План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів
Скачати 150.34 Kb.
НазваПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів
Дата конвертації22.11.2013
Розмір150.34 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
Аналіз основних засобів

План

1. Напрямки і джерела аналізу.

2. Аналіз складу, структури, руху і технічного стану основних фондів.

3. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів.

4. Аналіз стану обладнання.

5. Аналіз екстенсивного використання обладнання.

6. Аналіз інтенсивного використання обладнання.

7. Результати аналізу.

1. Напрямки і джерела аналізу

Напрямки:

1. З'ясування ступеню забезпеченості підприємства основними виробничими фондами, аналіз їх складу, структури, руху, технічного рівня.

2. Оцінка використання виробничих потужностей.

3. Дослідження ефективності використання основних виробничих фондів і факторів, що її визначають.

4. Виявлення резервів поліпшення використання основних виробничих фондів і розробка заходів по їх мотивації.

Джерела аналізу:

1. Річний "Звіт про наявність і рух основних засобів (фондів)" (ф. №11).

2. Річна "Зведена таблиця основних показників, комплексно що характеризують

3. господарську діяльність підприємства (об'єднання)" (ф. №22). 3. "Звіт про виконання плану введення в дію основних фондів" (ф. № 2-кс. З -кс)

4. "Звіт про використання виробничого обладнання" (ф. №1- ТПмаш).

5. "Баланс підприємства" за квартал і рік (ф. №1).

6. Звіт відділу головного механіка.

7. Дані поточного бухгалтерського обліку.

2. Аналіз складу, структури, руху і технічного стану основних фондів

Є пряма залежність випуску продукції від кількості і ефективності використання основних фондів. Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів здійснюється в цілому і по складовим елементам. Вони групуються:

1. Промислово-виробничі фонди, в т. ч. активна частина.

2. Виробничі основні фонди інших галузей (які враховуються на балансі підприємства, основні фонди сільського господарства, будівельних, торговельних і інших організацій).

3. Невиробничі основні фонди (житлового і комунального господарства, організацій освіти, охорони здоров'я та ін.).

Аналізуються основні фонди, що надійшли, в тому числі введені в дію, і вибулі, у тому числі що ліквідувалися.

Розраховуються показники руху та технічного стану основних фондів:

1) коефіцієнт оновлення основних фондів, що визначається відношенням вартості знов надійшовших до їхньої вартості на кінець року: Ко = Фн : Фк;

2) коефіцієнт вибуття як співвідношення вартості вибулих за звітний період основних фондів до їх вартості на початок періоду: Кв = ФВ : Фп;

3) коефіцієнт зносу, що визначається відношенням суми зносу основних коштів до їх первісної вартості: Кз = 3 : Ф;

4) коефіцієнт придатності, що розраховується діленням залишкової (балансової) вартості основних фондів на їх первісну вартість: Кп=Зв:Ф; Кп + Кз = 1;

5) коефіцієнт приросту, що розраховується як відношення вартості приросту основних фондів до їх вартості на початок періоду: Кпр = Фпр : Фп

Означені коефіцієнти розглядаються взаємопов'язане по всім фондам, активній частині, групам обладнання. Вивчаються в динаміці за ряд періодів, порівнюються зі середньогалузевими і аналогічними коефіцієнтами, кращими технічному відношенні споріднених підприємств. Коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту основних фондів слідує розглядати взаємопов'язане. Залучаючи додаткові дані, доцільно з'ясувати, чи здійснюється оновлення основних фондів за рахунок нового будівництва або модернізації, заміни старого обладнання на нове, більш високопродуктивне .

Далі дається характеристика стану виробничого обладнання. Виділяється обладнання, встановлене в основних виробничих цехах. Розраховується середній вік обладнання кожного виду:

, де Пі - питома вага кожної вікової групи по даному виду обладнання, %; Ві - середина вікового інтервалу обладнання, років.

3. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів

Ефективність використання основних виробничих фондів характеризується наступними показниками:

1. Коефіцієнт використання виробничої потужності.

Під виробничою потужністю підприємства розуміється максимально можливий випуск продукції при досягнутому рівні техніки, технології, форм організації виробництва і праці. Потужність може змінюватися за умовами зміни перерахованих факторів.

Виробнича потужність підприємства обчислюється виходячи з потужності ведучих цехів, дільниць, агрегатів, розраховується на підставі технічних норм вироблення або проектних показників продуктивності обладнання, агрегатів, машин, установок і використання площ, трудомісткості виробів, норм виходу продукції з сировини.

У розрахунку потужностей приймається максимально можливий фонд часу обладнання:

а) для підприємств з безперервним процесом виробництва - кількість календарних днів в році по 24 робітничих години за добу за винятком часу, необхідного для проведення капітальних і планово-запобіжних ремонтів і технологічних зупинок обладнання і агрегатів, якщо ці зупинки не входять в норми роботи техніки;

б) для підприємств з перервним процесом виробництва - календарний фонд часу роботи обладнання, виходячи з відповідної змінності і встановленої тривалості змін в годинах за винятком часу, необхідного дня проведення капітальних і планово-запобіжних ремонтів, часу вихідних і святкових днів, скорочення робочого часу в святкові дні;

в) для галузей промисловості з сезонним характером виробництва фонд часу роботи обладнання визначається по проекту, або затвердженому режиму з урахуванням оптимальної кількості змін, або доби роботи цехів;

г) по новим підприємствам і об'єктам, введеним в дію. але, які не засвоїли проектні потужності, в розрахунку приймається потужність по затвердженому проекту (при необхідності перерахована по номенклатурі і асортименту продукції планового періоду).

Аналіз використання всієї виробничої потужності підприємства проводиться по даним планового і звітного балансів виробничих потужностей, що складаються в натуральному і вартісному виразі в порівняних цінах по всій продукції, що випускається. Баланс виробничої потужності розраховується за формулою:

Мк = Мп + Мо + Мр + Мб ± Ма - Мв,

де Мк - виробнича потужність на кінець періоду;

Мп - виробнича потужність на початок періоду;

Мо - збільшення потужності за рахунок організаційно-технічних заходів;

Мр - приріст потужності в результаті реконструкції діючих підприємств;

Мб - введення в дію нових потужностей за рахунок будівництва нових і розширення діючих підпри­ємств;

± Мб - збільшення (+) або зменшення (-) потужності у зв'язку зі зміною асортименту продукції;

Мв - зменшення потужності в результаті її вибуття.

При аналізі визначають плановий і фактичний коефіцієнти використання виробничої потужності, їх розраховують як відсоткове відношення планового або фактичного річного випуску продукції до пла­нової або фактичної середньорічної потужності відповідно.

В процесі аналізу зіставляють коефіцієнти з показниками інших підприємств і з середньогалузевими даними,

2. Показник фондовіддачі, що показує, скільки отримано продукції з одиниці основних фондів, може вимірюватися в натуральних І вартісних одиницях. Розраховується за формулою:

^ Фв = ВП:ОФ, де ОФ - середня вартість ОФ, що досліджуються.

3. Показник фондомісткості, зворотний фондовіддачі, що характеризує вартість основних фондів, що приходяться на одиницю продукції, що випускається. Розраховується по формулам: Фм = 1 : Фв = ОФ : ВП

Особливістю показнику фондомісткості є те, що його числівник може бути розкладений на скла­дові частини по окремим цехам і групам обладнання. Це дозволяє встановити вплив використання техніки на кожній виробничій дільниці на узагальнюючий показник використання фондів.

4. Фондоозброєність праці, що характеризує забезпеченість робочих основними фондами. Розра­ховується по формулі:

Фо = ОФ : Ч, де ОФ - середня вартість ОФ, що досліджуються; Ч - середня чисельність робочих.

5. Технічна озброєність, що розраховується відношенням:

СВ : Ч', де СВ- середній залишок виробничого облад.; Ч' - чисельність робочих у найбільшу зміну.

6. Енергоозброєність праці, що обчислюється відношенням:

Е:Ч, де Е - кількість електроенергії, що споживається на виробничі цілі; Ч - середньосписочна чисельність робочих.

Якщо перетворити формулу фондовіддачі, поділивши числівник і знаменник формули на чисель­ність промислово-виробничого персоналу, то отримаємо формулу взаємозв'язку між показниками фон­довіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці:

, де ^ Д- продуктивність праці: Фо - фондоозброєність.

Таким чином, фондовіддача прямо пропорційна продуктивності праці і зворотно пропорційна його фондоозброєності. Тому для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темни росту продуктивності праці випереджати темпи росту його фондоозброєності.

На величину фондовіддачі ОВПФ впливає структура основних виробничих фондів. Це зумовлене тим, що різноманітні категорії основних фондів не однаково беруть участь у виробничому процесі. Вплив структури ОВФ розраховується через питому вагу активної частини основних засобів (маш. та об.; м. і об+тр. засоби) в загальній величині ОВПФ.

Пам'ятка: W'пппr = r*Wрр;

W'пппg = r *Wрg;

W'пппr = r *Wрr;

Фв - Уа * Фа, де Фв - фондовіддача ОВПФ; Уа - питома вага активної частини ОВПФ, коефіцієнт; Фа - фондовіддача активної частини ОВПФ.

Додаткові факторні моделі аналізу фондовіддачі: Савицкая Т. В. АХД предприятия.-2-е издание. переработанное и дополненное. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1997.-С. 238-245.

4. Аналіз стану обладнання

Для оцінки стану обладнання користуються даними цехів, відділу головного механіка і вибіркових обстежень.

Стан виробничого обладнання характеризується кількістю наявних, встановлених і фактично працюючих верстатів. (Рис. 1).

Наявним обладнанням вважається все наявне на підприємстві обладнання незалежно від того, в якому стані і де воно знаходяться - в цехах або на складі (в тому числі демонтоване). Встановлене обладнання знаходяться в цехах, змонтоване і підготовлене до роботи. Частина встановленого обладнання може бути в резерві, на консервації, в плановому ремонті, модернізації. Фактично працюючим обладнанням вважається все обладнання, що використовувалося за даний день, незалежно від часу його роботи.

Коефіцієнт використання наявного обладнання визначається відношенням кількості встановленого обладнання до кількості наявного обладнання:

Квн = В : Н

Коефіцієнт використання встановленого обладнання характеризується відношенням фактично працюючого до встановленого обладнання:

Квв = Пф : В

Аналіз стану обладнання доцільно проводити в розрізі цехів по окремим видам обладнання. Підвищення ефективності використання працюючого обладнання забезпечується двома шляхами: екстенсивним (по часу) і інтенсивним (по потужності).

^ 5. Аналіз екстенсивного використання обладнання

Показники, що характеризують екстенсивний шлях використання обладнання: кількість обладнання, в тому числі частка засобів праці, що не діють, відпрацьований час (машино-година), коефіцієнт змінності роботи обладнання, структура парку машин і верстатів.

Аналіз екстенсивного використання обладнання, зв'язаний з розглядом балансу часу його роботи, що включає наступні фонди часу: календарний, режимний, можливий, плановий, фактичний.

1. Календарний фонд часу:

Чк = 365*24*К, де Чк - час календарний; К - кількість одиниць обладнання.

Календарний фонд часу визначається виходячи з безперервної цілодобової роботи всіх одиниць обладнання. В аналітичних розрахунках він не може бути використаний, оскільки не відображає дійсно можливого часу роботи обладнання в зв'язку з тим, що воно вимагає ремонту і не може експлуатуватися все водночас;

2. Режимний фонд часу:

Чр = (365 - ВС)* 8*Кзм,

де ВС - вихідні і святкові дні;

Кзм - коефіцієнт змінності, що показує, скільки змін проробила одиниця обладнання. Чим він вище, тим більше обладнання працює протягом доби і тим більше випускається продукції. Коефіцієнт змінності визначається по формулам:

а) за добу:

І варіант: , де ТСТ(М)-с - фактично відпрацьоване число станко (машино)-змін за добу; qвст- загальна кількість встановлених верстатів (машин).

II варіант:

К'зм=Тф:Т'ф, де Тф - фактична кількість відпрацьованих станко (машино) - годин за добу; Т'ф - максимально можлива кількість станко (машино)-годин при роботі в одну зміну. Показник дасть більш реальний результат, бо враховує втрати протягом зміни.

III варіант:

Як сума коефіцієнтів цілозмінного використання обладнання:

Кцзм = К1вст + К2вст + К3вст, де 1,2,3-відповідно, зміни роботи обладнання;

б) за період: , де ТСТ(М)-с- фактично відпрацьована кількість станко (машино) - змін за період; Тдн - число робочих днів в періоді;

в) за зміну: , де Т"ф - фактична кількість відпрацьованих станко-змін в одній зміні.

За допомогою коефіцієнту змінності використання обладнання можна, характеризувати тимчасові резерви використання обладнання, необхідні для виконання виробничої програми. Вплив зміни коефіцієнту змінності на випуск продукції розраховується:

3. Можливий фонд часу рівний режимному з урахуванням часу на ремонт обладнання;

4. Плановий фонд - це час, необхідний для виконання плану по виробництву продукції:

Вп = Вр - Пп - Рч, де Пп - простої обладнання планові; Рч - резервний час;

5. Фактичний фонд часу - цей час, дійсно витрачений на випуск продукції:

Чф =Чп - Пн, де Пн - простої обладнання надпланові.

Сукупність фондів часу дасть можливість проаналізувати час роботи обладнання. Так, порівняння календарного і режимного фондів дозволяє встановити можливість кращого використання обладнання за рахунок підвищення коефіцієнту змінності, а режимного і можливого - за рахунок кращого використання обладнання при скороченні затрат часу на ремонт в робочий час. Рівень використання часу роботи обладнання оцінюють в цілому по підприємству, цехам, конкретним машинам, поточним лініям.

На ефективність використання працюючого обладнання негативно впливають його простої) дані про які фіксуються у відомості обліку простоїв обладнання.

Частина простоїв обладнання планується заздалегідь (наприклад, переналадка верстату, профілактичний ремонт обладнання), тому при оперативному аналізі необхідно перевірити відповідність фактичних простоїв плану і визначити шляхи до скорочення планових простоїв.

При аналітичній обробці первинної оперативної інформації при простоях обладнання можуть бути отримані наступні показники, що характеризують ступінь екстенсивного його використання: 1) простої обладнання - усього, в тому числі по причинам; 2) питома вага простоїв в плановому фонді часу роботи обладнання; 3) коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, що розраховується як відношення фактичного часу роботи верстатів до планового фонду: Ке = Чф:Чп

Дані про роботу обладнання по часу доцільно наводити за добу і наростаючим підсумком з по­чатку місяця, згуртовані по окремим виглядам обладнання, дільницям і цехам підприємства. Екстенсивне використання обладнання аналізується по даним таблиці 1

Таблиця 1

^ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ

Найменування обладнання

Плановий фонд часу, верстато-година

Фактично відпрацьовані, верстато-година

Усього

По причинам
Несправність обладнання

Наладка обладнання

Відсутність матеріалів

Відсутність інструменту

Інші

Токарні верстати

1012,5

952,5

60

20

9

11

8

12

Фрезерні верстати

913,6

868,6

45

17

8

5

4

11

Усього

1926,1

1821,1

105

37

17

16

12

23

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:

Кк= 1821,1 : 1926,1=0,95.

По даним таблиці легко можна бачити ступінь використання обладнання, конкретні причини його простоїв.

6. Аналіз інтенсивного використання обладнання

Для оцінки використання обладнання по потужності розраховується коефіцієнт Інтенсивного навантаження обладнання по формулам:

1) , де qпр - кількість виробленої продукції: tM - машинний час;

2) К'ІНТ= Пф : Пп.

де Пп, Пф - планова і фактична продуктивність одиниці обладнання.

Добутком коефіцієнтів екстенсивної і інтенсивного навантаження визначають коефіцієнт інтегрального навантаження, що характеризує загальне використання обладнаний по часу і потужності:

Кі = Ке * Кінт

Вплив факторів на коефіцієнт інтегральної завантаження розраховується засобами елімінування.

Оперативний аналіз дозволяє виявити наступні резерви неповного використання обладнання: наявність не використовуємого і невстановленого обладнання, простої обладнання. Вимагається оцінити ці резерви, визначити економічну шкоду від неповного використання обладнання. Для цього окремі фактори непродуктивного використання обладнання наводять до одного вимірника кількості неповного використання часу роботи обладнання в станко-годинах шляхом множення кількості невстановлених і неповністю використуємих верстатів на планову норму часу роботи одиниці обладнання.

^ ВП = Час * Продуктивність за одиницю часуВП = Кількість обладн. * Продуктивність одиниці обладнанняВідомості про час роботи і виробіток обладнання дозволяють поширити факторну модель аналізу фондовіддачі ОВПФ.

, де ^ Од - кількість діючого обладнання; Чр - час роботи одиниці обладнання; Сгвир - средньогодинний виробіток; - середня вартість активної частини.7. Результати аналізу

По результатах аналізу підраховуються резерви:

1. Підвищення фондовіддачі за рахунок:

а) збільшення продуктивності обладнання;

б) збільшення активної частини ОВПФ;

в) зниження вартості одиниці обладнання;

г) збільшення продуктивності праці робітника: Фв = Пт : Фв;

д) збільшення Фа;

2. Збільшення випуску продукції за рахунок:

а) підвищення фондовіддачі;

б) оновлення ОФ;

в) встановлення наявного обладнання;

г) введення в дію встановленого обладнання;

д) додержання планового фонду робітничого часу;

є) зростання коефіцієнту змінності.

Схожі:

План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconПлан Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І...
...
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів icon№6 фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Характеристика основних фондів. Амортизація та методи її нарахування. Фінансові показники руху та використання основних фондів
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconПитання до екзамену з дисципліни «Економіка І фінанси підприємства»
Показники руху, технічного стану та ефективності використання основних виробничих фондів
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconПлан Основні фонди підприємства, їх загальна характеристика Показники...
Головними ознаками основних фондів є термін їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість І спосіб її перенесення....
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconОцінка основних фондів за відновленою вартістю необхідна тому що
Якщо збільшується вартість використаних у виробництві основних фондів, то коефіцієнт фондовіддачі
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconТема: Аналіз динаміки основних показників державного бюджету
Мета: навчитись використовувати систему індексів (зведені індекси, індекси середніх величин та ін.) для аналізу динаміки основних...
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconАналіз матеріальних ресурсів План
Аналіз узагальнюючих показників використання у виробництві матеріальних ресурсів
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів icon3. Аналіз прибутковості підприємства
Основною метою діяльності будь-якої комерційної структури є отримання прибутку, тому аналіз прибутковості підприємства є одним з...
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconЗадача 1 Середньорічна вартість виробничих основних фондів підприємства...
Х т. Оптова ціна за одну тонну становить Х грн., а рівень рентабельності продукції − Х %. Наступного року передбачається збільшити...
План Напрямки І джерела аналізу. Аналіз складу, структури, руху І технічного стану основних фондів. Аналіз узагальнюючих показників використання основних фондів iconАналіз матеріальних ресурсів
Аналіз узагальнюючих показників використання у виробництві матеріальних ресурсів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка