Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
НазваЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
Сторінка1/13
Дата конвертації02.07.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І СТАТИСТИКИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»
Частина І

Галузь знань 0305

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» о.к.р.»Бакалавр»


Одеса

2012

Укладач : доцент кафедри обліку, аудиту і статистики ОІФ УДУФМТ А.М. Лебедєва

Рецензент : Валуєв Б.І., проф. кафедри обліку, аудиту і статистики
Розглянуто на засіданні кафедри обліку, аудиту і статистики


^ Навчальний рік

Групи

Протокол

Завідувач кафедри

2012-2013

ОА – 808

ОА - 908
д.е.н., професор Б.І.Валуєв


Зміст

стор.


1.Загальні положення
2. Загальні методичні рекомендації до проведення практичних занять
3.Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання за змістовними модулями
ЗМ 1. Тема 1: Теоретичні основи організації та методики економічного аналізу на підприємстві – завдання 1-4
ЗМ 2.Тема 2: Інформаційна база економічного аналізу – завдання 5-6
ЗМ 3. Аналіз доходів і витрат підприємства
Тема 3 : Аналіз виробництва та реалізації продукції – завдання 7-9
Тема 4. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх використання – завдання 10-13
Тема 5. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та їх використання – завдання 14-17
Тема 6.Аналіз використання матеріальих ресурсів – завдання 18
Тема 7.Визначення резервів збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції – завдання 19-20
Тема 8. Аналіз операційних витрат – завдання 21-30
4.Контрольні питання
5.Критерії оцінювання знань на практичних заняттях
6.Додатки
7.Список рекомендованої літератури

1.Загальні положення

Інтеграція України в міжнародний економічний простір висуває вимоги щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, як неодмінній умові їх виживання в конкурентній боротьбі.

Важлива роль в реалізації задачі відводиться економічному аналізу діяльності підприємств. Кваліфікований економіст повинен володіти сучасними методами економічного аналізу, що дозволить своєчасно виявляти тенденції і можливості підвищення ефективності виробництва.

Розроблені методичні вказівки підпорядковані вирішенню задач сучасної багатоступеневої освіти України з урахуванням особливостей модульної системи навчання. Так дані методичні вказівки охвачують умови завдань і задач з різних модулів курсу організація і методика економічного аналізу.

Модулі – це цілком завершені розділи з різних тем курсу аналізу, які завершуються виявом резервів та розробкою заходів стосовно їх мобілізації.

Друга частина методичних вказівок охвачує вихідні дані для аналізу діяльності промислового підприємства: виписки із форм фінансової та статистичної звітності, бізнес-плану та інше.

Така побудова методичних вказівок дозволяє:

 • здійснювати скрізний аналіз діяльності підприємства, активізувати мислення студентів, творчий підхід у розробці обґрунтованих висновків;

 • придбати практичні навики економічного аналізу господарської діяльності промислового підприємства та уміння знаходити шляхи підвищення ефективності використання ресурсів, кінцевих показників діяльності підприємства;

 • приймати об’єктивні управлінські рішення на підставі результатів аналізу.


^ 2.Загальні методичні рекомендації до проведення практичних занять

Важливішою умовою забезпечення якості практичного заняття є наяв­ність розроблених викладачем за змістовними модулями методичних рекомен­дацій з виконання практичних робіт, в яких визначається обсяг завдань, розкриття порядку виконання робіт, формування опорних знань з теоретичних по­ложень, алгоритм розвязання завдань, необхідність висновків за отриманими результатами.

Практичні заняття проводяться із застосуванням наступних методів: самостійної роботи студентів під контролем викладача, диференційної групової роботи, розвязання виробничих проблемних ситуацій, інтегрованого за­няття, із залученням ПЕОМ та інших методів.

Практичне заняття включає обов'язковий контроль викладача за одержа­ними знаннями, уміннями, навичками студентів як до виконання конкретної практичної роботи, в ході її виконання, так і після виконання з використанням усної, письмової, тестової, комп'ютерної перевірки знань, виконання індивідуального завдання, перевірки зошитів практичних занять тощо.

Оцінки, отримані студентами за практичне заняття за балами, визначеними робочою навчальною програмою, виставляються в журнал обліку поточної успішності студентів за відповідними критеріями.

Місце практичних занять з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін: «Бухгалтерських облік», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Аудит», «Математичне моделювання», «Гроші та кредит», «Податкова система», «Соціологія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка галузей» та інші.

Модуль І
Організація і методи аналізу дохідності підприємств
ЗМ 1.Тема 1. Теоретичні основи організації та методики економічного аналізу на підприємстві.
Завдання 1. Студенти самостійно вивчають наступні питання:

 1. Сутність та необхідність економічного аналізу.

 2. Предмет та об’єкти економічного аналізу.

 3. Зв’язок економічного аналізу з суміжними науками.

 4. Задачі економічного аналізу на сучасному етапі розвитку економіки.

 5. Поняття: чинники, показники, резерви та їх класифікація.


Завдання 2. Студенти самостійно вивчають наведені нижче питання:

 1. Метод економічного аналізу.

 2. Методика економічного аналізу.


Завдання 3. Студенти самостійно вивчають прийоми економічного аналізу:

 1. Порівняння.

 2. Прийоми елімінування:

  1. Повний прийом ланцюгових підстановок.

  2. Скорочений прийом ланцюгових підстановок (прийом різниці в показниках).

  3. Прийом різниці в рівнях показників.

 3. Прийом перерахунку показників.

 4. Балансовий і сальдовий прийоми.

 5. Прийом дольової частки.

 6. Прийом деталізації.

 7. Прийом аналітичних групувань.

 8. Графічні прийоми.

 9. Економіко-математичні прийоми.


Самоконтроль знань студентів з теми 1 здійснюється шляхом відповіді на контрольні питання.
Завдання до самоконтролю
Завдання 4. На підставі наведених нижче даних (таблиця 1) здійснити аналіз використання фонду робочого часу. Для цього визначити вплив чинників, що зумовили відхилення фактичної кількості відпрацьованих людино-годин від передбачених бізнес-планом, з використанням різних варіантів прийому ланцюгових підстановок.

Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу використання фонду робочого часу
Показники

Згідно з бізнес-планом

Фактично

1

Середньоспискова чисельність робітників, чоловік

1000

980

2

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, дні

300

290

3

Середня тривалість робочого дня, годин

8,0

7,5

4

Загальна кількість відпрацьованих людино-днів, тисяч

300,0

284,2

5

Загальна кількість відпрацьованих людино-год, тисяч

2400,0

2131,5

Розрахунок впливу чинників на відхилення фонду робочого часу за допомогою повного прийому ланцюгових підстановок здійснити в таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахунок впливу чинників на зміну фонду робочого часу за допомогою повного прийому ланцюгових підстановок


Номер підстановки

Взаємодіючі чинники

Узагальнюючий показник (фонд робочого часу, тис. людино-годин)

Розрахунок величини впливу чинників

середньо-спискова чисельність робітників

середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік

середня тривалість робочого дня

Згідно з біз-нес-планом
Перша
Друга
Третя
Розрахунок впливу чинників на використання фонду робочого часу за допомогою скороченого прийому ланцюгових підстановок здійснити в таблиці 3.

Таблиця 3

Розрахунок впливу чинників на зміну фонду робочого часу за допомогою скороченого прийому ланцюгових підстановок


Показники

Згідно з бізнес-планом

Фак-тично

Відхилення

всього

у т.ч. за рахунок впливу чинників

середньо-спискової чисель-ності робітників

середньої кількості днів, відпрацьо-ваних 1 робітни-ком за рік

середньої тривалості робочого дня

1. Фонд робочого часу, тис. людино-годин2. Се-редньо-спискова чисель-ність робітників3. Середня кількість днів, відпра-цьованих 1 робітни-ком за рік4. Середня тривалість робочого дня

Розрахунок впливу чинників на зміну фонду робочого часу за допомогою прийому різниці в рівнях показників виконати в таблиці 4.

Таблиця 4

Розрахунок впливу чинників на зміну фонду робочого часу за допомогою прийому різниці в рівнях показників


Чинники

Показники

Відсоток виконання плану

Вплив чинників

у %

в тис. людино-годин

1. Зміна се-редньоспис-кової чисель-ності робітників

Середньоспискова чисельність робітників


2. Зміна се-редної кіль-кості днів, від-працьованих 1 робітником за рік

Загальна кількість відпра-цьованих людино-днів


3. Зміна се-редної три-валості робочого дня

Загальна кількість відпрацьованих людино-годинЗМ 2.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconХарківський національний економічний університет
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" для студентів напряму...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка