Знос І амортизація основних засобів
Скачати 443.54 Kb.
НазваЗнос І амортизація основних засобів
Сторінка2/5
Дата конвертації16.06.2013
Розмір443.54 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5

Під строком корисного використання (експлуатації) слід розуміти очікуваний

період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємс-твом або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

-          очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

-          передбачений фізичний та моральний знос;

-          правові або інші обмеження щодо строків використання (експлуатації) об'єкта та інші фактори.

Нарахування амортизації здійснюється щомісяця. Ступінь, з яким повинна бути відновлена вартість основних фондів називається нормою амортизації (НА) і ви-значається за формулою (6.2):

HА=    х100% =         Фп    Ф/1        х100% = —х100%, %            (62)

 (Фп-Фл).Тсл (Фп-Фл)-Тсл Тсл

де Фп- первісна вартість основних фондів певної групи, грн; Фл - ліквідаційна вартість основних фондів цієї ж групи, грн; Тen - термін корисної служби основних фондів, років.

Амортизованою вартістю необоротних активів (у тому числі основних фон-дів) (АВ) є первісна вартість таких активів чи переоцінена вартість, зменшена на лік-відаційну вартість, тобто вона враховує реальні витрати, пов'язані з придбанням об'-єкта основних засобів.

ПРИКЛАД 6.5. Підприємством придбаний комп'ютер вартістю 3600 грн (у тому числі ПДВ 600 грн). З урахуванням морального зносу й інтенсивності експлуатації підприємством установле-ний термін його корисної служби – 4 роки. За таких умов прийнято, що по закінченні корисного строку служби цей комп'ютер можна буде продати за ціною 300 грн. Необхідно визначити аморти-зовану вартість та середню норму амортизації такого комп'ютера.

РІШЕННЯ. Об'єктом для нарахування амортизації буде величина реальних витрат, яка дорів-нює первісній вартості за мінусом його ліквідаційної вартості (амортизована вартість), тобто АВ = ФП – ФЛ = 3600 грн – 600 грн (ПДВ) – 300 грн (ФЛ) = 2700 грн. Середня норма амортизації комп'ю-тера згідно з формулою (6.2) становитиме 25% (тобто НА = 1/4 х 100%).

Ухвалення рішення про вибір методу нарахування амортизації основних засобів належить засновникам, інвесторам, акціонерам тощо, тобто залежить від облікової політики держави.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п.29 П(С)БО 7). Амортизація нараховується щомісячно протягом всього терміну корисного викорис-тання об'єкту (п.23 П(С)Б0 7). Разом з тим, нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єкта (п.23 П(С)БО 7) або припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибут-тя об'єкта основних засобів (п.29 П(С)БО 7).

Визначаючи строк корисного використання об'єкта основних засобів, слід керу-ватися нормами п.24 П(С)БО 7 і враховувати:

-          очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

-          фізичний та приблизний моральний знос;

-          правові чи інші обмеження щодо строків використання об'єкта.

При цьому строк корисного використання об'єкта основних засобів не обов'язко-во повинен збігатися з нормативним строком його використання. Підприємство має право здійснити заміну такого об'єкта значно раніше, ніж закінчиться нормативний (паспортний) строк його використання.

Відповідно до п.28 П(С)БО 7 підприємство самостійно обирає метод амортизації з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його викорис-тання. Якщо очікуваний спосіб одержання економічних вигод змінюється, то може бу-ти обраний інший метод нарахування амортизації. Нарахування амортизації за новим методом дає можливість зробити висновок, що до вартості різних об'єктів основних засобів можуть застосовуватись різні методи нарахування амортизації. Разом з тим, в п.36.2 П(С)БО 7 передбачено, що підприємство повинне у примітках до фінансової звітності вказати методи амортизації, які ним використовуються (це вказує на можли-вість застосування різних методів до різних об'єктів амортизації).

Підприємства, які мають сезонний характер виробництва, річну суму амортиза-ції нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році.

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12. Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вар-тості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корис-ного використання на 12.

Амортизація нараховується із застосуванням таких методів (п.26 П(С)БО 7):

1) прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації (АР) визначається діленням амортизованої вартості (АВ) на строк корисного використання об'єкта основ-них засобів (ТСЛ), тобто за формулою (6.3):

 

АР

 

АВ      ФП - ФЛ

             zz       

ТСЛ    ТСЛ

 

грн.

 

(6.3)

 

ПРИКЛАД 6.6. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою прямолінійного методу на об'єкт ІІІ групи основних фондів підприємства – складальний верстат, якщо його первісна вар-тість складає 20000 грн, строк корисної експлуатації – 4 роки, очікується, що він матиме ліквіда-ційну вартість 2000 грн.

РІШЕННЯ. Амортизована вартість верстата складе суму 18000 грн (тобто АВ = ФП – ФЛ 20000 грн – 2000 грн). Отже, згідно із формулою розрахунку (6.3) щорічні амортизаційні відрахуван-ня становитимуть суму 4500 грн (тобто 18000 / 4). Відтак норма амортизації такого верстата складе 25%.

Проілюструємо процес перенесення вартості верстата в табл. 6.3:

Таблиця 6.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань прямолінійним методом

 

Рік       Норма амор-тизації, %         Вартість на початок року, грн         Амортизаційні відрахування, грн            Вартість на кі-нець року, грн

1          25                    -                      =         

 

           

            ФП    20 000  

            4 OUU           *          

            * 10 ouu

2          25                    -                      =         

 

           

            1 0 000              *      

            4 OUU           *          

            * 11 uuu

3          25                    -                      =         

 

           

            11 000              *       

            4 OUU           *          

            *   b ouu

4          25                    -                      =         

 

           

            u ooo          "   

            4 OUU           *          

            2 000 ФЛ

2) методу зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації

визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації (ФЗАЛ) та річної норми амортизації (НА) за формулою (6.4):

 

АР=ФЗАЛхНА

 

(6.4)

 

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з резуль-тату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта (ФЛ) на його первісну вартість (ФП) за формулою (6.5):

 

НА = 7

 

ФЛ ФП

(6.5)

ПРИКЛАД 6.7. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою методу зменшення залиш-кової вартості на об'єкт ІІІ групи основних фондів підприємства – складальний верстат (який було розглянуто в прикладі 6.6), якщо його первісна вартість складає 20000 грн, строк корисної експлу-атації – 4 роки, очікується, що він матиме ліквідаційну вартість 2000 грн.

РІШЕННЯ. Спочатку слід обчислити норму амортизації, на яку буде помножуватися залиш-кова вартість верстата за кожний рік його корисної служби за формулою (6.5), тобто НА = 1 – (2000 / 20000)1/4 = 0,4377. Знайдемо амортизаційні відрахування за кожен рік корисного строку служ-би верстата.

Амортизаційні відрахування за перший рік експлуатації верстата:

АР 1 = 20000 х 0,4377 = 8754 грн.

Амортизаційні відрахування за другий рік експлуатації верстата:

АР 2 = (20000 – 8754) х 0,4377 = 4922,37 грн.

Амортизаційні відрахування за третій рік експлуатації верстата:

АР 3 = (20000 – 8754 – 4922,37) х 0,4377 = 2767,85 грн.

Амортизаційні відрахування за четвертий рік експлуатації верстата:

АР 4 = (20000 – 8754 – 4922,37 – 2767,85) х 0,4377 = 1556,36 грн.

Сума всіх амортизаційних відрахувань становить:

АР = АР 1 + АР 2 + АР 3 + АР 4 = 8754 грн + 4922,37 грн + 2767,85 грн + 1556,36 грн = 18000,58 грн ~ 18000 грн (що дорівнює амортизованій вартості верстата).

Проілюструємо процес перенесення вартості верстата в табл. 6.4:

Таблиця 6.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань методом зменшення залишкової вартості

 

Рік       Норма амор-тизації, %         Вартість на початок року, грн         Амортизаційні відрахування, грн            Вартість на кі-нець року, грн

1          43,77   Фп |   20 000,00   —*            -          8 754,00 —"   =          —М1 246,00

2          43,77   11 246,00   —►        -          4 922,37 —-   =          — 6 323,63

3          43,77   6 323,63   —►          -          2 767,85 —-   =          —*• 3 555,78

4          43,77   3 555,78   —►          -          1 556,36 —-   =          — 1 999,42 Фл

3) методу прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна

сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації (ФЗАЛ) та річної норми амортизації (НА), яка обчислюється, виходячи із строку корисного ви-користання об'єкта, і подвоюється, тобто за формулою (6.6):

 

АР=ФЗАЛх2НА

 

(6.6)

 

ПРИКЛАД 6.8. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою методу прискореного змен-шення залишкової вартості на об'єкт ІІІ групи основних фондів підприємства – складальний верс-тат (який було розглянуто в прикладах 6.6-6.7) за тими ж самими похідними даними.

РІШЕННЯ. Спочатку слід обчислити норму амортизації, на яку буде помножуватися залиш-кова вартість верстата за кожний рік його корисної служби за формулою (6.2): НА = 1/4 = 0,25. Від-повідно подвійна норма амортизації дорівнюватиме 0,5. Знайдемо амортизаційні відрахування за кожен рік корисного строку служби верстата.

Амортизаційні відрахування за перший рік експлуатації верстата:

АР 1 = 20000 х 0,5 = 10000 грн.

Амортизаційні відрахування за другий рік експлуатації верстата:

АР 2 = (20000 – 10000) х 0,5 = 5000 грн.

Амортизаційні відрахування за третій рік експлуатації верстата:

АР 3 = (20000 – 10000 – 5000) х 0,5 = 2500 грн.

Амортизаційні відрахування за четвертий рік експлуатації верстата:

АР 4 = (20000 – 10000 – 5000 – 2500) = 2500 грн.

Сума всіх амортизаційних відрахувань становить:

АР = АР 1 + АР 2 + АР 3 + АР 4 = 10000 грн + 5000 грн + 2500 грн + 2500 грн = 20000 грн (що дорів-нює первісній вартості верстата).

Проілюструємо процес перенесення вартості верстата в табл. 6.5:

Таблиця 6.5 Розрахунок амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості

 

Рік       Норма амор-тизації, %         Вартість на початок року, грн         Амортизаційні відрахування, грн            Вартість на кі-нець року, грн

1          50        Фп |    20 000       —►          -          юооо  —-       =          —10 000

2          50        10 000       —*           -          5 000    —-     =          — 5 000

3          50        5 000       —►           -          2 500    —-     =          — 2 500

4          50        2 500       —►           -          2 500    —-     =          —-        0

4) кумулятивного методу, за яким річна сума амортизації визначається як добуток амортизованої вартості (АВ) та кумулятивного коефіцієнта (кк). Кумулятив-ний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання за формулою (6.7):

АР=АВхкК ={ФП-ФЛ)хкК. (6.7)

ПРИКЛАД 6.9. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на об'єкт ІІІ групи основних фондів підприємства – складальний верстат (який було розглянуто в при-кладах 6.6-6.8) за тими ж самими похідними даними.

РІШЕННЯ. Спочатку слід обчислити кумулятивні коефіцієнти для кожного року експлуатації верстата.

kК1 = 4 / (1 + 2 + 3 + 4) = 0,4.

kК2 = 3 / (1 + 2 + 3 + 4) = 0,3.

kК3 = 2 / (1 + 2 + 3 + 4) = 0,2.

kК4 = 1 / (1 + 2 + 3 + 4) = 0,1.

Знайдемо амортизаційні відрахування за кожен рік корисного строку служби верстата відпо-відно до винайдених кумулятивних коефіцієнтів.

Амортизаційні відрахування за перший рік експлуатації верстата:

АР 1 = 18000 х 0,4 = 7200 грн.

Амортизаційні відрахування за другий рік експлуатації верстата:

АР 2 = 18000 х 0,3 = 5400 грн.

Амортизаційні відрахування за третій рік експлуатації верстата:

АР 3 = 18000 х 0,2 = 3600 грн.

Амортизаційні відрахування за четвертий рік експлуатації верстата:

АР 4 = 18000 х 0,1 = 1800 грн.

Сума всіх амортизаційних відрахувань становить:

АР = АР 1 + АР 2 + АР 3 + АР 4 = 7200 грн + 5400 грн + 3600 грн + 1800 грн = 18000 грн (що дорів-нює амортизованій вартості верстата).

Проілюструємо процес перенесення вартості верстата в табл. 6.6:

5) виробничого методу, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) (Qi) та виробничої ставки амортизації (НА ВИР) за формулою (6.8):

АР=0,хНА ВИР, грн. (6.8)

Виробнича норма амортизації обчислюється діленням амортизованої вартості (АВ) на загальний обсяг продукції (робіт, послуг) (Q), який підприємство очікує виго-товити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів, за формулою (6.9):

 

НА

 

ВИР

 

АВ Q

 

Фп-Фп

           

Q

 

грн / шт.

 

(6.9)

 

Таблиця 6.6 Розрахунок амортизаційних відрахувань кумулятивним методом

 

Рік       Кумулятив-ний коефі-цієнт, kК      Вартість на початок року, грн         Амортизаційні відрахування, грн            Вартість на кі-нець року, грн

1          0,4       Фп | 20 000       —► -          7 200     —-    =          —12 800

2          0,3       12 800       —►         -          5 400     —^    =          — 7 400

3          0,2       7 400       —►           -          3 600     —»    =          — 3 800

4          0,1       3 800       —►           -          1 800     —-    =          — 2 000      Фл

ПРИКЛАД 6.10. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою виробничого методу на об'-єкт ІІІ групи основних фондів підприємства – складальний верстат (який було розглянуто в прик-ладах 6.6-6.9) за тими ж самими похідними даними. Тільки потрібно урахувати, що верстат було придбано для виробництва на ньому 90000 одиниць продукції, причому в перший рік планується ви-пустити 30000 одиниць продукції, в другий – 25000 одиниць продукції, в третій – 15000, в четвер-тий – 20000 одиниць продукції.
1   2   3   4   5

Схожі:

Знос І амортизація основних засобів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
Знос І амортизація основних засобів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
Знос І амортизація основних засобів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
Знос І амортизація основних засобів icon№6 фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Характеристика основних фондів. Амортизація та методи її нарахування. Фінансові показники руху та використання основних фондів
Знос І амортизація основних засобів icon13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 19 «Гудвіл»
«Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»
Знос І амортизація основних засобів iconТема контроль наявності та руху основних засобів І запасів бюджетних установ
Завдання та напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів І запасів
Знос І амортизація основних засобів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
Знос І амортизація основних засобів icon= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється
У разі значного відхилення (збільшення або зменшення) залишкової вартості об’єкта основних засобів від його справедливої вартості...
Знос І амортизація основних засобів iconЗастосування основних видів лікарських засобів
Тема «застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії»
Знос І амортизація основних засобів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка