Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка7/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


У вступі дипломної роботи висвітлюється актуальність теми, подається коротка характеристика розділів роботи з наведенням цифрових даних, які дозволяють обґрунтувати напрями роботи, поставити мету, завдання роботи, окреслити її новизну, виділити предмет та об’єкти дослідження.

Розділ 1 повинен містити аналіз сучасного стану ринку верхнього одягу в Україні, що ґрунтується на статистичних даних та прогноз щодо його подальшого розвитку, а також огляд світового ринку верхнього одягу та умови просування вітчизняного верхнього одягу на світові ринки, зокрема, ринки країн-членів СОТ.

Розділ 2 містить товарознавчу характеристику верхнього одягу як об’єкта дослідження. В ньому наводяться споживні властивості верхнього одягу, аналізуються фактори, що впливають на формування споживних властивостей, асортименту та якості верхнього одягу, подаються класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування, пакування та зберігання верхнього одягу.

У розділі 3 студент подає загальну характеристику господарської діяльності ВАТ «Маяк», визначаючи місце даного підприємства на ринку України, описує процес виробництва верхнього одягу на підприємстві, аналізує структуру асортименту верхнього одягу та наводить характеристику споживних властивостей окремих різновидів та моделей одягу, що виробляються підприємством, описує порядок контролю якості верхнього одягу на підприємстві, наводить результати експертизи якості верхнього одягу, проведеного ним під час практики та аналізує фактори, що визначають конкурентоспроможність верхнього одягу ВАТ «Маяк».

Заключні положення дипломної роботи повинні наводитися у висновках, де повинен підводитись підсумок проведеного дослідження, наводяться найбільш важливі положення, що містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи. Рекомендації повинні бути конкретними, адресними і обґрунтованими технічною, економічною, соціальною доцільністю на сьогодення і на перспективу.

У кінці роботи подається список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог нормативних документів.

Додатки включають ілюстрації, таблиці, пакети документів, інші матеріали, які через значний обсяг роботи не увійшли до основних розділів дипломної роботи.
^ Тема роботи:

«Проблеми формування асортименту і вимоги до якості взуття для спорту і туризму (за матеріалами ТзОВ «ЮМІ»)»

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………...

3

^ РОЗДІЛ І. ОГЛЯД РИНКУ ТА ВИМОГ СПОЖИВАЧІВ ДО ВЗУТТЯ ДЛЯ СПОРТУ І ТУРИЗМУ……………………………………………………………….


5

1.1. Стан і перспективи розвитку ринку взуття для спорту і туризму в Україні….

7

1.2. Споживні властивості взуття для спорту і туризму……………………………

7

^ РОЗДІЛ ІІ. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗУТТЯ ДЛЯ СПОРТУ І ТУРИЗМУ ………………………………………………………………


15

2.1. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей взуття для спорту і туризму ……………….................................................................................


15

2.1.1. Матеріали, що застосовуються для виробництва взуття для спорту і туризму…………………………………………………………………………………


17

2.1.2. Технологія виробництва взуття для спорту і туризму……………………….

23

2.1.3. Новітні тенденції розвитку виробництва взуття для спорту і туризму…….

30

2.2. Класифікація і характеристика асортименту взуття для спорту і туризму……

37

2.3. Вимоги до якості взуття для спорту і туризму………………………………….

45

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ВЗУТТЯ ДЛЯ СПОРТУ І ТУРИЗМУ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ТзОВ «ЮМІ» ………………………………


61

3.1. Характеристика господарської діяльності ТзОВ ”ЮМІ”………………………

61

3.2. Характеристика асортименту взуття для спорту і туризму, що реалізує ТзОВ ”ЮМІ”………………………………………………………………………………….


66

3.3. Оцінка якості взуття для спорту і туризму в магазині ………………………..

75

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..

100

РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………………………………….

102

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..

104

АНОТАЦІЯ……………………………………………………………………………

107

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………….

109


У вступі дипломної роботи висвітлюється актуальність теми, подається коротка характеристика розділів роботи з наведенням цифрових даних, які дозволяють обґрунтувати напрями роботи, поставити мету, завдання роботи, окреслити її новизну, виділити предмет та об’єкти дослідження.

Розділ 1 повинен містити аналіз сучасного стану ринку взуття для спорту і туризму в Україні, що ґрунтується на статистичних даних та прогноз щодо його подальшого розвитку, а також класифікацію та характеристику споживних властивостей цієї групи взуття.

Розділ 2 містить товарознавчу характеристику взуття для спорту і туризму як об’єкту дослідження. В ньому аналізуються фактори, що впливають на формування споживних властивостей взуття для спорту і туризму, наводиться характеристика сучасних матеріалів, технологій виробництва та новітніх тенденцій розвитку виробництва взуття для спорту і туризму, а також подається класифікація та характеристика асортименту і вимоги до якості взуття для спорту і туризму.

У розділі 3 студент подає загальну характеристику господарської діяльності ТзОВ «ЮМІ», визначаючи місце даного підприємства на ринку України, наводить характеристику споживних властивостей окремих різновидів та моделей взуття для спорту і туризму різних виробників, що реалізуються підприємством, описує порядок оцінки якості взуття на підприємстві, наводить результати експертизи якості взуття для спорту і туризму, проведеного ним під час практики в магазині.

Заключні положення дипломної роботи повинні наводитися у висновках, де повинен підводитись підсумок проведеного дослідження, наводяться найбільш важливі положення, що містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи. Рекомендації повинні бути конкретними, адресними і обґрунтованими технічною, економічною, соціальною доцільністю на сьогодення і на перспективу.

У кінці роботи подається список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог нормативних документів.

Додатки включають ілюстрації, таблиці, пакети документів, інші матеріали, які через значний обсяг роботи не увійшли до основних розділів дипломної роботи.

РОЗДІЛ 5

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Закріплення за студентом теми дипломної роботи здійснюється за особистою заявою не пізніше ніж кінець вересня навчального року.

Тематика, наукові керівники та наукові консультанти дипломних робіт затверджуються наказом ректора.

Відповідно до теми дипломної роботи науковий керівник разом з науковим консультантом видають студенту завдання (форма У-4.01, дод. Б).

Завдання затверджується деканом факультету.

Керівник і науковий консультант дипломної роботи:

  • рекомендують студенту необхідну основну і додаткову літературу, довідкові та інші джерела з теми;

  • допомагають в організації виконання експериментальних досліджень;

  • проводять систематичні консультації;

  • перевіряють дотримання графіку виконання дипломної роботи.

Випускова кафедра розробляє методичні вказівки, в яких встановлюються обов’язкові вимоги до дипломної роботи.

Дослідження з теми дипломної роботи здійснюється в лабораторіях, на підприємствах та організаціях відповідно обраної теми.

Завершена дипломна робота, підписана студентом і науковим керівником, разом з письмовим відзивом подається завідувачу кафедри.

У відзиві науковий керівник дає загальну характеристику виконаної дипломної роботи, актуальність теми, наукове і практичне значення, відповідність змісту роботи завданню, якість оформлення роботи, рекомендацію щодо її захисту. Науковий керівник не повинен давати оцінку виконаній роботі, а лише допуск до захисту.

Завідувач кафедри на підставі цих документів вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис у дипломній роботі.

У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри.

Протокол засідання кафедри подається через деканат факультету на затвердження ректору.

Дипломна робота допущена до захисту, передається деканом на рецензію. Склад рецензентів затверджується деканом факультету за представленням відповідної випускної кафедри з числа спеціалістів галузі і наукових установ.

В рецензії критично оцінюють якість проведеного дослідження. Рецензент повинен оцінити актуальність роботи, з’ясувати відповідність змісту роботи темі та завданню, охарактеризувати кожний розділ дипломної роботи, виділити позитивні та негативні сторони проведеного дипломного дослідження, сформулювати загальний висновок про можливість захисту дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії та оцінити її.

Декан факультету знайомить з рецензією завідувача кафедри, студента-дипломника та передає дипломну роботу на захист в ДЕК.

Порядок захисту визначається Положенням про Державні екзаменаційні комісії. Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії або його заступника. Результати захисту дипломної роботи визначають оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно” і “незадовільно”. Результати захисту дипломних робіт оголошують у той самий день після оформлення протоколів засідання Державної комісії.

Студентові, який захистив дипломну роботу, склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням Державної комісії присвоюється освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Рішення Державної комісії про оцінку знань, виявлених під час захисту дипломної роботи, приймається комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови або його заступника вирішальний.

Студента, який під час захисту дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховують з вищого навчального закладу і йому видають академічну довідку.

У випадках, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, Державна комісія визначає, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену деканом факультету.

Студента, який не захистив дипломну роботу, допускають до повторного захисту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

РОЗДІЛ 6

^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
6.1. Загальні вимоги повністю відповідають вимогам щодо оформлення дипломних робіт у Львівському інституті економіки і туризму.

Дипломна робота має бути надрукована на комп’ютері на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали (до тридцяти рядків на сторінці). Мінімальна висота шрифту – 1,8 мм. Можна також використати папір форматів від 203х288 до 210х297 мм і додати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Обсяг основного тексту повинен становити 5-6 друкованих аркушів. Вищезазначений обсяг розрахований для комп’ютерів з використанням текстового редактора WORD, шрифт 14, з 1,5 міжрядковим інтервалом.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: зліва – не менше 30 мм, справа – не менше 10 мм, зверху не менше 200 мм, знизу - не менше 20 мм.

Шрифт повинен бути чітким. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “РЕКОМЕНДАЦІЇ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “АНОТАЦІЯ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої) з абзацу і набирають в розрядку, в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаної літературних джерел, таблиці та малюнки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації за загальними правилами.

6.2. Нумерація. Сторінки, розділи, підрозділи, пункти, підпункти, малюнки, таблиці, формули нумеруються арабськими цифрами, без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Усі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи нумеруються звичайно. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати “1. ВСТУП”, або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапка не ставиться.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться заголовок підрозділу.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2. “ (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться заголовок пункту.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як і пункти.

Рисунки (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, його назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках), в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Якщо таблиця переноситься на другу сторінку, її тематичний заголовок не повторюють, а пишуть слова: “Продовження таблиці”, і вказують її номер, наприклад: “Продовження таблиці 1.2”.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1 - перша формула третього розділу).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка