Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія»
Скачати 120.17 Kb.
НазваМетодичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія»
Дата конвертації17.06.2013
Розмір120.17 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

« Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»


О.Г.СЛИВА

Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни « СОЦІОЛОГІЯ»Дніпропетровськ, 2011

Розроблено викладачем-методистом

вищої категорії СЛИВОЮ О.Г.

Розглянуто і затверджено на засіданні

ПК « Історії і суспільних дисциплін»

Протокол №____ від_________2011 р.

Голова ПК ____________ Л.М. Воробйова

Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять розроблені відповідно до програми, затвердженої МОН України 2005 р.

Теми семінарських занять та завдання до них спрямовані на розвиток соціологічного мислення майбутніх фахівців та передбачають використання інтерактивних форм та методів навчання.

Для студентів та викладачів ДВНЗ ДТрЕК.

П Е Р Е Д М О В А

Завдання та значення семінарських занять

Семінар – одна з найголовніших форм самостійної роботи студентів. Реферат покликаний показати знання студентів основних категорій сучасної соціології, найбільших соціологічних шкіл, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення буде надаватися самостійності мислення, новим прикладам, проробленню книг і публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

Семінар дозволяє вирішити такі проблеми:

 • Поглиблення і систематизація знань студентів;

 • Виявлення і заповнення прогалин в знаннях студентів;

 • Формування навичок і уміння самостійної роботи над літературою, першоджерелами, уміння аналізувати їх і робити висновки;

 • Відкриття можливостей для встановлення більшого зв’язку з життям, сучасністю;

 • Вироблення в учасників семінару навичок пропагандистської роботи.

Аналіз методичної літератури дозволяє виділити слідуючі характерні ознаки семінару:

 • Поглиблене вивчення студентами літератури та підготовка доповіді за темою семінару;

 • Колективний розгляд заздалегідь поставлених питань;

 • Колективне обговорення доповіді (реферату), підготовленого студентом.

За роллю в формуванні знань студентів вирізняють такі види семінарів:

 • Узагальнюють матеріал за окремими питаннями вже вивчених тем;

 • Узагальнені, сполучені з вивченням нового матеріалу безпосередньо в ході семінару;

 • Посвячені вивченню і узагальненню нового матеріалу (матеріалу, що опрацьований студентами самостійно);

 • Узагальнюють матеріал після вивчення великої теми або декількох тем.

За формою проведення вирізняють:

 • Семінар – дискусія;

 • Семінар – теоретична конференція;

 • Семінар – вирішення проблемних завдань;

 • Семінар – прес-конференція;

 • Семінар – «мозковий штурм»;

 • Семінар – обговорення рефератів.

У практиці проведення семінарів з «Соціології» використовуються в основному комбіновані типи семінарів.

Підготовча робота до семінарського заняття:

Ефективність семінару значною мірою залежить від того , як організована підготовка до його проведення . Вона обов’язково повинна включати :

 • Обов’язково заздалегідь 9 за 2 – 3 тижні) попередити студентів про тему та строки проведення семінару;

 • Оголосити і пояснити питання теми семінару;

 • Оголосити перелік обов’язкової та додаткової літератури.

 • Визначення доповідачів та опонентів;

 • Підбір наочних посібників , схем, плакатів, таблиць, ТЗН, роздаткового матеріалу;

 • Визначення тем рефератів, вимог до їх написання.

Вимоги до реферату:

При підготовці реферату важливою є попередня робота студента з обов’язковою консультацією викладача , а на семінарі – створення таких обставин, коли до процесу заслуховування , обговорення та аналізу буде залучена вся група.

Реферат:

1) повинен бути обмежений у часі;

2) передбачає підготовку варіанта виступу;

3) за змістом повинен бути цікавим, містити нову інформацію.

Реферат покликаний показати знання студентів основних категорій сучасної соціології, найбільших соціологічних шкіл, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення надається самостійності мислення , новим прикладам, проробленню книг і публікацій , що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на викладі власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Цитування може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам в тексті. За планом йде вступ: постановка мети, задач, визначення меж дослідження теми. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки. Завершується реферат списком використаних джерел.

Обсяг реферату – 10 сторінок. Тема реферату вибирається (за бажанням) із пропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.

Бажаю успіхів!

^ СЕМІНАР № 1

ТЕМА: « Теоретичний внесок вчених у становлення і розвиток соціологічних знань» міні-конференція).

Кожен із студентів виконує індивідуальне творче завдання , готуючись до наукової міні-конференції . Кожен студент має вибрати одну із постатей учених , запропонованих у завданні або за бажанням обрати постать будь-якого ученого, користуючись енциклопедичним словником ( Большой толковый социологический словарь). Вибравши постать ученого, ви маєте:1) представити коротку характеристику епохи вибраного вченого, країни, яку представляє, та описовий портрет; 2) викласти основні теоретичні погляди ученого з найголовніших проблем соціології від першої особи; 3) взяти участь у дискусії , відстоюючи теоретичні положення з основних проблем соціології ученого, постать якого вибрали. В зошиті для підготовки до семінарських занять складіть тези власного виступу, які повинні містити основні концептуальні положення теорії ученого і записані від першої особи.

План проведення семінарського заняття

1. Рольова гра : « Віртуальний міжконтинентальний науковий симпозіум учених усіх століть».

2. Сучасні соціологічні напрямки і концепції ( захист рефератів).

План підготовки до семінарського заняття ( складіть конспект):

1. Зародження соціологічних знань.

2. Становлення соціології як самостійної науки.

3. Сучасні соціологічні парадигми.

4. Соціологічна думка в Україні.
Основні поняття ( сформулюйте визначення

 • Органіцизм;

 • Соціальна статистика;

 • Соціальна динаміка;

 • Феноменологія;

 • Біхевіоризм;

 • Аномія;

 • Патерналізм;

 • Плюралізм;

 • Позитивізм;

 • Символічний інтеракціонізм;

 • Розуміюча соціологія;

 • Неофункціоналізм;

 • Технократизм;

 • Структуралізм.Індивідуальні творчі завдання:

1.Підготуйтеся до рольової гри.

Вихідна система ролей:

1) О. Конт;

«) Е. Дюркгейм;

3) М.Вебер;

4) Г.Спенсер;

5) К.Маркс;

6) Ф.Тьоніс;

7)Ф. Знанецький.

8) Дж.Мід

9) П. Сорокін;

10) Р. Дарендорф.

2. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем:

1. Теорія еліт Г.Моски та В. Парето.

2. Психоаналітичні теорії Ч.Кулі, М.Дугала, З.Фрейда.

3. Теорії соціального обміну Дж.Хоманса, П. Блау.

Використана та рекомендована література:

- Арон Реймон. Етапи розвитку соціальної думки.-Київ, 2004.

- Джери Дэвид, Джери Джулия. Большой толковый социологический словарь. – Москва, 1999.

- О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська. Соціологія. Практикум. – Київ, 2009.

- Соціологія. Підручник. /За ред. В.М.Пічі. – львів, 2005.

- І.З. Танчин. Соціологія. –київ, 2008.В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанов. Соціальна філософія – київ, 2009.

- Соціологія. Підручник/ за ред.. В.Г. Городяненка – Київ, 2005.

Інтернет-сайт www/krugosvet.ru «Социология в лицах»

^ СЕМІНАР № 2

ТЕМА: « Соціологія особистості, сім’ї та молоді»

Кожен студент має взяти участь у рольовій грі, підготувавши у письмовому вигляді характеристику особи, роль якої буде виконувати і прогнозовану поведінку у кожній дії , мотивуючи, чому саме так себе буде поводити людина і відповідній ситуації.

План проведення семінарського заняття:

1. Рольова гра ( за пропонованою тематикою).

2. Моя сім’я з соціологічного погляду ( захист індивідуальних проектів).

3. Молодь як особлива соціальна група ( захист та обговорення рефератів).

Використовуючи опорний конспект лекції, методичні рекомендації, інформаційні джерела, виконайте завдання до семінару. Ця робота дасть вам можливість підготуватися до рольової гри.

План підготовки до семінарського заняття ( складіть конспект):

1. Особистість як предмет вивчення у соціології.

2. Поняття, структура та типологія особистості.

3. Соціалізація особистості, основні етапи.

4. Соціологія сім’ї.

5. Соціологія молоді.

Основні поняття ( сформулюйте визначення

 • Індивід;

 • Індивідуальність;

 • Особистість;

 • Інтеріоризація;

 • Пролонгований інфантилізм;

 • Мотиви;

 • Паразитична новація;

 • Соціальні інтереси;

 • Соціалізація;

 • Ресоціалізація;

 • Девіація;

 • Ціннісні орієнтації;

 • Стигматизовані меншості;

 • Сім’я;

 • Молодь.

Індивідуальні творчі завдання:

1. Підготуйтеся до участі у рольовій грі на одну із запропонованих тем: виберіть роль, охарактеризуйте прогнозовану поведінку такої особи, визначити чинники, якими людина може керуватися у відповідній ситуації.

^ Рольова гра « на прийомі у лікаря».

Варіанти вихідної системи ролей:

- студент;

- викладач:

- підприємець середнього бізнесу;

- реалі затор з ринку;

- пенсіонер;

- домогосподарка.

- лікар;

- медсестра;

- священник;

- молода жінка з дитиною;

- офіцер Збройних Сил.

^ Рольова гра «Людина в автобусі»

Варіанти вихідної системи ролей:

- студент;

- викладач вузу;

- успішний бізнесмен ( в автобусі випадково);

- кондуктор – контролер;

- домогосподарка;

- пенсіонер;

- вагітна жінка;

- жінка з дитиною;

- офіцер Збройних сил.

2. Виконайте одне із запропонованих завдань:

Завдання 1. Визначте до якого типу сім’ї можна віднести вашу сім’ю: традиційна, нетрадиційна, егалітарна. Свою відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2. Охарактеризуйте свою сім’ю як нуклеарну чи розширену.

Завдання 3. Охарактеризуйте кожну функцію вашої сім’ї.

3. Напишіть реферат на одну із запропонованих тем:

1. Можливості соціальної мобільності сучасної молоді.

2. Найбільш актуальні проблеми сучасної молоді.

Використана та рекомендована література:

- О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська. Соціологія. Практикум. – Київ, 2009.

- Соціологія. Підручник. /За ред. В.М.Пічі. – львів, 2005.

- І.З. Танчин. Соціологія. –київ, 2008.В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанов. Соціальна філософія – київ, 2009.

- Соціологія. Підручник/ за ред.. В.Г. Городяненка – Київ, 2005.

- Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології.- Київ, 2004.

- Яковенко А. Вплив суспільних чинників на студентську молодь// соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2001, №1.

^ СЕМІНАР № 3

Тема: « Методика і техніка соціологічних досліджень»

Кожен студент має навчитися працювати у невеликій групі і зрозуміти, що від виконання ним його функцій у групі залежатиме кінцевий результат і відповідна кількість балів , якими група оцінюватиметься за дану форму роботи. Працюючи у групі, ви маєте зрозуміти , що сьогоднішня ваша взаємодія оцінюється лише у балах, а завтра у трудовому колективі від вашої співпраці буде залежати заробітна плата , яку кожен із вас отримає за виконання за поставленого завдання.

План проведення семінарського заняття:

1.Презентація групового проекту віртуального дослідження за вибраною темою.

2. Попередження та профілактика асоціальної поведінки сучасної молоді

( обговорення проведеного анкетування серед студентів коледжу та рефератів).

План підготовки до семінарського заняття( складіть конспект) :

1. Поняття соціологічного дослідження, його види.

2. Програма соціологічного дослідження.

3. Методи добору та опрацювання інформації.

Основні поняття ( сформулюйте визначення) :

 • Передбачення;

 • Гіпотеза;

 • Генеральна сукупність;

 • Вибірка;

 • Аналіз документів;

 • Аналітичне дослідження;

 • Фундаментальне дослідження;

 • Анкета.

\

Індивідуальні творчі завдання( виконується групою 3-4 особи):

1. Складіть анкету для віртуального соціологічного дослідження, дотримуючись вимог до анкетних питань за вибраною вами темою.

Обгрунтуйте ваше віртуальне дослідження за вказаним зразком:

1. Мета вашого соціологічного дослідження.

2. Об’єкт соціологічного дослідження.

3. Предмет соціологічного дослідження.

4. Спосіб розповсюдження анкет

2. Проведіть власне соціологічне дослідження та складіть звіт за його результатами.

Тематика соціологічних досліджень:

1. Чи вважаєте ви актуальною проблему здоров’я у нашому суспільстві?

2. Фактори, що впливають на рейтинг професій.

3. Вільний час та світ захоплень студентів.

4. Студентський гуртожиток. Проблеми та перспективи.

5. Взаємовідносини студентів у групі.

6. Чи подобається вам Студентська їдальня.

7.Чи допитлива студентська молодь?

8. Джерела інформації для студентів.

9. Морально-етичні норми. Пережиток минулого чи необхідна вимога існування суспільства?.

10. Засоби звязку у житті сучасної молоді.

11. Чим ви керуєтесь при виборі професії?

12. Фактори подолання наркотизації молоді13. Спорт у вашому житті.

13. Пріоритет професійного вибору.

14. Медичне обслуговування в Україні.

15. Чи є Україна демократичною державою?

16. Ваше ставлення до лікарських засобів.

17. Реклама у вашому житті.

18. Громадянське суспільство: далеко чи близько.

19. Україна і проблеми інтеграції.

20. Компроміс. Де розумні межі?

21. Девіантна поведінка серед сучасної молоді.

22. Чи задовольняє вас рівень професійної підготовки в коледжі?

23. Книга, театр, кіно у житті сучасної молоді.

24. Життєві ідеали у формуванні особистості.

25. Тема на ваш розсуд ( узгоджено з викладачем).

3. Реферати ( виконайте реферат на одну із запропонованих тем):

1. Головні причини девіантної поведінки молоді.

2. Причини та попередження випадків суїцидів серед молоді.

3. Молодь та деструктивні тоталітарні релігійні секти.

Використана та рекомендована література:

- О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська. Соціологія. Практикум. – Київ, 2009.

- Соціологія. Підручник. /За ред. В.М.Пічі. – львів, 2005.

- І.З. Танчин. Соціологія. –київ, 2008.В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанов. Соціальна філософія – київ, 2009.

- Соціологія. Підручник/ за ред.. В.Г. Городяненка – Київ, 2005.

- Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології.- Київ, 2004.

- Яковенко А. Вплив суспільних чинників на студентську молодь// соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2001, №1.

- Вайс, Керол. Оцінювання : Методи дослідження програм та політики .- Київ, 2001.

- Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учеб. – Москва, 2004.

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconМетодичні рекомендації та плани семінарських занять
Мета проведення семінарських занять з дисципліни “Актуальні проблеми конституційного права” – поглиблене вивчення та засвоєння найскладніших...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» icon2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки...
Методичні матеріали, завдання І вказівки для самостійної роботи студентів та семінарських занять з навчальної дисципліни «національна...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» icon«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець Г....
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconЗагальні принципи побудови та організації управлінського обліку
Методичні вказівки та навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спец....
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «соціологія» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка