А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b
Скачати 188.09 Kb.
НазваА на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b
Сторінка1/2
Дата конвертації19.06.2013
Розмір188.09 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
  1   2
57.. Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

1. 5.и.1. Спосіб елімінування і його прийоми:

2. Інтегральний метод.

3. Спосіб логарифмування

4. Спосіб пропорційного розподілу і пайової участі.
1. Елімінування – послідовне виділення впливу одного фактора і виключення впливу інших.При проведенні економічного аналізу найбільш широко використовують спосіб елімінування і його прийоми:

  • ланцюгових підстановок;

  • скоректованих показників;

  • абсолютних і відносних різниць;

  • індексний метод.

Елімінування - послідовне виділення впливу одного фактора і виключення впливу інших.

Прийом ланцюгових підстановок застосовується для аддитивних, мультиплікативних, кратних і змішаних залежностей. Цей прийом використовується для обчислення впливу окремих факторів на відповідний сукупний показник.

Даний прийом аналізу використовується лише тоді, коли залежність між досліджуваними явищами має строго функціональний характер, тобто пряма або обернено пропорційна залежності.

Сутність прийому ланцюгової підстановки: послідовна заміна базисної величини часткових показників, що входять у розрахункову формулу, їх звітною (фактичною) величиною, з метою виявлення і виміру впливу зробленої заміни на зміну розміру узагальнюючого показника.

Число умовних показників повинно бути на одиницю менше числа факторів, що впливають.

Після кожної заміни базисної величини часткового показника звітною виконують усі дії, передбачені розрахунковою формулою і з отриманого результату віднімають попередній. Різниця результатів показує шуканий розмір впливу зміни даного часткового показника на узагальнюючий, оскільки всі інші часткові показники порівнюваних послідовних розрахунків однакові за розміром.

При використанні даного прийогму можуть розраховуватися умовні показники.Схему розрахунку впливу факторів на показник. використовуючи прийом ланцюгових підстановок, можна представити в такий спосіб:

Наприклад, на результативний показник Y впливають наступні фактори a, b, c, d. Факторна модель має наступний вигляд:Базисне значення результативної ознаки має вигляд:

Звітне значення:

Зміна результативного показника дорівнює ,т тобто

Тепер необхідно розрахувати умовні показники, їх повинно бути 4-1=3Розрахунковим шляхом обчислюються лише умовні показники. Базисне або планове значення можна взяти в готовому вигляді з плану підприємства, а фактичні показники з квартального або річного звіту.

Щоб розрахувати вплив фактора а на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення:Вплив фактора b визначають так:Вплив фактора с визначають)Вплив фактора d визначають)Після визначення впливу факторів необхідно зробити перевірку правильності розрахунку, тобто скласти вплив факторів з обліком знака і результат порівняти з відхиленням результативного показника від базисного періоду:Застосування прийому ланцюгових підстановок має свої особливості при використанні кожного з типів факторних взаємозв'язків. Так, при аддитивній формі взаємозв'язку застосування прийому ланцюгової підстановки приводить до методу різниць або балансового методу.

Наприклад,
При аддитивній формі залежності використовувати прийом ланцюгових підстановок недоцільно, тому що необхідні значні додаткові витрати праці і часу. Вплив же кожного з факторів, що входять у дану факторну модель, можна установити по розміру відхилення фактичного значення показника від планового або базисного. При цьому важливо правильно установити знак впливу фактора на показник. У позитивних елементах формули, тобто запаси на початок періоду і надходження матеріалів, знак відхилення відповідає знаку впливу фактора, тобто не змінюється. По негативних елементах - знак впливу змінюється на протилежний.

Застосування прийому ланцюгових підстановок для мультиплікативних залежностей найчастіше зустрічається в практиці аналізу. При застосуванні даного прийому для мультиплікативних моделей необхідно враховувати:

1) характер факторів, тобто кількісні або якісні фактори;

2) строго дотримувати послідовності розташування факторів у формулі.

При побудові мультиплікативної факторної моделі необхідно притримуватися наступних правил:

1. Побудова моделі починають із кількісного фактора.

2. Кожний наступний співмножник повинний містити в собі елемент попереднього, тобто перший кількісний показник повинний повторюватися в знаменнику другого співмножника, чисельник другого - у знаменнику третього, чисельник третього - у знаменнику четвертого і т.д.

3. Кожний співмножник факторної моделі повинний мати економічний зміст.

4. У чисельнику останнього співмножника повинний знаходитися результативний показник .це правило не завжди виконується).

Застосування даного прийому розглянемо на прикладі.

Таблиця 7.1.

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на зміну обсягу БМР по підприємству, що аналізується, за звітний рік

Показники

Умовні обознач.

Базисн.

рік

Звітний. рік

1. Обсяг БМР, виконаний власн. силами, тис. грн.

2. Середньоспискова чисельність робітників, осіб

3. Число днів роботи 1 робітника в рік, днів

4. Загальне число відпрацьованих людино-днів (пп 2 x п. 3)

5. Середньоденна продуктивність праці, грн.UP

D
UD


7285

300

236
70800
103

8340

305

231
70455
118


Наше завдання визначити вплив факторів на зміну обсягу БМР. Для побудови факторної моделі використовують перераховані вище правила.

Якщо на перший погляд не ясно, яким способом будувати залежність, то можна підійти до її побудови формально, керуючись першими двома правилами, тобто починати з кількісного фактора і робити, щоб кожний наступний елемент містив у собі елемент попереднього, а потім уже перевірити побудовані навдогад факторні моделі з погляду наявності економічного змісту.

1) не має економічного змісту

1 правило ПП
2) одноденний обсяг БМР

не має економічного змісту
3) не має економічного змісту

середн. обсяг БМР
4) Дана факторна модель має

ср. кіл-ть днів роб-ти ППдоб. економічний зміст
Таким чином, виходячи з побудованої факторної моделі, на обсяг БМР впливають чисельність робітників, середня кількість днів роботи за рік 1 робітником і середньоденна продуктивність праці 1 робітника.

Факторна модель має наступний вигляд:

Розрахувати вплив факторів можна в рядок або оформити розрахунок в аналітичній таблиці.

Таблиця 7.2.

Розрахунок впливу факторів на зміну обсягу БМР по підприємству, що аналізується, за звітний рік.

Показники

Умов. позн.

Базовий рік

Звітний рік

Відхи-лення

Підстановки

I

II

1. обсяг БМР, викон. влас. силами, тис. грн.

2. Середньоспискова чисельність робітників, осіб

3. Число днів роботи 1 робітника в рік, дні

4. Середньоденна продуктивність праці, грн.


UP
D
7285
300
236

103


8340
305
231

118


+1055
+5
-5

+15


7413,9
305
236

103


7256,9
305
231

103
тис. грн

тис. грн

Розрахуємо вплив факторів на обсяг БМР:

1) зміна чисельності робітників:

2) зміна середнього числа днів роботи 1 робітника в рік:3) зміна середньоденної продуктивності праці:Перевірка: +128,9-157+1083,1=+1055 тис. грн

У мультиплікативних залежностях використовуються різні модифікації прийому ланцюгових підстановок. Однією з таких модифікацій є прийом абсолютних різниць.

Його суть полягає в тому, що в кожній з розрахункових формул береться різниця між звітним і базисним або плановим значенням показника, вплив якого обчислюєтьсяи і помножується на звітне значення показника, вплив якого уже визначений, і на базисне значення показника, вплив якого не розраховувався.

Якщо за основу прийняти факторную модель:той вплив першого фактора, тобто чисельності робітників розраховується так:

1)

2)

3)

Перевірка: +121,5-157,1+1056,8=+1021,2Цей прийом не точний. Він буде точний, якщо ми будемо рахувати з точністю до 4-5 знаків після коми. Тому більш ефективний перший прийом. Різниця 33,8 грн. між відхиленням обсягу БМР і сумою впливу факторів, тобто 1055-1021,2=33,8 грн., отримана в результаті оформлення розрахункових показників.

Ще однією модифікацією прийому ланцюгових підстановок є прийом відносних різниць. Він використовується в тих випадках, коли відсутня інформація про абсолютні значення факторів, але є дані про їх зміни у відсотках. Суть прийому полягає в тому, що планове або базисне значення результативної ознаки коректується або помножується на темп приросту показника, вплив якого обчислюється і на темп росту показника, вплив якого раніше обчислено.

Наприклад, обсяг БМР у базисному періоді склав 7285 тис. грн. За рік чисельність працівників зросла на 1,7%, а їхня річна продуктивність праці на 12,3%. Необхідно визначити обсяг БМР звітного періоду і вплив факторів на його зміну.

Рішення:

Побудуємо факторную модель:

Темп росту чисельності працівників склав 101,7%

Темп їх приросту / /-//-

Тоді, індекс чисельності працівників складе:

Темп росту продуктивності праці складає 112,3%.

Темп приросту показника / 12-//

Звідси, , тобто

Тоді обсяг БМР за звітний рік склав:Відхилення по обсягу БМР:

Вплив факторів визначається в такий спосіб:

1) зміна чисельності працівників:або2) зміна продуктивності праці працівникаабо
Вплив третього фактора визначається шляхом множення базисного значення показника на індекс або темп росту першого показника-фактора, що впливає на результативний показник, шляхом множення індексу або темпу росту другого показника і множення темпів приросту третього показання, що впливає на результативний.

Часто в економічному аналізі при розрахунку впливу факторів використовують також прийом скоректованих показників. Цей прийом є різновидом прийому ланцюгових підстановок. Він звичайно використовується. якщо на результативний показник впливає не більш двох факторів. При цьому рахується скоректований показник шляхом множення або ділення звітного значення кількісного або об'ємного фактора на базисне значення якісного фактора.

Вплив кількісного або об'ємного фактора визначають шляхом вирахування зі скоректованого показника базисного значення показника.

Вплив якісного фактора визначається шляхом вирахування з фактичного значення показника скоректованого показника.

Розглянемо приклад,

Таблиця 7.3.

Розрахунок впливу факторів на зміну фондовіддачі підприємства за звітний рік

Показники

Умов. позн.

Базисний рік

Звітний рік

Відхилення

Скоректован. показник

Вплив

факторів

обсягу

БМР

1

2

3

4

5

6

7

1. Обсяг БМР, тис.грн.

2.

3. фондовіддача


Q


ФВ

7285

1354

5,38

8340

1681

4,96

+1055

+327

-0,42

7285

1684

4,33

7=6-3 8=4-6

+0,78 -1,2Вплив факторів:

1) зміна обсягу БМР:2)зміна середньорічної вартості ОВФ:Перевірка: -1,05+0,63=-0,42

0,78-1,2=-0,42

Застосування прийому ланцюгових підстановок для змішаних форм взаємозв'язку в економічній літературі недостатньо розроблене. У кожному випадку питання про послідовність підстановки вирішується індивідуально. Звичайно при визначенні послідовності підстановки починають із вихідних, первинних або об'ємних показників.

Наприклад,

де Р – загальна рентабельність,

Пч – чистий прибуток,

ОВФсер - середньорічна вартість ОВФ,

ОЗсер - середні залишки оборотних коштів.
;
Вплив факторів:

1) зміна середньорічної вартості ОВФ:


2) зміна середніх залишків оборотних коштів:


3) зміна чистого прибутку:


Широко використовуються при розрахунку впливу факторів і індексний метод. Перевага застосування цього методу полягає в тому, що він дає можливість визначити розмір не тільки абсолютного, але і відносного впливу факторів.

Розглянемо застосування індексного методу на прикладі наступної факторної моделі:

використовуючи вихідні дані таблиці 571. і 5...

1) Індекс обсягу БМР, що виконані власними силами, дорівнює:Тобто розрахунки свідчать, що обсяг БМР у порівнянні з минулим роком виріс на 14,5% або на 8340-7285=+1055 тис.грн.

Вплив факторів:

2) вплив зміни чисельності робітників:3) вплив зміни середнього числа днів роботи 1 робітника в рік:або QII – QI = 7256,9 – 7413,9 = - 157 тис. грн.

4) вплив зміни середньоденної продуктивності праці:або QI - QII = 8340 - 7256,9 = + 1083,1 тис. грн.

IQ = ІЧД х ІД х ІПТ = 1,017 х 0,979 х 1,149 = ^ 1,145

Перевірка розрахунків впливу факторів в абсолютних показниках:

+ 128 – 157 + 1083,1 = + 1055 тис. грн.

Перевірка розрахунку впливу факторів у відносних показниках:

+ 1,7% - 2,1% + 14,9% = 14,5%

2,1% = 100% - 97,9%; 14,9% = 114,9% - 100%.

^ 2. Інтегральний метод.

Елімінування має істотні недоліки. При його використанні виходять із того, що фактори змінюються незалежно один від одного. Насправді вони змінюються спільно, взаємозалежно і від цієї взаємодії одержуємо додатковий приріст результативного показника, що при застосуванні способів елімінування приєднується до одного з факторів, як правило до останньогок У зв'язку з цим розмір впливу факторів на зміну результативного показника змінюється в залежності від місця, на який поставлен той або інший фактор у детермінованій моделі.

Розглянемо на прикладі.

Таблиця 7.4.

П/П

Показники

Умов. познач.

План

Факт

+,-

Виконання плану, %

1

Валова продукція, тис. грн.

ВП

160000

240000

+ 80000

150

2

Середньоспискова чисельність робітників

ЧР

1000

1200

+ 200

120

3

Середньорічна виробітка на одного робітника, тис. грн.

ПП

160

200

+ 40

125

4

Кількість відпрацьованих днів 1 робочим

Д

250

256

+ 6

102,4

5

Середньодобова виробітка 1 робітника

ПП доб

640

781,25

+ 141,25

122,1


Відповідно до даних, що приведені у табл. 5.4. ЧР збільшилася на 20 %, ПП - на 25%, ВП - на 50%. Це значить, що 50 – 20 – 25 = 5%, або 8000 тис. грн., валової продукції складає додатковий приріст від взаємодії обох факторів.

1) тис. грн;

тис. грн.;

тис. грн.

2) тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.

У першому випадку розмір додаткового приросту результативного показника відноситься до розміру впливу річної виробітки, а в другому – до розміру впливу кількості робітників. У результаті цього розмір впливу одного фактора перебільшується, а іншого - зменшується, що викликає неоднозначність оцінки впливу факторів, особливо в тих випадках, коли додатковий приріст досить значний.

Щоб позбутися від цього недолікаі, у детермінованому факторному аналізі використовується інтегральний метод, що застосовується для виміру впливу факторів у мультиплікативних, кратних і змішаних моделях типу (сполучення кратної й аддитивної моделей). Використання цього способу дозволяє одержати більш точні результати розрахунку впливу факторів. у порівнянні зі способами ланцюгової підстановки, абсолютних і відносних різницьи і уникнути неоднозначної оцінки впливу факторів тому, що в даному випадку результати не залежать від місця розташування фактров у моделі, а додатковий приріст результативного показника, що утворився від взаємодії факторів, розкладається між ними пропорційно ізольованому їх впливу на результативний показник.

Так як фактори можуть діяти в різних напрямках і неможливо зробити розподіл додаткового приросту, узявши частину, що відповідає кількості факторів, то при застосуванні інтегрального методу, використовуються певні формули.

Наприклад–

1) ;

або ;

або ;
тис. грн.;

тис. грн.

2)

3)Для розрахунку впливу факторів у кратних і змішаних моделях використовуються наступні робочі формули.

Наприклад–

1)

; .

Наприклад, , (табл. 5.3);

тис. грн.;

тис. грн.

2). змішані моделі.

;

3).

.

3.Спосіб логарифмування застосовується для виміру впливу факторів у мультиплікативних моделях. У даному випадку результат розрахунку, як і при інтегруванні, не залежить від місця розташування факторів у моделі, й у порівнянні з інтегральним методом забезпечується більш висока точність розрахунків. Якщо при інтегруванні додатковий приріст розподіляється порівну між ними, то за допомогою логарифмування результат спільної дії факторів розподіляється пропорційно частки ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника. У цьому його перевага, а недолік – в обмеженості сфери його застосування.

На відміну від інтегрального методу при логарифмуванні використовуються не абсолютні прирости показників, а індекси їх росту (зниження).

Математично цей метод описується в такий спосіб.

Припустимо, що результативний показник можна представити у вигляді добутку трьох факторів: Прологарифмував обидві частини рівняння, одержимо

Беручи до уваги, що між індексами зміни показників зберігається та ж залежністьи що і між самими показниками, зробимо заміну абсолютних їх значень на індекси:або .

Розділивши обидві частини рівняння на і помноживши на , одержимо:

.

Звідси вплив факторів визначається в такий спосіб:

; ; .

З формули виходить, що загальний приріст результативного показника розподіляється по факторах пропорційно відношенням логарифмів факторних індексів до логарифма результативного показника. І не має значення, який логарифм використовується - натуральний або десятковий.

Приклад– рдив( табл. 5.4.)

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.

4. Спосіб пропорційного розподілу і пайової участі.

У ряді випадків, для визначення розміру впливу факторів на приріст результативного показника може бути використаний спосіб пропорційного розподілу. Це відноситься до аддитивних моделей і змішаних моделей .

У першому випадку, коли маємо однорівневу модель типу , розрахунок проводиться таким чином: ; ; .

Наприклад, рівень рентабельності знизився на 8% у зв'язку зі збільшенням капіталу підприємства на 200 тис. грн. При цьому вартість основного капіталу зросла на 250 тис. грн., а оборотного зменшилася на 50 тис. грн. Тобто, за рахунок першого фактора рівень рентабельності знизився, а за рахунок другого – підвищився:

.

М
  1   2

Схожі:

А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconПитання. Екзамен з міжнародної економіки
...
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconАудиторський ризик І оцінювання системи внутрішнього контролю
Згідно внутрішньофірмових стандартів передбачене, що відхилення кожного показника на 10 та більше розглядається як суттєве, те що...
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconСтудентки групи об-22 Петраш Соломії
В цілому, на сьогодні Карпатський регіон займає друге місце в Україні за обсягом доходів від рекреаційної сфери (22 від сумарного...
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconТема Економіко-математичні методи в аналізі
Результати порівнянь представляються у вигляді абсолютних відхилень фактичного розміру показника від базового (у відповідних одиницях...
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconЗнаходиться в межах 0-3 низький рівень показника суб’єктивної реалізованості...
Цей показник пов’язаний із хронологічним віком. Чим молодша людина, тим цей показник звичайно нижче. Приблизно після 40—45 років...
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconМіністерство освіти І науки молдоді та спорту україни маріупольський...
Сума балів виступає в ролі кількісного показника якості роботи кожного студента. За основу оцінювання досягнень студентів використана...
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconТоварна форма суспільного виробництва
...
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconПлан Психологічний вплив у просування та пр як маркетингової комунікації....
Психологічний вплив – створює І характеризує перетворюючий особистість потенціал спілкування як діяльності
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconПогоджено: Затверджено
Перша команда – Перший Уряд (прем’єр-міністр Першого Уряду та член Першого Уряду)
А на зміну результативного показника, необхідно з першого умовного показника відняти базисне значення: Вплив фактора b iconНаціональна безпека України в умовах ведення інформаційних воєн
Попервах цей вплив на результат боротьби був не дуже великий, однак з розвитком інформаційних технологій значення інформаційної складової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка