Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я
НазваДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я
Сторінка1/6
Дата конвертації17.06.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Медицина > Документы
  1   2   3   4   5   6
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я
Перелік тестових завдань з

соціальної медицини та організації охорони здоров’я

для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету


 1. До поточних статистичних спостережень відноситься:

 1. Вивчення смертності населення

 2. Перепис населення

 3. Медичні огляди

 4. Перепис усіх осіб, що звернулись до поліклініки протягом дня
 1. Одним із видів статистичних таблиць є:

 1. Групова

 2. Змішана

 3. Підсумкова

 4. Розгорнута
 1. При вивченні рівня фізичного розвитку дітей віком від 1-го до 18 років двох статей, було зареєстровано 10% дітей з відхиленнями маси тіла і 20% - з відхиленнями росту. Вкажіть, які облікові ознаки взяті при даному дослідженні є атрибутивними?

 1. Стать

 2. Зріст

 3. Маса

 4. Вік
 1. Головному лікарю міської поліклініки потрібно проаналізувати рівні загальної захворюваності жителів підпорядкованої дільниці на основі даних за звертаннями в амбулаторно-поліклінічні заклади. Який це вид та метод дослідження?

 1. Суцільне поточне

 2. Вибіркове поточне

 3. Вибіркове одномоментне

 4. Суцільне одномоментне
 1. В регіоні Д. відмічається зростання летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності надання медичної допомоги цим хворим. Визначте одиницю спостереження.

 1. Випадок госпіталізації у кардіологічний стаціонар з приводу інфаркту міокарда

 2. Кардіологічний диспансер

 3. Своєчасність звертання за медичною допомогою в кардіологічний стаціонар

 4. Укомплектованість лікарями-кардіологами
 1. Для оцінки якості стаціонарної допомоги населенню, завідуючий терапевтичним відділенням провів аналіз обліково-звітної документації. Що з даних документів є програмою збору матеріалу?

 1. Облікові документи

 2. Звітні документи

 3. Оперативні документи

 4. Всі варіанти вірні
 1. Методи статистичного дослідження за часом:

 1. Поточні, одномоментні

 2. Суцільні, несуцільні

 3. Вибіркові

 4. Гніздові
 1. Об’єктом спостереження може бути:

 1. Сукупність осіб чи явищ

 2. Окрема особа

 3. Окреме явище

 4. Окремий метод дослідження


9.Що можна визначити як завдання статистичного дослідження?

 1. Вивчення рівнів та структури явища, що вивчається, в конкретних групах населення

 2. Сукупність досліджуваних осіб чи явищ

 3. Обґрунтування необхідності організації денних стаціонарів

 4. Певні контингенти осіб


10.З метою вивчення закономірностей захворюваності з тимчасовою втратою працездатності лікарів-хірургів міської клінічної лікарні №1 м. Р. за 5 років, із загальної кількості лікарів 2-х статей і різного віку було зареєстровано 1200 випадків захворювань. Що в даному дослідженні є одиницею обліку?

 1. Випадок непрацездатності

 2. Лікар-хірург

 3. Лікарня №1

 4. Вік і стать


11.При вивченні впливу недостатності вмісту йоду в навколишньому середовищі на рівень поширеності ендемічного зобу серед населення, було доведено, що захворюваність на зоб зростає при зниженні вмісту йоду в ґрунті та воді. Яким видом облікових ознак є захворюваність на ендемічний зоб?

 1. Атрибутивною, результативною

 2. Кількісною

 3. Атрибутивною, факторіальною

 4. Жодна відповідь не є вірною


12.Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об’єкт дослідження були обрані мешканці пунктових сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використати у дослідженні?

 1. Основного масиву

 2. Комбінований

 3. Вибірковий

 4. Суцільний


13. Програма статистичного спостереження (збирання даних) являє собою:

 1. Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження

 2. Перелік таблиць для розробки

 3. Перелік аналітичних таблиць

 4. Перелік шифрів за обліковими ознаками


14.Одиницею спостереження може бути:

 1. Випадок окремого явища

 2. Певні контингенти осіб

 3. Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

 4. Певні явища, предмети


15.Що передбачає мета статистичного дослідження?

 1. Визначення притаманних явищу закономірностей та зв’язків цього явища з іншими

 2. Оцінка вірогідності результатів

 3. Шляхи реалізації завдань, що поставлені перед розробником

 4. Все вище перераховане вірно


16.Головний лікар стаціонару проводив аналіз рівнів госпіталізованої захворюваності. Зробив висновки, надав рекомендації, щодо зниження даного виду захворюваності, з наступним впровадженням їх в практику. Який це етап статистичного дослідження?

 1. 4-ий

 2. 3-ій

 3. 1-ий

 4. 2-ий


17.В міській поліклініці №2 було проведено профілактичні медичні огляди населення. Який це вид статистичного дослідження по часу проведення та об’єму охоплення?

 1. Вибіркове одномоментне

 2. Суцільне одномоментне

 3. Вибіркове поточне

 4. Суцільне поточне


18.Серед робітників заводу синтетичних смол двох статей і різного віку вивчався рівень професійної захворюваності. До якого виду облікових ознак відноситься нозологічна форма професійного захворювання?

 1. Атрибутивні

 2. Факторіальні

 3. Кількісні

 4. Результативні


19.Методи статистичних досліджень за ступенем охоплення поділяються:

 1. Суцільні, несуцільні

 2. Індивідуальні, множинні

 3. Систематичні, несистематичні

 4. Суцільні, множинні


21. Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження.

 1. Кардіологічний кабінет

 2. Кожен випадок кардіологічної патології

 3. Кожен випадок звертання в даний кабінет

 4. Кожен вид результату серцево-судинних захворювань


22.Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження?

 1. Суцільне поточне

 2. Суцільне одномоментне

 3. Вибіркове поточне

 4. Вибіркове одномоментне


23.Проведеного збір статистичного матеріалу щодо захворюваності населення на ІХС. Що є наступним кроком статистичного дослідження?

 1. Розробка і зведення матеріалу

 2. Формулювання висновків

 3. Прийняття рішення і впровадження його в практику

 4. Аналіз отриманої інформації


24.При вивченні рівня диспансеризації осіб хворих на гіпертонічну хворобу двох статей і різного віку, встановлено, що поширеність гіпертонічної хвороби вища серед жіночого населення віком 40-50 років, ніж серед відповідної вікової категорії чоловіків. Вкажіть кількісну облікову ознаку притаманну для одиниці спостереження.

 1. Вік

 2. Стать

 3. Гіпертонічна хвороба

 4. Диспансеризована особа


25. Що таке «відносна величина»?

 1. Співвідношення між абсолютними числами однієї чи двох сукупностей

 2. Отримані з допомогою простого арифметичного підрахунку дані

 3. Зведена характеристика явища, яке представлене цілим рядом однорідних за якістю, але різним за числовим значенням величин

 4. Жодне з визначень не є вірним


26. Показник екстенсивності характеризує:

 1. Структуру явища

 2. Поширеність явища

 3. Рівень явища

 4. Частоту


27. Що характеризує показник інтенсивності?

 1. Поширеність явища

 2. Структуру

 3. Питому вагу

 4. Розподіл


28. Який вид графіка не доцільно використовувати для зображення інтенсивних показників:

 1. Секторна діаграма

 2. Стовпчикова діаграма

 3. Лінійна діаграма

 4. Картограма29. Який вид графічного зображення доцільно використати для зображення динаміки рівня показника загальної смертності:

 1. Лінійна діаграма

 2. Внутрішньостовпчикова діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Радіальна діаграма


30. Серед причин смерті населення у лікаря загальної практики К. в поточному році перше місце займають серцево-судинні захворювання (60,0 %), друге – новоутворення (18,0 %), третє – травми (8,3 %) тощо. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже структуру явищ, що вивчаються?

 1. Секторна діаграма

 2. Лінійна діаграма

 3. Стовпчикова діаграма

 4. Картограма


31. Для розрахунку екстенсивного показника потрібні такі дані:

 1. Частина явища, явище в цілому

 2. Середовище, явище в цілому

 3. Частина середовища, частина явища

 4. Жодна з відповідей не є вірною


32. Суть показників співвідношення:

 1. Відношення між різнорідними величинами

 2. Розподіл сукупності на її складові частини

 3. Частота явища в середовищі, в якому воно відбувається

 4. Відношення кожної із порівнювальних величин до вихідного рівня, прийнятого за 1 чи 100%


33. Які показники та величини не можна використовувати для розрахунку показників наочності:

 1. Екстенсивні

 2. Інтенсивні

 3. Співвідношення

 4. Середні


34. Наведені дані про динаміку рівня смертності в окремих районах області. На якому графіку доцільно представити ці дані:

 1. Картодіаграма

 2. Стовпчикова діаграма

 3. Картограма

 4. Секторна діаграма


35. Кількість випадків дизентерії у районі Н. становила: січень – 6; лютий – 9; березень – 11; квітень – 10; травень – 16; червень – 23; липень – 19; серпень - 33; вересень – 58; жовтень – 19; листопад – 11; грудень – 5. Всього за рік – 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш доцільно використати?

 1. Радіальна діаграма

 2. Картодіаграма

 3. Стовпчикова діаграма

 4. Лінійна діаграма


36. Поле графіка це:

 1. Місце розташування графічних символів

 2. Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані

 3. Системи координатних сіток

 4. Назва з коротким викладом змісту


37. Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення?

 1. Чисельність населення району

 2. Чисельність всіх лікарів району

 3. Розподіл лікарів за окремими спеціальностями

 4. Чисельність лікарів окремих спеціальностей


38. Який із відносних показників не дасть можливості охарактеризувати зміну явища в часі?

 1. Екстенсивності

 2. Наочності

 3. Співвідношення

 4. Інтенсивності


39. В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років – 13,0 %, 15 - 49 років – 52,0 %, 50 років і старше – 35,0 %. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити вікову структуру населення району.

 1. Секторна діаграма

 2. Радіальна діаграма

 3. Стовпчикова діаграма

 4. Лінійна діаграма


40. Просторові орієнтири графічного зображення це:

 1. Системи координатних сіток

 2. Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані

 3. Місце розташування графічних символів

 4. Назва з коротким викладом змісту


41. Вивчали показники народжуваності і смертності населення в області за 20-річний період. Яким графічним зображенням найбільш доцільно зобразити отримані дані?

 1. Лінійна діаграма

 2. Картодіаграма

 3. Картограма

 4. Секторна діаграма


42. Серед усієї кількості зареєстрованих захворювань населення м. Б. хвороби органів ротової порожнини склали 3,0%. Який статистичний показник приведений?

 1. Екстенсивний

 2. Інтенсивний

 3. Наочності

 4. Співвідношення


43. Для розрахунку спеціальних інтенсивних показників потрібні такі дані:

 1. Частина середовища, частина явища

 2. Середовище, все явище

 3. Частка явища, явище в цілому

 4. Жодна з відповідей не є вірною


44. Які види відносних величин не можна використовувати для порівняння явищ у динаміці, по територіях, закладах:

 1. Екстенсивні

 2. Інтенсивні

 3. Співвідношення

 4. Наочності


45. Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних?

 1. Стовпчикова діаграма

 2. Внутрішньостовпчикова діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Радіальна діаграма


46. Експлікація це:

 1. Назва графіка з коротким викладом змісту

 2. Місце розташування графічних символів

 3. Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані

 4. Системи координатних сіток


47. Головний лікар ЛПЗ вивчав частоту викликів швидкої допомоги до дітей при захворюваннях на пневмонію за місяцями року. Яким видом графічного зображення найдоцільніше зобразити отримані дані:

 1. Радіальна діаграма

 2. Стовпчикова діаграма

 3. Лінійна діаграма

 4. Картограма


48. Середні величини в медицині застосовуються для характеристики:

 1. Фізичного розвитку

 2. Захворюваності населення

 3. Якісних ознак явища

 4. Структури явища, що вивчається


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра...
Тематичний план зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці»
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Фармацевтичний факультет
Головний редактор – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки І техніки України рожко Микола Михайлович
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconІвано-Франківський національний медичний університет

Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconІвано-Франківський Національний медичний університет
Остеосинтез оперативне з'єднання уламків кісток. Застосовується при лікуванні свіжих, незрощених, неправильно зрощених переломів...
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconІвано-Франківський національний технічний університет нафти й газу
Смага Б.І. Механіка машин: Курсове проектування. – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. 85с
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconІвано-Франківський національний медичний університет
Практично-орієнтований державний іспит перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професіональної...
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconКонспект лекцій 2006 міністерство освіти та науки україни івано-франківський...
Л.Є. Сімків, Р. Б. Данилейчук, С. Я. Кісь, І.І. Проданова, О. С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ,...
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconЛьвівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій...
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconЛьвівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій...
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я iconПравові основи організації охорони здоров'я в україні
Охорона здоров'я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження І розвитку фізіологічних І психологічних функцій, оптимальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка