Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
НазваЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
Сторінка2/13
Дата конвертації02.07.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу
Завдання 5. Студенти самостійно вивчають наступні питання теми:

  1. Організація аналітичної роботи на підприємстві.

  2. Інформація, що використовується для аналізу, та вимоги, що висовуються до неї.

  3. Класифікація найважливіших видів інформації.

  4. Перевірка достовірності джерел інформації.


Завдання для самоконтролю

Завдання 6. Перевірити узгодженість показників, наведених у різних формах річного звіту підприємства. Здійснити це шляхом співставлення значень показників (таблиця 5).

Зробити висновки про достовірність інформації та про можливість її використання для економічного аналізу діяльності підприємства.

Таблиця 5

Перевірка узгодженості показників підприємства, що знаходять відображення в різних формах річного звіту

Показники

Перша форма

Друга форма

Розбіж-ність

№ форми

№ рядка, графи

сума, тис. грн.

№ форми

№ рядка, графи

сума, тис. грн.
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Статутний капітал:

– на початок року

– на кінець року

1

300/3
4
010/3
2. Чистий прибу-ток (непокритий збиток) за звітний період


3. Обсяг вироб-ництва продукції (робіт, послуг)


4. Чистий дохід від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг)


5. Основні засоби:

5.1. На початок року:

– первісна вартість

– залишкова вартість

5.2. На кінець року:

– первісна вартість

– залишкова вартість


6. Знос основних засобів


7. Спередньоспис-кова чисельність працівників


Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

6

7

8

8. Фонд відпрацьованого робочого часу


9. Залишок грошових коштів:

9.1. На початок року

9.2. на кінець року

та іншіЗМ 3 Аналіз доходів і витрат підприємства

Тема 3. Аналіз виробництва та реалізації продукції

Завдання 7. Провести загальну оцінку динаміки та виконання бізнес-плану з виробництва та реалізації продукції. Для розрахунків використати дані форми 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції”, форми 2 „Звіт про фінансові результати” та примітки до цих форм. Результати аналізу занести в таблицю 6 та сформулювати висновки.

Таблиця 6

Аналіз динаміки та виконання бізнес-плану з виробництва та реалізації продукції


Показники

За попе-редній рік

За звітний рік

Відхилення від:

згідно з бізнес-планом

фактично

поперед-

нього року

плану

сума

%

сума

%

1. Обсяг вироб-ництва продукції у діючих цінах, тис. грн.


у тому числі на єкспорт


2. Обсяг вироб-ництва продукції у порівняних цінах, тис. грн.


3. Чистий дохід від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг)


у тому числі на експорт
Завдання 8. Здійснити аналіз виконання плану з асортименту способом визначення середнього відсотку асортиментності. Сформулювати висновки на підставі результатів аналізу. Для розрахунків використати дані форми 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції” та примітки до цієї форми. Результати аналізу занести до таблиці 7.

Таблиця 7

Аналіз виконання плану з асортименту продукції


Наймену-вання видів продукції

Оди-ниці виміру

Випуск продукції в натуральному виразі

Відпускна ціна одиниці продук- ції, грн.

Вартість продукції, тис. грн.

згідно з бізнес-планом

фак-тично

згідно з бізнес-планом

фак-тично

у тому числі в рахунок асортименту

сума

%Всього


Завдання 9. Визначити вплив чинників, що зумовили відхилення фактичного чистого доходу від реалізації від передбаченого в бізнес-плані таких як зміна обсягу виробництва продукції та зміна залишків нереалізованої продукції.

Для розрахунків використати дані форми 2 „Звіт про фінансові результати” форми 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції” та примітки до цих форм.

Результати аналізу занести в таблицю 8. Зробити відповідні висновки.

Таблиця 8

Аналіз впливу чинників на зміну обсягу чистого доходу від реалізації продукції


Показники

Згідно з бізнес-планом

Фак-тично

Відхилення, тис. грн.

всього

у т.ч. за рахунок зміни

Обсягу виробниц-

тва продукції

Залишків нереалізо-

ваної продукції

1. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.
2. Обсяг виробництва продукції в діючих цінах, тис. грн.
3. Зміна залишків нереалізованої продукції (п.2-п.1)


Тема 4. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх використання.
Завдання 10. Здійснити аналіз забезпеченості підприємства працівниками. Визначити відносне відхилення від плану по чисельності робітників. Зробити висновки згідно з результатами аналізу.

Вихідні дані: форма 1-ПВ „Звіт з праці” та примітки до неї.

Результати аналізу занести в таблицю 9.

Таблиця 9

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою


Показники

Згідно з бізнес-планом

Скориго-вана чисель-ність

Фак-тично

Відхилення

абсолютне

відносне

1. Робітники, чол.
2. Службовці, чол.
хх

3. Працівники основної діяльності
4. Персонал непромис-лових організацій
хх

5. Весь персонал підприємства

Примітка. Скоригована чисельність робітників визначається помноженням планової чисельності на індекс виконання плану з обсягу виробництва продукції у порівняних цінах.
Завдання 11. Визначити вплив чинників на зміну фонду робочого часу.

Вихідні дані: форма 1-ПВ „Звіт з праці”, форма 3-ПВ „Звіт про використання робочого часу” та примітки до них.

Сформулювати висновки та занести результати аналізу в таблицю 10.

Таблиця 10

Аналіз впливу чинників на зміну фонду робочого часу робітників

Чинники

Показники

Виконан-ня плану, %

Вплив чинників на відхилення

в %

тис. люди-но-годин

1. Зміна середньо-спискової чисельності робітників

Середньоспискова чисельність робітників


2. Зміна числа днів, відпрацьованих одним робітником за рік

Загальна кількість відпрацьованих лю-дино-днів усіма робітниками


3. Зміна тривалості робочого дня

Загальна кількість відпрацьованих людино-годин усіма робітниками


Завдання 12. Здійснити оцінку виконання плану з продуктивності праці та визначити вплив чинників, що зумовили її відхилення від плану.

Вихідні дані: форма 1-ПВ „Звіт з праці”, форми 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції” та примітки до них.

Зробити висновки згідно з результатами аналізу, які занести в таблицю 11.

Таблиця 11

Оцінка виконання плану з продуктивності праці та впливу чинників на її зміну


Показники

Згідно з бізнес-планом

Фак-тично

Відхилення від плану

всього

у т.ч. за рахунок зміни

питомої ваги робітників

середньо-річного виробітку 1 робітника

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.
2. Середньоспискова чисельність персоналу основної діяльності, чол.
3. Середньорічний виробіток одного пра-цюючого персоналу основної діяльності, тис. грн. (1:2)
4. Питома вага робітників у складі персоналу основної діяльності
5. Середньорічний виробіток одного робітника, тис. грн. (3:4)

Завдання 13. Визначити вплив чинників праці на зміну обсягу виробництва продукції та резерви його збільшення за рахунок більш раціонального використання трудових ресурсів.

Вихідні дані: форма 1-ПВ „Звіт з праці”, форма 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції”, форма 3-ПВ „Звіт про використання робочого часу” та примітки до них.

Результати аналізу відобразити в таблиці 12.

Таблиця 12

Аналіз впливу чинників праці на обсяг виробництва продукції


Чинники

Показники

Виконан-ня плану, %

Вплив чинників на відхилення від плану

в %

тис. грн.

1. Зміна середньо-спискової чисельності робітників

Середньоспискова чисельність робітників


2. Зміна числа днів, відпрацьованих одним робітником за рік

Загальна кількість відпрацьованих лю-дино-днів усіма робітниками


3. Зміна тривалості робочого дня

Загальна кількість відпрацьованих людино-годин усіма робітниками


4. Зміна середнього динного виробітку

Обсяг виробництва продукції
Сформулювати висновки згідно з результатами аналізу з зазначенням суми визначених резервів збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок більш раціонального використання трудових ресурсів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconХарківський національний економічний університет
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" для студентів напряму...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка