План 10 Зв'язок суспільних явищ як критерії статистичного вивчення. 10 Загальні методи вивчення зв’язків
Скачати 93.46 Kb.
НазваПлан 10 Зв'язок суспільних явищ як критерії статистичного вивчення. 10 Загальні методи вивчення зв’язків
Дата конвертації09.07.2013
Розмір93.46 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы

План

10.1. Зв'язок суспільних явищ як критерії статистичного вивчення.

10.2. Загальні методи вивчення зв’язків.

10.3. Кореляційний і регресійний методи аналізу зв’язку.
10.1. Зв'язок суспільних явищ як критерії статистичного вивчення.

Усі явища суспільного життя існують не ізольовано, вони органічно по­в’язані між собою, залежать одні від одних, зумовлюють одні одних і безпе­рервно рухаються та розвиваються. Розкриваючи взаємозв’язки і взаємозалеж­ності явищ, можна пізнати їхню сутність і закони розвитку. Тому вивчення взаємозв’язків є основним завданням статистичного аналізу.

Причинна залежність є головною формою закономірних зв’язків, які діють у певних умовах місця і часу. Отже, для появи наслідку потрібні причини та умови, тобто відповідні фактори.

Суспільні явища або окремі їхні ознаки, які впливають на інші і зумовлюють їхню зміну, називають факторними, а суспільні явища або окремі їхні ознаки, які змінюються під випливом факторних, називають результатив­ними.

^ За характером залежності явищ розрізняють функціональні і коре­ляційні зв’язки.

Функціональний зв'язок передбачає, що певному значенню факторної ознаки завжди відповідає одне або декілька значень результативної ознаки. Функціональні зв’язки характеризуються повною відповідальністю між причи­ною і наслідком. Завдяки цьому функціональну залежність описують точні математичні формули.

Функціональні залежності вивчають точні науки, такі як математика, фізика, хімія тощо. Їх нечасто використовують для дослідження суспільних явищ.

Кореляційний зв'язок – це відповідність кожного значення факторної ознаки декільком значенням результативної. У кореляційних зв’язках між причиною і наслідком немає повної відповідності, а спостерігають лише певне співвідношення. На відміну від функціонального зв’язку, кореляційний прояв­ляється не в кожному ок­ремому випадку, а в середньому для великої кількості спостережень. Цей вид зв’язків найчастіше використовують при дослідженні суспільних явищ, наприклад зв'язок між заробітною платою робітників і їхнім стажем, собівартістю продукції і продуктивністю праці тощо.

^ За напрямком розрізняють зв’язки прямі й обернені.

Прямий зв'язок – це зв'язок, коли зі зростанням факторної ознаки зростає і результативна.

У разі оберненого зв’язку зі збільшенням факторної ознаки результативна зменшується або навпаки, зі зменшенням факторної ознаки результативна зрос­тає. Наприклад, зростання продуктивності праці приводить до зниження собі­вартості одиниці продукції.

^ За аналітичним виразом (за формою) зв’язки поділяються на прямолінійні і криволінійні.

Прямолінійна кореляційна залежність описує відповідність однакових змін середніх значень факторної ознаки та приблизно однакових змін середніх значень результативної ознаки.

Криволінійна кореляційна залежність описує відповідність однаковим змі­нам середніх значень факторної ознаки відповідають нерівні зміни середніх значень результативної ознаки.

За допомогою зв’язків кореляції вирішують такі завдання:

 • визначають форми зв’язку;

 • вимірюють щільність зв’язку;

 • виявляють вплив окремих факторів на результативну ознаку.


^ 10.2. Загальні методи вивчення зв’язків

Для вивчення між суспільними явищами статистика використовує такі ос­новні методи: балансовий метод, метод групувань, індексний метод, метод дис­персійного аналіз, кореляційний аналіз та інші методи математичної статис­тики.

^ Балансовий метод використовують при дослідженні статистики ринку товарів. В його основу покладено систему показників, що складаються із двох сум абсолютних величин, поєднаних у рівності, наприклад:

«Залишок на початок + Надходження = Видатки + Залишок на кінець».

^ Метод групування – характеризує взаємозв’язок між явищами і показує, як із зміною однієї ознаки змінюється інша. Але даний метод не вимірює тісноту взаємозв’язку між явищами.

Індексний метод – визначає загальну зміну явища в динаміці, а також вплив кожного фактора на загальну зміну величини того чи іншого явища.

^ Метод дисперсійного аналізу – оцінює вплив одного чи декількох чин­ників, що одночасно діють на результативну ознаку. Найчастіше його викорис­товують при розробці результатів багатоваріантних дослідів для загальної оцінки вірогідності розбіжностей у групових середніх при групуванні даних за однією чи кількома ознаками, а також для визначення вірогідності взаємодії двох, трьох або більшої кіль­кості факторів.

Кореляційний аналіз – кількісно оцінює взаємозалежність між статис­тичними ознаками, що характеризують окремі соціально-економічні явища і процеси.

^ 10.3. Кореляційний і регресійний методи аналізу зв’язку

Застосування кореляційних і регресійних методів в економічних дослід­ження вимагає попереднього аналізу досліджуваних явищ по суті. Після того, як економічний аналіз встановить наявність зв’язку між явищами і загальний характер цього зв’язку, статистика за допомогою кореляційного методу надає цим зв’язкам числового виразу. Отже, метою статистичного вивчення зв’язків масових суспільних явищ є визначення форми і тісноти зв’язку між досліджуваними явищами.

Основне завдання кореляційного і регресійного методів полягає в аналізі статистичних даних для виявлення математичної залежності між досліджу­ваними ознаками і встановлення за допомогою коефіцієнта кореляції порівняль­ної оцінки щіль­ності взаємозв’язку.

Кореляційний і регресійний методи аналізу вирішують два основних завдання:

 • визначають за допомогою рівнянь регресії аналітичну форму зв’язку між варіацією ознак Х і Y;

 • встановлюють ступінь щільності зв’язку між ознаками.

Найчастіше трапляються такі типи кореляційних зв’язків:

 • факторна ознака безпосередньо пов’язана з результативною;

 • результативна ознака визначається комплексом діючих факторів;

 • дві результативні ознаки спричинені дією однієї загальної причини.

У практиці економіко-статистичних досліджень часто доводиться мати справу з прямолінійною формою зв’язку, яку описує рівняння регресії.

Рівняння регресії характеризує зміну середнього рівня результативної оз­наки ^ Y залежно від зміни факторної ознаки Х. Воно визначає математичне сподівання групових середніх результативної ознаки під впливом різних зна­чень факторної ознаки.

У разі лінійної форми зв’язку результативна ознака змінюється під впливом факторної ознаки рівномірно:

, (10.1)

де - злагоджене середнє значення результативної ознаки;

- параметри рівняння, які

Якщо а1 має позитивний знак, то зв'язок прямий, якщо від’ємний – зв’язок обернений.

Параметри рівняння зв’язку визначають за способом найменших квад­ратів складеної і розв’язаної системи двох рівнянь із двома невідомими:

. (10.2)

Розв’язавши дану систему рівнянь, дістанемо такі параметри:

, (10.3)

. (10.4)

Для економічної інтерпретації лінійних і нелінійних зв’язків між двома досліджуваними явищами часто використовують розраховані за рівнянням регресії коефіцієнти еластичності:

. (10.5)

^ Коефіцієнт еластичності ( ) показує на скільки процентів зміниться в середньому результативна ознака Y при зміні факторної ознаки Х на 1%.

Визначення щільності зв’язку в кореляційно-регресійному аналізі грунтується на правилі додавання дисперсій. Для цієї мети використовують теоретичні значення результативної ознаки.

Для визначення щільності зв’язку потрібно обчислити дисперсію відхи­лень , тобто залишкову дисперсію, яка зумовлена усіх впливом чинників, крім Х. Різниця між загальною і залишковою дисперсіями дає теоретичну (факторну) дисперсію, яка вимірює варіацію, зумовлену фактором Х.

На зіставлені цієї різниці із загальною дисперсією побудовано індекс кореляції або теоретичне кореляційне відношення:

. (10.6)

Факторну дисперсію визначають:

або . (10.7)

Залишкову дисперсію визначають:

. (10.8)

або за правилом додавання дисперсій .

Загальну дисперсію визначаємо

. (10.9)

Коефіцієнт детермінації характеризує ту частину варіації результативної ознаки Y, яку описує рівняння регресії:

. (10.10)

Аби доповнити дослідження визначення напрямку зв’язку в разі лінійної залежності використовують лінійний коефіцієнт кореляції

або . (10.11)

Значення r коливається в межах від -1 до +1. Додатне значення відповідає прямому зв’язку між ознаками, а від’ємне – зворотному.

Для встановлення достовірності лінійного коефіцієнта кореляції викорис­товують критерій Стюдента (t-критерій)

, (10.12)

де - середня похибка коефіцієнта кореляції, яку визначають за формулою

. (10.13)

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз дає змогу оцінити міру впливу на досліджувальний результативний показник кожного із введених модель факторів.

Записуємо функцію:

. (10.14)

Зводимо функцію до лінійного вигляду, тобто запишемо рівняння множинної регресії:

. (10.15)

Параметри рівняння обчислюють способом найменших квадратів.

Множинний коефіцієнт кореляції визначають:

. (10.16)

Для виявлення та вимірювання зв’язків між якісними ознаками часто викорис­товують непараметричні методи, які називають ранговими методами кореляції. Для обчислень використовують не самі значення ознак, а їх знаки, ранги, частоти.

Основні показники вимірювання зв’язків між ознаками, які є основою ранго­вих методів: коефіцієнт Фехнера – коефіцієнт збігу знаків; коефіцієнт асоціації; коефіцієнт контингенції; коефіцієнт Спірмана – ранговий коефіцієнт кореляції.


^ Питання для самоконтролю за темою

Статистичні методи вивчення взаємозв’язків”


  1. У чому полягають основні завдання статистичного вимірювання взаємозв’яз­ків між явищами?

  2. Який зв'язок називають функціональним і як він проявляється?

  3. Який зв'язок називають стохастичним і в чому полягає його суть?

  4. Як поділяють зв’язки за напрямом?

  5. Які Ви знаєте методи вивчення зв’язків?

  6. У чому полягає суть лінії регресії і які основні моделі кореляційного зв’язку?

  7. За допомогою якого методу оцінюють параметри регресійної моделі?

  8. Як розраховують кореляційне відношення і що воно відображає?

  9. Як перевіряють істотності зв’язку в аналітичному групуванні?

  10. Як використовують для перевірки істотності зв’язку критерій Фішера?Тестовий контроль за темою

Статистичні методи вивчення взаємозв’язків”


 1. Факторна ознака – це:

а) ознака, що формує певне соціально-економічне явище;

б) ознака, яка сформована під дією деяких чинників.

^ 2. Результативна ознака – це:

а) ознака, що формує певне соціально-економічне явище;

б) ознака, яка сформована під дією деяких чинників.

3. Функціональний зв'язок між соціально-економічними явищами – це зв'язок, при якому:

а) кожному значенню факторної ознаки відповідає одне значення резуль­тативної ознаки;

б) кожному значенню факторної ознаки відповідає декілька значень резуль­тативної ознаки;

в) кожному значенню факторної ознаки відповідає середнє значення резуль­тативної ознаки.

^ 4. Стохастичний зв'язок між соціально-економічними явищами – це зв'язок, при якому:

а) кожному значенню факторної ознаки відповідає одне значення резуль­тативної ознаки;

б) кожному значенню факторної ознаки відповідає декілька значень резуль­тативної ознаки;

в) кожному значенню факторної ознаки відповідає середнє значення резуль­тативної ознаки.

^ 5. Кореляційний зв'язок між соціально-економічними явищами – це зв'язок, при якому:

а) кожному значенню факторної ознаки відповідає одне значення резуль­тативної ознаки;

б) кожному значенню факторної ознаки відповідає декілька значень резуль­тативної ознаки;

в) кожному значенню факторної ознаки відповідає середнє значення резуль­тативної ознаки.

6. Прямий зв'язок між явищами, коли:

а) при зростанні факторної ознаки зменшується результативна ознака;

б) при зростанні факторної ознаки зростає результативна ознака;

в) інша відповідь ___________.

7. Обернений зв'язок вважається таким, коли:

а) при зростанні факторної ознаки зменшується результативна ознака;

б) при зростанні факторної ознаки зростає результативна ознака;

в) інша відповідь ___________.

Схожі:

План 10 Зв\Методи вивчення соціально-психологічних явищ у військовому колективі
Для класифікації явищ колективної психології можна використати різні критерії. Так, наприклад, в рамках системно-функціонального...
План 10 Зв\План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна...
Можна зводити до одного з її різновидів: моральної, політичної, юридичної, професійної та ін. У процесі вивчення цих різновидів відповідальності...
План 10 Зв\Питання до іспиту з курсу «Етнологія та етнографія»
Характеристика джерел для вивчення етнологічних проблем. Методи етнології. Зв'язок етнології з другими науками
План 10 Зв\План-конспект занять до теми : «Соціальна відповідальність та соціальна...
Можна зводити до одного з її різновидів: моральної, політичної, юридичної, професійної та ін. У процесі вивчення цих різновидів відповідальності...
План 10 Зв\Матюхина М. В. Возрастная и педагогическая психология
Проблема психологічного розвитку дитини. Завдання та проблеми вікової психології. Зв’язок вікової психології з іншими науками. Особливості...
План 10 Зв\001. Предмет, методи І завдання курсу Регіональна економіка та його...
Ре – це галузь економічної науки, об’єктом вивчення якої є господарство окремих територій країни, тобто її регіонів
План 10 Зв\Варій М. Й. Психологія: Навч посіб
Поняття про наукові методи вивчення психіки людини. Характеристика наукових методів психологічних досліджень: спостереження, експерименту,...
План 10 Зв\Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни «Історія України»
Вивчення історії у вищій школі сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно поєднується знання, погляди, уявлення...
План 10 Зв\1. теоретичні основи конкурентних відносин в ринковій економіці
Предмет, структура та зміст дисципліни «Конкуренція та конкурентоспроможність» як наукової дисципліни І методи її пізнання. Значення...
План 10 Зв\Тема: Методи та прийоми навчання на уроках світової літератури
Мета: з’ясувати сутність методів, методичних прийомів викладання літератури, звернути увагу на особливості вивчення літератури в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка