Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
НазваРасследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
Сторінка6/7
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Медицина > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Глава 23. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

§ 1. Криміналістична характеристика вбивств

^ Вбивство є злочином проти життя особи і являє со­бою умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині

(ст. 155 КК). Найважливішим завданням оперативно-роз­шукових та слідчих органів є швидке розкриття таких злочинів, встановлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню. Складність розслідування вбивств зумовлена відсутністю, як правило, свідків, великою кількістю версій розслідування, характером речових доказів, а у деяких випадках інсценуванням обставин події злочину.

Ефективному розслідуванню злочинів сприяє з'ясу­вання даних, що складають криміналістичну характерис­тику вбивств, тобто сукупності криміналістичне значущих елементів, які допомагають найбільш швидкому розслідуван­ню. До елементів криміналістичної характеристики вбивств належать:

1) спосіб вчинення;

2) спосіб приховання;

3) місце, час та обстановка;

4) «слідова картина»;

5) особа злочинця;

6) особа потерпілого.

Так, при розгляді першого елемента характеристики — способу вчинення злочину — важливо з'ясувати, як саме вбивство було вчинено — в умовах неочевидностг або оче­видності. З'ясування цієї обставини впливає на плануван­ня та організацію розслідування. У першому випадку факт -----------------------------------------------,------------------------ 393

^ Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

вчинення вбивства неочевидний, і особа, яка вчинила цей злочин, невідома. Завданням розслідування є встановлен­ня особи злочинця, обставин вчинення злочину та особи потерпілого.

Вбивство, вчинене в умовах очевидності, характеризу­ється тим, що особа злочинця відома, злочин вчинено в присутності інших осіб. Завданням розслідування є вста­новлення обставин злочину, виявлення речових доказів, встановлення особи потерпілого і мотивів убивства.

Розглянемо основні елементи криміналістичної харак­теристики вбивств.

^ Спосіб вчинення. Такі способи надзвичайно різнома­нітні: застосування вогнепальної і холодної зброї, удав­лення зашморгом, дія високої температури, утеплення та ін. Спосіб вчинення часто вказує на особу злочинця і до­зволяє висувати версії як щодо вбивці, так і щодо мотивів учинення злочину. Спосіб вчинення злочину орієнтує слід­чого на комплекс слідів і речових доказів, що можуть бути виявлені у процесі розслідування. Крім того, спосіб вчи­нення може сприяти встановленню особи потерпілого (ма­ється на увазі характер попередніх стосунків потерпілого зі злочинцем).

^ Спосіб приховання. Найбільш традиційними способа­ми приховання є: знищення слідів злочину; приховання чи знищення знарядь і засобів; інсценування вбивства під не­щасний випадок чи самогубство; знищення трупа (спалю­вання, утоплення, розчленування, закопування); спотво­рення трупа з метою приховання особи потерпілого. Як правило, такі дії пов'язані з бажанням вбивці уникнути відповідальності, приховати свою причетність до злочину.

^ Час, місце та обстановка події злочину. Звичайно злочинець обирає час, коли немає свідків, коли потерпілий один у будинку чи в офісі або в іншому місці, нерідко ве-

394-------------------------------------------------------------------------------------
чірній або нічний. Місце вчинення вбивства — це найчас­тіше безлюдна місцевість чи квартира, в якій потерпілий може бути один. Також це може бути транспорт (автомо­більний чи залізничний), зруйновані будинки або такі, що будуються, інші місця, куди з різних обставин потрапляє потерпілий. Місце злочину, як і обстановка, є надзвичайно важливим джерелом інформації, бо воно містить чималу кількість слідів і речових доказів, що визначають напрям розслідування і висунення слідчих версій.

«Слідова картина» події. «Слідову картину» утворю­ють обставини і сліди події злочину. Виявлення їх, аналіз, встановлення причинних зв'язків дозволяють побудувати картину події, сформувати уявні або дійсні моделі злочи­ну, механізм його вчинення. Дослідження таких слідів і ре­чових доказів може вказати на особу злочинця, особу по­терпілого та обставини події, виявити негативні обставини, сліди приховання злочину.

^ Особа злочинця. Соціальний і психологічний портрет вбивці має різноманітні риси залежно від того, чи є злочин умисним або з необережності. Злочинець, який вчинив вбивство навмисно, характеризується негативно, має такі якості, як агресивність, жорстокість, егоїзм, цинізм, знева­га до чужих інтересів, розпущеність тощо. Серед злочин­ців цієї категорії переважають наркомани, сексуальні пси­хопати, особи з психічними відхиленнями. У випадках нео­бережних вбивств злочинці, як правило, не мають таких якостей. Дії злочинця на місці події дозволяють дійти ви­сновків щодо його обережності, продуманості дій, наявнос­ті фахових навичок, сили, жорстокості та ін.

^ Особа потерпілого. Особа потерпілого нерідко вказує на особу злочинця (зв'язки потерпілого зі злочинцем, ха­рактер їхніх стосунків, мотиви вчиненого злочину). Тому вивчення особи потерілого дозволяє висунути версії щодо

----------------------------------------------------------------------------------------- 395

^ Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

вбивці, мотивів учинення злочину, в окремих випадках щодо віктимного поводження потерпілого.

Приводами до порушення кримінальної справи є: а) виявлення трупа з ознаками насильницької смерті; б) за­яви очевидців вбивства; в) зникнення людини за наявності обставин, що вказують на можливість її вбивства; г) явка з повинною; ґ) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором ознак злочину.

§ 2. Початковий етап розслідування

У процесі розслідування вбивств необхідно з'ясувати низку обставин, що сприяють встановленню істини. До них належать:

1) безпосередня причина смерті;

2) що мало місце — насильницьке заподіяння смерті чи смерть сталася з інших причин (нещасний випадок, хвороба);

3) яким способом, за допомогою яких знарядь вчинено вбивство;

4) час настання смерті (має важливе значення для встановлення багатьох обставин, зокрема часу вчинення злочину, визначення кола можливих свідків, організації оперативно-розшукових заходів, пов'язаних з пошуком злочинця, та ін.);

5) місце вчинення вбивства;

6) обставини, за яких вчинено вбивство;

7) особа жертви (може бути встановлена у разі вияв­лення документів, які посвідчують особу, а також пред'яв­лення для впізнання особам, котрі першими виявили по­терпілого, або тим, які проживають поруч з місцем події; особа жертви може бути встановлена шляхом звернення до криміналістичних обліків, зокрема, до дактилоскопічно­го і обліку осіб, що безвісти зникли);

396-------------------------------------------------------------------------------------.^^

8) співучасники вбивства і роль кожного з них у вчи­ненні злочину;

9) особа вбивці (може бути встановлена шляхом опиту­вання свідків, складання суб'єктивного портрета, його по­казу по телебаченню);

10) мотиви вбивства (помста, користь, ревнощі, бажан­ня усунути конкурента, «розборки» мафіозних груп);

11) обставини, що сприяли вбивству (умисному чи нео­бережному), заходи, яких треба вжити для попередження таких злочинів.

Перелічені обставини є основними питаннями при роз­слідуванні вбивств, але не вичерпують їх.

Первісні дії при розслідуванні вбивств включають не­відкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. До оперативно-розшукових заходів належать організація пе­реслідування злочинця, опитування громадян, які перши­ми виявили труп, або тих, котрі перебували на місці зло­чину, організація спостереження на вокзалах, пристанях, улаштування засідок тощо.

Первісною невідкладною слідчою дією є огляд місця події і трупа. Особливості огляду місця події по справах цієї категорії випливають із специфіки характеру вбивст­ва (застосування вогнепальної зброї, удавлення зашмор­гом, отруєння тощо). Важливими є також пошук і огляд слідів та речових доказів. Характер вбивства орієнтує слідчого на пошук слідів, характерних для застосування тих чи інших знарядь і засобів вчинення злочину. Так, слідами застосування вогнепальної зброї можуть бути гільзи, стріляні кулі, іноді пістолет, а також сліди крові, сліди опору (боротьби) і, що особливо важливо, мікросліди й сліди нашарування. Аналіз таких слідів дозволить дійти висновку про вид зброї, з якої було зроблено постріл; при -------------------------------------------------------------------------- 397

^ Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

дослідженні мікрослідів (крупинок, ниток) можна встано­вити групову належність тканини одягу злочинця.

У випадках, коли наявні ознаки отруєння, на місці по­дії необхідно вилучити посуд із залишками харчів, лікар­ські препарати (порошки, пляшки з ліками), виділення по­терпілого.

При удавленні зашморгом чи повішенні особливу ува­гу слід зосередити на матеріалі зашморгу, його формі, спо­собі в'язання, бо це часто пов'язано з фаховими навичками особи, яка вчинила злочин, і вказує на певне коло осіб, які можуть бути причетними до події.

Так, при розслідуванні вбивства шляхом удавлення зашмор­гом жінки, труп якої був виявлений у водосховищі, до­слідження характеру в'язання зашморгу вказувало на те, що воно притаманно фаховим діям телятників — саме так зв'язують телят. Зять потерпілої був телятником. Незва­жаючи на висунуте їм неправдиве алібі, вину його було дове­дено.

Огляд місця події і трупа здійснюється з участю судо­во-медичного експерта, який виконує у цьому випадку функції фахівця. Він допомагає слідчому в здійсненні ог­ляду, зосереджуючи свою увагу на огляді трупа. Проте це не означає, що огляд трупа здійснюється тільки судово-медичним експертом, слідчий бере в ньому найактивнішу участь. Огляд трупа здійснюється в певній послідовності. Саме у такій же послідовності фіксуються в протоколі його результати. При огляді трупа в протоколі зазначаються:

а) загальні дані (зріст, вік, стать, поза, положення);

б) одяг (його стан, ознаки, наявність слідів впливу зна­ряддя вбивства);

в) будова тіла, колір шкіри, особливі прикмети;

г) ушкодження, що є на тілі (розмір, форма, місце роз­ташування).

398 —-------------------------------------------------------------------------------------------

Глава 23. Розслідування вбивств

Велике значення має огляд ложа трупа (тобто місця його виявлення). Тут можуть бути виявлені документи, предмети, загублені злочинцем, знаряддя вбивства та інші сліди, що мають значення для з'ясування характеру вчи­неного злочину.

У процесі огляду місця події внаслідок аналізу виявле­ного слідчий у процесі моделювання картини злочину мо­же виявити негативні обставини — такі, що суперечать даним про природний розвиток подій. Зокрема, це може бути посмертний характер странгуляційної борозни при заяві про самогубство потерпілого, відсутність крові при чималій кількості ножових поранень тощо.

До первісних слідчих дій належить призначення до провадження судово-медичної експертизи. Серед пи­тань, що розв'язуються судово-медичною експертизою, можуть бути такі: причина смерті, час її настання; харак­тер та послідовність ушкоджень; чи міг постраждалий сам нанести собі ушкодження; прижиттєвість або посмерт-ність ушкоджень трупа; його резус-фактор, що сприяє ви­значенню особливостей крові, сліди якої можуть бути ви­явлені на одязі підозрюваного. Судово-медична експерти­за відкриває можливість для індивідуальної ідентифікації особи по крові, частках м'язів, фрагментах кісток тощо. Поряд із судово-медичною експертизою можуть призна­чатися й інші експертизи, в тому числі судово-балістична, трасологічна, дактилоскопічна, біологічна та ін.

До невідкладних слідчих дій належить пред'явлення трупа для впізнання. Необхідність у цьому виникає тоді, коли іншим шляхом особу постраждалого встановити не­можливо. Пред'явлення для впізнання здійснюється у морзі особам, які заявили про зникнення, або можливому вбивці. Пред'явленню для впізнання передує допит заявників про прикмети зовнішності та одягу постраждалого, а також ----------------------------------------------------------------------- 399

Розділ четвертий. ^ МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

здійснення туалету трупа з метою надати зовнішності при­життєвого вигляду. Результати пред'явлення для впізнан­ня фіксуються у протоколі.

При розслідуванні вбивств особливе місце посідає до­пит свідків. До плану допиту включаються всі питання, що характеризують склад злочину. Особливе значення має деталізація показань, бо вона може містити необхідну інформацію для контрольних запитань і перевірки пока­зань як свідків, так і обвинувачених. Показання свідків мо­жуть мати значення для розшуку злочинця (опис прикмет зовнішності) та наступного пред'явлення для впізнання.

При розслідуванні вбивств однією із важливих слідчих дій є обшук, метою якого є виявлення слідів і речових до­казів причетності особи до злочину. В процесі обшуку слідчий повинен бути орієнтований на пошук: одягу і взут­тя злочинця, що були на ньому під час події; знарядь і за­собів заподіяння смерті; цінностей і предметів, що належа­ли потерпілому; зброї і боєприпасів; листування, фото­знімків та інших даних, що можуть пояснити характер стосунків між злочинцем і потерпілим; слідів крові.

При проведенні обшуку в будинках, надвірних будів­лях і на дворових ділянках можуть бути виявлені сліди розчленування і останків розчленованого трупа.

Успіх розслідування вбивств визначається його плану­ванням., яке в своїй основі передбачає висунення версій, виявлення доказів внаслідок логічного аналізу їх похо­дження, ролі та значення. Висунення загальних версій є важливим етапом планування і має місце на тій стадії роз­слідування, коли вже проведені основні невідкладні слідчі дії. Аналізуючи одержані докази, слідчий висуває най­більш ймовірні версії, серед яких суттєве значення мають версії про осіб, які вчинили вбивство, і мотиви вчинення 400-----------------------------------------------------------------------

'вдння[вбивств

злочину. Залежно від одержаних матеріалів можуть бути висунуті такі слідчі версії:

а) смерть є наслідком вбивства;

б) смерть є наслідком самогубства;

в) смерть є наслідком нещасного випадку;

г) природна смерть.

Щодо мотивів вбивства можуть бути висунуті наступні версії:

а) вбивство з метою заволодіння майном потерпілого;

б) вбивство із помсти;

в) вбивство з метою приховання іншого злочину і стра­ху викриття;

г) вбивство з метою позбавитися необхідності турбува­тися про потерпілого чи з метою одержати свободу дій (вступити в інший шлюб, не сплачувати аліменти та ін.);

ґ) вбивство у сварці, бійці;

д) вбивство з необережності;

е) вбивство при необхідній обороні.

Неприпустимо перебувати в полоні однієї версії, якою б правдоподібною вона не здавалася.

Висунення слідчих версій сприяє вирішенню наступ­них питань: 1) чи вчинено вбивство в місці виявлення тру­па; 2) шляхи проникнення вбивці до місця злочину або ви­явлення трупа; 3) діяла на місці злочину одна людина чи декілька; 4) які зміни на місці події залишив вбивця; 5) тривалість перебування вбивці на місці події; 6) час вчинен­ня вбивства (час доби); 7) положення жертви і вбивці в мо­мент вбивства; 8) які дії, крім вбивства, вчиняв злочинець на місці злочину; 9) які предмети залишив вбивця на місці злочину; 10) які сліди з місця події могли залишитись на вбивці; 11) хто і звідки міг бачити і чути, що відбувалося. ----------------------------------------------------------------------- 401

26 1-280

§ 3. Особливості розслідування деяких видів вбивств

У загальній методиці розслідування вбивств виділя­ють кілька особливих методик, що відрізняються специ­фікою, яка визначається ситуацією. До них належать ме­тодика розслідування вбивств, що маскуються під нещас­ний випадок, методика розслідування вбивств за відсутно­сті трупа потерпілого, методика розслідування вбивств, пов'язаних із розчленуванням трупа, методика розсліду­вання вбивств на замовлення. Кожна з названих методик має особливості в організації провадження первісних слід­чих дій і оперативно-розшукових заходів.

^ Вбивства, що маскуються під нещасний випадок чи самогубство. Найважливішою слідчою дією при розсліду­ванні таких вбивств є огляд місця події і трупа. При огля­ді особливу увагу звертають на обставини виявлення тру­па, його положення, стан одягу, сліди боротьби чи опору. В процесі огляду можуть бути виявлені певні невідповіднос­ті (негативні обставини), характер яких дозволяє висунути версію про те, що мало місце інсценування події. До таких належать сліди, що суперечать загальній картині події або явно вказують на те, що подія відбувалася в іншому місці чи мала інший характер. Так, при огляді місця автотранс­портної події наявність різаних ран на тілі постраждалого внаслідок наїзду є обставиною, що вказує на вбивство, ін­сценоване як нещасний випадок. Виявлення посмертної странгуляційної борозни на трупі як наслідок наїзду поїз­ду також є результатом інсценування і вказує на інший характер події, ніж той, що передбачався. Вбивства, що маскуються під нещасний випадок на виробництві, також вимагають ретельного аналізу слідів при огляді місця по­дії, їх розміщення, співвідношення з частинами механіз­мів, що рухаються, співвідношення з часом вмикання чи 402 ..... - ...... ________________ ....... _

Глава 23. Розслідування вбивств

вимикання механізмів. У цих випадках дуже важливим є зіставлення показань свідків з результатами огляду і дани­ми судово-медичної експертизи, що можуть виявити невід­повідність, яка вказує на вбивство.

При розслідуванні вбивств, які інсценуються під само­губство, дійсна картина того, що сталося, може бути з'я­сована внаслідок проведення як невідкладних, так і насту­пних слідчих дій. Так, при огляді місця події важливо встановити, чи міг загиблий сам собі нанести поранення, зав'язати зашморг (останнє може вказати на фахові нави­чки), чи мають місце сліди боротьби або опору, що знайшли відображення як на трупі, так і в обстановці події (розбиті меблі, сліди крові на предметах обстановки). У разі засто­сування вогнепальної зброї важливо встановити дистан­цію, з якої був зроблений постріл, виявити на пістолеті сліди пальців руки, що належать потерпілому або іншій особі.

^ Судово-медичне дослідження трупа дозволяє встано­вити сліди прижиттєвого або посмертного ушкодження, головним чином странгуляційної борозни. У випадках са­могубства шляхом повішення слідчим експериментом з використанням вантажу, рівного вазі тіла загиблого, необ­хідно встановити, чи витримує мотузка вагу тіла.

У практиці розслідування нерідкі випадки, коли особа, яка вчинила самогубство, залишає перед смертю листи, записки. Якщо факт написання листа загиблим викликає сумнів, необхідно призначити почеркознавчу експертизу. При розслідуванні самогубства важливо зібрати дані про спосіб життя загиблого, встановити його психологічний стан, з'ясувати, чи не було заяв про прагнення піти із жит­тя. У необхідних випадках можна призначити судово-пси­хіатричну або судово-психологічну експертизу за матеріа­лами справи. __________________________________;------------------- 403

^ 264-280

. ^

Вбивства за відсутності трупа потерпілого. У випад­ках зникнення особи, коли обставини вказують на можли­вість вбивства, приводом для порушення кримінальної справи і розслідування є заяви чи інші дані про її зникнен­ня. Первісною слідчою дією в цій ситуації є допит заявника і свідків по справі. Під час допиту з'ясовуються час уходу (від'їзду) особи, яка зникла (години і хвилини), можливий шлях її слідування, прикмети зовнішності, одягу, мета уходу (від'їзду), місце, куди особа мала прибути, дані про стан здоров'я, психічний стан, настрій. Слід з'ясувати та­кож наявність у зниклого цінностей, грошей, документів, що засвідчують особу, дрібних речей — брелоків, запаль­ничок, ключів та ін.

Оперативним шляхом необхідно перевірити місця мо­жливого перебування особи — місце роботи, проживання, місця проживання родичів і знайомих, лікарняні заклади, морги, місця затримання органами міліції та ін.

Допит свідків має на меті з'ясувати певні дані про зни­клу особу, зокрема, її стосунки у сім'ї, наміри виїхати в певному напрямку, стосунки із знайомими, друзями, інти­мні зв'язки, що приховуються. За показаннями свідків мо­жна скласти приблизний маршрут руху особи до її зник­нення, а в місцях можливого її перебування провести ог­ляд з метою виявлення трупа. Рекомендується направити окремі запити до місць проживання родичів та друзів зни­клої особи з метою з'ясувати її перебування.

У процесі розслідування слідчий повинен скласти план розшуку трупа відповідно до місця його можливого прихо­вання. Разом із цим, складаючи реєстраційну карту особи, яка зникла безвісти, слідчий робить запити в органи міліції інших областей про можливе виявлення невпізна­ного трупа, прикмети якого схожі з прикметами особи, яка зникла. Необхідно також вилучити якомога більшу кіль-404 ------___________________________________________Глава 23. Розслідувдння вбивстб

кість фотознімків особи, яка зникла, здебільшого близьких до часу зникнення.

За злочинами цієї категорії заявники нерідко є особа'

МИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ вбиВСТВО. З МеТОЮ ВСТаНОВЛеННЯ ЇХ МОЖЛИ'

вої причетності слідчий після порушення кримінальної справи повинен зробити огляд можливого місця події. Це може бути квартира, надвірні будівлі, підвали, присадибна ділянка. Підставами для огляду можуть бути показання свідків про неприязнені стосунки, погрози, майнові дома-гання тощо. При огляді слід виявляти негативні обставини (пішла взимку до крамниці — шапка і пальто на місці; по­їхала до родичів — не взяла носильних речей і взуття), а також на сліди крові, розкопування в надвірних будівлях і на присадибній ділянці.

Гак, у справі про зникнення громадянина Б., який начебто поїхав до своєї дочки, слідчий при огляді звернув увагу на свіжопофарбовані панелі кухні в квартирі зниклого. За сло­вами свідків, ремонт був зроблений за тиждень до зникнен­ня особи, при цьому панелі він фарбував сам блакитною фар­бою, що різко відрізнялася від нового коричневого по­криття. Проведені зіскоби та їх дослідження підтвердили наявність слідів крові. За свідченням свідків, жінка зниклого пересаджувала смородину на ділянці під час її цвітіння, що викликало подив сусідів. При проведенні розкопок було вияв­лено труп.

^ Вбивства, пов'язані з розчленуванням трупа. При по­рушенні кримінальної справи, пов'язаної із виявлення^ частини чи частин трупа, огляд місця події має своєю ме­тою виявлення всіх частин трупа, огляд прилеглої місце­вості, пакувальних матеріалів, а також засобів доставки частин трупа до місця їх виявлення. Для виявлення іншиК частин трупа необхідно надіслати запити до сусідніх обла­стей, вказавши приблизно час і спосіб розчленування. Ви­явлені частини трупа повинні зберігатися в морзі в період, можливого виявлення інших частин. Треба зазначити, що _______________;_____________________________— 405

Розділчетвертий.^ЛЕІОЦУ\ КА РОЗСЛІДУВ АН Н_Я_ ЗЛ ОЧ Й НІ В________

пакувальні матеріали мусять бути не тільки ретельно ог­лянуті (мали місце випадки, коли на газетах були виявлені адреси причетних осіб), а й сфотографовані та залучені до справи як речові докази, що можуть бути пред'явлені для впізнання.

Однією з невідкладних слідчих дій при виявленні час­тин трупа є призначення судово-медичної експертизи, в процесі якої можуть бути поставлені і вирішені наступні питання:

1) чи є виявлене частинами тіла людини;

2) чи належать усі виявлені частини одному трупу;

3) стать, вік, зріст потерпілого, чи є ознаки (шрами, та­туювання), що можуть сприяти встановленню особи;

4) причина смерті, час настання смерті, прижиттєве або посмертно було зроблено розчленування трупа;

5) яким предметом завдана смерть, яким знаряддям (припустимо) зроблено розчленування трупа, чи залиши­лись на кістках і хрящах трупа сліди знаряддя розчлену­вання, що мають індивідуальні ознаки;

6) чи не має особливостей спосіб розчленування трупа, який вказує на фахові навички злочинця;

7) чи не був потерпілий хворим; ознаки захворювання.

Разом з призначенням судово-медичної експертизи мають виконуватися дії, пов'язані з ідентифікацією особи загиблого, зокрема, демонстрація фотографії по телевізо­ру, дактилоскопіювання з метою перевірки за криміналіс­тичними облікам попередньої судимості, заповнення карти невпізнанного трупа з метою її зіставлення з картами осіб, які зникли безвісти, пред'явлення частин тіла для впіз­нання особам, які заявили про зникнення їх рідних чи бли­зьких. При встановленні особи вбитого подальші слідчі дії спрямовані на з'ясування його родинних, дружніх, інтим-406 --------------------------------------------------------------------------

Глава 23._ Розслідувдння вбивств

них зв'язків для встановлення осіб, причетних до злочину, і місця його вчинення.

У процесі проведення обшуків слід зосереджувати увагу на пошуку слідів крові, знарядь розчленування, па­кувальних матеріалів (їх частин), які в подальшому мо­жуть бути використані для встановлення причетності осо­би до вчиненого злочину.

При затриманні та освідуванні підозрюваного необхід­но фіксувати увагу на слідах крові, а також слідах бороть­би чи опору.

407

Розділ_четвертий. ^ МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconОперативная характеристика убийств и преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью
В настоящее время одной из острых проблем является раскрытие и расследование убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. Проблема...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconОсновная масса лиц, совершающих насильственные преступления и хулиганство,...
Они активно участвуют в совершении убийств, грабежей, разбоев, вымогательств, бандитизма, иногда выступают даже в роли организаторов...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств icon12. Общие положения криминалистической тактики
Понятие криминалистической тактики Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, в котором представлена система теоретических...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconДжон Коннолли Темная лощина Чарли Паркер 02
Потомственный полицейский, Паркер всегда считал себя наследником дела, которому служил его дед. Но он никогда не воспринимал эту...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconПлан общие понятия о производственном травматизме, профессиональных...
Расследование и оценка производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconК их числу можно отнести следующие
Подобное криминальное регулирование взаимоотношений в среде предпринимательства приводит к росту умышленных убийств и причинений...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconИнструкция по сбору миллиона подписей «За»
В российской Федерации с 1920 года убийство ребенка в материнской утробе считается хирургическим и медикаментозным прерыванием беременности...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconСаймон Скэрроу Орел и Волки
Верики. Никто и не подозревал, что, казалось бы, мирное поручение повлечет за собой череду политических интриг, предательств и кровавых...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconМэри Хоффман Город Масок
Город Беллеция (Венеция в нашем мире) вызывает удивление, с кинематографической точностью к деталям, с чувственностью шелка и бархата,...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconКнига предоставлена группой
Не менее подозрительны и отношения Эли с отцом — да и отец ли он ей? Кто она и какое отношение имеет к череде ритуальных убийств,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка