М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 354.47 Kb.
НазваМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/3
Дата конвертації17.06.2013
Розмір354.47 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

_____________

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

із дисципліни:

«Економіка і управління підприємством»

для студентів спеціальності

7/8.020501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Затверджено на засіданні кафедри

зовнішньоекономічної та митної діяльності

Протокол №1 від 27.08.2012 р.

Львів 2012Економіка і управління підприємством: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7/8.020501 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Укл.: О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, О.Ю. Григор’єв,
В.В. Овчарук, Н.Р. Стасюк. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2012. – 15 с.


Укладачі:

Маслак О.О., канд. екон. наук, доц.,

^ Жежуха В.Й., канд. екон. наук, доц.,

Григор’єв О.Ю., старший викл.,

Овчарук В.В., асист.,

Стасюк Н.Р., асист.

^ Відповідальна за випуск:

Мукан О.В., канд. екон. наук, доц. кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
Рецензенти:

Моторнюк У.І., канд. екон. наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

^ Передало Х.С., канд. екон. наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіЗМІСТ


Стор.

Загальні положення

4

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

5

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

11

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

17


^

1. Загальні положенняМетодичні вказівки розроблені відповідно до порядку та послідовності тематичних блоків (розділів, тем) навчальних планів (програм) для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Окрім того, вони враховують вимоги чинного законодавства, а також положення нормативних документів і методичних рекомендацій Національного університету «Львівська політехніка» та навчально-методичної літератури з цих питань.

Курсовий проект із дисципліни «Економіка і управління підприємством» має комплексний характер і пов’язаний з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок із спеціальних дисциплін. Він передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із спеціальності та застосування їх для вирішення конкретних технічних, управлінських, економічних, соціальних та виробничих завдань.

У курсовому проекті обґрунтування розв’язання поставлених завдань носить здебільшого теоретичний, описовий характер у вигляді методичних розробок, програм дій, інструкцій, пропозицій щодо відповідних законодавчих, розпорядчих актів тощо. Терміни виконання курсового проекту встановлюються начальним планом.

Здійснення економічних обґрунтувань у курсовому проекті повинне засвідчити рівень підготовленості студента – майбутнього фахівця у сфері документознавства та інформаційної діяльності – за окремими темами дисципліни «Економіка і управління підприємством», які ним вивчалися відповідно до навчальної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем. Студент повинен продемонструвати уміння синтезувати здобуті теоретичні знання зі сфери економіки і менеджменту та використовувати їх під час дослідження практичних проблем на конкретному підприємстві (установі, організації); має показати рівень володіння комп’ютерною технікою для здійснення необхідних розрахунків; засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень; продемонструвати здатність формулювати висновки щодо напрямків вирішення проблем.

Специфікою виконання економічних обґрунтувань у курсовому проекті є те, що вони здійснюються на прикладі конкретного підприємства (організації, установи), яке студент обирає собі самостійно. Тому досліджувані проблеми розглядаються у прив’язці до конкретного об’єкта дослідження.

Основними джерелами даних для виконання курсового проекту служить вітчизняна та іноземна література за спеціальністю (підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання тощо), нормативно-правова база, дані управлінського та бухгалтерського обліку, внутрішня звітність підприємства (організації, установи), установчі документи, а також результати практики.
^ 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Основне завдання виконання курсового проекту полягає в обґрунтуванні одного чи декількох заходів, спрямованих на удосконалення функціонування організації на ринку.

Обґрунтування вибраних заходів щодо покращення очікуваних показників фінансово-економічного стану подається у вигляді логічно-структурної схеми (рис. 1), яку слід розміщувати на початку курсового проекту та прокоментувати.

Основними етапами побудови такої схеми є:

  • аналізування фактичного значення показників шляхом їх порівняння із значеннями у попередні звітні періоди;

  • групування чинників, які можуть вплинути на зміну значень показників;

  • вибір заходів для покращення показників фінансово-економічного стану на основі проаналізованих чинників;

  • розрахунок впливу запропонованих заходів на показники фінансово-економічного стану.

Коментар зазначеної структурно-логічної схеми полягає в описі усіх чотирьох її блоків. Студент повинен показати взаємозв’язок між кожним з цих блоків. Також необхідно виокремити інформаційну базу, яку буде використовувати студент для проведення економічних розрахунків.

На першому етапі студент повинен розрахувати показники фінансового-економічного стану конкретного об’єкта дослідження, охарактеризувати їхню зміну за декілька звітних періодів, провівши детальний аналіз. Перелік основних таких показників наведений у табл. 1-2. Він може бути доповнений студентом чи скорочений, а також може бути змінений залежно від специфіки конкретного об’єкта дослідження (підприємство, установа чи організація). Розраховані значення основних таких показників наводяться у першому блоці рис. 1. Сильним боком курсового проекту студента є відображення тенденцій зміни показників у вигляді різноманітних графіків.

Таблиця 1

Основні показники економічного зростання підприємства

^ Назви показників

Джерела одержання / методики обчислення

1

2

1. Валовий дохід, тис. грн.

Рядок 010 форми №2 «Звіт про фінансові результати»

2. Балансовий прибуток, тис. грн.

Рядок 170 (175) форми №2 «Звіт про фінансові результати»

3. Активи, тис. грн.

Рядок 280 форми №1 «Баланс»

4. Власний капітал, тис. грн.

Рядок 380 форми №1 «Баланс»

5. Кредиторська заборгованість, тис. грн.

Рядок 480+620 форми №1 «Баланс»

6. Рентабельність власного капіталу, %

,

де Првал. – балансовий прибуток, грн.;

ВК – власний капітал, грн.


7. Рентабельність активів, %

,

де А – активи, грн.

8. Рентабельність виготовленої продукції, %

,

де С – собівартість реалізованої продукції, грн.


9. Капіталовіддача реалізованої продукції, %

,

де ВД – валові доходи, грн.


10. Повна собівартість продукції, тис. грн.

Рядок 040 форми №2 «Звіт про фінансові результати»

11. Умовно-постійні витрати в структурі повної собівартості, %

Визначаються студентом самостійно в межах від 15 до 25%Рис. 1. Структурно-логічна схема економічного обґрунтування впровадження управлінських заходів

^ Таблиця 2

Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства

№ з/п

Показники

Формули для розрахунку

Нормативні значення

1

2

3

4

1. Показники майнового стану

1.1.

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос основних засобів у звітному періоді / Первісна вартість основних засобів на поч. звітного періоду

Зменшення

1.2.

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Введення основних засобів у звітному періоді / Первісна вартість основних засобів на кін. звітного періоду

Збільшення

1.3.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Списання та вибуття основних засобів у звітному періоді / Первісна вартість основних засобів на поч. звітного періоду

Повинен бути меншим, ніж коефіцієнт оновлення основних засобів

2. Показники ліквідності

2.1.

Коефіцієнт покриття

Оборотні засоби / Поточні зобов’язання

 1

2.2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні засоби – Запаси) / Поточні зобов’язання

0,6 – 0,8

2.3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Поточні фінансові інвестиції + грошові кошти та їх еквіваленти) / Поточні зобов’язання

 0 (збільшення)

2.4.

Чистий оборотний капітал (гр. од.)

(Оборотні засоби – Поточні зобов’язання)

 0 (збільшення)

3. Показники фінансової стійкості

3.1.

Коефіцієнт бюджетної автономії

Власний капітал / Активи

 0,5

3.2.

Коефіцієнт фінансування

(Забезпечення наступних витрат та платежів + Довгострокові зобов’язання + Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів) / Власний капітал

 1

3.3.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

(Оборотні засоби – Поточні зобов’язання) / Поточні зобов’язання

 0,1

3.4.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(Оборотні засоби і поточні зобов’язання) / Власний капітал

Збільшення

4. Показники ділової активності

4.1.

Коефіцієнт оборотності активів

Чистий дохід від реалізації продукції / (Активи на поч. звітного періоду + Активи на кін. звітного періоду) / 2

Збільшення

4.2.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід від реалізації / (Кредиторська заборгованість на поч. звітного періоду + Кредиторська заборгованість на кін. звітного періоду) / 2

Збільшення
  1   2   3

Схожі:

М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський...
Метою конференції є активізація наукової роботи студентів І підтримка наукових інтересів обдарованої студентської молоді, створення...
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Фінанси І кредит” ден та заоч форм навчання / Л. О. Омелянович, Г.Є. Долматова, К. С. Лук’яненко, Н.І. Білозерова; м-во освіти І...
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна...
«Економіка та підприємництво» за напрямами 0305048 «Фінанси І кредит», складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки...
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Одеса, вул. Піонерська,2, каб. 1003, тел. (048) 719-64-31, e-mail: Studentonua@gmail com
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Одеса, вул. Піонерська,2, каб. 1003, тел. (048) 719-64-31, e-mail: Studentonua@gmail com
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon«Яскраві моменти мого літа!»
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, Департамент освіти І науки, молоді та...
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський...
Метою конференції є популяризація багатогранної спадщини видатного письменника, педагога, вченого І громадсько-політичного діяча...
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНавчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconОголошено конкурс Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Запрошуємо Вас прийняти участь у цьогорічному конкурсі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України за освітньою програмою...
М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) / [уклад. О. Ю....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка