роботи підозрюваного.

При розслідуванні вбивств на замовлення огляд місця події набуває важливого значення у зв'язку з особливос­тями характеру злочину, відсутністю попередніх зв'язків між злочинцем і жертвою, необхідністю отримання первіс­ної інформації про злочин.

На місці події слідчий повинен правильно визначити межі огляду. Використання кілером сучасної зброї дозво­ляє вести стрільбу на великій відстані, що необхідно вра­ховувати при з'ясуванні механізму злочину, виявленні слідів і знарядь злочину. Під час огляду місця події можна встановити сліди взуття, рук, застосування зброї, мікро-сліди, одорологічні сліди.

На місці вчинення злочину кілер часто залишає зброю, тому необхідно відшукати цю зброю і детально її оглянути. Зброя може містити певну інформацію про злочинця (па­льцеві відбитки, сліди крові, одорологічні сліди тощо).

— — _ - 415

^ ЗЛОЧИНІВ

Для виявлення стріляних гільз використовують дані про спрямованість, кут і дистанцію викидання їх зі зброї. При цьому враховуються модель застосованої зброї, перед­бачуване місце знаходження злочинця, можливість рико­шету.

Під час вчинення вбивства на замовлення можуть бути використані різні вибухові пристрої. У такому випадку іс­нує певна специфіка в огляді місця події: залучення фа­хівців до огляду; послідовність його проведення; пошук слідів на залишках вибухових пристроїв; виявлення зали­шків вибухівки тощо.

При огляді трупа на місці події обов'язково до­сліджуються: поза трупа, зовнішній стан одягу на трупі, ложе трупа, тіло трупа і ушкодження на ньому. Якщо осо­ба жертви не встановлена, здійснюють опис ознак зовніш­ності загиблого та його одягу.

Виявлення і допит свідків має певні труднощі при розслідуванні вбивств на замовлення. Це пов'язано зі страхом тих чи інших осіб перед злочинцями, небажанням наражатися на небезпеку. Закон України «Про забезпе­чення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному су­дочинстві» (ст. 7) передбачає такі заходи забезпечеїшя їх безпеки:

а) особисту охорону, охорону житла і майна;

б) видачу спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

в) використання технічних засобів контролю, прослу-ховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

г) заміну документів та зміну зовнішності; ґ) зміну місця роботи або навчання;

д) переселення в інше місце проживання;

416-----------------------------------------------------------------------------------------------

___________________Глава .24. Розслідування вбивств на замовлення

е) поміщення до дошкільної виховної установи або установи соціального захисту населення;

є) забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

ж) закритий судовий розгляд та ін. Існує кілька шляхів встановлення свідків:

1) виявлення свідків шляхом опитування громадян, які знаходились в районі, де сталась подія;

2) встановлення свідків, які живуть чи працюють по­близу місця виявлення трупа;

з) встановлення свідків в результаті оперативно-роз-шукової діяльності;

4) повідомлення у засобах масової інформації про не­обхідність надання допомоги.

Як свідки можуть бути допитані:

а) особи, які першими виявили труп;

б) особи, які повідомили в міліцію чи прокуратуру про виявлення трупа;

в) очевидці події;

г) інші особи (близькі, рідні, знайомі).

Допит свідка-очевидця (чи особи, яка першою виявила труп) передбачає з'ясування таких обставин: коли і чому він з'явився на місці вбивства; хто ще був з ним; чи не ви­являв потерпілий ознак життя; чи не була змінена обста­новка на місці події; чи не бачив свідок, як було вчинено злочин; що він чув або бачив; скільки було злочинців, їх зовнішність, як вони були одягнені; якою зброєю було вчи­нено вбивство; чи користувались злочинці транспортом; чи мали вони радіозв'язок; про що розмовляли злочинці; як вони звертались один до одного; в якому напрямку зникли злочинці; як довго вони перебували на місці події тощо.

Специфіка вбивств на замовлення передбачає необхід­ність використання сучасних криміналістичних науково-_____________________________________,--------------- 417

271-280

Розділ четвертий. ^ МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

технічних розробок. Однак можуть дати певний результат й традиційні засоби відтворення особи злочинця за допо­могою свідка-очевидця — у вигляді словесного або рисова­ного портрета, фоторобота (у тому числі й із застосу­ванням комп'ютерної техніки).

У розкритті вбивств на замовлення важливе значення має створення так званих психологічних портретів, чи психологічних профілів. Це один з різновидів криміналіс­тичних розумових моделей. Портрет (профіль) розшуку­ваного злочинця являє собою систему відомостей про пси­хологічні та інші ознаки даної особи, важливі для її вияв­лення та ідентифікації. Ця система охоплює не тільки пси­хологічні, а й правові, соціально-демографічні, криміналіс­тичні ознаки. На відміну від багатофункціонального слове­сного портрета, психологічний портрет відбиває внутріш­ні, психологічні, а також поведінкові ознаки людини. Його основна функція — бути засобом пошуку, виявлення зло­чинця, особа якого не встановлена.

Певну допомогу в розкритті вбивств на замовлення можуть надати довідково-інформаційні та оперативні об­ліки органів внутрішніх справ.

418
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconОперативная характеристика убийств и преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью
В настоящее время одной из острых проблем является раскрытие и расследование убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. Проблема...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconОсновная масса лиц, совершающих насильственные преступления и хулиганство,...
Они активно участвуют в совершении убийств, грабежей, разбоев, вымогательств, бандитизма, иногда выступают даже в роли организаторов...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств icon12. Общие положения криминалистической тактики
Понятие криминалистической тактики Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, в котором представлена система теоретических...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconДжон Коннолли Темная лощина Чарли Паркер 02
Потомственный полицейский, Паркер всегда считал себя наследником дела, которому служил его дед. Но он никогда не воспринимал эту...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconПлан общие понятия о производственном травматизме, профессиональных...
Расследование и оценка производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconК их числу можно отнести следующие
Подобное криминальное регулирование взаимоотношений в среде предпринимательства приводит к росту умышленных убийств и причинений...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconИнструкция по сбору миллиона подписей «За»
В российской Федерации с 1920 года убийство ребенка в материнской утробе считается хирургическим и медикаментозным прерыванием беременности...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconСаймон Скэрроу Орел и Волки
Верики. Никто и не подозревал, что, казалось бы, мирное поручение повлечет за собой череду политических интриг, предательств и кровавых...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconМэри Хоффман Город Масок
Город Беллеция (Венеция в нашем мире) вызывает удивление, с кинематографической точностью к деталям, с чувственностью шелка и бархата,...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconКнига предоставлена группой
Не менее подозрительны и отношения Эли с отцом — да и отец ли он ей? Кто она и какое отношение имеет к череде ритуальных убийств,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка