Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка5/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


У перелік умовних позначень і ключових слів у вигляді таблиці в алфавітному порядку наводяться ключові маловідомі слова, їх визначення та розшифрування умовних позначень і скорочень.

У вступній частині роботи висвітлено актуальність теми, мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. Тут розкриваються особливості дослідження асортименту та проведення товарознавчої експертизи якості виноградних вин, визначення факторів, які впливають на формування ринку виноградних вин і поліпшення їх споживних властивостей.

У першій частині дипломної роботи доцільно навести товарознавчу характеристику виноградних вин. За матеріалами огляду періодичних видань, Інтернет джерел проаналізувати сучасний стан і перспективи розвитку риноку виноградних вин в Україні. Доцільно також вивчити вплив факторів на формування споживних властивостей виноградних вин.

^ Друга частина дипломної роботи присвячена характеристиці об’єктів і методів дослідження якості виноградних вин. У цьому розділі доцільно також проаналізувати дефекти і хвороби вин, причини їх виникнення та міри запобігання, а також питання фальсифікації виноградних вин та методи її визначення.

В третій частині роботи слід проаналізувати асортимент та здійснити експертну оцінку якості виноградних вин. Слід приділити увагу питанням щодо вивчення умов транспортування та зберігання виноградних вин на конкретному підприємстві.

У кінці роботи за одержаними результатами доцільно сформулювати висновки. Вони повинні бути короткими, лаконічними, тезисними.

На підставі одержаних результатів досліджень слід наводити конкретні рекомендації . Вони повинні бути чіткими, конкретними і бути підтвердженими практичними результатами виконаної роботи.

^ Список використаних джерел включає всі літературні та Інтернет джерела. Вони оформляються відповідно вимог ВАК України та рекомендацій наукового відділу ЛІЕТ.

В анотації дипломної роботи на 2-3 сторінках друкованого тексту українською та іноземною мовою доцільно подати коротку інформацію про автора (ПІБ, групу, спеціальність, факультет інституту); тему дипломної роботи; ключові слова та короткий зміст роботи.
^ Тема роботи:

"Товарознавчо-експертні дослідження показників якості арахісу"

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І КЛЮЧОВИХ СЛІВ -- -- -- -- -- -- 3

ВСТУП -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ РИНКУ ГОРІХОПЛІДНИХ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7

1.1. Моніторинг світового ринку горіхів -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7

1.2. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку горіхоплідних в Україні -- 17

РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ -- -- -- -- -- -- -- -- - 27

2.1. Характеристика матеріалів, об’єктів дослідження -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27

2.2. Товарознавча характеристика арахісу, як об'єкту експертизи -- -- -- -- -- 33

2.3. Асортиментна характеристика арахісу -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 49

2.4. Методи експертних досліджень якості арахісу -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 51

РОЗДІЛ 3. ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ АРАХІСУ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 58

3.1. Санітарно-епідеміологічна експертиза показників якості арахісу -- -- -- - 58

3.2. Особливості фітосанітарної експертизи арахісу -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66

3.3. Порядок здійснення екологічної експертизи арахісу -- -- -- -- -- -- -- -- 73

3.4. Визначення митної вартості та митне оформлення імпортних поставок арахісу-- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82

ВИСНОВКИ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 89

РЕКОМЕНДАЦІЇ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 91

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 93

  2. АНОТАЦІЇ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 96

ДОДАТКИ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 98
У перелік умовних позначень і ключових слів у вигляді таблиці в алфавітному порядку наводяться ключові маловідомі слова, їх визначення та розшифрування умовних позначень і скорочень

У вступі необхідно зазначити актуальність теми досліджень, її мету. Визначити завдання, які будуть розкриті в роботі.

В розділі 1 необхідно проаналізувати ринок горіхоплідних, до якого входить арахіс. Провести моніторинг світового та вітчизняного ринків, зазначити виробництво, охарактеризувати основних виробників, споживання, експорт та імпорт.

В розділі 2 навести товарознавчо-асортименту характеристику арахісу, в т.ч. харчову цінність, товарні та помологічні сорти.

Розкрити методики, що використовуються під час експертизи показників якості та безпечності арахісу (визначення вологості, кольору, запаху, сміттєвої та олійної домішки, зараженості шкідниками).

В розділі 3 охарактеризувати методи проведення різних видів експертиз арахісу, що здійснюються експертні організації. Розглянути показники якості арахісу, які досліджуються під час проведення санітарно-епідеміологічної, екологічної експертиз, особливості проведення та характеристику об'єктів фітосанітарної експертизи.

Висновки відображають зміст всіх розділів та підрозділів дипломної роботи. Вони повинні бути пронумерованими, лаконічними, стислими та змістовними.

Рекомендації слід подавати пронумерованими, адресними та конкретними.

^ Список використаних джерел оформлюється за встановленими правилами та складається у відповідності обраного способу:

- в алфавітному порядку

- в порядку посилань в тексті роботи.

Анотація містить стислий зміст проведеної роботи на двох мовах обсягом 2-3 аркуша.

Додатки містять об'ємний матеріал, який не доцільно включати в роботу, зокрема картки аналізів, протоколи досліджень, бланки документів, рекламний матеріал тощо.
^ Тема роботи:

«Формування сучасного асортименту та експертиза якості оздоблювальних будівельних виробів із кераміки (за матеріалами ВАТ «Вікторія»)»

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ КЛЮЧОВИХ СЛІВ……………………. 5

ВСТУП………………………………………………………………………………….7

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ…………………………………………………… 9

    1. Історичні аспекти виникнення та розвитку керамічних промислів…… 9

    2. Сучасний ринок керамічних виробів для оздоблення приміщень………22

    3. Чинники формування споживних властивостей оздоблювальних керамічних матеріалів…………………………………………………… 27

    4. Характеристика чинників, що забезпечують якість оздоблювальної кераміки…………………………………………………………………… 33

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИРОБІВ З КЕРАМІКИ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ……………………………………………… 36

2.1 Класифікаційні ознаки формування сучасного асортименту оздоблювальної кераміки………………………………………………… 40

2.2 Характеристика асортименту керамічних виробів для оздоблення вітчизняного та імпортного виробництва………………………………. 54

2.3 Стандартизація та сертифікація виробів із кераміки…………………….. 61

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ВІКТОРІЯ»…………………………………………… 67

3.1 Роль ВАТ «Вікторія» у формуванні сучасного ринку керамічних виробів для оздоблення приміщень……………………………………………………………… 72

3.2 Сучасний асортимент оздоблювальних керамічних виробів (за матеріалами підприємства)………………………………………………………………………… 83

3.3 Особливості експертної оцінки якісних показників керамічних виробів, призначених для оздоблення приміщень………………………………………… 88

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………… 90

РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………………………… 96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 104

АНОТАЦІЯ……………………………………………………………………… 108

ДОДАТКИ………………………………………………………………………… 109

У переліку умовних позначень і ключових словах у вигляді таблиці в алфавітному порядку наводяться маловідомі слова, їх визначення та розшифрування умовних позначень і скорочень

При написанні дипломної роботи в розділі вступ слід висвітлити тенденції сучасного розвитку вітчизняної економіку, аргументувати особливості формування теми та її актуальність. А також, слід визначитись з об’єктом та суб’єктом дослідження, чітко сформулювати мету роботи.

В розділі 1 подати наукові гіпотези на предмет виникнення та зародження промислів по виготовленню виробів із кераміки, зробити короткий екскурс розвитку виробництва керамічних виробів, охарактеризувати аспекти формування та стан сучасного ринку виробів із кераміки, призначених для оздоблення, охарактеризувати чинники формування та зберігання цих виробів на сучасному етапі розвитку виробництва.

В розділі 2 подати характеристику сучасного асортименту виробів із кераміки для оздоблення приміщень в розрізі класифікаційних ознак. Опрацювати та висвітлити методологічні засади оцінки якості цих виробів.

Більш детальніше зупинитись на стандартизації та сертифікації керамічних виробів в ракурсі повноправного членства України в СОТ.

В розділі 3 висвітлити організаційно-правові засади діяльності ВАТ «Вікторія», сформулювати роль даного підприємства в формуванні ринку сучасного асортименту керамічних виробів для опорядження та їх якісних показників на предмет найбільш повного задоволення потреб споживачів.

У висновках і рекомендаціях підвести підсумок проведених досліджень та подати аргументовані пропозиції щодо покращення асортименту та якісних показників оздоблювальних керамічних виробів.

^ Список використаних джерел оформлюється за встановленими правилами та складається у відповідності обраного способу:

- в алфавітному порядку

- в порядку посилань в тексті роботи.

Анотація містить стислий зміст проведеної роботи на двох мовах обсягом 2-3 аркуша.

^ Тема роботи:

«Стан і проблеми розвитку ринку сучасного асортименту та якості м'ясних консервів»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка