Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
НазваЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
Сторінка5/13
Дата конвертації02.07.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Баланс за звітний рік

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4
^

І. Необоротні активиНематеріальні активи:


залишкова вартість

010

33,0

39,0

первісна вартість

011

36,0

42,0

накопичена амортизація

012

3,0

3,0

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:


залишкова вартість

030

7207,0

9662,0

первісна вартість

031

16434,0

18904,0

знос

032

9227

9242

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

10000,0Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070
^

Усього за розділом І


080

17240,0

9701,0

II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

3320,0

3158,0

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

135,0

1131,0

Готова продукція

130

128,0

1120,0

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

76,0

88,0

первісна вартість

161

76,0

88,0

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

за виданими авансами

180

1576,0

50,0

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

285,0

230,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

870,0

590,0

в іноземній валюті

240

101,0

120,0

Інші оборотні активи

250

55,0

25,0

Усього за розділом II

260

7146

6519,0
^

ІІІ. Витрати майбутніх періодів


270

1,0

2,0

IV. Необоротні активи та групи вибуття


275Баланс

280

24387,0

16222,0Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300

6605,0

6605,0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(2500)

(1654)

Неоплачений капітал

360

(–)

(–)

Вилучений капітал

370

(–)

(–)
Усього за розділом І

380

6355

4951,0

^ II. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

^ Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440

584,0

584,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

3132,0

6892,0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

3716,0

7476,0

^ IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500

10000,0Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

1307,0

1190,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2435,0

2093,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540121,0

з бюджетом

550

44,0

8,0

з позабюджетних платежів

560

8,0

7,0

страхування

570

39,0

43,0

з оплати праці

580

143,0

124,0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

27,0

197,0

Інші поточні зобов'язання

610

313,0

12,0

Усього за розділом IV

620

14136,0

3795,0

^ V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

24387,0

16222,0


Витяг з форми №2

Звіт про фінансові результати за звітний рік

  1. Фінансові результати
Статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Згідно з планом на

Плановий обсяг реалізації

Фактичний обсяг реалізації

1

2

3

4

5

6

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6082

11343,0Податок на додану вартість

015

994

1851,0Акцизний збір

020

Інші відрахування з доходу

030Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5088,0

9492,0

6000,0

5750,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5415,0

9535,0

5100,0

5280,0

Валовий:
– прибуток

050900,0

470,0

– збиток

055

327

43,0Інші операційні доходи

060

727,0

372

750,0

750,0

Адміністративні витрати

070

835,0

786

820,0

820,0

Витрати на збут

080

131,0

151,0

120,0

109,0

Інші операційні витрати

090

680,0

488,0

670,0

670,0

Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток

10040,0
– збиток

105

1246,0

1096,0
379,0

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

53,0

776,0Інші доходи

130

36,0

845,0Фінансові витрати

140

243,0

141,0Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160

4,0

306,0Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток

170
78,0– збиток

175

1404,0


Податок на прибуток від звичайної діяльності

18012,0Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток

190
66,0– збиток

195

1404,0


Чистий:
– прибуток

220
66– збиток

225

1404,0форма №3

Звіт про рух грошових коштів

за звітний період


Стаття

код

за звітний період

за попередній період

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

0101404

78,0Коригування на:

– амортизацію необоротних активів


020


213


х


230,0


х

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

– збиток (прибуток) від нереалізова-них курсових різниць

0407,05,0

– збиток (прибуток) від неоперацій-ної діяльності

05079,01315,0

Витрати на сплату відсотків

060

243,0

х

141,0

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

0701034870

Зменшення (збільшення);

– оборотних активів


080


366
447

– витрат майбутніх періодів

0901,0

Зменшення (збільшення):

– поточних зобов'язань


100

493


523
– доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

1201162794

Сплачені:

– відсотки

130

х

243

х

141

– податки на прибуток

140

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

1501405947

Чистий рух від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

1701405947

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

– фінансових інвестицій

180

10000

хх

– необоротних активів,

190

36

х

845

х

– майнових комплексів

200

Отримані:

– відсотки

210

47,0

х

755

х

– дивіденди

220хх


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconХарківський національний економічний університет
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" для студентів напряму...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка