Законодавство України про підприємницьку діяльність
Скачати 133.03 Kb.
НазваЗаконодавство України про підприємницьку діяльність
Дата конвертації29.06.2013
Розмір133.03 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Маркетинг > Закон


Тема 1. Поняття та зміст підприємництва

ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Еволюція поняття "підприємець". Сутність і функції підприємництва.

 2. Умови існування підприємницької діяльності. Характерні риси підприємця.

 3. Основні види підприємницької діяльності: промислове, торгове, фінансове підприємництво, страховий бізнес.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Законодавство України про підприємницьку діяльність.

 2. Консалтинг та його роль у розвитку бізнесу.

 3. Особливості інформації як товару.

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

  1. Історія виникнення феномену підприємництва.

  2. Нестабільність, невизначеність і ризик у підприємницькій діяльності.

  3. Становлення та розвиток підприємництва в Україні.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: підприємництво, бізнес, підприємець, суб'єкт підприємництва, фізична особа, юридична особа, підприємство, фірма, свобода підприємництва, обмеження підприємницької діяльності, ліцензія, стимул, мотив, малий бізнес, ризик, інновації, прибуток, виробниче (промислове) підприємництво, торгове підприємництво, фінансове (кредитне) підприємництво, страховий бізнес, консультаційне підприємництво (консалтинг), інформаційний бізнес, фактори виробництва, витрати, прибуток, товар, гроші, відсоток, кредит, страховий випадок, страховий захист, угода, інформація, біржі: товарні, фондові, валютні.
Тема 2. Сутність та еволюція менеджменту

^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Сутність понять “управління” та “менеджмент”. Мета, завдання та структура сучасного менеджменту.

 2. Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій.

 3. Історичні етапи розвитку менеджменту:

а) донауковий період;

б) період школи наукового управління;

в) період класичної школи;

г) період школи людських стосунків;

д) сучасний період (біхевіористська школа, кількісна школа, школа соціальних систем, емпірична школа).

4. Методи управління.
^

Питання для самостійної роботи


 1. Етапи розвитку управлінської науки в Україні.

 2. Економічні методи менеджменту.

 3. Організаційно-розпорядчий вплив як метод менеджменту.

 4. Використання соціальних та психологічних методів в управлінні підприємством.

 5. Глобалізація менеджменту.

 6. Гуманізація управління.

 7. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації: їх взаємозв’язок.

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Вклад українських вчених у розвиток менеджменту.

 2. Проблеми управління в перехідній економіці.

 3. Менеджер і підприємець: спільні і відмінні риси.

 4. Якості, необхідні успішному менеджеру.

 5. Принципи управління Анрі Файоля

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: менеджмент, менеджер, управління, керування, адміністрування, мистецтво управління, організація, економічні ресурси, результативність, ефективність, сфери менеджменту, основні функції менеджменту: планування; організація; мотивація; контроль; класична теорія (підхід) менеджменту: а) школа наукового управління, б) адміністративна школа (класична теорія організації); поведінкова (неокласична) теорія (підхід) менеджменту: а) школа людських відносин, б) школа організаційної поведінки; кількісний підхід (школа науки управління); інтегровані підходи до управління: процесний, системний, ситуаційний.
Тема 3.^ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.

 2. Планування як функція менеджменту: сутність і види.

 3. Організаційна функція менеджменту. Поняття і види організаційних структур управління:

а) лінійна;

б) функціональна;

в) лінійно-штабна та лінійно-функціональна;

г) матрична;

е) дивізіональна.

 1. Мотиваційна функція менеджменту. Теорії мотивації.

 2. Контрольна функція менеджменту. Види та етапи контролю.
^

Питання для самостійної роботи


 1. Бізнес-план як особлива форма планування.

 2. Стратегічне й оперативне планування.

 3. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури підприємства.

 4. Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації.

 5. Делегування повноважень та їх типи.

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Організація процесу планування: світовий досвід.

 2. Порівняльний аналіз організації управління в американських, західноєвропейських та японських фірмах.

 3. Основні напрями удосконалення процесу мотивації.

 4. Моделі ідеальної бюрократії М. Вебера.

 5. Техніка проведення контролю.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: планування, стратегічні та оперативні плани, короткотермінові та довгострокові плани, цілі планування, місія і задачі організації, елементи та рівні стратегії, внутрішній аналіз, SWOT-аналіз, тактичні плани, організація, делегування повноважень, організаційна структура, класична (ієрархічна) теорія організації, неокласична (поведінкова) теорія організації, сучасна (ситуаційна) теорія організації, стратегія, організаційне проектування, ротація робіт, координація робіт, вертикальна координація, горизонтальна координація, лінійна організаційна структура, лінійно-штабна організаційна структура, функціональна організаційна структура, лінійно-функціональна організаційна структура, дивізіональна організаційна структура, матрична організаційна структура, мотивація, потреба, теорія ієрархій потреб А. Маслоу, теорія потреб Д. МакКлеланда, теорія мотиваційної гігієни Ф. Герцберга, теорія очікувань В. Врума, теорія справедливості С. Адамса, етапи та види управлінського контролю, селекція працівників, організаційна культура, тренінг.

Тема 4.^ ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Інформація та її роль у менеджменті. Класифікація інформації

 2. Поняття, елементи та етапи комунікаційного процесу.

 3. Види комунікацій.

 4. Поняття і види комунікаційних мереж.

 5. Управління комунікаційними процесами.

 6. Мова та ділове письмо як складові комунікації.

 7. Документація та діловодство у менеджменті.
^

Питання для самостійної роботи


 1. Комунікаційні потреби та засоби комунікацій.

 2. Підвищення ефективності комунікаційних процесів в організації.

 3. Носії інформації.

 4. Вимоги до інформації.

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Організаційні комунікації та їх удосконалення.

 2. Міжособистісні комунікації на підприємстві.

 3. Поняття та побудова інформаційних систем.

 4. Комунікації та організаційна структура управління підприємством.

 5. Організаційна культура і процес комунікацій.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: комунікація, процес комунікації, етапи комунікації, канали комунікації, міжособові комунікації, організаційні комунікації, усна комунікація, письмова комунікації та її форми, невербальна комунікація, формальні та неформальні комунікації, фільтрація, вибіркове сприйняття, семантичні бар’єри, інформаційні перевантаження.
Тема 5. ^ КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Влада як елемент впливу. Влада керівника та її форми.

 2. Сутність, основні засади керівництва та лідерства. Теорії лідерства.

 3. Стилі керівництва та типи менеджерів.

 4. Конфлікти як об’єкт керівництва:

а) поняття, причини, функції та види конфліктів;

б) структура та динаміка конфліктів;

в) управління конфліктами, стратегії поведінки особистості в конфлікті.

 1. Стреси як об’єкт керівництва.

 2. Відповідальність та етика у менеджменті
^

Питання для самостійної роботи


 1. Метод соціометрії у дослідженнях керівного статусу членів трудового колективу.

 2. Колектив як об’єкт управління. Формування колективу підприємства. Шляхи удосконалення керівництва колективом.

 3. Аналіз конфліктних ситуацій і використання його для управління конфліктами.

 4. Харизматичне лідерство: поняття та особливості.

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Співвідношення керівництва та лідерства.

 2. Типи менеджерів відповідно до керівництва трудовими колективами.

 3. Сучасні підходи до керівництва трудовими колективами.

 4. Конфлікти в менеджменті: їх сутність та природа.

 5. Виховання лідерів у західних компаніях.

 6. Імідж лідера і психологія лідерської поведінки.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: лідерство, повноваження, вплив, влада; засоби впливу: переконання, залучення до участі; поведінкові теорії лідерства; стиль керування: автократичний, демократичний, ліберальний; ситуаційні теорії лідерства; харизматичне лідерство; конфлікт, типи конфліктів; ініціатори конфліктів; причини конфліктів; функціональні та дисфункціональні наслідки конфліктів; методи і стилі вирішення конфліктів.
Тема 6. Управління персоналом у системі сучасного менеджменту

^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Склад і структура персоналу організації

 2. Організація та джерела залучення персоналу. Методи підбору персоналу, їх характеристика.

 3. Поняття, види та етапи адаптації персоналу.

 4. Сутність і цілі професійного розвитку персоналу. Методи і форми професійного навчання.

 5. Управління кар’єрою. Поняття, види, етапи і цілі кар’єри.

 6. Оцінювання результатів діяльності персоналу.

 7. Управління плинністю кадрів в організації.
^

Питання для самостійної роботи


 1. Поняття, завдання та етапи атестації персоналу

 2. Управління безпекою персоналу

 3. Управління трудовою дисципліною

 4. Організація і способи звільнення персоналу

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Основні етапи розвитку кадрового менеджменту.

 2. Кадрова політика підприємств.

 3. Поняття умов праці та їх регулювання

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: персонал організації, сутність управління персоналом, система управління персоналом, стратегія управління персоналом, структура управління персоналом, планування персоналу, підбір персоналу, оцінювання персоналу, навчання та підвищення кваліфікації, атестація і ротація кадрів, мотивація персоналу, соціальне партнерство, плинність кадрів, трудова дисципліна, умови праці, кар’єра, професійне навчання.

Тема 7.^ СУЧАСНА СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ

ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність та основні категорії маркетингу. Маркетингова тріада: потреби, цінності та запити (побажання).

 2. Функції, принципи та завдання маркетингу
 3. ^

  Сучасні концепції розвитку маркетингу

 4. Комплекс елементів маркетингу.

 5. Основні види маркетингу.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
 1. ^

  Середовище маркетингу.

 2. Маркетингові дослідження.

 3. Сегментування ринку.


 4. Інструментарій видів маркетингу залежно від попиту.

 5. Стратегічний, тактичний і оперативний маркетинг.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  1. ^

   Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності фірми.

  2. Проблема становлення маркетингу в економіці України.

  3. Взаємовідносини між суспільством і маркетингом.

  4. Особливості комерційного й некомерційного маркетингу.

  5. ^

   Особливості маркетингу послуг.


КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетинг, потреби, цінності, запити (побажання), попит, товар, послуги, розподіл, ринок, цільовий ринок, побічний ринок, суб’єкти маркетингу продуктовий маркетинг, споживчий маркетинг, змішаний маркетинг, маркетинг споживчих товарів маркетинг ідей суспільного характеру, маркетинг місць, маркетинг організацій, торговий маркетинг, стратегічний маркетинг, тактичний маркетинг, оперативний маркетинг, комерційний маркетинг, інтегрований маркетинг, маркетинг товарів, макромаркетинг, глобальний маркетинг, диференційований маркетинг, прямий маркетинг, телевізійний маркетинг, поштовий маркетинг, маркетинг за каталогами, міжнародний маркетинг, екологічний маркетинг, гуманістичний маркетинг, соціально-етичний маркетинг, мегамаркетинг, постачальницький маркетинг, маркетинг персоналу, внутрішньоорганізаційний (управлінський) маркетинг, концепція «4Р».
Тема 8. Маркетингова товарна політика

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність та структура маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару.

 2. Конкурентоспроможність продукції та методи її визначення.

 3. Сутність поняття «новий товар», способи та рівні його створення.

 4. Концепція життєвого циклу товару. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товарів.

 5. Товарний асортимент та товарна номенклатура, їх диференціація та диверсифікація.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

  1. Критерії та методи елімінування продукції.

  2. Організаційні форми управління продукцією підприємства.

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Актуальність визначення марки товару в сучасній маркетинговій діяльності.

 2. Методи ринкового випробування нових товарів (на конкретному прикладі).

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: товар; якість продукції (послуг); конкурентоспроможність продукції (послуг); товарний асортимент; товарна номенклатура; новий товар; елімінування; застарілий продукт; життєвий цикл товару; торгова марка; упаковка; позиціювання продукту; стратегія маркетингу; розробка товару (послуги); обслуговування.

Тема 9. Маркетингова цінова політика

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність та роль маркетингової цінової політики.

 2. Методи розрахунку цін.

 3. Пряме і непряме ціноутворення.

 4. Управління цінами (цінові політики).

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Цінова еластичність попиту.

 2. Диференціювання цін.

 3. Суб’єктивна оцінка споживачем цінності товару.

^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Тендерне ціноутворення та напрями його використання.

 2. Типи ринку та роль маркетингової цінової політики на них

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: ціна, цінова політика; еластичність попиту; еластичність пропозиції; диференціювання цін, пряме ціноутворення; непряме ціноутворення; еластичні ціни; стабільні ціни; престижем ціни; тендерні ціни; сконто; бонус; кредитна політика фірми; види знижок; витрати підприємства; закони попиту та пропонування; біржове ціноутворення.
Тема 10. Маркетингова політика комунікацій

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:

  1. Сутність та основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.

  2. Реклама та пропаганда: сутність, функції, види.

  3. Стимулювання збуту (сутність, напрями та методи).

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Аналіз ринкової ситуації.

 2. Сутність та процес персонального продажу.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Стильові форми рекламного звернення (на конкретних прикладах).

 2. Методи тестування реклами та контроль рекламування.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетингові комунікації; реклама, її види та носії; пропаганда; стимулювання збуту; персональний продаж; ринкова ситуація; цільова аудиторія; рекламне звернення; маркетингова інформація; комунікативні засоби впливу; тестування реклами; контроль рекламування.
Тема 11. Маркетингова політика розподілу

^ ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність, завдання та функції маркетингової політики розподілу.

 2. Сутність, види та характеристики каналів розподілу, їх функції.

 3. Фактори, що впливають на вибір оптимальної структури каналу розподілу.

 4. Сутність та принципи посередницької діяльності в каналах розподілу; види посередницьких підприємств та організацій.

 5. Основні аспекти управління каналами розподілу.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Маркетингова політика розподілу та логістика.

 2. Оцінка каналів розподілу.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації.

 2. Сутність ексклюзивного, селективного та масового розподілу (на конкретних прикладах).

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетингова політика розподілу; канали розподілу; посередницька діяльність; конфлікти у каналах розподілу; логістика; ексклюзивний розподіл; селективний розподіл; масовий розподіл; стандарти обслуговування; суб’єкти каналу розподілу; роздрібна торгівля, оптова торгівля.

Ресурси

http://nauchim.org.ua/uchebnaja-literatura/

http://www.tspu.edu.ua/kurs/301/00.htm

http://www.buklib.net/index.php?option=com_jbook&Itemid=99999999&catid=23

http://www.aup.ru/books/i000.htm

http://www.management.com.ua/

http://www.aup.ru/books/m151/

http://socioline.ru/pages/gerchikova-menedzhment-uchebnik

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/vihan/index.php

http://www.lib.ua-ru.net/content/1130.html

http://books.efaculty.kiev.ua/

http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/ekonomika-skachat-uchebniki-po-ekonomike-knigi-po-ekono.html

http://www.expert.ua

http://finance-library.com.ua/book.php?book=31


Схожі:

Законодавство України про підприємницьку діяльність icon1. Суспільна роль І економічна основа підприємства
Конституція України, Господарський кодекс України про підприємницьку діяльність в Україні
Законодавство України про підприємницьку діяльність icon6 Законами які регулюють підприємницьку діяльність є
Право на обмін товарів належної якості регулюється статтею закону "Про захист прав споживачів"
Законодавство України про підприємницьку діяльність icon1. Законодавство України про охорону праці не регламентується такими нормативними актами
Законом України „Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення ”
Законодавство України про підприємницьку діяльність iconЗакон України «Про аудиторську діяльність»
Закон України «Про аудиторську діяльність» №3126 – ХІ від 22 квітня 1993 року (в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року...
Законодавство України про підприємницьку діяльність icon1 Субєкти підприємницької діяльності в Україні. Обмеження у здійсненні...
Підприємницька діяльність здійснюється від імені І під майнову відповідальність певними суб'єктами. Хто ж може в Україні здійснювати...
Законодавство України про підприємницьку діяльність iconЗакон України «Про аудиторську діяльність в Україні»
Комплексно досліджує фінансово-господарську діяльність підприємства з метою її вдосконалення
Законодавство України про підприємницьку діяльність iconГенеральна прокуратура україни
З метою забезпечення належної організації прокурорського нагляду за виконанням вимог Конституції України, Закону України «Про оперативно-розшукову...
Законодавство України про підприємницьку діяльність iconЛекція 2години
Законодавство про захист населення від нс базується на положеннях Конституції України І складається із законів України
Законодавство України про підприємницьку діяльність icon+ Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність” всі відповіді вірні
Діяльність, яка ґрунтується на співробітництві з іноземними підприємствами на спільному розподілі прибутку та ризиків
Законодавство України про підприємницьку діяльність iconЗакон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05. 07. 2012 №5076-vi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка