Знос І амортизація основних засобів
Скачати 443.54 Kb.
НазваЗнос І амортизація основних засобів
Сторінка4/5
Дата конвертації16.06.2013
Розмір443.54 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5

Фізичний знос (ЗФ) – втрата основними

виробничими фондами первісної споживчої вартості, через яку вони поступово втрача-ють свою дієздатність.

Всі види фізичного зносу та напрямки їх усунення наведені на рис. 6.3.

Види зносу і старіння засобів праці

 

Фізичне спрацювання

Техніко-економічне старіння

Неусувне (постійно на-копичуване)

Усувне (тимчасове)

Ремонт

тт

 

Форми усунення зносу і старіння засобів праці

Рис. 6.3. Види фізичного зносу і техніко-економічного старіння засобів праці

та форми їх усунення

Фізичний знос основних виробничих фондів визначають трьома способами:

1)         в залежності від строку служби (формула 6.10);

2)         за даними експертних оцінок їх технічного стану (формула 6.11);

3)         в залежності від обсягів продукції належної якості (формула 6.12).

 

ЗФ1 =ТФ (100-Г]Л), %,

 

(6.10)

 

де ТФ - фактичний строк служби основних виробничих фондів;

Тн - нормативний (паспортний) строк служби основних виробничих фондів; ПЛ - ліквідаційна вартість основних виробничих фондів, у відсотках від його балансової вартості.

 

ЗН

ЗФ2

 

ЕФ,..<5З

І=1

ФБАЛ

 

х100%, %,

 

(6.11)

 

де Ф,- вартість певного конструктивного елемента в загальній вартості об'єкта основних виробничих фондів;

ФБАЛ - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів; 5Зн - відсоток фізичного зносу конструктивного елемента вартості об'єкта ос-новних виробничих фондів.

^ ЗФ

ТФ-ОФ ТH-QH


х100%, %,

(6.12)

де QФ – фактична кількість продукції, вироблена за підзвітний період; QН – нормативна кількість продукції, вироблена за підзвітний період.

Факторами, які впливають на швидкість фізичного зносу, є:

1) вплив структури основних виробничих фондів (активна чи пасивна частина) на перебіг технологічних процесів;

2)         якість застосовуваних фондів та їх відповідність міжнародним стандартам;

3)         інтенсивність використання основних виробничих фондів (режим роботи, сту-пінь завантаження обладнання);

4)         специфіка технологічних процесів в залежності від сфери та видів діяльності підприємства;

5)         якість обслуговування основних виробничих фондів (здійснення капітальних та поточних ремонтів).

Моральний знос представляє собою передчасне знецінювання фондів (до за-кінчення строку їх фізичної служби).

Існує дві форми морального зносу:

1.         Моральний знос першої форми (ЗМ І) передбачає знецінювання вже існуючих

серійно виготовлюваних основних виробничих фондів в результаті зниження витрат

на їх виробництво в сучасних умовах, він розраховується за формулою (6.13):

ЗМІ=(1-ФВ )х100%, %,        (6.13)

де ФВ - відновлювана вартість об'єкта основних виробничих фондів; ФП - первісна вартість об'єкта основних виробничих фондів.

2.         Моральний знос другої форми (ЗМ ІІ) пов'язаний з втратою доцільності вико-

ристання застарілих основних виробничих фондів через появу більш удосконалених

предметів і засобів праці (з поліпшеними технічними і технологічними параметрами),

він розраховується за формулою (6.14):

ЗМ„=(1—П-)х100%, %,        (6.14)

де ПСТ - продуктивність застарілого об'єкта основних виробничих фондів; ПНОВ - продуктивність нового об'єкта основних виробничих фондів.

Відповідно на засадах обчислення двох форм морального зносу стає можливим розрахувати загальний моральний знос (ЗМ) за формулою (6.15):

ЗМ=(1- ФВ-ПСТ )х10о%, %.           (6 15)

Факторами, які впливають на швидкість морального зносу, є:

1)         темпи розвитку науки в кожній галузі;

2)         швидкість реалізації наукових здобутків в галузях промисловості та непроми-словій сфері;

3)         швидкість науково-технічного прогресу в цілому в країні;

4)         швидкість впровадження інноваційних технологічних розробок;

5)         розвиток раціоналізаторської діяльності на кожному окремому підприємстві.

Вартісний знос (ЗВ) - це вид зносу, при якому балансова вартість визначеного виду основних виробничих фондів за роками експлуатації поступово переноситься на зменшення скоректованого прибутку в межах норм амортизаційних відрахувань. Таке поняття часто заміняється поняттям «амортизовані» основні виробничі фонди. Вартіс-ний знос визначається за формулою (6.16):

2ЗВ = ФБх/3З, грн,

 

(6.16)

 

де ФБ - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів на початок пі-дзвітного періоду;

βЗ - ступінь зносу об'єкта основних виробничих фондів в межах норм амор-тизаційних відрахувань.

При цьому балансова вартість групи основних фондів (в тому числі окре-мого об'єкта основних виробничих фондів групи І) на початок розрахункового періоду (ФБІ) визначається за формулою (6.17):

ФБі = ФБ((_1} + В(t_v - ФВИБ^) - AB(t_1)t грн,   (6.17)

де ФБ (t-D - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів на початок періоду, попереднього підзвітному;

В (t-D - сума витрат на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших удосконалень основних фондів, на які нараховується амортизація, протягом періоду, попереднього підзвітному; ФВИБ (І-І) - сума виведених з експлуатації об'єктів основних виробничих фон-дів (в тому числі окремого об'єкта основних виробничих фондів групи І) про-тягом періоду, попереднього підзвітному;

АВ (t-D - сума амортизаційних відрахувань, обчислених протягом періоду, попереднього підзвітному.

ПРИКЛАД 6.11. Необхідно обчислити всі види зносу на об'єкт основних виробничих фондів, яким є механічний транспортер, якщо його первісна вартість на початок звітного року складає 2456 тис грн, а його відновлювана вартість – 986 тис грн. За планом на механічному транспорте-рі передбачалось перемістити 286500 виробів, а фактично було транспортовано 236478 виробів. Строк служби механічного транспортера згідно з техпаспортом протягом року мав скласти 6240 годин, а фактично він відпрацював 5460 годин. На підприємстві також закуплено і змонтовано новий автоматичний транспортер з автономним управлінням, часова продуктивність якого складає 300 готових виробів на годину порівняно з продуктивністю механічного транспортера, яка становить 186 виробів на годину.

РІШЕННЯ. Знайдемо спочатку фізичний знос механічного транспортера за формулою (6.12): ((5460 годин х 236478 виробів) / (6240 годин х 286500 виробів)) х 100% = 72,22%. Моральний знос І форми обчислимо за формулою (6.13): (1 – (986 тис грн / 2456 тис грн)) х 100% = 59,85%. Мораль-ний знос ІІ форми визначимо за формулою (6.14): (1 – (186 виробів на годину / 300 виробів на годину)) х 100% = 38%. Відповідно загальний моральний знос становитиме згідно з формулою (6.15): (1 – (986 тис грн х 186 виробів на годину) / (2456 тис грн х 300 виробів на годину)) х 100% = 75,11%. Отже, і фізичний, і моральний знос майже збігаються. Механічний транспортер характеризується досить високим ступенем фізичного і морального спрацювання. У вартісному відтворенні знос, об-числений за підзвітний період становитиме суму: (2456 тис грн – 986 тис грн) х (72,22% / 100%) = 1061,634 тис грн враховуючи фізичний ступінь зносу даного об'єкта основних виробничих фондів.

 

6.7. Показники ефек-тивності викори-стання основних фондів

 

При оцінці ефективності основних ви-робничих фондів підприємства розрізняють

дві групи показників:

1)         узагальнюючі;

2)         конкретні.

До узагальнюючих показників ефек-тивності використання основних виробничих фондів відносять:

- фондовіддачу;

247

 

-          фондомісткість;

-          фондоозброєність праці;

-          рентабельність основних фондів;

-          коефіцієнт введення основних виробничих фондів;

-          коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів.

Під фондовіддачею (fB) розуміють показник ефективності використання основ-них виробничих фондів, який характеризує обсяг виробленої підприємством продук-ції (послуг) у вартісних вимірниках (ВП) одиницею основних виробничих фондів (ФСР). Її можна розрахувати за формулою (6.18):

ВП

fB = ФС—, грн / грн.            (6.18)

Фондомісткість (fМ) представляє собою показник, зворотний показнику фон-довіддачі, тобто він показує, на яку суму потрібно придбати основні виробничі фонди підприємству для випуску необхідних обсягів продукції (послуг). Його можна обчис-лити за формулою (6.19):

fМ =і = ВП' грн / грн-           (6.19)

Під фондоозброєністю праці (fП) розуміють показник ефективності викорис-тання основних виробничих фондів працівниками підприємства, який розраховується як співвідношення вартості активної частки основних виробничих фондів Ф (ІІ, ІІІ, ІV) (тобто ІІ, ІІІ та ІV груп основних виробничих фондів за наведеною в п.6.2 класифікацією) і чисельності промислово-виробничого персоналу в максимально завантажену робо-чу зміну підприємства (чПВП), тобто за формулою (6.20):

,       Ф (ІІ, ІІІ, IV)

fП =, грн / людину.   (6 20)

чПВП

Під рентабельністю основних фондів (RФ) розуміють показник ефективності використання основних фондів підприємства, який розраховується як відношення прибутку від основної виробничої та невиробничої діяльності підприємства (П) до се-редньорічної вартості основних виробничих фондів (ФСР), тобто за формулою (6.21):

RФ=ПxWO%, %.       (6.21)

Коефіцієнт введення основних виробничих фондів у виробництво (кое-фіцієнт оновлення) (кВВ) показує, на яку суму було введено фондів (ФВВ) порівняно з їх вартістю на кінець підзвітного періоду (ФКП) і розраховується за формулою (6.22):

квв = Ф-, частка одиниці.    (6.22)

Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів з виробництва (кВИБ) показує, на яку суму були вилучені фонди (ФВИБ) порівняно з їх вартістю на початок підзвітного періоду (ФПП). Він розраховується за формулою (6.23):

кВИБ = ФР, частка одиниці.           (6.23)

ПРИКЛАД 6.12. Необхідно визначити узагальнюючі показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства, якщо середньорічна вартість об'єктів І групи склала 2628 тис грн, об'єктів ІІ групи – 1563 тис грн, об'єктів ІІІ групи – 2564 тис грн, об'єктів ІV групи – 896 тис грн. Підприємством виготовлено товарної продукції на суму 52300 тис грн. Промислово-виробничий персонал підприємства налічує 1212 осіб. Загальні виробничі витрати на виробництво товарної продукції склали суму в 48600 тис грн. Як зміниться ситуація на підприємстві, якщо до-датково залучать до виробництва ще 10 осіб, при цьому обсяги товарної продукції зростуть на 2%? Охарактеризуйте отримані показники.

РІШЕННЯ. До узагальнюючих показників ефективності використання основних виробничих фондів, які можна обчислити відповідно до умов задачі, відносяться: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці та рентабельність активів.

Розрахуємо показник фондовіддачі до передбачуваних змін за формулою (6.18):

fB = ВП / ФСР = 52300 / (2628 + 1563 + 2564 + 896) = 6,84 грн /грн.

Розрахуємо показник фондовіддачі після здійснених змін за формулою (6.18):

fB = ВП / ФСР = 52300 х 1,02 / (2628 + 1563 + 2564 + 896) = 6,97 грн /грн.

Отже, фондовіддача зростає пропорційно зростанню обсягів товарної продукції підприємст-ва на 2% (6,97 грн /грн / 6,84 грн /грн = 1,02).

Розрахуємо показник фондомісткості до передбачуваних змін за формулою (6.19):

fМ = 1 / fB = 1 / 6,84 грн /грн = 0,15 грн /грн.

Після вжитих заходів фондомісткість складе:

fМ = 1 / fB = 1 / 6,97 грн /грн = 0,14 грн /грн, тобто зменшиться на 2% пропорційно зростанню обсягів товарної продукції підприємства.

Фондоозброєність праці до здійснених перетворень розрахуємо за формулою (6.20): fП = ФСР (ІІ, ІІІ, ІV) / чПВП = (1563 + 2564 + 896) х 1000 / 1212 = 4144,39 грн / людину. Після залучення до вироб-ництва нових працівників фондоозброєність праці зменшується до fП = Ф (ІІ, ІІІ, ІV) / чПВП = (1563 + 2564 + 896) х 1000 / (1212 + 10) = 4110,47 грн / людину, тобто на 0,81%.

Рентабельність основних фондів підприємства до змін розрахуємо за формулою (6.21): RФ = П / ФСР х 100% = (ВП – ВЗАГ) / ФСР х 100% = (52300 – 48600) / (2628 + 1563 + 2564 + 896) = 48,36%. Після збі-льшення обсягів товарної продукції на 2% рентабельність основних виробничих фондів зростає до RФ = П / ФСР х 100% = (ВП – ВЗАГ) / ФСР х 100% = (52300 х 1,02 – 48600) / (2628 + 1563 + 2564 + 896) = 62,03%.

Досліджуване виробництво можна назвати надзвичайно ефективним, керуючись в своїх ви-сновках високими показниками фондовіддачі, фондоозброєності та рентабельності основних фон-дів та низьким показником фондомісткості. Запропоновані заходи підвищують ефективність ви-робництва в межах вказаних змін.

До конкретних показників ефективності використання основних виробничих фондів відносять:

-          коефіцієнт інтенсивного використання обладнання;

-          коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

-          коефіцієнт інтегрального використання обладнання;

-          резерв виробничої потужності;

-          коефіцієнт змінності роботи устаткування;

-          напруженість використання устаткування;

-          напруженість використання виробничих площ.

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (кІНТ) показує, яку кіль-кість продукції було виготовлено за одиницю часу (РФАКТ) відповідно до технічної (па-спортної) продуктивності (РПАСП) визначеної одиниці обладнання. Його можна обчис-лити за формулою (6.24):

кІНТ = РП^, частка одиниці.           (6.24)

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (кЕКСТ) показує, який час було витрачено для здійснення виробничих процесів (ТФАКТ) в календарному фонді робочого часу (ТКАЛЕНД) визначеної одиниці обладнання. Його можна обчислити за формулою (6.25):

кЕКСТ =   Т ФАКТ   • частка одиниці.      (6.25)

ТКАЛЕНД

При цьому ефективний фонд робочого часу (ТФАКТ) можна розрахувати відповід-но до технічних умов експлуатації виробничого обладнання та режиму роботи підп-риємства за формулою (6.26):

ТФАКТ = пЗМ ■ ТД ■ ТЗМ ■ кТ - ТТНП - ТПЗР, годин,            (6.26)

де ТД - кількість робочих днів одиниці обладнання, яке бере участь у виготов-ленні цільової продукції, днів на тиждень;

ТЗМ - тривалість робочої зміни, обумовлена графіком роботи підприємства, годин на день;

пЗМ - кількість робочих змін, встановлена графіком роботи підприємства; кТ - кількість робочих тижнів на рік (кТ = 52);

ТТНП - технологічно неминучі перерви в роботі основного обладнання, годин; ТПЗР - планово-запобіжні ремонти основного обладнання (передбачені пла-ном капітальні та поточні ремонти обладнання), годин.

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання (кІНТЕГР) характери-зує ступінь завантаження виробничого обладнання за його продуктивністю і часом роботи. Він розраховується як добуток індексів інтенсивного (кІНТ) та екстенсивного (кЕКСТ) використання обладнання, тобто за формулою (6.27):

кІНТЕГР = кІНТ хкЕКСТ = РLх   Т ФАКТ   , частка одиниці.     (6.27)

^ РПАСП       ТКАЛЕНД

Резерв виробничої потужності (RП) показує, на скільки можна підвищити ефективність використання виробничого обладнання згідно з умовами його викорис-тання за продуктивністю і часом. Його обчислюють за формулою (6.28):

RП =1- кІНТЕГР, частка одиниці.   (6.28)
1   2   3   4   5

Схожі:

Знос І амортизація основних засобів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
Знос І амортизація основних засобів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
Знос І амортизація основних засобів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
Знос І амортизація основних засобів icon№6 фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Характеристика основних фондів. Амортизація та методи її нарахування. Фінансові показники руху та використання основних фондів
Знос І амортизація основних засобів icon13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 19 «Гудвіл»
«Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»
Знос І амортизація основних засобів iconТема контроль наявності та руху основних засобів І запасів бюджетних установ
Завдання та напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів І запасів
Знос І амортизація основних засобів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
Знос І амортизація основних засобів icon= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється
У разі значного відхилення (збільшення або зменшення) залишкової вартості об’єкта основних засобів від його справедливої вартості...
Знос І амортизація основних засобів iconЗастосування основних видів лікарських засобів
Тема «застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії»
Знос І амортизація основних засобів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка