Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка10/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Один автор


 1. Глушкова, Т. Г. Товари культурно-побутового призначення [Текст]: підручник для студ. товарознавчих спеціальностей / Т. Г. Глушкова. – К.: КНТУ, 2004. – 550 с. (Серія “Товарознавство”)

 2. Оснач, О. Ф. Товарознавство [Текст]: навчальний посібник для студ. ВНЗ / О. Ф. Оснач – К.: ЦНЛ, 2004. – 219 с.
Два автори

 1. Кушнір, М. К. Товарознавство непродовольчих товарів: Товарознавство взуттєвих товарів [Текст] : підручник для студ. товарознавчих спеціальностей ВНЗ / М. К. Кушнір, Н. П. Тихонова. Частина ІІІ. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2001. – 266 с.
Три автори

 1. Полікарпов, І. С. Килими і килимові вироби [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. С. Полікарпов, Л. В. Пелик, Є. М. Стефанюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 112 с.
Чорити автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва [Текст] : підручник / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
Пять і більше авторів

 1. Товарознавство непродовольчих товарів [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / Л. Г. Войнаш, І. О. Дядла, Д. І. Козьмич [та ін.] ; під заг. ред. Л. Г. Войнаш. – К. : НМЦ “Укоопосвіта”, 2004. – 436 с.
Без автора

 1. Українське килимарство [Текст] : мала енциклопедія / кер. авт. кол. Ф. Г. Турченко ; відп. ред. С. Р. Лях. – Вид. 2-е, доп. і перероб. –К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 672 с. : іл., карти.
Багатотомний документ

 1. Сертифікація в Україні [Текст] : у 3 т. Т. 3. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості / під заг. ред. Б. М. Угарова. – К.: УкрНДІССІ, Основа, 1999. –– 480 с.
Матеріали конференцій

 1. Пиріг, Л. В. Розвиток вітчизняного виробництва текстилю [Текст] / Л. В. Пиріг,
  Г. В. Озимок // Сучасні тенденції та проблеми інновації виробництва товарів і надання послуг: – матеріали міжн. наук. - практ. конф.: Львів, 7 травня 2008 р./ М-во освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: РВВНЛТУ України, 2008. – С. 49-51.
Словники

 1.  Родина, Т. Г. Справочник по товароведению продовольственных товаров [Текст] / Т. Г. Родина, М. А. Николаева, Л. Г. Елисеева [и др.] ; под. ред. Т.Г. Родиной. – М.: Колос С., 2003. – 608 с.
Збірники

 1.  Збірник. нормативно–правових актів [Текст] : Законодавство країни про обіг наркотиків : станом на 1 січня 2005 р. / упоряд. Я. Ю. Кондратьєв, О. М. Джура, Д. Й. Никифорук [та ін.]. К. : КНТ, 2005. – 428 с.
Законодавчі та нормативні документи

 1.  Українська класифікація товарів зовнішньо-економічної діяльності [Текст] : ДК 017-98 / Держспоживстандарт України. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України, 1998. – 643 с. – (Державний класифікатор України).

 2.  Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» [Текст] : за станом на 1 червня 2006 р. / Верховна Рада України. - № 1775 – ІІІ, 25 с. – (Нормативний документ Верховної Ради України).

 3.  Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки [Текст] : Постанова КМУ від 4 червня 2003 р. № 877, 20 с. – (Нормативний документ Кабінету Міністрів України).

Стандарти


 1.  Графічні символи , що їх використовують на устаткуванні. Покази та огляд [Текст] (ISO 7000 : 2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

 2.  Якість води. Словник термінів [Текст] : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006.– 181 с. – (Національні стандарт України).

 3.  Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006.– 60 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги

 1.  Межгосударственные стандарты [Текст] : каталог : в 6 т. / сост. И. В. Ковалева, В. А. Павлюкова ; ред. В. Л. Иванов. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006– т.5. – 2007. – 264 с. – (Серия «Нормативная база предприятия»).

 2.  Горницкая, И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну [Текст] / И. П. Горницкая, Л. П. Ткачук. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.
Дисертації

 1.  Кущ, С. П. Формування асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінності [Текст] : дис. … канд. техн. наук: 05.18.12. – Захищена 30.10.2008 ; затв. 25.12.2008 ; 04830005565 / С. П. Кущ. – К., 2008. – 276 с. . Бібліогр.: с. 252–276.
Автореферати дисертацій

 1.  Кущ, С. П. Формування асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінності [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. Наук : спец. 05.18.12 «Товарознавство» / С.П. Кущ. – К., 2008. – 24 с.
Авторські свідоцтва

 1.  А.С. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентованных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин. - № 33600585/25-08 ; заявл. 23.11.2001 ; опубл. 30.03.2003. Бюл. № 12.
Патенти

 1.  Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38. Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / В. И.Чугаева; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.- исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09: заявл. 18.12.2000; опубл. 20.08.2002. Бюл. № 23 (ІІ ч.).
Частина книги

 1.  Правила продажу непродовольчих товарів [Текст] / (наказ М-ва зовн. екон. зв’язків і торгівлі Укр. від 27.05.1996 р. №294)  // Законодавство України про захист прав споживачів. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 160-188.
Частина періодичного видання

 1.  Конопацька, І. / Стабілізація здатність кріопорошку нагідок [Текст] / І. Конопацька, Ю. Гальчинецька, І. Демидов // Харчова та переробна промисловість. – 2001; № 2. – С. 25.
Електронні ресурси

 1.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжн. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов // Бібліотечний вісник . – 2003.  -  № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 2.  Энциклопедия коллекционера Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс]: мультипортал www.km.ru. – Отпечатано в Великобритании: Кирилл и Мефодий, 2000. – 2 диска CD-ROM for Windows / - Систем. вимоги: Pentium 32 Mb RAM. Windows 98/2000/XP/ - Назва з титулки екрану.


Додаток Ж

Приклад оформлення рисунку


Рис. 2.1. «Богородиця з дитям»

фреска по вогкому тиньку. (XI ст. м. Київ)


  • місця, звідки були відібрані проби для дослідження з фрагменту фрески
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка