Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
НазваРасследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
Сторінка4/7
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Медицина > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Глава 22. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

§ 1. Сутність методики розслідування злочинів

Даний розділ криміналістики традиційно в системі на­уки називається методикою розслідування окремих видів злочинів. Бажаючи надати системі науки єдності, деякі ав­тори пропонували називати цей розділ криміналістичною методикою, аналогічно криміналістичній техніці та кри­міналістичній тактиці.

Методика розслідування злочинів може розглядатися у двох аспектах. По-перше, це сам процес розслідування злочинів як специфічна діяльність уповноважених зако­ном органів та осіб, що здійснюється на підставі застосу­вання засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики, методів розслідування певних видів злочинів. По-друге, це розділ науки криміналістики, який містить систему комплексних криміналістичних рекомендацій що­до виявлення, розслідування та профілактики окремих ви­дів злочинів. Саме у взаємозв'язку цих двох напрямів — практичного і теоретичного — методика розслідування злочинів виявляє своє призначення, сприяючи розробці наукових рекомендацій і запровадженню їх у практику розслідування злочинів.

Процес розслідування в цілому і окремих видів злочи­нів зокрема може бути охарактеризований як:

1) правова діяльність, що здійснюється на підставі процесуальної форми уповноваженими законом органами

^ Глава 22. Загальні тп^^

(досудове слідство, дізнання) та особами (слідчим, дізнава-чем);

2) пізнавальна діяльність, спрямована на встановлення обставин події минулого на підставі теорії судових доказів, законів логіки і положень психології;

3) організаційна діяльність, спрямована на забезпечен­ня планомірного розслідування окремих видів злочинів на підставі нормативних приписів, рекомендацій з наукової організації праці;

4) оперативно-розшукова діяльність, що проводиться уповноваженими законом органами по виявленню та роз­криттю злочинів;

5) профілактична діяльність, спрямована на встанов­лення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, яка здійснюється на підставі рекомендацій кримінології та криміналістики.

У здійсненні зазначених напрямів процесу розсліду­вання злочинів синтезуюча роль належить криміналістич­ній методиці та науковим рекомендаціям науки криміна­лістики. Основою методики є система методів розслідуван­ня, що покликана сприяти повному та всебічному розкрит­тю злочинів, збиранню та об'єктивній оцінці доказів на підставі закону і криміналістичних рекомендацій.

Теорія криміналістики і слідча та оперативно-розшу­кова практика виробили основні методи розкриття злочи­нів: від відомостей про спосіб та механізм вчинення злочи­ну до методу його розкриття; від мотиву вчинення злочину до методів встановлення передбачуваного злочинця; від потерпілих до методів виявлення підозрюваної особи; від осіб, які раніше вчиняли аналогічні злочини, до методів встановлення інших осіб та обставин; від відомого кри­мінального епізоду до методів виявлення інших, пов'яза­них з ним епізодів. Застосовуються й такі методи встанов------------------------------------------------------------------------ 359

^ Розділ четвертий.^ _________

лення злочинців, як криміналістичний аналіз оперативної обстановки в певному районі, групування та об'єднання кримінальних справ, що дозволяє концентрувати та систе­матизувати уривчасту інформацію. Останнім часом запро­поновано метод розкриття злочинів шляхом виявлення їх­ніх осередків.

Методика розслідування злочинів, як структурна час­тина науки криміналістики, органічно пов'язана з іншими її розділами — загальною теорією криміналістики, кри­міналістичною технікою і криміналістичною тактикою. У цілісній науковій системі криміналістики, безпосередньо спрямованій на повне відбиття досягнутих знань, власти­востей і закономірностей об'єкта пізнання, методика роз­слідування є, як зазначалося, заключним розділом, синте­зуючим наукові положення криміналістичної техніки й та­ктики стосовно завдань і програм виявлення і розкриття окремих видів злочинів. У цьому розумінні методика роз­слідування злочинів може розглядатися як особлива час­тина криміналістики.

Порівняння системи криміналістики з системами наук кримінального права і кримінального процесу показує, що розділи цих галузей знань, що розробляють власні поло­ження загальної частини, різняться структурою. У той же час система заключного розділу криміналістики — мето­дики розслідування злочинів — відповідає побудові особ­ливих частин наук кримінального права та кримінального процесу. Така однотипність систем визначається спільніс­тю об'єктів, що вивчаються ними, єдністю завдань кри­мінально-правової боротьби зі злочинністю та впливом міжнаукових зв'язків. Очевидно, що система окремих ме­тодик розслідування в основному відповідає побудові особ­ливої частини кримінального права, а внутрішня структу­ра кожної окремої методики будується згідно з процесу-360 -_______________________,__________________

______Глава 22. Загальні положення методики розслідування злочинів

альними стадіями провадження кримінальної справи на досудовому слідстві.

Внутрішня система розділу методики розслідування складається з двох основних частин:

1) загальної методики розслідування злочинів (понят­тя, об'єкт дослідження, завдання, принципи, місце у систе­мі криміналістики та зв'язок з іншими галузями знань);

2) окремих методик розслідування різних видів злочи­нів (криміналістична класифікація злочинів і методик роз­слідування їх, структура окремих методик розслідування).

Розглянута сутність методики розслідування дає під­стави для визначення її поняття як заключного розділу науки криміналістики, її особливої частини, що містить рекомендації, синтезовані на основі узагальнення практи­ки виявлення, розкриття, розслідування та попередження злочинів, наукових досягнень всіх розділів криміналістики та суміжних наук.

^ Об'єкт дослідження методики розслідування. Зви­чайно об'єктом дослідження криміналістики є процес роз­слідування злочинів. В окремих випадках, намагаючись спеціалізувати і конкретизувати цей об'єкт, надати йому суто криміналістичної спрямованості, говорять про процес розкриття злочинів. При такому підході поза об'єктом до­слідження залишається найважливіша діяльність з бороть­би зі злочинністю, з її найбільш небезпечною формою — організованою злочинністю — сфера виявлення злочинів. Як свідчить практика боротьби зі злочинністю останніх років та нові напрями законодавчого регулювання, об'єк­том дослідження методики розслідування мають стати всі етапи, а разом з ними напрями та форми боротьби зі зло­чинами: виявлення, відшукання, розкриття, розслідуван­ня та попередження їх. --------------------------------------------------------------___ 361

^ Розділ четвертий^МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

Завдання методики розслідування (як і в цілому нау­ки криміналістики) полягають у сприянні найбільш успіш­ному здійсненню конституційних положень про захист ін­тересів держави, законних інтересів та прав громадян, у вирішенні завдань кримінального судочинства (ст. 2 КПК), оперативно-розшукової діяльності (ст. 1 Закону «Про опе-ративно-розшукову діяльність»), у сприянні досягненню мети боротьби з організованою злочинністю (статті 2, 3 За­кону «Про організаційно-правові основи боротьби з орга­нізованою злочинністю»).

До таких завдань, сформульованих у ст. 2 КПК, нале­жать: охорона прав і законних інтересів фізичних та юри­дичних осіб у кримінальному судочинстві, швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних. Ці завдання конк­ретизуються іншими законами, що регулюють діяльність відповідних правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю, що випливає з їх компетенції, повноважень та функціональних обов'язків.

Завдання методики розслідування безпосередньо по­в'язані із завданнями кримінального законодавства, що полягають у правовому забезпеченні охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і без­пеки людства, а також запобігання злочинам (ст. 1 КК).

На підставі цих завдань та виходячи з предмета до­слідження і логіки наукового розвитку в методиці роз­слідування виділяють власні завдання з удосконалення наукових рекомендацій щодо підвищення ефективності розкриття злочинів: систематичне узагальнення слідчої, судової та експертної практики, вивчення кримінальної обстановки в цілому та в окремих регіонах; стану, струк­тури та динаміки злочинності; аналіз кримінального, кри-362 -----------------------------------------------------------------------

_____Глава 22. Загальні положення методики розслідування злочинів

мінально-процесуального, кримінально-виконавчого, адміні­стративного, цивільно-правового, а також галузевого зако­нодавства, пов'язаного з встановленням юридичної відпо­відальності за правопорушення в різних сферах діяльності (господарської, фінансової, банківської, податкової, еколо­гічної та ін).

Одним з важливих завдань методики розслідування є розробка найбільш ефективних методів і засобів розкрит­тя і розслідування злочинів, побудова їх криміналістичної характеристики, оптимізація процесу розслідування окре­мих видів злочинів на основі використання даних про ти­пові слідчі ситуації, системи типових версій, комплекси слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових за­ходів.

Останнім часом у переліку таких завдань виділяється вдосконалення методики прогнозування змін у структурі злочинності й розробка відповідно до цього нових методик розслідування та вдосконалення тих, що застосовуються. Так, в числі актуальних стала розробка методик розкрит­тя та розслідування злочинів проти особи, зокрема вбивств, вчинених на замовлення, різних видів економічних злочи­нів та ін. Вирішення таких завдань відбиває одну з найва­жливіших функцій криміналістики — прогностичну, що особливо важливо в умовах структурних змін і динаміки злочинності.

До важливих завдань методики розслідування слід віднести розробку криміналістичних аспектів проблеми латентності і розкриття злочинів. Латентність пов'язана з рівнем виявлення злочинів. Деякі з таких діянь виявляю­ться через певний, іноді тривалий час, деякі взагалі не ви­являються.

Проблема розкриття злочинів завжди була в центрі уваги криміналістики, оскільки початковий етап розсліду-

______.--------------------------------------------------------------363

^ Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

вання відіграє важливу роль у процесі доказування. На даному етапі застосовуються методики розслідування по «гарячих слідах», комплекси невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, тактичні операції, що роз­робляються в окремих методиках розслідування.

Особливого значення набуває розробка методик роз­слідування злочинів, що вчиняються організованими гру­пами, до яких належать діяння загальнокримінальні (на­сильницькі, насильницько-корисливі) та економічні, що вчиняються в сфері виробництва, торгівлі, обслуговуван­ня, банківської та іншої економічної діяльності.

Кожна окрема методика розслідування розробляється у відповідності з нормами Особливої частини КК, що міс­тять опис ознак злочинів певних видів. Відповідні норми КПК становлять основу для розробки типових обставин, що підлягають встановленню в процесі доказування по справах про злочини певного виду, і побудови структури окремої методики розслідування.

Найважливішим чинником розробки ефективних ме­тодик розслідування є вивчення та аналіз кримінального оточення особи злочинця, механізму та способів вчинення та приховування різних видів злочинів. Дотримання дано­го принципового положення забезпечує умови для науко­вого розроблення криміналістичної характеристики окре­мих видів (різновидів) злочинів, їх класифікації.

§ 2. Окремі методики розслідування різних видів злочинів

^ Криміналістична класифікація злочинів. У науці кри­мінального права питання класифікації злочинів розгля­даються стосовно її Загальної частини, де критерієм для цього є ступінь тяжкості діяння, та Особливої частини, де такими підставами є юридичні ознаки складу злочину. 364--------------------------------------------------------------------------

_____/лс?во 22. Загальні прложенн^

В основі криміналістичної класифікації злочинів і від­повідно окремих методик їх розслідування лежить кри­мінально-правова класифікація злочинів, система норм Особливої частини КК. Між тим очевидно, що криміналіс­тичні методики, побудовані тільки на основі кримінально-правової класифікації злочинів, мають здебільшого за­гальний характер і потребують для свого практичного за­стосування більш конкретизованих окремих методик.

Традиційно у криміналістиці класифікація злочинів будувалася, виходячи з системи кримінального закону, за­лежно від того, до якої глави КК віднесені ті чи інші норми. У літературі висловлювалася думка про те, що класифіка­ція злочинів у криміналістиці повинна базуватися тільки на криміналістичних даних, що мають безпосереднє зна­чення для розкриття злочинів, головним чином за спосо­бом їх вчинення. Однак переважаючим є положення, згід­но з яким криміналістична класифікація злочинів буду­ється на основі поєднання кримінально-правових та кри­міналістичних критеріїв. В основі такої класифікації зло­чинів за класами, групами, підгрупами, видами та різнови­дами мають бути перш за все кримінально-правові ознаки. Запропоновані різні види класифікації, наприклад родова (за групами злочинів, об'єднаних однією главою КК) та ви­дова кримінально-правова класифікація злочинів, що ви­користовується в криміналістиці як основна ознака при розробці окремих криміналістичних методик. Можливі й інші класифікації, до яких належать класифікації: а) за способом вчинення злочину; б) за ступенем приховання, маскування злочину; в) за злочинним досвідом особи, яка вчинила злочин; г) за місцем їх вчинення: злочини, місце вчинення яких локалізується в просторі; злочини, місце вчинення яких не має певного територіального характеру, а пов'язане з якою-небудь організаційною структурою, сис­темою. -------------------------------------------------------------------------- 365
На думку деяких авторів, підставою для класифікації, що розглядається, є криміналістична характеристика зло­чинів, слідчі ситуації та напрями розслідування, що ви­значаються ними, механізм виникнення доказової інфор­мації. Перелічені варіанти рішення цієї проблеми відбива­ють широкий спектр думок, аналіз яких дозволяє йти до певного рішення.

В основу криміналістичної класифікації злочинів ма­ють бути покладені два взаємопов'язані критерії: 1) кри­мінально-правовий, що визначає нормативну суть класи­фікації, передбаченої законом, та 2) криміналістичний, що враховує чинники, пов'язані зі специфікою виявлення і розкриття злочинів різних видів залежно від особливостей предмета посягання, обстановки приготування, вчинення і приховування злочину, його механізму та способів, типо­логії особи злочинця, мети та мотивації злочинних дій тощо.

^ Структура окремих методик розслідування злочинів. Кожна окрема методика розслідування являє собою ре­зультат наукового дослідження, узагальнення практики розслідування певного виду злочинів, характеристики йо­го як явища, що відбивається у специфічних проявах на­слідків, слідах.

У криміналістиці розроблена структура окремих мето­дик розслідування, узагальнений варіант якої можна уяви­ти в такому вигляді:

а) криміналістична характеристика даного виду зло­чину;

б) типові слідчі ситуації на стадії виявлення злочину та етапах його розслідування;

в) криміналістичні питання порушення кримінальної справи;

г) слідчі версії, обставини, що підлягають з'ясуванню; ґ) організація і планування розслідування;

г~\ / /

ооо - : - ~~

Глава 22. Загальні

^

д) первісні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи;

е) особливості проведення окремих слідчих дій та їх комплексів (тактичних операцій);

є) забезпечення координації дій правоохоронних орга­нів у розслідуванні та взаємодії з контролюючими та ін­шими державними органами, об'єднаннями громадян;

ж) заходи криміналістичної профілактики.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconОперативная характеристика убийств и преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью
В настоящее время одной из острых проблем является раскрытие и расследование убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. Проблема...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconОсновная масса лиц, совершающих насильственные преступления и хулиганство,...
Они активно участвуют в совершении убийств, грабежей, разбоев, вымогательств, бандитизма, иногда выступают даже в роли организаторов...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств icon12. Общие положения криминалистической тактики
Понятие криминалистической тактики Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, в котором представлена система теоретических...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconДжон Коннолли Темная лощина Чарли Паркер 02
Потомственный полицейский, Паркер всегда считал себя наследником дела, которому служил его дед. Но он никогда не воспринимал эту...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconПлан общие понятия о производственном травматизме, профессиональных...
Расследование и оценка производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconК их числу можно отнести следующие
Подобное криминальное регулирование взаимоотношений в среде предпринимательства приводит к росту умышленных убийств и причинений...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconИнструкция по сбору миллиона подписей «За»
В российской Федерации с 1920 года убийство ребенка в материнской утробе считается хирургическим и медикаментозным прерыванием беременности...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconСаймон Скэрроу Орел и Волки
Верики. Никто и не подозревал, что, казалось бы, мирное поручение повлечет за собой череду политических интриг, предательств и кровавых...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconМэри Хоффман Город Масок
Город Беллеция (Венеция в нашем мире) вызывает удивление, с кинематографической точностью к деталям, с чувственностью шелка и бархата,...
Расследование убийств § Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств iconКнига предоставлена группой
Не менее подозрительны и отношения Эли с отцом — да и отец ли он ей? Кто она и какое отношение имеет к череде ритуальных убийств,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка