Знос І амортизація основних засобів
Скачати 443.54 Kb.
НазваЗнос І амортизація основних засобів
Сторінка3/5
Дата конвертації16.06.2013
Розмір443.54 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5

РІШЕННЯ. Спочатку слід обчислити виробничу норму амортизації.

НА ВИР = (20000 грн – 2000 грн) / 90000 одиниць = 0,2 грн за одиницю.

Знайдемо амортизаційні відрахування за кожен рік корисного строку служби верстата відповід-но до винайденої виробничої норми амортизації.

Амортизаційні відрахування за перший рік експлуатації верстата:

АР 1 = 30000 одиниць х 0,2 грн / одиницю = 6000 грн.

Амортизаційні відрахування за другий рік експлуатації верстата:

АР 2 = 25000 одиниць х 0,2 грн / одиницю = 5000 грн.

Амортизаційні відрахування за третій рік експлуатації верстата:

АР 3 = 15000 одиниць х 0,2 грн / одиницю = 3000 грн.

Амортизаційні відрахування за четвертий рік експлуатації верстата:

АР 4 = 20000 одиниць х 0,2 грн / одиницю = 4000 грн.

Сума всіх амортизаційних відрахувань становить:

АР = АР 1 + АР 2 + АР 3 + АР 4 = 6000 грн + 5000 грн + 3000 грн + 4000 грн = 18000 грн (що дорівнює амортизованій вартості верстата).

Проілюструємо процес перенесення вартості верстата в табл. 6.7:

Таблиця 6.7 Розрахунок амортизаційних відрахувань виробничим методом

 

Рік       Норма амортизації, грн / одини-цю           Вартість на початок року, грн         Амортизаційні відрахування, грн      Вартість на кі-нець року, грн

1          0,2       Фп | 20 000                ►        -          6 000               »          =          —14 000

2          0,2       14 000             ►.       -          5 000               ^          =          _». 9 000

3          0,2       9 000               ►        -          3 000               »          =          — 6 000

4          0,2       6 000               „          -          4 000               ».         =          — 2 000      Фл

Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації ос-новних засобів, передбачені податковим законодавством.

На основі здійснених на конкретному прикладі розрахунків можна визначити пе-реваги та недоліки кожного методу.

Переваги та недоліки методів амортизації:

1.         Прямолінійний метод є найбільш поширеним у світі та найпростішим у засто-суванні. Він дозволяє рівномірно розподілити суми амортизації між обліковими періо-дами. Його недоліком є те, що він не враховує моральний знос, відмінність виробни-чої потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації та необхідність збільшен-ня витрат на ремонт в останні роки служби. Враховуючи це, його доцільно викорис-товувати по відношенню до тих об'єктів основних засобів, які виконують відносно по-стійний обсяг роботи впродовж всього строку служби, а також в умовах, де не існує ймовірності їх швидкого морального старіння (наприклад, будівлі, споруди, прилади, інструмент тощо).

2.         Методи прискореної амортизації (метод зменшення залишкової вартості, ме-тод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод) доцільно за-стосовувати по відношенню до тих об'єктів, які зазнають швидкого морального ста-ріння, в зв'язку з чим значно зростають витрати на ремонт, технічне обслуговування, експлуатацію (на транспортні засоби, комп'ютерну техніку тощо). Ще одним чинни-ком, що впливає на вибір методів прискореної амортизації, є випуск продукції, попит на яку швидко змінюється (існує можливість падіння попиту раніше, ніж зноситься устаткування для її виробництва).

3.         Сутність виробничого методу нарахування амортизації полягає в тому, що амортизація об'єкта основних засобів залежить від інтенсивності його використання. Цей метод використовують для амортизації вантажних автомобілів та необоротних матеріальних активів, які можуть самостійно виконувати заздалегідь визначений об-сяг робіт. Головним його недоліком є те, що в ряді випадків важко визначити виробі-ток окремих об'єктів основних засобів.

Основними факторами вибору методу амортизації слід вважати:

а)         необхідність приведення доходів відповідно до витрат для складання звітності;

б)         величину витрат на ведення бухгалтерського обліку;

в)         обмеження, що застосовуються до величини амортизаційних відрахувань за-

конодавством.

Але, якщо звернутися до особливостей податкового методу обчислення амор-тизації відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України Про опо-даткування прибутку підприємств» №1344-IV від 27.11.2003 р., слід вказати на певні розбіжності, які виникають на практиці. Їх підсумовано в табл. 6.8.

Таблиця 6.8 Порівняння особливостей нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку

 

№ з/п  Елементи розрахунку амортизації   Бухгалтерський облік           Податковий облік     Збіг або розбіжність отриманих за податко-вим обліком відомос-тей для ведення бух-галтерського обліку

Загальні положення розрахунку амортизації

1          Мета нараху-вання амор-тизації     Систематичний розподіл амортизованої вартості ос-новних засобів підприємства (ОЗ) протягом періоду їх корисного використання         Віднесення витрат платника податку на прибуток на прид-бання, виготовлення або по-ліпшення основних фондів (ОФ), на зменшення скориго-ваного прибутку       Цілі різні, але це суттє-во не впливає на поря-док розрахунку або на кінцевий результат

Продовження табл. 6.8

2 3

4

6          Включення суми аморти-зації до вало-вих витрат          Є елементом витрат діяль-ності підприємства            Застосовується для розраху-нку величини оподатковува-ного прибутку, не входить до складу валових витрат            Через відмінності у при-значенні два отримані результати розрахунків використовуються від-повідно або як елемент витрат, або для розра-хунку оподатковуваного прибутку

 

            Термін корис-ного викорис-тання Період часу, протягом якого ОЗ використовуються підп-риємством. Підприємство встановлює термін використання при по-ставленні об'єкта на облік  Показник для розрахунку по-датку на прибуток не викори-стовується        Ця відмінність може дати реальне відхилен-ня щодо суми нарахо-ваної амортизації, оскі-льки можлива ситуація, коли об'єкт списаний з обліку за правилами бухгалтерського обліку, але на групову вартість ОФ за податковим облі-ком це не впливає

 

            Визначення

об'єкта нарахування амортизації     Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утри-мує з метою використання, очікуваний термін використан-ня більше року. Використову-ється величина операційного циклу, тобто періоду часу від придбання запасів до отри-мання коштів від реалізації виготовленої з них продукції        Основні фонди – матеріальні цінності, які використовують-ся в господарській діяльності платника податку понад 365 днів   Можливі незбіги в пе-реліку і вартості майна, що відноситься до ОЗ і ОФ

 

            Норми нара-хування амо-ртизації  Підприємством застосову-ються норми у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів з роз-рахунку на календарний ква-ртал: група 1 – 2%; група 2 -10%; група 3 – 6%; група 4 – 15%. Підприємство самос-тійно обирає норму за подат-ковим обліком, але не вище встановленої Платником податків застосо-вуються норми у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів з роз-рахунку на податковий квар-тал: група 1 – 2%; група 2 -10%; група 3 – 6%; група 4 – 15%. Застосування цих норм обов'язкове для платника податку          Однакові за розмірами норми амортизації

Об'єкти нарахування амортизації

У платника податків базою нарахування є балансова ва-ртість груп основних фондів; відбувається поділ ОФ на 4 групи для розрахунку величи-ни податку на прибуток: за ОФ групи 1 облік ведеться за ко-жним об'єктом і загалом за групою, за ОФ груп 2, 3, 4 – за сукупною балансовою вартіс-тю групи, пооб'єктний облік ОФ цих груп не передбачений

Підприємством база нараху-вання визначається за кож-ним інвентарним об'єктом ОЗ, передбачається наяв-ність аналітичного обліку за кожним об'єктом, для цілей бухгалтерського обліку осно-вні засоби класифікуються за такими групами: 9 груп осно-вних засобів і 7 груп необо-ротних матеріальних активів

База нараху-вання амор-тизації, гру-пування об'є-кта аморти-зації для ці-лей обліку

7

Незважаючи на різне ставлення до ведення пооб'єктного обліку за ОЗ різних груп, потрібне ведення обліку за кож-ним інвентарним об'єк-том; зберігається необ-хідність ведення двох видів аналітичного об-ліку: 1) за різними гру-пами основних засобів і необоротних активів; 2) за чотирма групами ос-новних фондів

Облікова вартість активу пі-дприємства за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ви-значається ліквідаційна вар-тість об'єкта, тобто сума ко-штів, яку підприємство спо-дівається отримати після закінчення терміну корисного використання об'єкта

У платника податків характе-ристика відсутня, використо-вується величина витрат

Склад первіс-ної вартості

8

Повинна визначатися сума грошових коштів, яку підприємство споді-вається отримати від реалізації, ліквідації об'єкта після закінчення терміну його корисного використання

родовження табл. 6.8

Амортизова-на вартість       Підприємством використову-ється величина амортизова-ної вартості, тобто первісна (переоцінена), за вирахуван-ням ліквідаційної вартості активів         Витрати платника податків на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів     Обов'язковість розра-хунку амортизованої вартості. Амортизована вартість в бухгалтерсь-кому і податковому об-ліку за наявності лікві-даційної вартості, що не дорівнює нулю, також відрізнятиметься, оскі-льки ліквідаційна вар-тість у податковому об-ліку не враховується

Величина пе-рвісної вар-тості        Витрати підприємства на сплату відсотків за користу-вання кредитами не включа-ються до первісної вартості ОЗ    Витрати платника податків на

сплату відсотків за кредит

входять до вартості витрат на

придбання ОФ          Незбіг величини варто-сті об'єкта амортизації на величину відсотків за кредит

Наявність

невиробничих

фондів Входять до складу ОЗ підп-риємства, відображаються на рахунку «Інші основні за-соби»    Витрати платника податків на придбання, ремонт, реконст-рукцію, модернізацію та інші поліпшення не підлягають амортизації    Незбіг величини варто-сті об'єкта амортизації на вартість невиробни-чих фондів

Витрати на ремонт об'єк-та нараху-вання амор-тизації  Поділ витрат підприємства на 2 групи: 1) витрати, які поліпшують стан ОЗ і відно-сяться на підвищення їх вар-тості; 2) витрати, які відно-сяться на підтримку об'єкта в робочому стані, відносяться на витрати            Поділ витрат платника подат-ку на 2 групи: 1) сума витрат на ремонт у межах 5% сукуп-ної балансової вартості на початок року відноситься на валові витрати; 2) сума ви-трат понад 5% відноситься на збільшення вартості основ-них фондів груп 2,3 і 4   Відмінності у вартості основних фондів на ве-личину витрат на ре-монт, що перевищують 5%. Необхідність ве-дення окремого обліку за трьома групами, що не збігаються, витрат на ремонт окремо для податкового і бухгал-терського обліку

Вибуття ос-новних фон-дів груп 2, 3 і 4    Причини вибуття у підприєм-ства – продаж, безоплатна передача або невідповід-ність визнання активом – при вибутті зменшується база нарахування амортизації  При виведенні з експлуатації окремих фондів у платника податків у зв'язку з їх ліквіда-цією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізаці-єю і консервацією за рішен-ням власника балансова вар-тість груп не змінюється            Не збігаються причини вибуття, формується різна база оподатку-вання

Безоплатне отримання основних за-собів            Обов'язкове визнання акти-вом підприємства й оцінка первісної вартості об'єкта    Відсутність вказівки вартості отриманих засобів не дає підстав платнику податків

включати їх вартість до скла-ду ОФ          На вартість безоплатно отриманих засобів не збігається база обкла-дання оподаткування

Переоцінка (дооцінка і уцінка) об'єк-та основних засобів           Проводиться підприємством обов'язково за правилами бухгалтерського обліку, умо-ва переоцінки – залишкова вартість об'єкта більш ніж на 10% відрізняється від його первісної вартості на дату балансу, переоцінка прово-диться самостійно, викорис-товується індекс переоцінки           У платника податків така операція не передбачена         Проведення переоцінки у зв'язку з вимогами П(С)БО 7, після перео-цінки величина аморти-зації може не збігатися з податковою

Зменшення корисності основних за-собів Втрати від зменшення кори-сності об'єкта включаються підприємством до витрат, відбувається збільшення су-ми зносу           У платника податків викорис-тання не передбачене  База нарахування амо-ртизації може не збіга-тися

Продовження табл. 6.8

17 18   Індексація балансової вартості ос-новних фон-дів          У підприємства не передба-чено індексацію об'єктів ос-новних засобів   Платники податків мають право провести індексацію при перевищенні показника коефіцієнта індексації більше за 1, розраховується капіта-льний дохід   Після проведення пода-ткової індексації ОФ величина амортизації може не збігатися

 

            Поліпшення основних фо-ндів       Поділ витрат підприємства на дві групи: 1) витрати, що за-безпечують збільшення май-бутніх економічних вигод, включаються до первісної вартості об'єкта; 2) витрати, пов'язані з підтриманням об'-єкта ОЗ у робочому стані, при яких не відбувається збіль-шення економічних вигод від-носяться на витрати, що не збільшують вартість ОЗ  Всі витрати платника подат-ків на реконструкцію, модер-нізацію й інші поліпшення підлягають амортизації       Збіг з даними бухгал-терського обліку мож-ливий лише в окремих випадках. Необхідність окремого відображення витрат для бухгалтер-ського і податкового обліку

            Терміни початку і закінчення нарахування амортизації

19

20

21 22 23          Початок на-рахування амортизації Починається з місяця, насту-пного за місяцем, в якому об'єкт став придатним для експлуатації    Починається з початку насту-пного кварталу після постав-лення об'єкта на облік   Можуть виникнути не-відповідності щодо часу відображення аморти-зації в обліку

 

            Терміни на-рахування амортизації Протягом терміну корисного використання об'єкта ОЗ  За окремим об'єктом фондів групи 1 амортизація прово-диться до досягнення балан-совою вартістю об'єкта 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; амортиза-ція фондів груп 2, 3 і 4 прово-диться до досягнення балан-совою вартістю групи нульо-вого значення         Не збігається за часом

величина нарахованої

амортизації

 

            Періодичність здійснення відрахувань       Щомісяця, місячна сума для цього методу не визначена            Щокварталу за груповими нормами          Відсутність розрахунку місячної суми як 1/12 річної зближує дві ве-личини амортизації

 

            Період, на який припи-няється нара-хування амо-ртизації        Період реконструкції, модер-нізації, добудови (дооблад-нання), консервації основних засобів підприємства         При виведенні з експлуатації об'єкта групи 1 у зв'язку з ка-пітальним ремонтом, реконс-трукцією і консервацією вар-тість об'єкта прирівнюється до нуля        Внаслідок незбігу об'єк-тів, за якими припиня-ється нарахування амортизації, не виклю-чені невідповідності в складі об'єктів і величи-ни амортизації

 

            Закінчення нарахування амортизації          Закінчується з місяця, насту-пного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів      Закінчується у кварталі, в

якому об'єкт знімається

з обліку           Можуть виникнути не-відповідності щодо часу відображення аморти-зації в обліку

 

 

В процесі використання основні вироб-ничі фонди підлягають спрацюванню. Розріз-няють фізичний, моральний та вартісний знос.
1   2   3   4   5

Схожі:

Знос І амортизація основних засобів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
Знос І амортизація основних засобів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
Знос І амортизація основних засобів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
Знос І амортизація основних засобів icon№6 фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Характеристика основних фондів. Амортизація та методи її нарахування. Фінансові показники руху та використання основних фондів
Знос І амортизація основних засобів icon13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 19 «Гудвіл»
«Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»
Знос І амортизація основних засобів iconТема контроль наявності та руху основних засобів І запасів бюджетних установ
Завдання та напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів І запасів
Знос І амортизація основних засобів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
Знос І амортизація основних засобів icon= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється
У разі значного відхилення (збільшення або зменшення) залишкової вартості об’єкта основних засобів від його справедливої вартості...
Знос І амортизація основних засобів iconЗастосування основних видів лікарських засобів
Тема «застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії»
Знос І амортизація основних засобів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка