Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка1/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до виконання дипломних робіт

студентами спеціальності

7.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність”
ОКР «спеціаліст» за напрямом 6.030510
“Товарознавство і торговельне підприємництво”


Львів 2011
Розглянуто та рекомендовано до друку кафедрою товарознавства та експертизи товарів ЛІЕТ, протокол № 5 від 05.01.2011 р.
Укладачі: Павлишин М.Л., Шестопал Г.С., Захарчин Р.М., Озимок Г.В., Жолинська Г.М., Луців Н.В., Гущак О.М., Микитів Н.С.
Рецензент: к.т.н., доц. Сапожник Д.І., доцент кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії
^ Відповідальний за випуск: зав. кафедрою д.т.н., проф. Жук Ю.Т.

Павлишин М.Л. Методичні матеріали до виконання дипломних робіт студентами спеціальності 7.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність” ОКР «спеціаліст» за напрямом 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” / Павлишин М.Л., Шестопал Г.С., Захарчин Р.М.  та ін. – Львів: ЛІЕТ, 2011.– 52 с.

У методичних матеріалах висвітлюються питання підготовки дипломної роботи для отримання кваліфікації спеціаліста. Розглянуто весь процес - від вибору теми дослідження до публічного захисту дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією. Подано порядок підготовки до написання дипломної роботи, наведено вимоги щодо її структури, обсягу та оформлення. Значну увагу приділено послідовності оформлення та подання необхідних документів, що додаються до дипломної роботи.

© Павлишин М.Л.,

Шестопал Г.С.,

Захарчин Р.М.,

Озимок Г.В.,

Жолинська Г.М.,

Луців Н.В.,

Гущак О.М.,

Микитів Н.С.,

2011
ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1.

ЗМІСТ І ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ……………………...

5

РОЗДІЛ 2.

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ.……………………………….


6

2.1.

Вибір та затвердження теми дипломної роботи……………………..

6

2.2.

Наукове керівництво дипломною роботою…………………………..

7

2.3.

Контроль за ходом підготовки дипломної роботи……………….….

7

РОЗДІЛ 3

СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………...

9

3.1.

Структура дипломної роботи…………………………………………

9

3.2.

Вимоги до змісту окремих структурних елементів дипломної роботи……………………………………………………………………..


9

РОЗДІЛ 4

МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………….

17

4.1.

Загальні відомості………………………………………………………

17

4.2.

Вибір теми дипломної роботи…………………………………………

18

4.3.

Розробка й оформлення завдання на виконання дипломної роботи……………………………………………………………………..


18

4.4.

Орієнтовні плани та методичні вказівки до написання окремих розділів дипломної роботи……………………………………………..


14

РОЗДІЛ 5

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ……………………………………………………………………..


29

РОЗДІЛ 6

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………….

30

6.1.

Загальні вимоги…………………………………………………………

30

6.2.

Нумерація………………………………………………………………..

31

6.3.

Рисунки…………………………………………………………………..

32

6.4.

Таблиці…………………………………………………………………..

32

6.5.

Формули…………………………………………………………………..

33

6.6.

Посилання на використані джерела………………………………….

34

6.7.

Особливості складання списку використаних джерел…………….

35

6.8.

Анотація…………………………………………………………………..

36

6.9.

Вимоги до оформлення додатків………………………………………

36

РОЗДІЛ 7

^ СУПРОВІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ..

37

РОЗДІЛ 8

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………….

38

8.1.

Підготовка матеріалів до виступу на засіданні ДЕК……………….

38

8.2.

Процедура захисту дипломної роботи………………………………..

39

РОЗДІЛ 9

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………

41

ДОДАТКИ
43

Додаток А.

Орієнтовна тематика дипломних робіт………………………………

43

Додаток Б.

Зразок завдання на дипломну роботу………………………………...

45

Додаток В.

Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи………..

47

Додаток Д.

Приклади оформлення бібліографічних описів використаних джерел……………………………………………………………………..


48

Додаток Е.

Приклад оформлення рисунку………………………………………...

51ВСТУП
Дипломна робота – це випускна кваліфікаційна робота у вигляді закінченого наукового дослідження, яке свідчить про готовність студента-випускника до самостійної роботи. Вона є завершальним етапом п'ятирічного навчального процесу та науково-дослідної роботи студентів Львівського інституту економіки та туризму. Захист дипломної роботи є державною атестацією студента на отримання кваліфікації спеціаліста та здобуття повної вищої освіти.

Під час виконання дипломної роботи студент під керівництвом викладача планує, організовує та проводить дослідження за обраною та затвердженою темою, виявляючи індивідуальні творчі підходи до аналізу стану проблеми та оптимального вирішення проблем, що виникають у формуванні та змінах властивостей товарів у процесі їх виробництва та товаропросування, визначенні конкурентоспроможності та забезпеченні ефективної комерційної діяльності.

Метою виконання дипломної роботи є виявити уміння студентів, систематизувати, закріпити і розширити теоретичні та практичні знання, застосувати ці знання у вирішенні конкретних наукових і виробничих завдань, виявити готовність випускника до роботи в сучасних ринкових умовах.

За напрямом та змістом дослідження дипломна робота повинна бути теоретичною, теоретично-практичною або експериментальною. Дипломна робота теоретично-практичного та експериментального змісту може виконуватись на базі підприємств міста або на базі лабораторії товарної експертизи та митної справи. Підприємства, установи та організації можуть подавати на кафедру товарознавства та експертизи товарів пропозиції щодо виконання дипломної роботи з тематики, що актуальна для даного підприємства.

Дипломна робота виконується на базі навчальних дисциплін: “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва”, “Експертиза товарів”, “Менеджмент підприємства”.

У процесі виконання дипломної роботи студенти обов'язково повинні використовувати монографії, фахові журнали, періодичні видання, законодавчо-нормативну базу, статистичні і аналітичні дані, матеріали переддипломної практики в конкретній організації, Інтернет та інші сучасні джерела інформації.

Виконання дипломної роботи здійснюється, як правило, з використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження. Результати дослідження повинні бути узагальнені та проілюстровані в таблицях, діаграмах, схемах тощо.

До захисту дипломної роботи допускаються тільки ті студенти, які повністю виконали навчальний план та календарний графік підготовки дипломної роботи. Завершену дипломну роботу студент подає на кафедру у друкованому вигляді у твердому переплетенні в цупкій палітурці з відзивом наукового керівника та зовнішньою рецензією.

Захист дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) має відповідати сучасним вимогам публічної презентації. Доповідь про результати свого дослідження студенти повинні ілюструвати мультимедійними засобами, прозірками, плакатами та іншими наочними засобами.

РОЗДІЛ І

^ ЗМІСТ І ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Зміст дипломної роботи повинен охоплювати типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник, і які передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста із спеціальності 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Змістом дипломної роботи мають бути передбачені (умовно) два блоки теоретичних і експериментально-практичних товарознавчих та економіко-управлінських питань, а саме:

 • дослідження асортименту та якості товарів;

 • ідентифікація товарів;

 • забезпечення товарами підприємств торгівлі;

 • управління асортиментом товарів;

 • забезпечення ефективності технології торгівельних процесів;

 • проведення оцінки якості товарів і тари;

 • здійснення контролю за виконанням договорів, угод, контрактів;

 • здійснення контролю за дотриманням торгівельно-технологічних процесів;

 • удосконалення організації торгівлі та комерційної діяльності;

 • удосконалення менеджменту підприємства;

 • управління матеріально-фінансовим станом підприємств;

 • стратегічне та оперативне планування комерційної діяльності;

 • розробка маркетингової стратегії;

 • розробка зовнішньоекономічної стратегії підприємства на товарному ринку.

Матеріал дипломної роботи подається як єдине ціле в логічній послідовності.

Зміст дипломної роботи має відповідати меті.

Тематика дипломних робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню та перспективам розвитку науки і техніки.

Тематика дипломних робіт розробляється і затверджується кафедрою товарознавства та експертизи товарів. Перелік тем щорічно оновлюється і доводиться до студентів (дод. А).

Студентам надається право вибору теми дипломної роботи. Студент також має право запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розроблення.

Тему дипломної роботи студент вибирає з переліку, який щорічно затверджується кафедрою, з урахуванням специфіки та напрямку майбутньої практичної діяльності випускника.

Обраний напрямок дипломного дослідження студент погоджує з керівником кафедри з метою виявлення особливостей теми, її актуальності, шляхів розв’язання існуючих проблем, призначення наукового керівника та наукового консультанта (за необхідністю). Обрана тема закріплюється за студентом згідно його заяви.

Теми дипломних робіт, наукові керівники (консультанти) затверджуються наказом ректора інституту за поданням завідувача кафедри.

Тема дипломної роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті наукової проблеми, зазначати мету дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви варто додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У темі не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати тем, які починаються із слів “Дослідження”, “Деякі питання”, “Матеріали до вивчення”, “До питання” тощо.

Дипломна робота має бути виконана на матеріалах конкретної організації чи підприємства. Орієнтовна тематика дипломних робіт подана в дод. А.

РОЗДІЛ 2

^ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
2.1. Вибір та затвердження теми дипломної роботи

Виконання дипломної роботи розпочинається з вибору об’єкта дослідження і завершуються її захистом на засіданні ДЕК. Розробка студентом дипломної роботи здійснюється згідно календарного графіка (дод. Б), яким визначено основні етапи виконання роботи.

Винятково важливе значення для успішного виконання дипломної роботи має вибір її теми. Для полегшення вибору теми дипломної роботи студент повинен ознайомитись зі специфікою діяльності обраного об’єкта дослідження (база практики) із наявними науковими роботами, періодичними виданнями, статистичними матеріалами, проконсультуватись із викладачами випускової кафедри, передбачуваним науковим керівником дипломної роботи, спеціалістами – практиками.

Обираючи тему необхідно врахувати її актуальність для організації, можливість одержання підчас проходження переддипломної (виробничої) практики відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень тощо.

Назва теми має бути достатньо чіткою і стислою, відповідати змісту проблеми, що вирішується, актуальною для об’єкта дослідження, на базі якого виконується дипломна робота.

^ Виконання дипломної роботи на абстрактну тему без використання та аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретної організації не допускається. Для конкретизації теми дослідження в круглих дужках зазначається назва об’єкта дослідження на прикладі якого виконується дипломна робота.

Для затвердження обраної теми в термін визначений календарним графіком виконання дипломної роботи (дод.Б) студент подає заяву узгоджену передбачуваним науковим керівником на ім’я завідувача випускової кафедри.

В терміни визначені вищевказаним календарним графіком на засіданні випускової кафедри:

  • обговорюються та узгоджуються теми дипломних робіт студентів-випускників;

  • визначаються наукові керівники дипломних робіт згідно з проблематикою досліджень.

Після цього готується проект наказу по Інституту щодо затвердження тем та керівників дипломних робіт.

Тематика дипломних робіт та склад наукових керівників затверджується наказом ректора ЛІЕТ не пізніше 15 жовтня завершального навчального року.
^ 2.2. Наукове керівництво дипломною роботою

До основних функцій керівника належать:

  • допомога студенту у визначенні теми дипломної роботи, а при потребі – у виборі об’єкта дослідження;

  • орієнтація студента на поглиблене вивчення нормативних і літературних джерел; наукової, методичної спеціальної літератури, що стосується досліджуваної проблеми до початку переддипломної практики;

  • складання за участю студента і подання на випускову кафедру індивідуального завдання на дипломну роботу з визначенням термінів виконання окремих етапів роботи;

  • рекомендації щодо збору необхідної інформації в період переддипломної практики;

  • присутність під час захисту студентом звіту з проходження переддипломної (виробничої) практики та попередньому захисті дипломної роботи;

  • контроль і періодичне інформування випускової кафедри щодо виконання окремих етапів роботи відповідно до індивідуального завдання та календарного графіку;

  • консультації щодо усунення виявлених недоліків роботи, оформлення роботи, підготовки доповіді та демонстраційних матеріалів;

  • складання письмового відгуку про роботу та подача завершеної дипломної роботи на випускову кафедру.

При розробленні науковим керівником за участю студента індивідуального завдання на виконання дипломної роботи необхідно передбачити складання та уточнення робочого плану дипломної роботи, що має відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретичного, аналітичного і рекомендаційного розділів. Терміни подання науковим керівником індивідуального завдання на випускову кафедру, його затвердження кафедрою та отримання студентом регламентуються календарним графіком виконання дипломної роботи.
^ 2.3. Контроль за ходом підготовки дипломної роботи

Підготовка дипломної роботи – починаючи від творчого задуму до остаточного оформлення дипломної роботи – здійснюється студентом самостійно, але під контролем наукового керівника і випускової кафедри. У процесі підготовки роботи студент знаходиться в постійному контакті з керівником, який спрямовує його працю, а також контролює хід підготовки роботи, починаючи із збору і накопичення студентом фактичного матеріалу за темою роботи під час проходження переддипломної (виробничої) практики.

Терміни виконання окремих етапів дипломної роботи, які визначено календарним графіком (дод. А), повинні бути конкретизовані в індивідуальному завданні, складеному науковим керівником за участю студента. Згідно індивідуального завдання студент зобов’язаний в установлені терміни подавати дипломну роботу науковому керівникові на першу перевірку як частинами, так і перший варіант тексту роботи в цілому.

Відповідно до кафедрального плану попереднього захисту дипломних робіт, студент доповідає на засіданні випускової кафедри про стан підготовки першого варіанту роботи, де обговорюються результати дослідження і визначається ступінь готовності роботи. Керівник і кафедра визначають основні напрямки по доопрацюванню дипломної роботи, що фіксується у протоколі засідання кафедри.

Після усунення зауважень, доопрацювань студент завершує написання остаточного варіанту тексту, забезпечує оформлення та переплетення роботи в твердій обкладинці, одержує лист-відгук організації, на матеріалах якої виконувалась робота. Зовнішнє рецензування роботи організовує випускова кафедра за участю студента та наукового керівника.

Після одержання листа-відгуку, зовнішньої рецензії які вкладаються до конверта супровідної документації, зміст якої наводиться у розділі 5, студент у терміни встановлені кафедральним планом подає роботу науковому керівникові на рецензування і підпис. У разі недотримання студентом термінів, встановлених календарним графіком виконання дипломної роботи, невиконання студентом індивідуального завдання на дипломну роботу, завідувач кафедри на підставі доповідної записки наукового керівника має право звернутися до ректора ЛІЕТ з поданням про відрахування студента з інституту за невиконання дипломної роботи.

Науковий керівник готує власний письмовий відгук з оцінкою дипломної роботи та характеристикою студента у процесі її написання. Дипломна робота підписана автором і науковим керівником, разом з письмовими листом-відгуком організації-об’єкта дослідження, відгуком наукового керівника подається персонально науковим керівником на випускову кафедру, яка здійснює реєстрацію дати фактичної подачі роботи у спеціальному журналі. Граничний термін подачі роботи науковим керівником встановлюється випусковою кафедрою, але не пізніше п’ятниці останнього тижня підготовки роботи.

Якщо дипломна робота відповідає встановленим вимогам, завідувач випускової кафедри допускає роботу до захисту, підписуючи її на титульному аркуші. Якщо робота має недоліки, що унеможливлюють допуск до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри, як правило у присутності студента та наукового керівника. Загальними підставами для недопуску студента до захисту дипломної роботи є:

  • систематичне відхилення від календарного графіка виконання дипломних робіт;

  • невиконання індивідуального завдання на дипломну роботу;

  • невідповідність роботи вимогам, встановленим цими Методичними рекомендаціями;

  • відсутність у роботі самостійного дослідження студента;

  • наявність плагіату.

РОЗДІЛ 3

^ СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
3.1. Структура дипломної роботи

Структура дипломної роботи визначається ДСВОУ____02 Галузева компонента Державного стандарту вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність». Відповідно до вимог цього документу, дипломна робота в наведеній нижче послідовності повинна містити:

 • Титульний аркуш.

 • Завдання на дипломну роботу.

 • Зміст.

 • Перелік ключових слів, умовних позначень, маловідомих скорочень, нових символів, одиниць.

 • Вступ.

 • Основна частина.

 • Висновки.

 • Рекомендації.

 • Список використаних джерел.

 • Анотація.

 • Додатки.

^ 3.2. Вимоги до змісту окремих структурних елементів дипломної роботи

Титульний аркуш (дод. В) є першою сторінкою дипломної роботи і містить дані, які подаються у такій послідовності:

 • Назва міністерства та відомства, яким підпорядкований вищий навчальний заклад.

 • Назва навчального закладу (Львівський інститут економіки і туризму).

 • Назва випускної кафедри (Кафедра менеджменту, товарознавства та експертизи товарів).

 • Рішення декана факультету та завідувача кафедрою про допуск роботи до захисту.

 • Тема дипломної роботи.

 • Відомості про виконавця дипломної роботи та його підпис.

 • Відомості про наукового керівника та консультанта, їх підпис.

 • Місце знаходження навчального закладу та рік виконання дипломної роботи.

^ Завдання на дипломну роботу заповнюється науковим керівником і науковим консультантом (при наявності) і затверджується деканом факультету в двох примірниках (для студента і для кафедри) і видається студенту за його власноручним підписом (дод. В).

^ План дипломної роботи студент розробляє самостійно, узгоджуючи його з науковим керівником.

Зміст розміщують безпосередньо після завдання, починаючи з нової сторінки. Зміст роботи містить такі частини:

 • Перелік ключових слів, умовних позначень, маловідомих скорочень, нових символів, одиниць тощо.

 • Вступ.

 • Послідовно перераховані назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки);

 • Висновки.

 • Рекомендації.

 • Список використаних джерел.

 • Анотація.

 • Назви додатків.

 • Номери сторінок, які містять початок розділів, підрозділів, пунктів та іншого матеріалу.

Ключові слова – це найбільш поширені (які багаторазово зустрічаються в дипломній роботі) слова, що відображають зміст і сутність роботи.

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий в дипломній роботі у вигляді окремого списку, який розташовують перед вступом. Перелік треба друкувати у дві колонки: зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, а справа – їхнє детальне розшифрування.

Вступ стисло розкриває сутність і сучасний стан проблеми дипломної роботи та її значущість, дає обґрунтування актуальності виконання теми та необхідності проведення дослідження, характеризує об’єкт та предмет дослідження, визначає мету і завдання дипломної роботи.

Далі подається загальна характеристика цих понять в рекомендованій нижче послідовності:

 • Характеристика об’єкту та предмету дослідження;

 • Актуальність теми визначається шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми і доцільності роботи для розвитку відповідної галузі науки, виробництва чи торгівлі на користь України;

 • Розкриття актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми;

 • Мета і задачі дипломного дослідження – формується мета роботи і задачі, які треба вирішити для досягнення поставленої мети. Не варто формулювати мету як “Дослідження”, “Визначення”, тому що ці слова свідчать про засіб досягнення мети, а не про саму мету.

Методи дослідження – подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме тих методів.

^ Вступ розміщують на окремій сторінці.

Основна частина. Суть основної частини дипломної роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Кожний пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формують висновки із стислим викладанням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що має змогу вивільнити загальні висновки від другорядних. Робота складається з 2-3 розділів.

Розділи основної частини містять:

 • Огляд літератури за темою і напрями досліджень (теоретична частина);

 • Викладання загальної методики й основних методів досліджень;

 • Експериментальну (аналітичну) частину – відомості про проведені теоретичні чи експериментальні дослідження;

 • Аналіз і узагальнення результатів досліджень

У першому розділі дипломної роботи студент визначає основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично розкриваючи роботи попередників, студент повинен виділити невирішені питання проблеми з метою вибору напрямків досліджень. Для прикладу, перший розділ дипломної роботи може розкривати такі проблеми:

 • Дослідження сучасного ринку сировини, матеріалів, товарів;

 • Стан виробництва матеріалів, товарів;

 • Стан покладів і добування сировини.

У другому розділі дослідницької дипломної роботи пропонується опрацювати такі питання:

 • Товарознавча характеристика об’єкту дослідження;

 • Характеристика споживних властивостей товарів (матеріалів);

 • Характеристика факторів, які формують асортимент і якість товарів;

 • Формування асортименту та якості товарів;

 • Класифікація та характеристика сучасного асортимент товарів;

 • Аналіз нормативної документації для оцінки якості і конкурентоспроможності товарів;

 • Вимоги до якості і оцінка якості об’єкту дослідження.

Другий розділ експериментальної роботи базується на результатах проведеного в лабораторії експерименту і крім товарознавчої характеристики об’єкту дослідження, повинен включати:

 • Доцільність визначення вибраних показників якості;

 • Характеристику нормативної документації для проведення експерименту і визначення необхідних показників;

 • Характеристику методик досліджень і їх оцінки;

 • Статистичну обробку результатів досліджень з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

У третьому розділі відображаються результати проведених досліджень на підприємствах чи в організаціях за матеріалами яких виконується дипломна робота. В цьому розділі описуються результати досліджень:

 • Властивостей матеріалів, сировини, готової продукції підприємства;

 • Аналіз структури асортименту та якості продукції;

 • Проведення експертизи якості продукції, діагностики, ідентифікації чи сертифікації, конкурентоспроможності;

 • Проблеми приймання, зберігання та реалізації продукції;

 • Оцінка ефективності комерційної та маркетингової діяльності підприємства;

 • Організація торгівельно-технологічних процесів на підприємстві. Викладення матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

В цьому розділі доцільно розглянути господарську характеристику підприємства за наступною схемою:

1. Відобразити мету, предмет діяльності та цілі даного підприємства.

2. Визначити організаційно-правову форму підприємства (форма власності, організаційна форма підприємства та її мотивація). З’ясування можливих особливостей функціонування бізнесу (ліцензування, державне регулювання і т. п.).

3. Висвітлити джерела формування статутного капіталу підприємства та його структуру і можливості зміни у величині та структурі підприємницького капіталу для даного підприємства:

 • Охарактеризувати економічні ресурси підприємства, оцінити їх розмір та структуру (табл. 3.1).

 • Проаналізувати джерела формування економічних ресурсів підприємства (табл. 3.2).

 • Оцінити рівень ефективності використання необоротних активів - основних засобів (табл. 3.3) та оборотних активів підприємства (табл. 3.4).


Таблиця 3.1
^
Структура економічних ресурсів підприємства, тис.грн.
Показник

Попередній період

Поточний період

Відхилення

сума

%

сума

%

(+,-)

%

Необоротні активи всього, в т.ч.1.2.Оборотні активи всього,

в т.ч.1.2.Витрати майбутніх періодівРазом


^Таблиця 3.2.

Аналіз джерел формування економічних ресурсів підприємства, тис.грн.
Показник

Попередній період

Поточний період

Відхилення

сума

%

сума

%

(+,-)

%

Власний капітал всього,

в т.ч.1.2.Забезпечення наступних витрат і платежів всього,

в т.ч.1.2.Довгострокові зобов’язання всього

в т.ч.1.2.Поточні зобов’язання всього

в т.ч.1.2.Доходи майбутніх періодівРазом
Таблиця 3.3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка