Частина перша
НазваЧастина перша
Сторінка1/5
Дата конвертації17.07.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
  1   2   3   4   5

Частина

перша


 • РОЗДІЛ 1 Матеріальні та нематеріальні активи

 • РОЗДІЛ 2 Оборотні кошти
 • РОЗДІЛ 3 ПЕРСОНАЛ, ПРОДУКТИВНІСТЬ
  і ОПЛАТА ПРАЦІ


 • РОЗДІЛ 4 ІНВЕСТИЦІЇ

 • РОЗДІЛ 5 Науково-технічний
  та організаційний прогрес


 • РОЗДІЛ 6 Технічний розвиток
  і виробнича потужність


 • РОЗДІЛ 7 Організація та технічне
  обслуговування виробництва


 • РОЗДІЛ 8 Виробництво продукції
  та надання послуг, їхНІ якість
  і конкурентоспроможність


 • РОЗДІЛ 9 Поточні витрати Й ціни
  на продукцію (ПОСЛУГИ)


 • РОЗДІЛ 10 Фінансово-економічні
  результати та Ефективність
  діяльності
РОЗДІЛ 1

Матеріальні
та нематеріальні активиЗадачі розділу мають таку змістовно-методичну спрямованість: визначення й аналіз видової, функціонально-групової та поелементної структури матеріальних активів, виробничих основ­них та оборотних фондів; оцінювання основних виробничих фондів за балансовою, первісною та залишковою вартістю; розрахунок і аналіз показників ефективності відтворення й використання основних виробничих фондів; обчислення норм і щорічних сум амортизаційних відрахувань із застосуванням різних методів; визначення окремих показників ефективності використання оборот­них фондів; визначення загальної величини та структури нематеріальних активів, ефективності їх застосування.

Визначення видової структури матеріальних активів перед­бачає обчислення частки елементів основних виробничих фондів (засобів) у їхній загальній вартості за відповідний період виробничо-господарської діяльності підприємства (організації). Аналітич­на оцінка такої структури дає можливість визначити тенденцію щодо зміни співвідношення окремих елементів матеріальних активів, які помітно впливають на соціально-економічну ефективність господарювання. Поряд із цим важливе практичне значення мають розрахунок та аналіз функціонально-групової структури основних виробничих фондів, тобто часток окремих груп, що по-різному впливають на обсяг виробництва, у їхній загальній величині на певну дату, оскільки це вможливлює краще засвоєння й усвідомлення нової класифікації цих фондів за чотирма групами.

Первісна вартість (ОФпер) визначається на момент уведення об’єкта в експлуатацію:

ОФпер = Ц + Вд + Ву + Ві, (1.1)

де Ц — ціна основних фондів з урахуванням упаковки; Вд — витрати на доставку; Ву — витрати на установку; Ві — інші витрати.

Балансова вартість основних фондів (ОФбал) підприєм-
ства на початок розрахункового року обчислюється за такою формулою:

ОФбал = + ВнОФ + ВКР + Врек – Ввив – АВ, (1.2)

де — балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному; ВнОФ — витрати на придбання нових основних фондів; ВКР — вартість здійснення капітального ремонту основних фондів; Врек — витрати на ре­конструкцію виробничих приміщень і модернізацію устаткування; Ввив — вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що передував звітному; АВ — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував звіт­ному.

Для визначення первісної (балансової) вартості виробничих основних фондів на початок року, що передував звітному (), потрібно враховувати абсолютні величини введення в дію та вибуття впродовж звітного року, оскільки останні мають діяти (не діяти) протягом усього наступного року незалежно від дати введення чи вибуття основних фондів за звітний рік.

Середньорічна вартість основних фондів (ОФсер) підприєм­ства визначається так:

, (1.3)

де ОФпр — вартість групи основних фондів на початок року; ОФввед — вартість нових (придбаних) основних фондів; ОФвив — вартість старих (виведених з експлуатації) основних фондів; К1 — кількість місяців (днів) від дати введення в експлуатацію основних фондів; К2 — кількість місяців (днів) від дати виведення з експлуатації основних фондів.

Якщо ж конкретні дати введення в дію нових чи вибуття діючих основних фондів на момент розрахунків є невідомими, то для обчислення середньорічних значень уведення в дію та вибуття основних фондів застосовується встановлений дослідним шляхом коефіцієнт 0,35. З цією метою дозволяється використовувати інше числове значення такого коефіцієнта в межах 0,35—0,50.

Оцінювання й аналіз процесу відтворення основних фондів здійснюються з використанням системи показників, у тому числі таких коефіцієнтів:

 • економічного спрацювання (КЕС) — характеризує ступінь зношування основних фондів підприємства:

(1.4)

де АВ — сума амортизації на кінець року; ОФсер — середньорічна вартість основних фондів;

 • вибуття (Квиб) — показує питому частку виведених з експлуатації у звітному періоді основних фондів:

, (1.5)

де ОФвив — вартість старих (виведених з експлуатації) основних фондів; ОФПР — вартість основних фондів на початок року;

 • екстенсивного оновлення (Кео)— показує питому частину введених в експлуатацію у звітному періоді основних фондів:

, (1.6)

де ОФввед — вартість нових (придбаних) основних фондів; ОФКР — вартість основних фондів на кінець року.

У свою чергу, вартість основних фондів на кінець відповідного року (ОФКР) розраховується так:

ОФКР = ОФПР + ОФввед – ОФвив, (1.7)

де ОФПР — вартість основних фондів на початок року; ОФввед — вартість нових (придбаних) основних фондів; ОФвив — вартість старих (виведених з експлуатації) основних фондів;

 • інтенсивного оновлення (КІО)— співвідношення абсолютних або відносних величин вибуття та введення в дію основних фондів за звітний (розрахунковий) рік:

, (1.8)

де ОФвив — вартість старих (виведених з експлуатації) основних фондів; ОФввед — вартість нових (придбаних) основних фондів.

Фактичний ступінь техніко-економічного старіння діючого устаткування визначається за допомогою коефіцієнта kтес, обчис­люваного за формулою:

(1.9)

де Ц0, Ц1 — повна вартість (ціна) одиниці діючого й нового устат­кування, стосовно до якого визначається ступінь техніко-еконо­мічного старіння; П0, П1 — паспортна продуктивність відповідно діючого й нового устаткування.

Зношування основних засобів характеризується процесом амор­тизації. Сума амортизаційних відрахувань включається до собівартості продукції. Фактично амортизаційні відрахування отримують у процесі реалізації продукції, їх акумулюють в аморти­заційному фонді та використовують для відновлення основних засобів. Амортизаційні відрахування визначають за певними нормами. Норма амортизації — це встановлений у процентах розмір амортизаційних відрахувань за певний період для кожного конкретного об’єкта або виду (групи) основних фондів (засобів). Метод амортизації має розподілити вартість активу на систематичній основі та відшкодувати її. Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Основні засоби» амортизація об’єкта основних засобів нараховується із застосуванням одного з таких методів:

 • прямолінійного (АВпр), за яким річна сума амортизації визначається так:

, (1.10)

де — балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному; ОФбал — балансова вартість об’єкта основних фондів; Л — ліквідаційна вартість об’єкта основних фондів; Та — амортизаційний період (нормативний строк служби) об’єкта основних фондів;

 • зменшення залишкової вартості (АВЗЗВ), у разі застосування цього методу річну суму амортизації визначають за формулою:

, (1.11)

де ОФзал — залишкова вартість об’єкта основних фондів на по­чаток звітного року (первісна вартість на момент початку нарахування амортизації); Л — ліквідаційна вартість об’єкта основ-
них фондів; ОФпер — первісна вартість об’єкта основних фондів;
n — термін корисного використання об’єкта.

Терміном корисного використання об’єкта основних фондів є період, протягом якого підприємство планує використовувати відповідний об’єкт, або кількість одиниць продукції (послуг), яку підприємство очікує одержати від його використання;

 • прискореного зменшення залишкової вартості (АВПЗЗВ), розраховується так:

(1.12)

де ОФзал — залишкова вартість об’єкта основних фондів на початок звітного року (первісна вартість на момент початку нарахування амортизації); ОФбал — балансова вартість об’єкта основних фондів; Та — амортизаційний період (нормативний строк служби) об’єкта основних фондів;

 • кумулятивного (АВКМ), за яким щорічна сума амортизації визначається в такий спосіб:

(1.13)

де ОФбал — балансова вартість об’єкта основних фондів; n — тер­мін корисного використання об’єкта;  n— сума кількості років терміну корисного використання об’єкта;

 • виробничого (АВвир), за яким місячна сума амортизаційних відрахувань визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації:

(1.14)

де ОФбал — балансова вартість об’єкта основних фондів; Qвирм — фактичний місячний обсяг виробництва продукції; Qпл — очікуваний (запланований) обсяг виробництва продукції з використанням даного об’єкта основних фондів.

Ефективність використання основних фондів характеризують такі показники:

 • фондовіддача (ФВ), яку найточніше можна обчислити за такою формулою:

, (1.15)

де ТП — товарна продукція (прибуток, виручка від реалізації); ОФсер — середньорічна вартість основних фондів;

 • фондомісткість (ФМ) є оберненим показником до фондовіддачі та розраховується так:

(1.16)

де ОФсер — середньорічна вартість основних фондів; ТП — товар­на продукція (прибуток, виручка від реалізації).

Її зміна в розрахунковому році під впливом збільшення обсягу реалізованої продукції визначається порівнянням показника фондо­місткості за розрахунковий і звітний роки, обчисленого з урахуванням величини основних фондів звітного (базового) року, а під дією зростання вартості основних фондів — зіставленням фондомісткості продукції розрахункового року, визначеної на основі величини основних фондів відповідно розрахункового та звітного періодів;

 • фондоозброєність (ФО) обчислюється за такою формулою:

(1.17)

де ОФсер — середньорічна вартість основних фондів; Ч — чисель­ність персоналу.

Об’єктивно на приріст (збільшення) обсягу товарної (чистої) продукції впливає одночасно зміна рівня фондовіддачі та величини основних фондів. При цьому відносний ступінь впливу фондовіддачі на приріст обсягу товарної (чистої) продукції в конкретному розрахунковому році порівняно з попереднім обчис­люється як різниця між індексами збільшення товарної (чистої) продукції та вартості основних фондів. Різниця між індексами приросту товарної (чистої) продукції та зміною рівня фондо­віддачі характеризує відносний ступінь впливу динаміки основних фондів на загальне збільшення обсягу продукції.

Окремі задачі розділу присвячено визначенню частки впливу певних чинників на динаміку фондовіддачі як узагальнюючого показника ефективності використання основних фондів підприємства. Зокрема, ідеться про виявлення ступеня підвищення чи зниження рівня фондовіддачі під дією зміни оптових цін на продукцію, середньорічної вартості основних фондів, продуктивності праці та чисельності персоналу.

Абсолютну величину зміни фондовіддачі під впливом підвищення (зниження) оптових цін можна виявити зіставленням рівнів фондовіддачі, розрахованих за обсягом товарної продукції відповідно в діючих і порівнянних цінах, а вплив зміни середньорічної вартості основних фондів — через порівняння фондовіддачі за товарною продукцією в діючих цінах, яку обчислено без урахування та з урахуванням приросту обсягу основних фондів підприємства, тобто:

, (1.18)

— обсяг товарної продукції в діючих цінах; — середньорічна вартість основних фондів; — приріст вартості основних фондів.

Зміна абсолютного рівня фондовіддачі під одночасним впливом продуктивності праці, чисельності персоналу й вартості основних виробничих фондів визначається за такою методичною схемою. По-перше, ступінь впливу продуктивності праці на рівень фондовіддачі — порівнянням фондовіддачі, обчисленої діленням відповідно обсягу продукції як добутку продуктивності праці за розрахунковий (ППр) і звітний роки (ППз) та чисельності персоналу розрахункового року (Чр) на обсяг основних виробничих фондів за розрахунковий рік (ОФр), тобто:

. (1.19)

По-друге, підвищення фондовіддачі під впливом збільшення чисельності персоналу — зіставленням віддачі основних фондів розрахункового року, обчисленої на основі обсягу товарної продукції як добутку продуктивності праці за розрахунковий і звітний роки та чисельності персоналу відповідно за розрахунковий і звітний роки , тобто:

. (1.20)

По-третє, вплив збільшення величини основних фондів у розрахунковому році на абсолютне зменшення фондовіддачі — через визначення й порівняння віддачі основних фондів відповідно в розрахунковому та звітному роках з урахуванням обсягу продукції розрахункового року як добутку продуктивності праці й чисельності персоналу за той самий рік, тобто:

(1.21)

Абсолютну зміну фондомісткості за рахунок динаміки обсягу реалізованої продукції та середньорічної вартості основних фондів обчислюють за такими формулами:

, (1.22)

, (1.23)

де , — середньорічна вартість основних фондів відповідно в базовому та розрахунковому періодах; ТПб, ТПр — обсяг товарної продукції відповідно в базовому та розрахунковому періодах.

До основних показників, що характеризують рівень використання устаткування в часі, належить коефіцієнт змінності його роботи — відношення суми відпрацьованих за добу машино-змін до кількості встановленого устаткування. Однак таке визначення цього показника не враховує внутрішньозмінних утрат робочого часу. Тому доцільніше застосовувати інший спосіб обчислення коефіцієнта змінності роботи устаткування — як відношення загальної суми відпрацьованих за добу машино-год (Т) до змінного фонду часу роботи всього встановленого устаткування (Т1):

(1.24)

Аналіз виробничо-технологічної структури оборотних фон­дів підприємства здійснюється на основі попередньо зроблених розрахунків часток виробничих запасів, незавершеного виробниц­тва й напівфабрикатів власного виготовлення, видатків майбутніх періодів у їхньому загальному обсязі за певний період, що вможливлює виявлення негативних, позитивних і потенційних тенденцій у динаміці структури цих фондів.

Коефіцієнт використання металу визначається відношенням чистої маси деталі (готового виробу) до нормативної чи фактичної витрати металу на виготовлення цієї деталі (виробу). Загальний обсяг його перевитрати чи економії обчислюється як добуток різниці між фактичною та нормативною питомою витратою та річного обсягу виробництва деталей (готових виробів).

Щоб розрахувати оптимальний розмір закупівельної партії сировини, матеріалів чи інших видів матеріальних ресурсів (Q), потрібно використати спеціальну формулу Вільсона, що має такий вигляд:

, (1.25)

де т — річний обсяг закупівлі конкретного виду матеріальних ресурсів у натуральному вираженні; О — витрати підприємства на обслуговування закупівлі матеріальних ресурсів, грн од.; k — ціна франко-склад покупця одиниці матеріальних ресурсів, грн од.; r — витрати, пов’язані зі зберіганням закуплених матеріальних ресурсів, % вартості їх виробничих запасів.

Ритмічність (періодичність) постачання однієї закупівельної партії певного виду матеріальних ресурсів обчислюється діленням 360 днів календарного року на кількість закупівельних партій протягом одного року.

Гранична (економічно виправдана) ціна ліцензії на право використовувати конструкції та технології виготовлення продук­ції визначається на основі річного валового прибутку з урахуванням відносного (процентного) обмеження його абсолютної
величини.

Загальна балансова вартість нематеріальних активів підприємства (іншого організаційного утворення) розраховується підсумовуванням окремих її складників (у разі потреби — попередньо обчислених), а річна сума амортизаційних відрахувань — на основі норми, установленої чинним законодавством (10 %).

^ Задача. Визначити всі можливі показники ефективності використання та відтворення основних фондів у звітному році. На початок звітного року вартість основних фондів становила 1207 тис. грн. У вересні буде введено в дію нове обладнання вартістю 210 тис. грн, а в листопаді — виведено з експлуатації основ­ні фонди вартістю 62 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції у звітному році становив 2250 тис. грн, а сума амортизаційних відрахувань — 175 тис. грн.

Розв’язання. До показників ефективності використання та відтворення основних фондів належать: фондовіддача (1.15), фондо­місткість (1.16), фондоозброєність (1.17), коефіцієнт економічного спрацювання (1.4), коефіцієнт вибуття (1.5), коефіцієнт екстенсивного оновлення (1.6), коефіцієнт інтенсивного оновлення (1.8). Як бачимо, для визначення всіх цих показників необхідно розрахувати середньорічну вартість основних фондів. Обчислимо за формулою (1.3) середньорічну вартість основних фондів для звітного року:Тепер можна розрахувати показники ефективності використання основних фондів:

 • фондовіддача (1.15):тобто на кожну гривню середньорічної вартості основних виробничих фондів припадає 1,78 грн реалізованої продукції;

 • фондомісткість (1.16):тобто для виробництва 1 грн товарної продукції необхідно залучити 0,56 грн середньорічної вартості основних виробничих фондів.

Фондоозброєність визначити неможливо, тому що невідома чисельність працівників, тому можна перейти до розрахунку показників ефективності відтворення основних фондів:

 • коефіцієнт економічного спрацювання (1.4):тобто економічне спрацювання основних виробничих фондів у звітному році становить 14 %;

 • коефіцієнт вибуття (1.5):тобто частка виведених з експлуатації основних виробничих фондів у звітному році дорівнює 5 %;

 • коефіцієнт екстенсивного оновлення (1.6) — для розрахунку спочатку необхідно обчислити вартість основних фондів на кінець року за формулою (1.7):

ОФКР = 1207 + 210 – 62 = 1355 (тис. грн).

 • коефіцієнт екстенсивного оновлення (1.6):тобто питома частина введених у звітному році основних виробничих фондів становить 15 %;

 • коефіцієнт інтенсивного оновлення (1.8):Відповідь. Показники ефективності використання основних виробничих фондів: фондовіддача — 1,78 грн, фондомісткість продукції — 0,56 грн; показники ефективності відтворення: ко­ефіцієнт економічного спрацювання — 0,14, коефіцієнт вибуття — 0,05, коефіцієнт екстенсивного оновлення — 0,15, коефіцієнт інтенсивного оновлення — 0,3.1.1. Визначення та аналіз видової структури основних фон­дів підприємства. Користуючись даними, наведеними в табл. 1.1, необхідно визначити функціонально-видову структуру основних фондів АТ «Арма».

Зробити висновок щодо тенденції зміни структури основних фондів підприємства за відповідний період.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Частина перша icon«Прив’язка растрового зображення в гіс (1 частина)»
Даний приклад ілюструє один з найпростіших випадків, прив'язку топографічної карти, де нанесена координатна сітка І є підписи значень...
Частина перша iconРозкрита специфічно
Мхо не сподобалась перша частина треку (друга половина) – є класні рими але загалом експериментальне щось таке, принаймні в ракурсі...
Частина перша iconМетодичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
Крім того, перша частина присвячена висвітленню проблем, що стосуються фізичних І юридичних осіб, інтелектуальної власності, позовної...
Частина перша iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі І анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
Частина перша iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі І анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
Частина перша iconЧастина перша практичні задачі
Визначення та аналіз видової структури матеріальних активів підприємства. Користуючись вихідними даними, наведеними в табл. 1, необхідно...
Частина перша iconТестове завдання 3
Підберіть найбільш характерні позитивні чи негативні риси школи як механізму соціалізації (перша літера – перша літера риси)
Частина перша iconЦей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення...
Х об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг...
Частина перша iconКонспект лекцій Частина 1 201
Ю., Підлуська К. Д. Геодезичне приладознавство: Конспект лекцій. Частина – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. – 55 с
Частина перша iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка