Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка3/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   104. Проаналізувати склад та джерела формування доходу підприємства. Заповнити табл. 3.5. Оцінка доходу підприємства. Проаналізувати зміни загального обсягу та структури доходів підприємства.

^ Таблиця 3.5

Оцінка доходу підприємства (тис.грн.)


№ з/п

Показник


попередній період

поточний період

Відхилення

(+,-)

%

1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3

Доходи від інших видів діяльності

4

Доходи всього5. Проаналізувати зміни розміру і рівня витрат в цілому та за структурою. Зробити висновки і надати свої рекомендації щодо зниження рівня витрат підприємства.
Таблиця 3.6

^ Оцінка витрат підприємства

Показник

Одиниці виміру

Попередній період

Поточний період

Відхи

лення

(+,-)

%

Дохід (виручка) від реалізації

тис.грн.

Витрати (разом):

 • сума

 • масова частка


тис.грн., %

в тому числі за економічними елементами:

1) матеріальні:

 • сума

 • масова частка


тис.грн., %

2) витрати на оплату праці:

 • сума

 • масова частка


тис.грн., %

3) відрахування на соціальні заходи:

 • сума;

 • масова часткатис.грн., %

4) амортизація:

 • сума

 • масова частка


тис.грн., %

5) інші операційні витрати:

 • сума

 • масова частка


тис.грн., %


6. Оцінити фінансові результати діяльності підприємства (табл. 3.7).
^ Таблиця 3.7

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.


Показник

Попередній

період

Поточний період

Відхилення (+,-)

Дохід (виручка) від реалізації


Податок на додану вартість


Акцизний збір


Чистий дохід (виручка) від реалізації


Собівартість реалізованої продукції


Валовий

прибуток

збиток


Інші доходи


Витрати


Фінансовий результат від операційної діяльності


Фінансовий результат від звичайної діяльності


Чистий

прибуток

збитокВисновки. У висновках викладають найважливіші наукові і практичні результати, одержані в дипломній роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної проблеми, формулюють висновки щодо практичного використання результатів досліджень. Коротко оцінюють стан питання, розкривають методи вирішення поставленої в дипломній роботі проблеми, її практичне застосування.

У висновках треба наголосити на якісних і кількісних показниках результатів. Кожний висновок нумерується та викладається тезою (не допускається подавати як висновки окремі абзаци чи пункти дипломної роботи). Їх кількість повинна бути в межах 8-10. Висновки завершуються поданням рекомендацій.

Рекомендації наводяться на підставі результатів досліджень. Вони повинні мати конкретний, адресний характер і бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи.

Рекомендації та можливості їх впровадження у практику повинні бути підтверджені відзивом організації, підприємства тощо, за матеріалами яких виконувалася робота, бути обґрунтованими технічною, економічною, соціальною доцільністю.

^ Список використаних джерел на які є посилання в основній частині, наводиться в кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Список використаних джерел слід розміщувати таким чином: у порядку надання посилань у тексті, або за алфавітом прізвищ перших авторів чи у хронологічному порядку.

Список використаних джерел складають відповідно вимог ВАК України та рекомендацій наукового відділу ЛІЕТ.

Анотація до дипломної роботи подається в кінці роботи в стислому вигляді обсягом 2-3 сторінки друкованого тексту. Текст інформації в анотації зазначається двома мовами – українською та іноземною (англійською, німецькою, французькою тощо). В анотації обов’язково зазначається наступна інформація:

- відомості про автора дипломної роботи,

- тема роботи,

- науковий керівник та консультанти (якщо попередньо були залучені до роботи),

- основний зміст дипломної роботи,

- ключові слова.

До додатків доцільно включити допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи, а саме:

 • Додаткові ілюстрації або таблиці;

 • Матеріали, які через великий обсяг, не можуть бути внесені до основної частини;

 • Протоколи і акти випробувань та впроваджень;

 • Інструкції і методики, опис комп’ютерних програм тощо;

 • Зразки оформлення декларацій, документів тощо.РОЗДІЛ 4

^ МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
4.1. Загальні відомості

Виконання дипломної роботи вимагає від студента оптимальної організації наукового дослідження. У цьому дослідженні доцільно виділити такі основні етапи:

 • вибір теми роботи;

 • обґрунтування актуальності обраної теми;

 • визначення мети і завдань дослідження;

 • визначення об’єкта та предмета дослідження;

 • вибір методів і методик дослідження;

 • проведення досліджень;

 • описання процесу та результатів досліджень;

 • аналіз результатів досліджень;

 • формулювання висновків і рекомендацій за отриманими результатами досліджень;

 • оформлення роботи та її рецензування;

 • публічний захист дипломної роботи.

^ 4.2. Вибір теми дипломної роботи

Тема дипломної роботи обирається студентом з переліку, який щорічно розглядається й затверджується кафедрою менеджменту, товарознавства та експертизи товарів, з урахуванням специфіки та напрямку майбутньої практичної діяльності випускника.

Обраний напрямок дослідження студент погоджує з керівником кафедри з метою виявлення особливостей теми, її актуальності, шляхів розв’язання існуючих проблем, призначення наукового керівника та наукового консультанта. Обрана тема закріплюється за студентом за його заявою.

Тема дипломної роботи може бути частиною комплексної теми, яка за обсягом питань, що розглядаються, охоплює низку проблем. Комплексна тема розробляється кількома студентами і відзначається глибиною і практичністю результатів досліджень.

Теми дипломних робіт, наукові керівники та консультанти призначаються наказом ректора ЛІЕТ за поданням кафедри.

^ 4.3. Розробка й оформлення завдання на виконання дипломної роботи

Науковий керівник і науковий консультант розробляють і видають студенту завдання на дипломну роботу за встановленою формою (дод. Б). Бланки завдань заповнюються в двох примірниках (для студента і для кафедри) і містять в собі календарний графік виконання кожного етапу дипломної роботи.

План дипломної роботи студент розробляє самостійно, узгоджуючи його з науковим керівником.

^ 4.4. Орієнтовні плани та методичні вказівки до написання окремих розділів дипломної роботи

Тема роботи:

«Стан і перспективи розвитку асортименту та якості меблевих товарів

(за матеріалами ТзОВ “КАСКАД”)»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка